Hotărârea nr. 80/2019

Hotărârea nr. 80/22.04.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


romania2019.eu


Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și / sau reprezentare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile sta_bilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 22.04.2019;

Având în vedere:

  • > Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • > Raportul de specialitate nr. 325/18.04.2019 al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”

- Sector 5;

în conformitate cu prevederile:

  • > Art. 1 alin. 2 lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

  • > Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 47/06.07.2018 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 45/28.02.2018 privind înființarea Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările și completările ulterioare;

  • >  în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare, necesare desfășurării în bune condiții a activității Compartimentului Juridic, Contencios din cadrul Direcției Juridice, Resurse Umane - Complexul Multifuncțional ” Sf. Andrei” - Sector 5.

Art. 2 Se împuternicește Directorul General al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei ” - Sector 5 să efectueze toate demersurile necesare în vederea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate și Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei ” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. £0 /22.04.2019