Hotărârea nr. 8/2019

Hotărârea nr. 08/23.01.2019 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Qiwi România SRL.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5 - București

Fax: 021.314.49.90


Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Qiwi România SRL

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 23.01.2019;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13 195/17.01.2019 al Direcției Impozite și Taxe Locale și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

în conformitate cu prevederile art. 2043-2053 din Codul civil;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 228/28.09.2018 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (1) precum si art. 81 alin (2) lit. j) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă draft-ul de contract privind încheierea unui contract de comision între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Qiwi România SRL, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București să efectueze toate demersurile necesare în vederea semnării Contractului de comision.

Art. 3 Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. [)$ /23.01.20I9Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Nr. înreg.........din data de...........

încheiat între:

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5, cu sediul în București, Str. Mihail Sebastian Nr.23, Bloc S13, Sector 5, cod fiscal 38320436, cont bancar IBAN R057TREZ24A510103201200X, deschis la Trezoreria sectorului 5, reprezentată de Salavastru Valerian, în calitate de Director Executiv, în calitate de Comitent, pe de o parte

Și

QIWI ROMANIA S.R.L. cu sediul în București, Str. Intrarea Murmurului nr. 2-4, Et. 3, Ap. 3C, Sector 1, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8069/2009, având cod unic de inregistrare fiscala RO25799133, reprezentata legal prin Alexandru Oancea, in calitate de Director General, numita în continuare AGENT, în calitate de comisionar,

am convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiții:

 • 1. Definiții

în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a)  contract - prezentul contract și anexele sale;

 • b) „Comisionar” și „Comitent” - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract.

 • c) „Comision” - prețul plătibil comisionarului de către comitent, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract.

 • d) servicii - servicii de încasare a impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului local;

 • e) Cod unic de identificare - elementul/elementele puse la dispoziție de către Comitent prin care contribuabilul se poate autentifica pentru a efectua plăti prin intermediul Canalelor de Colectare ale Comisionarului;

 • f)  „Canale de colectare ale Comisionarului” - orice modalitate cunoscută sau care se va dezvolta în viitor, utilizată de Comisionar în mod direct sau prin asociere/parteneriat cu terti, care permite încasarea, preluarea, prelucrarea, stocarea sau transmiterea de informații sau de plăti, securizat și individualizat, privind o plată/încasare între Comitent și contribuabili, și care include, fără a se limita la următoarele echipamente și dispozitive: casierii, terminale electronice de tip selfservice, echipamente și dispozitive electronice sau fizice de procesare și prelucrare, platforme, e-mail, telefon, aplicații web sau mobile, cârduri etc.

 • g)  „Forța majoră” - prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările imprevizibile și invincibile, exterioare voinței Părților, intervenite ulterior încheierii Contractului, cum ar fi: războaie, inundații, cutremure, incendii, mobilizări, rechiziții, embargo, interdicția transferului de devize, acte de guvernare și alte asemenea împrejurări independente de voința Părților, care fac imposibilă îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin Părților.

 • h) „Zi” - zi calendaristică, an - 365 de zile. Părțile sunt de acord ca atunci când termenul obligatiior se implineste intr-o zi nelucratoare (sambata, duminica, sarbatoare legala, etc.) obligația va fi executata in prima zi lucratoare;

 • i)  „Programe de aplicație”, - „Aplicații Informatice” sau „Sisteme Informatice” realizate special pentru rezolvarea unor probleme comerciale, tehnice sau informaționale,

 • j)  „Date” înseamnă informații furnizate în format electronic sau pe hârtie, transmise sau introduse direct în bazele de date sau fișierele care fac obiectul unui contract sau acord între părțile contractante și care sunt supuse clauzelor de confidențialitate, respectiv dreptului de proprietate.

 • k) „Intervenție” reprezintă o prestație de restabilire a unui serviciu întrerupt sau de suport tehnic.

 • l)  contribuabil - orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuții și alte sume bugetului general consolidat, în condițiile legii.

 • 2. Interpretare

  • 2.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod explicit ceva diferit acolo unde este utilizat.

 • 3. Obiectul contractului

 • 3.1 Obiectul prezentului contract constă în prestarea de servicii de colectare plăti de către Comisionar, prin intermediul Canalelor de colectare ale Comisionarului, in numele si pe seama Comitentului. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract constau in incasarea amenzilor, taxelor si impozitelor datorate de contribuabili Comitentului.

 • 3.2 Comisionarul va transmite prin intermediul soluțiilor tehnice existente pe fiecare canal de colectare către Comitent, în fiecare zi lucrătoare pentru ziua precedentă, un fișier centralizator ce va cuprinde toate tranzacțiile de plăti colectate in numele Comitentului in ziua precedenta -raportul zilnic de plăti (Anexele 4, 5 si 6). Raportul de plăti care se transmite in prima zi lucratoare ce urmeaza unei/unor zi/zile nelucratoare (de ex luni) va cuprinde si toate tranzacțiile de plăti colectate in respectiva/respectivele zi/zile nelucratoare. In cazul în care Comisionarul nu primește de la Comitent sesizări scrise (prin fax sau e-mail) privind eventuale probleme aparute la receptionarea corecta a fișierului sau alte probleme tehnice, se consideră că Comisionarul a confirmat raportul respectiv.

 • 3.3 Comisionarul va transfera sumele de bani colectate in numele Comitentului in conturile acestuia deschise la Trezoreria, specificate in Anexa 2, in termen de 1 zi lucratoare de la data raportului zilnic de plăti.

 • 3.4 Reconcilierea evidentelelor Comisionarului cu cele ale Comitentului se va efectua in baza unui raport lunar, transmis in primele 5 zile lucratoare ale fiecărei luni pentru operațiunile din luna precedenta. Comitentul se obliga sa confirme raportul lunar de reconciliere in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data transmiterii acestuia, in caz contrar fiind considerat acceptat in mod tacit.

 • 3.5 Părțile declară în mod direct și irevocabil faptul că orice contribuabil al Comitentului care (i) a efectuat o plată autorizară și finalizată prin intermediul canelelor Comisionarului și (ii) căruia i s-a eliberat de către Comisionar o chitanță descărcătoare cu privire la efectuarea respectivei plăți, nu va mai putea fi ținut responsabil față de Comitent în limita valorii plății respective. Pe cale de consecință, la momentul finalizării unei încasări se va stinge dreptul de creanță al Comitentului față de contribuabil și se va naște un nou drept de creanță al Comitentului față de Comisionar, cu excepția cazului în care plata a fost efectuată/înregistrată eronat urmând a fi ulterior reglată potrivit Anexei nr. 6 sau cu excepția cazului în care plata a fost anulată (Anexa 5), Comisionarul fiind direct răspunzător pentru conturile nedebitate ale Comitentului și despăgubirea contribuabilului.

 • 4. Prețul contractului și modalități de plată

  • 4.1. Pentru serviciile realizate conform prezentului contract, Comitentul va achita Comisionarului un comision in funcție de tipul tranzacțiilor, astfel:

a. Pentru plata amenzilor, impozitelor si taxelor comisionul perceput este de 1.1% din valoarea tranzacției, dar nu mai puțin de 1 leu/tranzactie, astfel: valoarea fixa de 1 leu/tranzactie va fi aplicata pentru toate plățile cu valoare mai mica de 10 lei, în cazul plăților cu valoare mai mare de 10 lei va fi perceput doar comisionul de 1,1% din valoarea fiecărei plăți.

 • 4.2 La momentul acceptării raportului lunar de reconciliere inaintat de comisionar către comitent se va determina cu exactitate numărul si valoarea tranzacțiilor realizate, moment la care părțile vor cunoaște valoarea comisionului.

 • 4.3 In baza raportului lunar acceptat expres de către Comitent, Comisionarul va emite si comunica Comitentului factura reprezentând contravaloarea serviciilor din luna de referința, in 30 (treizeci) zile lucratoare de la momentul emiterii raportului lunar.

 • 4.4. Comitentul va achita contravaloarea facturilor prin transfer bancar, în termen de cel mult 30 (treizeci) zile lucratoare de la momentul emiterii facturii, însoțită de rapoartele de încasări.

 • 5. Ajustarea prețului contractului

  • 5.1. Comisioanele percepute de Comisionar pot fi modificate prin act adițional.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Contractul începe să producă efecte de la data semnării acestuia și este valabil pentru o perioada de 2 (doi) ani, prelungindu-se de drept cu perioade succesive de câte un an, dacă niciuna din părți nu notifică în scris, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de împlinirea termenului pentru care a fost încheiat contractul, celeilalte părți intenția de încetare a acestuia.

 • 7. Documentele contractului

  • 7.1. Documentele contractului sunt:

propunerea financiară;

Anexa nr. 1 - lista locațiilor terminalelor de plată;

Anexa nr. 2 - lista conturilor deschise la Trezoreria Sectorului 5;

Anexa nr. 3 - procedura de lucru pentru utilizarea de care Clienti a echipamentelor self-service;

Anexa nr. 4 - raportul zilnic de tranzacții efectuate;

Anexa nr. 5 - raportul de tranzacții anulate;

Anexa nr. 6 - procedura de corectare a tranzacțiilor eronate;

 • -  Anexa nr. 7 - model de raport lunar privind încasarea contravalorii impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului local de la contribuabili persoane fizice și persoane juridice, care va fi anexat facturii;

 • -  Anexa nr. 8 - specificațiile tehnice și descrierea interfeței de conectare VPN.

 • 7.2. Anexele precum și documentele care vor fi anexate ulterior contractului constituie parte integrantă a prezentului contract și vor fi interpretate, vor avea aceeași forță obligatorie și vor produce aceleași efecte ca și conținutul acestuia.

 • 8. Obligațiile Comisionarului

  • 8.1. Să furnizeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, respectiv să încaseze impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local, amenzi înregistrate și taxe de timbru judiciar prin mijloace proprii sau prin intermediul canalelor de colectare, în numele și pe seama DITL Sector 5 București, conform procedurilor de lucru stabilite de comun acord.

  • 8.2. Comisionarul poate modifica numărul de locații în care este furnizat serviciul fără a notifica în prealabil DITL Sector 5 București. La cerere se va putea transmite trimestrial/semestrial în format electronic Lista actualizată de locații.

  • 8.3. Să emită dovada de plată pentru plătitor după finalizarea cu succes a unei încasări.

  • 8.4. Să depună atașat la factură rapoartele lunare conform Anexei nr. 2.

  • 8.5. Având în vedere calitatea sa de împuternicit al DITL Sector 5 București, în înțelesul Regulamentului (UE) 2016/679 se obligă:

J să acționeze numai pe baza instrucțiunilor și procedurilor de lucru primite de la DITL Sector 5 București, în ceea ce privește datele personale ale contribuabililor, de care a luat cunoștință la furnizarea serviciului, pe parcursul colaborării cu comitentul.

S să aplice măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor personale ale contribuabililor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de procesare ilegală.

 • 8.6. Să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

 • 8.7. Să informeze clienții, în conformitate cu politica sa comercială, asupra disponibilității serviciului prin diverse modalități de semnalizare a serviciului în cadrul locațiilor. Cuprinsul

PAGA

oricărui material publicitar cu privire la serviciu, indiferent de suport, vor trebui aprobate în prealabil de către DITL Sector 5 București. în acest scop părțile vor stabili mijloacele/forma în care poate fi comunicată către contribuabili serviciul precum și o procedură pentru utilizarea mărcilor DITL Sector 5 București și alte referiri la acesta.

 • 8.8. Partea care a primit solicitarea de soluționare a unei reclamații de la un contribuabil va solicita celeilalte părți informațiile necesare în vederea soluționării acesteia. Răspunsul final către contribuabil va fi dat de către partea care a primit reclamația.

Eventualele reclamații ale contribuabililor vor fi soluționate numai dacă vor fi semnalate în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului care a generat formularea reclamației.

 • 8.9. Să furnizeze DITL Sector 5 București, în maxim 7 zile lucrătoare de la solicitare, toate informațiile cerute referitoare la încasările efectuate prin intermediul serviciului sau la operațiunile executate aferente și/sau ulterioare acestor încasări în situația în care această cerere este motivată de necesitatea aplicării prevederilor legislației privind prevenirea spălării banilor și a actelor de terorism sau rezultatul solicitării, legal justificate, a unor autorițăti ale statului.

 • 8.10 Să colecteze prin canale de colectare sumele depuse de contribuabili comitentului si sa le transfere in conturile bancare al acestuia.

 • 8.11 Să păstreze confidențialitatea datelor cu privire la comitent și activitatea acestuia, de care a luat cunoștință cu prilejul executării prezentului contract;

 • 8.12 Să comunice de îndată comitentului orice disfuncționalitate aparuta in sistemul de colectare a plăților;

 • 8.13 Să transmită informațiile complete despre tranzacțiile încheiate către o adresă de e-mail sau într-o aplicație pusă la dispoziție în acest scop de către comitent;

 • 9. Obligațiile DITL Sector 5

  • 9.1. Să pună la dispoziția Comisionarului procedurile de lucru necesare încasării impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului local.

  • 9.2. Să acorde sprijin Comisionarului pe parcursul derulării contractului în ceea ce privește îndeplinirea obiectului contractului și să asigure funcționarea corespunzătoare a aplicațiilor informatice și a interfeței (VPN) puse la dispoziția Comisionarului.

  • 9.3. Să asigure Comisionarului documentele necesare îndeplinirii obiectului contractului.

  • 9.4. Să verifice, să urmărească, să controleze și să supravegheze modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența gestiunii serviciului.

  • 9.5. Să comunice pe e-mail și în scris Comisionarului, în timp util și în mod detaliat orice modificare a procedurilor de lucru ce pot afecta activitatea de încasare a Comisionarului.

  • 9.6. Să achite contravaloarea facturii.

  • 9.7. Să informeze contribuabilii asupra disponibilității serviciului, inclusiv prin comunicarea pe înștiințările de plată transmise către contribuabili. DITL Sector 5 București se obligă să nu utilizeze, fără aprobarea scrisă prealabilă a Comisionarului, niciuna din mărcile Comisionarului.

  • 9.8. Partea care a primit solicitarea de soluționare a unei reclamații de la un contribuabil va solicita celeilalte părți informațiile necesare în vederea soluționării acesteia. Răspunsul final către contribuabil va fi dat de către partea care a primit reclamația.

Eventualele reclamații ale contribuabililor vor fi soluționate numai dacă vor fi semnalate în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului care a generat formularea reclamației.

 • 9.9. Să furnizeze Comisionarului, în maxim 7 zile lucrătoare de la solicitare, toate informațiile cerute referitoare la încasările efectuate prin intermediul serviciului sau la operațiunile executate aferente și/sau ulterioare acestor încasări în situația în care această cerere este motivată de necesitatea aplicării prevederilor legislației privind prevenirea spălării banilor și a actelor de terorism sau rezultatul solicitării, legal justificate, a unor autorițăti ale statului.

 • 9.10. Să comunice operativ (telefonic) și apoi în scris (pe e-mail) Comisionarului orice întrerupere a funcționării sistemului informatic mai mare de 1 (una) oră, precum și reluarea funcționării sistemului informatic respectând aceeași procedură.

 • 9.11 Sa asigure în permanență conexiunea între server-ul său și serverele la care sunt conectate Canalele de colectare ale Comisionarului, astfel încât contribuabilii, prin utilizarea acestora, să-si poată achita obligațiile fata de comitent;

 • 9.12 Sa pună la dispoziția comisionarului o adresă de e-mail valida, unde aceștia să-i poată furniza informațiile despre rapoartele de activitate si nu numai;

 • 9.13 Sa încheie decontarea si/sau reconcilierea conform cap. 3, cu privire la încasările înregistrate prin canalele de colectare, stabilind valoarea totală a încasărilor realizate și cuantumul comisionului datorat;

 • 9.14 Sa achite comisionul datorat conform contractului.

 • 9.15 Sa păstreze confidențialitatea datelor despre comisionar și activitatea acestora, de care a luat cunoștință în timpul și cu ocazia executării prezentului contract;

 • 9.16 Sa stabilească împreună cu comisionarul textul care se va imprima pe bonul (chitanța) care atestă efectuarea plății prin intermediul canalelor de colectare.

 • 9.17 Sa asigure si/sau permită instalarea de canale de colectare in locațiile sale sau ale eventualilor sai parteneri;

 • 9.18  Sa menționeze pe verso-ul informărilor privind obligațiile fiscale emise către contribuabili posibilitatea de plata prin canalele de colectare ale Comisionarului;

 • 10. Natura relațiilor dintre parti

 • 10.1 Prezentul contract exclude orice forma de asociere intre parti.

 • 10.2 Prezentul contract nu va fi in nici un caz interpretat nici drept o dovada de tratament preferențial intre parti, nici ca o dorința de impartire a rezultatelor obținute.

 • 10.3 Prezentul contract a fost negociat clauza cu clauza si reprezintă rezultatul negocierii directe intre Parti. Părțile au inteles pe deplin conținutul contractului in ansamblu si al fiecărei prevederi in parte si au apelat pentru aceasta la consultanți legali, contabili, fiscali, tehnici etc după cum au considerat de cuviința.

 • 10.4 Părțile au reprezentarea faptului ca pe durata Contractului pot interveni modificări excepționale ale conjucturii avute in vedere la încheierea Contractului, care pot modifica, la rândul lor, echilibrul contractual. Aceste imprejurari pot consta de exemplu, in: modificări legislative in Romania sau in Uniunea Europeana, referitoare la amenzile, taxele si impozitele aplicabile (de exemplu TVA, taxe vamale, etc.) sau care introduc aplicarea unor noi amenzi, taxe, impozite sau prime de asigurare, oscilații ale cursului valutar si/sau ale indicilor de referința, crize economico-financiare nationale/internationale, modificări ale ratei inflației, crize ale piețelor materiilor prime de baza (aur, petrol, grane, lemn, etc.), ale piețelor de capital, dezastre naturale, cataclisme, cutremure, inundații, secete, schimbări climaterice, epidemii, pandemii, război, atacuri teroriste, crize politice, greve, mișcări de strada, embargo, si oricare altele asemenea.

 • 10.5 Părțile declara ca isi asuma toate riscurile generate de intervenirea oricăreia sau mai multora dintre situațiile menționate la art. 10.4., in măsură in care acestea nu constituie imprejurari de forța majora, asa cum aceasta este definita la art. 14 din prezentul contract. Astfel, schimbările generate de apariția situațiilor mai sus menționate nu vor fi considerate situații excepționale neprevăzute de către parti (in accepțiunea pârtilor si a legii) si, prin urmare, nu vor afecta conținutul si întinderea obligațiilor de plata sau de alta natura, din prezentul Contract.

 • 11. Caracterul intuitu personae - cesiunea contractului

Ținând cont ca acest contract are caracter intuitu personae, fiind incheiat in considerarea calităților personale ale pârtilor, părțile nu au dreptul sa cedeze o parte sau toate drepturile si obligațiile sale aferente prezentului contract unui tert, fara acordul prealabil scris al celeilalte parti.

Prezentul articol nu se aplica in privința subcontractorilor, terților colaboratori si parteneri ai Comisionarului, cu care acesta are încheiate contracte subsecvente in vederea îndeplinirii întocmai si la timp a obligațiilor asumate prin prezentul contract, in acest caz acordul prealabil și scris al Comitentului fiind acordat prin prezentul contract. Comisionarul se va asigura insa ca toate contractele încheiate in acest sens vor respecta prevederile prezentului contract si nici nu vor afecta, nici nu vor aduce atingere clauzelor acestuia.

PAG. 5

 • 12. Amendamente

  • 12.1. Părțile contractante au dreptul, de comun acord, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute în mod obiectiv la data încheierii contractului sau care lezează interesele comerciale legitime ale acestora.

  • 12.2. Pe toată durata derulării contractului părțile se vor supune legislației în vigoare din România.

 • 13. Sancțiuni pentru neîndcplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 13.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, prin transmiterea în scris a unei notificări.

 • 14. Forța majoră

  • 14.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 14.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 14.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 14.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 14.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 15. Soluționarea litigiilor

  • 15.1. Comitentul și Comisionarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 15.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, comitentul și Comisionarul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze la instanțele judecătorești competente.

 • 16. încetarea contractului

  • 16.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • > părțile convin de comun acord încetarea contractului;

 • > expirarea duratei contractului;

 • >  neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către una din părți;

 • > dizolvarea, lichidarea, falimentul, retragerea autorizației de funcționare, caz în care contractul va fi considerat reziliat, părțile fiind însă ținute de datoriile rezultate până la momentul apariției cauzei de încetare a contractului;

 • > denunțarea unilaterală de către oricare parte, cu preaviz de minim 30 de zile;

 • > denunțarea unilaterală de către Comisionar, în cazul în care încetarea contractului este solicitată de către Banca Națională a României, cu preaviz de minim 30 de zile

 • 16.2. Prin rezilierea de plin drept de către DITL Sector 5 București, în situația în care Comisionarul nu-și respectă, în mod culpabil, oricare dintre obligațiile prevăzute în acest contract, fără a fi nevoie de intervenția instanței de judecată și fără alte formalități, cu condiția unei notificări prealabile transmisă către Comisionar cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea și dacă Comisionarul nu își execută obligațiile până la expirarea termenului de preaviz.

 • 16.3. Prin rezilierea de plin drept de către Comisionar, în situația în care comitentul nu-și respectă, în mod culpabil, oricare dintre obligațiile prevăzute în acest contract, fără a fi nevoie de intervenția instanței de judecată și fără alte formalități, cu condiția unei notificări prealabile transmisă DITL Sector 5 București cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea și dacă achizitorul nu își îndeplinește până la expirarea termenului de preaviz obligațiile prevăzute în acest contract.

 • 17. Invalidarea clauzelor

  • 17.1. în cazul în care o prevedere a prezentului contract se perimă, devine ilegală, nulă sau imposibil de executat ca urmare a incidenței unui act legislativ ulterior semnării prezentului contract, celelalte prevederi contractuale își mențin valabilitatea, în măsura în care este posibil și nu contravin noilor cerințe legale. în această situație, părțile convin renegocierea cu bună-credință a clauzelor respective.

 • 18. Clauze de confidențialitate

  • 18.1. Fiecare parte se obligă să asigure confidențialitatea informațiilor privind activitatea celeilalte părți, comunicate în scris sau oral, direct sau indirect, precum și orice informații legate de activitatea celeilalte părți la care partea respectivă a avut acces în cadrul derulării prezentului contract. Această clauză este valabilă pentru toți reprezentanții fiecărei părți care intră în contact cu informații legate de activitatea celeilalte părți.

  • 18.2. O parte contractantă nu are dreptul, tară acordul scris al celeilalte părți:

de a face cunoscut conținutul contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

 • 18.3. Folosirea în scop personal a informațiilor primite antrenează răspunderea penală a persoanei care a folosit fără drept informațiile puse la dispoziție de cealaltă parte contractantă.

 • 18.4. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

 • 18.5. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;

partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

 • 18.6. Obligația de confidențialitate rămâne valabilă pentru o perioadă de 3 ani de la finalizarea contactului.

 • 19. Comunicări

  • 19.1. Orice notificare/corespondență între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract este valabil comunicată dacă este predată sau transmisă la adresele convenite de părți.

  • 19.2.  Notificarea/corespondența transmisă prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare poștală de primire, se consideră primită la data semnării de către registratura părții destinatare a corespondenței, iar în cazul transmiterilor prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după cea în care au fost expediate.

  • 19.3. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris sau prin e-mail cu confirmare de primire la adresele de e-mail de contact convenite de părți și menționate în cuprinsul prezentului contract.

  • 19.4. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

  • 19.5. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

  • 19.6. Schimbarea adreselor sau numărului de telefon/fax nu este opozabilă decât după trecerea a cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care s-a primit notificarea privind schimbarea adreselor sau a numărului de telefon/fax.

19.7 Datele de contact ale persoanelor responsabile de comunicarea intre părțile contractante:

QIWI ROMANIA S.R.L - administrativ: Oancea Alexandru - a.oancea@qiwi.com

QIWI ROMANIA S.R.L - contabilitate: Gurdis Maria - m.guardis@qiwi.ro

DITL Sector 5 - tehnic: Pătrașcu Adrian - patrascu.adrian@ditl5.ro

DITL Sector 5 - contabilitate venituri: Enache Ștefania - enache.stefania@ditl5.ro

 • 20. Dispoziții finale

  • 20.1. Orice modificare a prezentului contract se face numai prin act adițional, încheiat între părți.

  • 20.2. Prezentul contract împreună cu toate anexele sale, care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii contractului, referitoare la același obiect.

  • 20.3. Părțile declară și garantează că ființează și funcționează în mod legal și că nu există niciun impediment de natură juridică sau de orice fel pentru încheierea și executarea prezentului contract.

   Prezentul contract s-a încheiat azi _

   Comitent

   DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

   LOCALE SECTOR 5

   Director Executiv

   Valerian SALAVASTRU


   in două exemplare originale,

   Comisionar

   QIWI ROMANIA S.R.L

   Director General

   Alexandru OANCEA


Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic

Șef Birou

Elena-Denisa DECA

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri

Europene

Neli Adriana P1TICU

ANEXA NR. 1

LISTA LOCAȚIILOR TERMINALELOR DE PLATĂ DE TIP SELF-SERVICE

Nr.

Adresa locație

Sector

Nr.

Adresa locație

Sector

1

Str.Alexandru Ioan Cuza nr.32A

sector 1

184

Doamna Ghica nr.6

Sector 2

2

Bd. Theodor Pallady nr. 73A/ bloc P4

sector 3

185

Șoseaua Andronache nr. 125

Sector 2

3

Str. Emil Racovita nr. 16A

sector 4

186

b-dul. Ion Mihalache nr.37

sector 1

4

Str. Constantin Brancusi nr. 23/ bloc T4-T5

sector 3

187

b-dul. Timișoara nr.26

sector 6

5

Calea Vitan nr.215-217

sector 3

188

Aleea Livezilor nr.13 bl.20

sector 5

6

Str Zizin nr 10A

sector 3

189

Prelungirea Ferentari nr.2

sector 5

7

Calea Văcărești nr.201

sector 4

190

b-dul. Nicolae Titulescu nr.12 BI.21A

Sector 1

8

Str Ionescu Gheorghe nr. 7

sector 4

191

Calea Ferentari nr.98F

sector 5

9

Str.Turdanr. 117-119/bl C15 parter

sector 1

192

Alee Parva nr. 1 bl.A21

sector 6

10

Calea Crangasi nr 40

sector 6

193

Aleea Obregea nr.6

Sector 4

11

Str. Drumul Taberei nr.24

sector 6

194

sos. Alexandria nr.127

sector 5

12

Bd Ghencea nr 24

sector 6

195

sos. Alexandriei nr.88

sector 5

13

Sos. Vergului nr 20

Sector 2

196

str. Melinesti nr.9

sector 4

14

Str. Reșița Nr.4/ Bloc M11

sector 4

197

Șoseaua Chitilei nr.65-67B

Sector 1

15

Str. Străduinței nr. 1

sector 4

198

Str. Sebastian nr. 166

Sector 5

16

Str. Budesti

Sector 2

199

sos. Colentina nr.272

sector 2

17

Bd. 1 Mai nr 15

sector 6

200

str. Scoarței nr. 1

sector 5

18

Bd. 1 Dec 1918 nr 33A

sector 3

201

str. Munții Carpati nr.37

sector 5

19

Sos. Salaj nr.132

sector 5

202

Calea Rahovei nr.301

sector 5

20

Aleea Salaj nr. 10/ bl 37 parter sp corn nr.5

sector 5

203

str. Soldat Madoran Ene nr.4

sector 5

21

str. Malcoci nr 2B parter

sector 5

204

str. Moara Vlasiei nr. 1

sector 2

22

Bd. Marasesti nr. 2B/ bl B sc.l parter

sector 4

205

str. Vicina nr.29

sector 5

23

Str Dristor nr 121

sector 3

206

sos. Orhideelor nr.46A

sector 1

24

Str Soldat Ghita Serban nr 38-42

sector 3

207

Calea 13 Septembrie nr.99

Sector 5

25

Aleea Dobrina nr. 1-3

sector 2

208

Str. Podul înalt nr.15

Sector 4

26

Str Delfinului nr 6/ parter bloc 42 sc 1 ap 1

sector 2

209

str. Simion Busuioc nr.79

sector 2

27

Str.Luncani nr.5

Sector 1

210

Str. Intrarea Târg Frumos nr.

11-13

Sector 4

28

Bd. Iuliu Maniu nr 79

sector 6

211

str. Jiului nr. 147

sector 1

29

Str. Rezervelor nr 89

sector 6

212

str. Lacul Orza nr.13

Sector 5

30

Strada Constantin Radulescu-Motru

Sector 4

213

Str Grota lacurilor nr 59

sector 3

31

Sos. Vergului nr 20

Sector 2

214

Sos. Fabrica de Glucoza nr.15

Sector 2

32

nr. 1-3

sector 3

215

Strada Pancota nr 112

Sector 2

33

Calea Ferentari nr. 140A

Sector 5

216

Strada Liviu Rebreanu nr 29A

Sector 3

34

b-dul. Metalurgiei nr.61

sector 4

217

Strada Ziduri Moși nr.4

Sector 2

35

nr.90

Sector 6

218

Strada Ziduri Moși nr.4

Sector 2

36

str. Anteaeriana nr. 1

sector 5

219

Aleea Câmpul Moșilor nr.5

Sector 2

37

Șoseaua Iancului nr.7

Sector 2

220

Prelungirea Ferentari nr 52-

sector 4

60

38

str. Radoveanu nr.41

Sector 2

221

Str Theodor Pallady nr 9

sector 3

39

str. Ștefan Burileanu nr. 14-16

sector 1

222

Drumul Taberei nr. 32

Sector 6

40

Șoseaua Alexandriei f/n

Sector 5

223

sos. București Targoviste nr.

197

sector 1

41

b-dul. Nerva Traian nr.

Sector 3

224

str. Petre Ispirescu nr. 86

Sector 5

42

Str. Sfanțul Elefterie nr.51-53

Sector 5

225

str. Străduinței nr.l

sector 4

43

sos. Gării Catelu nr.94

sector 2

226

Str Doamna Ghica nr 177

Sector 2

44

str. Nasaud nr.97

sector 5

227

str. Traian nr. 197

Sector 2

45

str. Duminicii nr.73

Sector 4

228

Intrarea Teiul Doamnei nr

15

sector 2

46

B-dul. Basarabia nr.170

sector 3

229

Sos Giurgiului nr 118

sector 4

47

Calea Serban Vodă nr. 237

sector 4

230

str. Titulescu nr 39

sector 1

48

Calea Serban Vodă nr.74-76

sector 4

231

str. Camil Resu nr. 12

Sector 3

49

b-dul. 1 Decembrie 1918

Sector 3

232

sos. Ștefan cel Mare nr. 15 bl. 15

Sector 2

50

Calea Ferentari nr.f/n

sector 5

233

9875807

Sector 2

51

Bulevardul Constantin Brincoveanu nr.20

Sector 4

234

sos. Mihai Bravu nr. 140

Sector 3

52

str. Mașina de Paine nr.67

sector 2

235

Str Preciziei

sector 6

53

str. Luica 62-64

Sector 4

236

Str Moinesti

sector 6

54

Str. Trăgaciului nr.34

Sector 5

237

Str Huedin

sector 4

55

Str. nr.35

Sector 4

238

01 .dec

sector 3

56

str. Gologanului nr.75A

Sector 3

239

str Râmnicul Sarat

Sector 3

57

Str. Dumbrăveni nr.2

Sector 4

240

Soimus nr 9

sector 4

58

str. Valea Oltului nr. 195-197

sector 6

241

Piața Huedin

sector 4

59

Str. Varasti nr.3

Sector 3

242

Aleea Barajul Sadului

sector 2

60

Str. nr.32

Sector 5

243

Lacul Tei

sector 2

61

b-dul. Tudor Vladimirescu

sector 6

244

Str Covasna nr 3 bis

sector 4

62

Str. Crizantemelor nr. 17

Sector 5

245

Sos Giurgiului nr.220

Sector 4

63

Apărătorii Patriei

sector 4

246

Sos Giurgiului nr.l 18

Sector 4

64

Piața Unirii nr.l

Sector 3

247

Str. Postovaru nr.31-15

Sector 3

65

Calea Vitan nr.236

Sector 3

248

Prelungirea Ghencea nr.2

Sector 6

66

sos. Virtuti nr. 148A

sector 6

249

Prelungirea Ghencea nr.9

sector 6

67

Str. Munteniei

Sector 1

250

Prelungirea Ghencea nr.28

Sector 6

68

Str. Munteniei

Sector 1

251

Str. Pipera nr. 50

Tunari, Ilfov

69

Șoseaua Alexandriei nr. 105

Sector 5

252

Sos Pipera-Tunari nr.l 66-

168

Voluntari, Ilfov

70

P-ta Unirii nr.l

sector 3

253

Calea București (fosta 23

august) nr. 3

Tunari, Ilfov

71

str. nr.l

sector 5

254

Str. 23 August nr. 196-198/tarla 20 parcela 293

Otopeni, Ilfov

72

Splaiul Independentei nr.290

Sector 6

255

str. Unirii nr 1

Balotesti, Ilfov

73

str. Marin Nicolae nr. 1

sector 3

256

sos. Ghermanesti nr 65

Ghermanesti, Ilfov

74

Str. nr. 1A

Sector 4

257

Sos Snagov bl Dl/parter

Snagov, Ilfov

75

Str. Atlasului nr.35

Sector 1

258

Str. Olteniței nr.51A/ 53 55

Popești Leordeni,Ilfov

76

Str. nr.64

Sector 4

259

Sos. Unirii nr. 2/Petresti

Corbeanca,Ilfov

77

Șoseaua Berceni nr.2

Sector 4

260

Sos Chitilei nr. 136

Chitila, Ilfov

78

sos. Fundeni nr.237

Sector 2

261

Str. Biruinței nr3B

Pantelimon, Ilfov

79

Str. Pricopan nr. 12

Sector 5

262

sos. Giurgiului nr 33 bl IC

Jilava, Ilfov

80

Calea Rahovei nr.334

Sector 5

263

Sos. Bucuresti-Giurgiu KM

18 Nr. 264

1 Decembrie, Ilfov

81

Str. Secuilor nr.2

Sector 4

264

Str. Linia de Centura nr 92

Stand B13

Afumați, Ilfov

82

Str. Iacob Andrei nr.31

Sector 5

265

sos. Bucuresti-Urziceni/

Corp. T DN2 - km 12.5

Afumați, Ilfov

83

Piața Unirii nr. 1

Sector 3

266

str. Rezervelor nr.54/ Bl.6 parter

Chiajna, Ilfov

84

Str. Nicolae Roșu nr.25B

Sector 3

267

Str Principala

Catelu, Ilfov

85

Str. Humulesti nr.49

Sector 5

268

Str Sf Gheorghe nr 9

Afumați, Ilfov

86

i nr.21-25

Sector 2

269

Calea București nr. 16

Otopeni, Ilfov

87

Calea Văcărești nr.391

Sector 4

270

str. Republicii nr.2IA

Bolentin Vale, Ilfov

88

str. Sergent Turturica nr. 17

sector 5

271

DNCB

Mogosoaia, Ilfov

89

Str. Pascal Cristian nr.8

Sector 6

272

str. Ion Scortaru nr.8

Popești Leordeni, Ilfov

90

nr. 124B

Sector 4

273

str. Drumul Fermei nr.l 16

Popești Leordeni, Ilfov

91

Str. Foișorului nr. 12

Sector 3

274

Calea București nr.262

Vidra, Ilfov

92

Str. nr.39

Sector 5

275

str. Brancoveanu

Mogosoaia, Ilfov

93

str. Emil Racovita nr.22A

sector 4

276

sos. Banatului nr.4B

Chitila, Ilfov

94

sos. Colentina 6

sector 2

277

Calea Bucureștilor nr.216-

218

Otopeni, Ilfov

95

sos. Colentina nr.95 bl.93

Sector 2

278

sos. Alexandriei nr.480

Bragadiru, Ilfov

96

str. nr. 18

sector 5

279

str. Smirdan nr. 17

Bragadiru,Ilfov

97

Șoseaua Fundeni nr.38-40

Sector 2

280

str. nr.34B

Pantelimon, Ilfov

98

str. nr.14

Sector 5

281

Str. Eroilor nr.9

Pantelimon, Ilfov

99

Str. nr.3

Sector 3

282

str. Principala f/n

Clinceni, Ilfov

100

Intrarea Parului nr.

sector 3

283

sos. București nr. 151

Ciorogarla, Ilfov

101

sos. Colentina nr.27

Sector 2

284

Autostrada Bucuresti-Pitesti

Chiajna, Ilfov

102

b-dul. Nicolae Grigorescu nr.l

sector 3

285

str. Studioului nr.2

Buftea, Ilfov

103

b-dul. Timișoara nr.29

Sector 6

286

b-dul. nr.62

Pantelimon, Ilfov

104

sos. Pantelimon nr.244-246

sector 2

287

str. Principala nr.220

Vidra Cretesti, Ilfov

105

Str. Uioara nr.7

Sector 4

288

sos. Unirii f/n

Corbeanca, Ilfov

106

sos. Chitilei nr.311

Sector 1

289

sos. Alexandriei nr.l 12

Bragadiru, Ilfov

107

Sos. Viilor nr.67

Sector 5

290

Str. Principalanr.l00

Berceni, Ilfov

108

Calea Ferentari nr.2A

Sector 5

291

str. Ion Dolanescu

Urziceanca Ciocănești,

Ilfov

109

Str. Jilavei nr.25A

Sector 4

292

Șoseaua de Centura nr.4

Voluntari, Ilfov

110

Bulevardul Iuliu Maniu nr.l9

Sector 6

293

str. Mierlari nr.68

Jilava, Ilfov

111

Calea Giulesti nr.234

Sector 1

294

str. Drumul Fermei nr.9l

Popești Leordeni, Ilfov

112

Str. Ramnicu Sarat nr. 17

Sector 3

295

DJ 159

Chiajna, Ilfov

113

Bucureștii Noi nr.43

Sector 1

296

str. Castanilor nr.2

Chitila, Ilfov

114

nr.24

Sector 2

297

nr.3

Bragadiru, Ilfov

115

Str.

Sector 5

298

sos. nr.l 19

Popești Leordeni, Ilfov

116

Str.

Sector 5

299

nr.l 17

Cornetu, Ilfov

117

Șoseaua Berceni

Sector 4

300

str. Carpati nr.2

Voluntari, Ilfov

118

nr. 136

Sector 5

301

b-dul. 1 Mai nr. 134

Berceni, Ilfov

119

sos. Salaj nr.233

sector 5

302

str. Speranței nr. 16

Popești Leordeni, Ilfov

120

str. Trompetului nr.83

sector 5

303

Șoseaua Libertății nr.401

Glina, Ilfov

121

str. Valea Cascadelor nr.3-5

sector 6

304

str. Soarelui nr.4

Dudu, Ilfov

122

b-dul. București Noi nr.50B

sector 1

305

Șoseaua Stefanesti

Voluntari, Ilfov

123

Calea Crangasi nr.87

Sector 6

306

b-dul. Voluntari nr.7

Voluntari, Ilfov

124

b-dul. Timișoara nr.56

sector 6

307

sos. Bucuresti-Oltenita nr. 17

Popești Leordeni, Ilfov

125

Str. Drumul Cretestilor nr.8

Sector 4

308

sos. Olteniței nr. 181

Popești Leordeni, Ilfov

126

sos. Chitilei nr. 142B

Sector 1

309

sos. Olteniței nr. 181

Danubiana, Ilfov

127

sos. Chitila nr. 126

Sector 1

310

Șoseaua Banatului nr.2

Chitila, Ilfov

128

Șoseaua Alexandriei nr.152

Sector 5

311

Str. Polona nr.5

Otopeni, Ilfov

129

str. Munții Carpati nr. 105

Sector 5

312

Str. Lacul Ursului nr. 10

Otopeni, Ilfov

130

Șoseaua Bucuresti-Magurele nr.7

Sector 5

313

str. Gării nr.5-9B

Jilava, Ilfov

131

str. Ciahlau nr.20

sector 6

314

str. Gării nr. 10

Buftea, Ilfov

132

Str. Malcoci nr.2B

Sector 5

315

str. Drumul Fermei nr.9A

Dobroesti, Ilfov

133

str. Chitila-Triaj nr.2

Sector 6

316

str. Gheorghe Doja nr.38

Voluntari, Ilfov

134

Intrarea Ogradei nr.41A

Sector 5

317

Str. Pompiliu Stelu nr.36

Voluntari, Ilfov

135

int. nr.36

sector 5

318

sos. Bucuresti-Targoviste

nr. 139

Buftea, Ilfov

136

str. Stanciu nr.213

sector 4

319

str. Sfantu Gheorghe nr.31

Pantelimon, Ilfov

137

Str. nr.30A

Sector 3

320

str. Păcii nr.2

Chitila, Ilfov

138

Str. nr.25

Sector 1

321

str. Atomistilor nr.250A

Măgurele, Ilfov

139

str. Musat Constantin nr.39

Sector 5

322

Calea București nr.244

Otopeni, Ilfov

140

Str. nr.22A

Sector 4

323

str. Oltului nr.5

Buftea, Ilfov

141

str. nr.5

sector 2

324

Calea București nrl49

Otopeni, Ilfov

142

Str. Racari nr.5

Sector 3

325

str. Parc Centru nr. 7

Buftea, Ilfov

143

Str. Armenis nr.2

Sector 3

326

str. Victoriei nr.24

1 Decembrie, Ilfov

144

Str. Constantin Dragan nr.2

Sector 3

327

str. Ion Barbu nr.2

1 Decembrie, Ilfov

145

sos. Colentina nr.56 bl. 100

sector 2

328

str. Eroilor nr. 132

Voluntari, Ilfov

146

nr.l 14

Sector 4

329

Calea București nr.67A

Tunari, Ilfov

147

Str. Cernisoara nr. 18

Sector 6

330

b-dul. Voluntari nr.8

Voluntari, Ilfov

148

str. Babeni nr.24

Sector 3

331

sos. Alexandriei nr.223

Bragadiru, Ilfov

149

Calea Grivitei nr.214

sector 1

332

Drumul Fermei nr.36

Popești Leordeni, Ilfov

150

Șoseaua Vitan-Barzesti nr. 13

Sector 4

333

sos. Alexandriei nr.370

Bragadiru, Ilfov

151

Șoseaua Viilor nr.76

Sector 5

334

str. Eroilor nr.9

Voluntari, Ilfov

152

str. Industriilor nr.

Sector 2

335

str. Drumul la Chiajna nr.23

Chiajna, Ilfov

153

Str. Horia Macelariu nr.26

Sector 1

336

Str.

Voluntari, Ilfov

154

b-dul. Teodor Pallady nr.73B-74

sector 3

337

Calea București nr.78

Otopeni, Ilfov

155

sos. Bucuresti-Magurele nr. 17

sector 5

338

sos. Vasile Militaru nr.267

Dobreni, Ilfov

156

Cutitul de Argint nr.2

Sector 4

339

str. Mihai Viteazu nr. 123

Iepurești, Ilfov

157

str. Borsa nr. 17

sector 1

340

str. Atomistilor nr.373

Măgurele, Ilfov

158

Calea Rahovei nr.358

sector 5

341

str. Orhideelor nr.39

Dudu, Ilfov

159

Str. Nicolae Roșu nr. 14B

Sector 3

342

Șoseaua de Centura nr.346

Glina, Ilfov

160

str. Munții Carpati nr.70

sector 5

343

sos. Giurgiului nr.32

Jilava, Ilfov

161

Str. Poiana cu Aluni nr. 1

Sector 2

344

sos. Pipera-Tunari nr.50

Voluntari, Ilfov

162

sos. Olteniței nr.56

sector 4

345

str. Liviu Rebreanu nr. 15

1 Decembrie, Ilfov

163

str. Anghel Nutu nr.26

sector 4

346

DN1

Ciolpani, Ilfov

164

Str. Grigore Ionescu nr.26

Sector 2

347

Sos Gruiu-Snagov nr 216

Gruiu, Ilfov

165

Str. Radu Vodă nr.28

Sector 4

348

Str Pescari nr 3

Siliștea, Ilfov

166

Șoseaua Berceni nr.2

Sector 4

349

Str Principala nr 574

Peris, Ilfov

167

Prelungirea Ferentari nr. 125

Sector 5

350

Str Unirii nr 330

Balotesti, Ilfov

168

b-dul. Iuliu Maniu nr.69

sector 6

351

Ghermanesti

Snagov, Ilfov

169

str. Petru Ispirescu nr.31

sector 5

352

Caciulati

Moara Vlasiei, Ilfov

170

sos. Colentina nr.27

sector 2

353

Burias

Peris, Ilfov

171

str. Manzului nr.22

sector 6

354

Tancabesti

Snagov, Ilfov

172

sos. Gherasti nr.66-70

sector 2

355

Str Victoriei nr 96

Dascalu, Ilfov

173

Calea 13 Septembrie nr.221

Sector 5

356

Sos Snagov Bl D2/p

Snagov, Ilfov

174

Str. Ghirlandei nr.14

Sector 6

357

Calea București nr 81

Nuci, Ilfov

175

str. Mircea Vodă nr.34

sector 3

358

Vladiceasca

Snagov, Ilfov

176

str. Ion Pilat nr.l

sector 3

359

Tancabesti

Snagov, Ilfov

177

Str. nr.221

Sector 5

360

Str Principala/Silistea

Gruiu, Ilfov

178

str. Teiul Doamnei nr.14

sector 2

361

Str Mircea cel Batran nr 5A/Ciofliceni

Snagov,Ilfov

179

str. Orșova nr.34D

sector 6

362

Str Doinei nr 52

Fundeni, Ilfov

180

b-dul. 1 Decembrie 1918nr.33A

sector 3

363

Str Muzelor nr 77

Bragadiru, Ilfov

181

b-dul. Bucureștii Noi nr.48

sector 1

364

Str Rezervelor nr 58A

Dudu, Ilfov

182

Str. Constantin Musat nr.3

Sector 5

365

str. Smarandului nr. 1

Bragadiru, Ilfov

183

Calea Giulesti nr.310

sector 6

366

str. A.I. Cuza nr.356

Domnești, Ilfov

Număr total de locații pe teritoriulRomâniei este de 1650, din care 366 de locații in regiunea Bucuresti-Ilfov

*adresele de amplsare ale Punctelor de plata pot fi schimbate de către Agent oricând fiara necesitatea obținerii vreunei aprobări sau notificări a Beneficiarului.

*Agentul va transmite periodic Beneficiarului lista locațiilor actualizate sau la solicitarea expresa a Beneficiarului.

Comitent

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5

Director Executiv

Valerian SALAVASTRU

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Comisionar

QIWI ROMANIA S.R.L

Director General

Alexandru OANCEA


Biroul Juridic

Șef Birou

Elena-Denisa DECA

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene

Neli Adriana PITICU

ANEXA NR. 2

LISTA CONTURILOR COLECTOARE DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL DESCHISE LA TREZORERIA SECTOR 5

Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5

Cod Fiscal: 38320436

Banca: Trezoreria Sector 5

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL LOCAL AL SECTORULUI 5 - VENITURI PENTRU ANUL 2018

NR.

CR

T.

CON T IBA N

DENUMIRE CONT

CLASIFICATIE CONF. OMFP 1917/2005

1

IBA

N

R018TREZ70521050250

XXXXX

21A.05.50.

00

Alte imp.pe venit,profit si câștiguri din capital

• taxa cadastru

• taxa debransare, cablare PJ

• taxa pt. ocupare domeniu public :

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. desf. unor activ, de comercializare cu caracter sezonier

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. desf. unor activ, de comercializare a prod. alim. si nealim.

- taxa pt. utiliz. locurilor publice cu unitati de alim. publica de alim. publica si terase de vara

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. prestări servicii

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. jocuri de noroc si schimb valutar

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. depozite si anexe la construcții

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt.activ. de comercializare exclusiva de presa si carte

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. organizare de șantier

• taxa pt. utiliz. locurilor publice cu parcari de reședința

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. filmare si fotografiere prof.

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. spectacole in aer liber, festivaluri si manifestări promotionale

• taxa pt. utiliz. locurilor publice cu mijloace publicitare

• taxa pt. terenuri apartinand locurilor publice folosite pt. culturile agricole

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. cale suplimentara de acces

Alte impozite pe venit, profit si castigiuri din capital

• taxa publicitate sediu, publicitate panou PF,PJ

2

IBA

N

R071TREZ70521070201

01XXX

21A.07.01.

01

Impozit pe clădiri de la pers.fizice

Diferența impozit clădiri de la pers, fizice

3

IBA

N

R021TREZ70521070201

02XXX

21A.07.01.

02

Impozit pe clădiri de la pers.juridice

• taxa clădiri PJ

4

IBA

N

R018TREZ70521070202

01XXX

21A.07.02.

01

Impozit pe terenuri de la pers.fizice

• impozit pe teren in proprietate PF

• impozit pe teren in folosința PF

• impozit pe terenuri din intravilan - inclusiv restante an anteriori din imp. pe terenul agricol

• impozit pe terenuri din extravilan

5

IBA

N

R065TREZ70521070202

02XXX

21A.07.02.

02

Impozit pe terenuri de la pers.juridice

• impozit teren in folosința PJ

6

IBA

N

R015TREZ70521070202

03XXX

21A.07.02.

03

Impozitul pe terenul din extravilan, restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

7

IBA

N

R070TREZ70521070203

XXXXX

21A.07.03.

00

Taxe judiciare de timbru

8

IBA

N

R066TREZ70521070250

XXXXX

21A.07.50.

00

Alte impozite si taxe pe proprietate

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. garaj

• taxa autorizație PF, vize certificat urbanism PF

• impozite si taxe pe proprietate locuințe sociale, cote si chirii

• taxa autorizație demolare PF si PJ

9

IBA

N

R039TREZ70521120207

XXXXX

21A.12.07.

00

Taxe hoteliere

10

IBA

N

R095TREZ70521150201

XXXXX

21A.15.O1.

00

Impozitul pe spectacole

11

IBA

N

R064TREZ70521150250

XXXXX

21A.15.50.

00

Alte taxe pe servicii specifice

12

IBA

N

R090TREZ70521160202

01XXX

21A.16.02.

01

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice

• taxa mij. de transport deținute de PF romane

• diferența taxa mij. de transport deținute de PF romane

• taxa mij. de transport deținute de PF străine

• taxa asupra miji, de transport mărfuri si a utilajelor cu o masa totala max. autoriz. > 5T PF

• taxa mijloace de transport lente

13

IBA

N

R040TREZ70521160202

02XXX

21A.16.02.

02

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice

• taxa mij. de transport deținute de PJ

• taxa asupra miji, de transport mărfuri si a utilajelor cu o masa totala max. autoriz > 5T PJ

• taxa mijloace de transport lente

14

IBA

N

R092TREZ70521160203

XXXXX

21A.16.03.

00

Taxe si tarife pt eliberarea de licențe si autorizații de funcționare :

• taxa autorizație comercializare PJ ( 69 lei)

• taxa urbanism PJ

• taxa autorizație de construire PJ

• alte taxe de la persoane juridice

15

IBA

N

R088TREZ70521160250

XXXXX

21A.16.50

.00

Alte taxe pt.utilizarea, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

• taxa reclama si publicitate, contract 3%

• taxa alimentație publica PJ (3.000 lei)

16

IBA

N

R039TREZ70521180250

XXXXX

21A.18.50.

00

Alte impozite si taxe

17

IBA

N

R013TREZ70521A30053

OXXXX

21A.30.05.

30

Venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice

• Chirii si Cote locuințe sociale PF si Pj

18

IBA

N

R093TREZ70521330208

XXXXX

21A.33.08

.00

Venituri din prestări servicii

• taxa CI

• adeverința provizorie

19

IBA

N

R066TREZ70521330210

XXXXX

21A.33.10

.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pt intretinerea copiilor in crese

20

IBA

N

RO39TREZ70521330212

XXXXX

21A.33.12.

00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

21

IBA

N

RO71TREZ70521330224

XXXXX

21A.33.24.

00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

22

IBA

N

RO17TREZ70521330228

XXXXX

21A.33.28

.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

23

IBA

N

R011TREZ70521330250

XXXXX

21A.33.50.

00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

24

IBA

N

R004TREZ70521340202

XXXXX

21A.34.02.

00

Taxe extrajudiciare de timbru

• taxa inmatriculare

• taxa examen auto

• taxa nr. provizoriu

• taxa permis port arma

• taxa timbru fiscal pt. certificat naștere, schimbare nume, taxa titlu proprietate, taxa timbru certificat fiscal,

taxa informare - taxe extrajudiciare de timbru

• taxa certificat producător

• alte taxe de timbru

25

IBA

N

R035TREZ70521340250

XXXXX

21A.34.50.

00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

• taxa pt. indeplinirea procedurii de divorț

26

IBA

N

R039TREZ70521A35010

2XXXX

21A.35.01.

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de alte instituții de specialitate

• amenzi disciplina in construcții PF, amenzi Politia Locala PF ; amenzi Consiliu Local PF ; amenzi inspecție

si control PF

• amenzi contravenționale PJ

• amenzi Politie PJ

 • • amenzi CNADNR (rovigneta);

 • • amenzi Jandarmerie PF ;

 • • amenzi pașapoarte PF ;

 • • amenzi Politie Locala PMB PF;

 • • amenzi Secții Politie PF;

 • • amenzi auto PF ;

 • • amenzi diverse PF (BRML, ISCTR, ANSVPSA);

 • • amenzi RATB PF

• taxa ADP

27

IBA

N

R055TREZ70521A47040

OXXXX

21A.47.04.

00

CONT UNIC AMENZI VALABIL DE LA 01.01.2019

28

IBA

N

R028TREZ70521350202

XXXXX

21A.35.02.

00

Penalitati pt. nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declarației de impozite si taxe

29

IBA

N

R059TREZ70521350250

XXXXX

21A.35.50.

00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

30

IBA

N

R060TREZ70521360205

XXXXX

21A.36.05

.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

31

IBA

N

R095TREZ70521360206

XXXXX

21A.36.06.

00

Taxe speciale

32

IBA

N

RO76TREZ70521360211

XXXXX

21A.36.il.

00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

33

IBA

N

R083TREZ70521360250

XXXXX

21A.36.50.

00

Alte venituri

• ajutoare incalzire necuvenite

• taxa scuter

• taxa plăcute nr. inregistrare moped

• taxa certificat de inregistrare moped

• taxa ridicare mașini parcate neregulamentar

• alte venituri

• imputatii cheltuieli școlarizare

• cheltuieli e executare silita

34

IBA N

R089TREZ70521390201

XXXXX

21A.39.01

.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

35

IBA

N

R008TREZ70521390207

XXXXX

21A.39.07.

00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

36

IBA

N

R032TREZ70521400207

XXXXX

21A.40.07.

00

Incasari din rambursări microcredite de la pers, fizice si pers, juridice

37

IBA

N

RO62TREZ7055033XXX0

10627

5033

Taxa asupra mijloacelor de transport cu masa totala autorizata > 12Tone PF si PJ

38

IBA

N

RO61TREZ7055012XXX0

10628

5012

Disponibil al instituțiilor publice din venituri incasate potrivit prevederilor HG nr.1235/2010

38

IBA

N

RO67TREZ7055006XXX0

10626

5006

Sume de mandat

Comitent

Comisionar

QIWI ROMANIA S.R.L

Director General

Alexandru OANCEA


DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5

Director Executiv

Valerian SALAVASTRU

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic

Șef Birou

Elena-Denisa DECA

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri

Europene

Neli Adriana PITICU

ANEXA NR. 3

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU UTILIZAREA DE CARE CLIENTI A ECHIPAMENTELOR SELF-SERVICE

Procedura de plata se desfasoara astfel:

 • 1.  Contribuabilul va accesa din meniul terminalului plata serviciul de plata al D.I.T.L. Sector 5;

 • 2.   Contribuabilului ii vor fi solicitate datele de autentificare (CUI, CNP si/sau rol);

 • 3.  Contribuabilul va introduce codul unic de identificare (CUI, CNP si/sau rol);

 • 4.  Terminalul va face un apel către serverul Prestatorului prin conexiune securizata transmițând informațiile;

 • 5.  Serverul Prestatorului va face un apel către serverul D.I.T.L. Sector 5 prin intermediu unui Web Service (ce va trebui pus la dispoziție de către D.I.T.L. Sector 5).Urmare a acestui apel, datele vor fi procesate in serverul D.I.T.L. Sector 5, urmând sa intoarca un mesaj prin același WebService către serverul Prestatorului cu 2 situații:

 • a.  Datele de autentificare nu pot fi validate sau nu sunt in baza de date a D.I.T.L. Sector 5;

 • b.  Date de autentificare ok si contribuabil in baza de date - then - informații despre debite

 • 6.  Pentru situația in care serverul D.I.T.L. Sector 5 răspunde conform punctului 5a, Contribuabilul este instiintat cu un mesaj de eroare ca nu a fost idetintificat in baza de date sau Codul unic de identificare este invalid;

 • 7.  Pentru situația in care serverul Comitentului răspunde conform punctului 5b, mesajul este transmis către terminalul in cauza de către serverul Prestatorului;

 • 8.  Contribuabilului i se afiseaza pe ecranul Terminalului plata Selfpay informațiile de plata.

 • 9.  Contribuabilul selectează taxele pe care dorește sa le plateasca, afisandui-se in acest caz totalul ce urmeaza a fi achitat.

 • 10. După selecția sumelor de plata, Contribuabilul apasa butonul “inainte” afișat in interfața terminalului plata si este redirectionat in ecranul de plata (cel in care se accepta introducerea bancnotelor);

 • 11. Contribuabilul introduce bancnotele efectuând plata sumelor selectate;

 • 12. Terminalul emite chitanța doveditoare a plătii efectuate cu toate datele necesare identificării acestei tranzacții;

 • 13. Terminalul transmite către serverul Prestatorului informațiile legate de plata (id tranzacție, data, ora, suma achitata, câmpurile selectate de client)

 • 14. Serverul Prestatorului trimite prin WebService către serverul D.I.T.L. Sector 5 datele referitoare la tranzacție confirmând astfel plata.

Comitent

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE                                 Comisionar

LOCALE SECTOR 5


QIWI ROMANIA S.R.L

Director General Alexandru O ANCE A


Director Executiv Valerian SALAVASTRU

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic

Șef Birou

Elena-Denisa DECA

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri

Europene

Neli Adriana PITICU

ANEXA NR 4 - RAPORT ZILNIC DE TRANZACȚII EFECTUATE

Structura fișierului de plăti QIWI Pymnt_file_YYYYMMDD.txt

Acest fișier va avea următoarea structura:

Id Terminal - alfa numeric

Număr facture/ID plătitor

Data efectuării plătii

Ora efectuării plătii

Valoarea tranzacției de plata

Va fi transmis in format electronic la adresa comunicata de către Beneficiar.

Comitent

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5

Director Executiv

Valerian SALAVASTRU


Comisionar

QIWI ROMANIA S.R.L

Director General

Alexandru OANCEA

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic

Șef Birou

Elena-Denisa DECA

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri

Europene

Neli Adriana PITICU

ANEXA NR 5 - RAPORT TRANZACȚII ANULATE

Raportul tranzacții anulate are structura similara cu cea a fișierului de plăti; dar tranzacțiile conținute in fișier vor fi interpretate ca si stornari/corectii.

Denumirea fișierului va fi QIWI_Cpymnt_file_YYYYMMDD.txt

Structura fișierului de tranzacții anulate:

Id Terminal - alfa numeric;

Data efectuării plătii;

Ora efectuării plătii;

Valoarea tranzacției de plata.

Va fi transmis in format electronic la adresa comunicata de Beneficiar.

Cazurile in care pot aparea anulari de tranzacții:

 • 1.  Cod factura eronat:

Codul de factura introdus nu corespunde unui client existent in baza de date a Beneficiarului;

Codul de factura introdus corespunde unei facturi existenta in baza de date a Beneficiarului;

 • 2.  Beneficiarul este selectat eronat.

 • 3.  Alte situații.

Toate aceste situații menționate mai sus pot aparea inainte de decontare(plata Beneficiar) sau după decontare.

Comitent

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5

Director Executiv

Valerian SALAVASTRU


Comisionar

QIWI ROMANIA S.R.L

Director General

Alexandru O ANCE A

Director Executiv Adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic

Șef Birou

Elena-Denisa DECA

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri

Europene

Neli Adriana PITICU

ANEXA NR 6 - PROCEDURA CORECTARE A TRANZACȚIILOR ERONATE

In cazul in care Clientul constata ca a efectuat o tranzacție eronata, va lua legătură cu Agentul la numărul de telefon indicat pe chitanța emisa la terminal si va solicita corectarea/anularea tranzacției.

Soluționarea tranzacției eronate trebuie sa se faca in maxim 48 de ore de la data semnalării ei de către Client.

Toate solicitările trimise de Agent către Beneficiar vor fi efectuate prin intermediul e-mail-ului de la o adresa dedicata acestui tip de tranzacții. Răspunsurile de la Beneficiar vor fi trimise către aceeași adresa.

Clientul poate solicita corectarea unei tranzacții in maxim 30 de zile de la data efectuării acesteia.

 • A. înainte de decontare

Beneficiar corect

 • i.   Client existent - In acest caz clientul va lua legătură cu echipa de Customer Service (caii Center) apartinand Agentului.

Beneficiar eronat

 • ii.   Clientul existent - clientul va lua legătură cu Operatorul Agentului pentru a solicita anularea tranzacției efectuate eronat si efectuarea tranzacției corecte.

 • B. După decontare

Beneficiar corect

 • i.    Client inexistent - Beneficiarul restituie banii Agentului, iar acesta va reface tranzacția.

 • ii.    Client existent - In cazul in care Clientul constata ca a efecutat o tranzacție eronat, este indrumat de către Operatorul Agentului sa ia legătură cu Beneficiarul pentru soluționarea problemei.

Beneficiar eronat

 • iii.   Client existent - clientul constanta ca a efectuat o tranzacție către un Beneficiar eronat -acesta va lua legătură cu Beneficiarul pentru soluționarea problemei. In cazul in care Clientul apeleaza la Agent pentru soluționarea problemei, atunci Agentul il va redirectiona către Beneficiar.

 • A. înainte de decontare

  Client Existent

  Client Inexistent

  on-line

  off-line

  on-line

  off-line

  Beneficiar

  Corect

  A.ii

  A.i.b

  A.i.a

  A.i.b

  Beneficiar

  Eronat

  A.ii

  A.ii

  A.i.a

  A.i.b

B. Pupa decontare

Client

Existent

Client

Inexistent

Beneficiar

Corect

B.ii

B.i

Beneficiar

Eronat

B.iv

B.iii

Comitent

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5


Director Executiv

Valerian SALAVASTRU


Comisionar

QIWI ROMANIA S.R.L

Director General

Alexandru OANCEA

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic

Șef Birou

Elena-Denisa DECA

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri

Europene

Neli Adriana PITICU

ANEXA NR. 7 - MODEL DE RAPORT LUNAR PRIVIND ÎNCASAREA ÎN NUMERAR A CONTRAVALORII IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI ALTOR VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL DE LA CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE ȘI PERSOANE JURIDICE

Comisionar

QIWI ROMANIA S.R.L

Director General

Alexandru OANCEA


Cont buget

Bucăți

Suma încasată

Valoare comision

1

Total

Comitent

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5

Director Executiv

Valerian SALAVASTRU

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic

Șef Birou

Elena-Denisa DECA

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri

Europene

Neli Adriana PITICU

ANEXA NR 8

Specificațiile tehnice și descrierea interfeței de conectare VPN

 • 1.  Specificații tehnice VPN

Conexiunea se va realiza printr-o rețea virtuala privata (tunel VPN). Datele vor fi criptate cu protocol IPSec Accesul in aplicație sa va realiza prin interfața web cu ajutorul browserului Internet Explorer.

 • 2.  Descrierea Interfeței

CUPRINS:

 • A. Cerințe pentru interconectare

 • B. Principii generale de funcționare

 • C. Descrierea protocolului de comunicare offline

 • A. Cerințe pentru interconectare

Pentru interconectarea unor noi beneficiari cu sistemul QIWI, trebuie respectate următoarele cerințe:

 • a.  Sistemul guest sa accepte conexiuni via tcp/ip din subnetul QIWI: 79.142.16.0/20 ( 79.142.16.0, mask 255.255.240.0 (20))

 • b.  Interfața de interconectare trebuie sa accepte parametrii prin folosirea metodei GET;

 • c.  Răspunsul generat de interfața in sistemul de plăti electronice trebuie sa folosească formatul XML in codare UTP-8 (in cazul când răspunsul este generat in format alfanumeric);

 • d.  Timpul in care schimbul de informații este efectuat intre cei doi (emitor- receptor) sa nu depaseasca 60 de secunde, in caz contrar sistemul va fi deconectat automat;

 • e.  Daca numărul plăților efectuate către beneficiari este intensiv (mai mult de 10 plăti pe minut sau mai mult), interfața trebuie sa acepte conexiuni multi-thread de cel puțin 15 conexiuni simultane.

 • B. Principii generale de funcționare

Fiecare tranzacție in sistemul QIWI conține un identificator unic transferat către beneficiar, in variabila txn_id, număr integer de pana la 20 de cifre. Acest identificator este folosit pentru revizii ulterioare ale plăților si rezolvarea problemelor aparute in procesul de plata.

Sistemul trebuie sa conțină identificatorul “data curenta”, in variabila integer txn_date, de forma YYYYMMDDHHMMSS. Data curenta va fi folosita pentru operațiuni de settlement. Toate calculele efectuate impreuna cu beneficiarii vor trebui sa conțină aceasta data, deoarece sistemul QIWI va lua in considerare data requestului clientului. Spre exemplu, daca clientul efectuează o plata la data de 31.12.2009, 23:59:59, luând in considerare timpul necesar pentru procesarea tranzacției, sistemul trimite semnalul pentru tranzacționare către beneficiar pe data de 1.01.2010, 00:00:05. Acest lucru ar putea avea un impact important in reviziile mututale ale plăților, datorita modificării timpului luat ca referința. Pentru evitarea situațiilor de acest gen, sistemul va inregistra plata cu data inițierii tranzacției de către client.

Suma de plata către beneficiar va fi exprimata prin variabila sum, in moneda convenita de beneficiar. Formatul plătii va putea suporta 2 zecimale după valoare, iar in cazul in care suma plătită este fixa, formatul se pastreaza (ex: 152.00).

Beneficiarul va identifica clientul prin alocarea unui identificator unic, care poate fi numărul de telefon, CNP, contul curent. înainte de efectuarea tranzacției propriu-zise, identificatorul alocat va trebui sa fie verificat de către sistem, pe baza unei expresii de interogare, oferita de beneficiar. Identificatorul va fi transferat prin variabila account - reprezentata de un sir de cifre, litere si/sau caractere speciale, cu o lungime de pana la 200 de caractere.

Baza de date a beneficiarului nu trebuie sa conțină 2 evenimente de plata in același txn jd. In cazul in care sistemul trimite requesturi repetate către identificatorul tranzacției si acesta este deja generat, răspunsul oferit va fi cel al ultimei tranzacții efectuate.

Beneficiarul va trebui sa genereze răspunsurile in format XML, cu următoarea structura: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<response>

<osmp_txn_id></osmp_txn_id> <prv_txn></prv_txn> <sum></sum>

<result></result>

<comment></comment>

</response>

Răspunsul va conține toate informațiile relevante despre id tranzacție, identificatorul unic al clientului, suma plătită si rezultatul efectuării tranzacției.

 • C. Descrierea protocolului de comunicare offline

Fiecare tranzacție efectuata prin intermediul terminalelor QIWI Romania va fi stocata in baza de date, pentru generarea ulterioara a fișierului de plăti trimis către beneficiar.

Fișierul de plăti va fi in formatul descris in anexa nr. 3.

Acesta va fi trimis către beneficiar la adresa de email sau site-ul ftp convenit in prealabil. Trimiterea raportului va fi făcută prin automatizarea bazei de date, zilnic la orele 23:59:59, sau in cazul in care este cerut, trimiterea se poate face saptamanal sau lunar.

Schema de funcționare offline a sistemului de plăti este descrisa mai jos:

Fig 1. Schema de funcționare a gateway-ului QIWI Romania

Scopul gateway-ul de plăti QIWI este:

 • •  Sa formuleze cererile de plata in concordanta cu protocoalele beneficiarului

 • •  Sa trimită cererea de plata beneficiarului

 • •  Sa introducă răspunsul beneficiarului in baza de date existenta

• Sa finalizeze procesul de plata in mod corect.

Procesul de plata descris este destul de lung, deoarece orice plata efectuata prin intermediul sistemului va fi prelucrata de către gateway de cel puțin 3 ori. Procedura poate fi accelerata daca analiza codului de comanda este executata la nivelul gateway-ului direct. Acest mecanism poate fi aplicat numai in cazul in care nu este necesara salvarea informațiilor intre stagiile de transmisie, informații primite de la beneficiar.

In cazul terminării anormale a șirului de date intre stagii de comunicare, nefolosirea sistemului de salvare a informației in baza de date poate duce la pierderea irecuperabila a acestora, si la imposibilitatea procesării plăților de către Qiwi Romania.

Comitent

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5

Director Executiv

Valerian SALAVASTRU


Comisionar

QIWI ROMANIA S.R.L

Director General

Alexandru OANCEA

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic

Șef Birou

Elena-Denisa DECA

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene

Neli Adriana PITICU