Hotărârea nr. 78/2019

Hotărârea nr. 78/22.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2019.

romania2019.eu

Președinția României la Cor»slllul Uniunii Europene


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA ), în anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 22.04.2019;

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția de Transparență Instituțională, înregistrat sub nr. 137/18.04.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Adresa nr. 17/15.02.2019 emisă de Parohia Sfânta Treime Ghencea înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 12845/19.02.2019

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 29/28.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5;

în baza art. 45 alin. 1 și 81 alin. 2 lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea în anul 2019 a unui sprijin financiar pentru Parohia Sfânta Treime Ghencea, în valoare de 950.000,00 lei.

Art.2 - Suma menționată la art. I va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de Transparență Instituțională și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDlV

>s,


ALEXANDRU SEBASTIAN/ȚAZAROVNr. ^8  /22.04.2019