Hotărârea nr. 75/2019

Hotărârea nr. 75/22.04.2019 privind modificarea componenței ”Comisiei de analiză și apobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței “Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se sol icită repartizarea de locuințe”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.!6/19.07.2<)16.

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 3 93/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 22.04.2019;

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. DGO-DTVIE 198/08.04.2019 întocmit de Președintele “Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe”;

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 129/15.11.2016;

  • - Luând în considerare prevederile art. 21 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr.114/1996 - republicată cu completările și modificările ulterioare, norme aprobate prin H.G nr. 1275/2000, precum și HCGMB nr.42/2003.

-Prevederilor art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și alin.5, și art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se modifică componența “Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe”, astfel:

Președinte:

Marian Țigănuș - Viceprimar

Membri:

  • - Coroblea Cristina - Consilier Local

  • - Andrei Mariana - Direcția Juridică

  • - Cristian Chirilă - Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

  • - Viorica Pavel - Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

Art.2 - Secretariatul comisiei va fi asigurat de Ștefanescu Zina Laura - Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație și Stanimir Geanina Felicia - Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Comisia de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor, Compartimentul Spații de Locuit și Spatii cu Altă Destinație, Serviciul Evidență Acte Administrative Direcția Asistență Tehnică și Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.Nr. ^722.04.2019