Hotărârea nr. 74/2019

Hotărârea nr. 74/22.04.2019 privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.

123/26.06. 2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 22.04.2019;

Având în vedere:

-H.C.L. Sector 5 nr. 49/28.03.2019 privind reorganizarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5;

-Raportul de specialitate nr. DGO-DTVIE 194/05.04.2019;

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

în conformitate cu prevederile:

 • - O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea nr.650/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

-OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • - Art.475, alin. (3), (4) si (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, r2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, completată prin HG nr. 1334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare;

 • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, r2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 58, art.59 și art.60 ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCGMB nr. 134/1996 privind reglementarea comerțului stradal pe teritoriul municipiului București;

 • - H.C.L.S 5 nr. 88/2016 privind aprobarea regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L.S.5 nr. 89/2016 privind aprobarea regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL S5 nr. 86/2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

în temeiul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

în temeiul prevederilor art. 45, alin (1), art. 81, alin (2), litera (r), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se modifică Anexa 6 a Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018, conform Anexei 1 a prezentei hotărâri ;

Art. 2 Se modifică și se completează Anexa 7 a Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018, conform Anexei 2 a prezentei hotărâri ;

Art. 3 Se modifică și se completează Anexa 8 a Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018, conform Anexei 3 a prezentei hotărâri ;

Art. 4 Se modifică Anexa 10 a Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018 , conform Anexei 4 a prezentei hotărâri;

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 123/26.06.2018 rămân neschimbate.

Art. 6 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
AUTORIZAȚIE

5

NR.............................J.

în baza cererii nr._______/_________și a H.C.L.S. 5 nr. 123/26.06.2018 pentru aprobarea

Regulamentului privind procedura de emitere a autorizației de funcționare pentru terase sezoniere pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5, se emite Autorizația privind desfășurarea activității pentru: _______________________________________ SRL cu sediul în ______________________________, Strada_____________________________________, înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr._____________;

CUI________________.

Activitatea (cod CAEN) autorizată este:_____________________________________

La sediul secundar din București, Sectorul 5, Strada______________________________________

Orar de funcționare:_________________________________________

SUPRAFAȚA OCUPATĂ PE DOMENIUL PUBLIC____________MP.

DURATA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI:__________

AVIZ DE AMPLASAMENT NR.______/_______

Alte mențiuni: Autorizația privind desfășurarea activității este valabilă până la sfârșitul anului fiscal, respectiv până la 31 decembrie, cu condiția valabilității documentelor depuse. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea Autorizației privind desfășurarea activității și sancționarea conform legislației în vigoare.

Autorizația privind desfășurarea activității se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitată.

PRIMAR,

DANIEL FLOREA

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF BIROU

ÎNTOCMIT,


Autorizare Activități Comerciale,


Data ridicării:

Președinte de ședință Alexandru

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

9                                                    9


NR.


.J.


în baza cererii nr.________/_________ și a H.C.L.S. 5 nr. 123/26.06.2018 pentru aprobarea

Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației de funcționare pentru comerțul de întâmpinare pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, se emite acordul de funcționare pentru:


_______________SRL cu sediul în Comerțului sub nr.....................; CUI


, Str.


, înmatriculat la Registrul


Activitatea (cod CAEN) autorizată este:______________________________

La sediul secundar în București, Sectorul 5

Orar de funcționare:______________________________

SUPRAFAȚA OCUPATA PE DOMENIUL PUBLIC________MP.

DURATA VALABILITĂȚII ACORDULUI :____________

AVIZ DE AMPLASAMENT NR.______/___________

Alte mențiuni: Autorizația de funcționare este valabilă până la sfârșitul anului fiscal, respectiv până la 31 decembrie, cu condiția valabilității documentelor depuse. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea autorizației de funcționare și sancționarea conform legislației în vigoare.

Autorizația de funcționare se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitat.


PRIMAR,


DANIEL FLOREA


DIRECTOR EXECUTIV,


ȘEF BIROU

Autorizare Activități Comerciale,


ÎNTOCMIT,CERERE

pentru emiterea Autorizației de funcționare pentru comerț de întâmpinare pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a ............................................................................................................ domiciliat în

........................................ Str................................................................. nr........... Bl......... sc. ............. Et........... Ap............. sector/județ ..................... posesor al B.I./C.I. serie ............ nr. .................. CNP ................................................. emis de.....................la data de ............. , în calitate de .................................................... al S.C......................................................................................... ,

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr..........................cu sediul în localitatea........................................................

str......................................................... nr..............,   bl.........,   sc............., ap............ județ/sector

......................................vă rog a-mi aproba emiterea/vizarea anuală a Autorizației de funcționare pentru comerț de întâmpinare conform H.C.L.S.5 nr............ la    punctul de lucru de la adresa

Anexez următoarele documente:

 • a)       Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de C.I. al acestuia, în copie;

 • b)      Acordul de funcționare emis de către Biroul Autorizare Activități Comerciale, în baza H.C.L. S5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, în copie

 • d)      Avizul de amplasament eliberat de Arhitect - Șef - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

 • e)      Dovada achitării anticipat a contravalorii taxei de ocuparea domeniului public, la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, în copie;

 • f)       Dovada achitării serviciilor de salubrizare (ultima chitanță/ordin de plată), în copie certificată cu originalul ;

 • g)       Declarația privind orarul de funcționare stabilit, cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu respectarea reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

* Declar că am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului UEnr. 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR)

Data

TELEFON:

PERSOANĂ DE CONTACT:


Semnătura și ștampilăAUTORIZAȚIE

5

privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 4789

NR.............................J......................................

în baza cererii nr. /și a H.C.L.S. 5 nr. 123/26.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației de funcționare pentru comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, se emite Autorizația privind desfășurarea activității pentru:

__________________________SRL cu sediul în ________________________________, Strada_____________________________________, înmatriculat la Registrul Comerțului sub

nr.________; CUI _____

Activitatea (cod CAEN) autorizată este: 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse (comercializare flori).

La sediul secundar din București, Sectorul 5, Strada____________________________

Orar de funcționare: ______________________________________________

SUPRAFAȚA OCUPATA PE DOMENIUL PUBLIC________MP.

DURATA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI:______________

AVIZ DE AMPLASAMENT NR.______/___________

Alte mențiuni: Autorizația privind desfășurarea activității este valabilă până la sfârșitul anului fiscal, respectiv până la 31 decembrie, cu condiția valabilității documentelor depuse. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea Autorizației privind desfășurarea activității și sancționarea conform legislației în vigoare.

Autorizația privind desfășurarea activității se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitată.

PRIMAR,

DANIEL FLOREA

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF BIROU

Autorizare Activități Comerciale,


ÎNTOCMIT,