Hotărârea nr. 73/2019

Hotărârea nr. 73/22.04.2019 privind modificarea H.C.L S5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificarile și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. S.5 nr. 89/30.09. 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 22.04.2019;

Având în vedere:

-H.C.L. Sector 5 nr. 49/28.03.2019 privind reorganizarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5;

-Raportul de specialitate nr. DGO-DTVIE 193/05.04.2019;

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;

Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscal a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice; Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.218/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiului București, începând cu anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art.58 și art 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative ;

în temeiul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

în temeiul art.45 alin (1) coroborat cu art.81 alin (2) lit.r din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se modifică Anexa 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările ulterioare, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre ;

Art. 2 Se modifică Anexa 8 a H.C.L. Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările ulterioare, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre ;

Art 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările si completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 4. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /J /22.04.2019

Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 Nr. Z5 /22.04.2019

Anexa 2 la HCL S5 NJr. 89/2016


AUTORIZAȚIE


privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 561


NR.


J.


în baza cererii nr.


și a H.C.L.S. 5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea


Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, se emite Autorizația privind desfășurarea activității pentru:


cu sediul în


, înmatriculat la Registrul Comerțului sub


nr.


Activitatea (cod CAEN) autorizată este:.....................................................................

La sediul secundar din...........................................................................

Orar de funcționare: ............................................

DURATA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI:.................................

Alte mențiuni: Autorizația privind desfășurarea activității este valabilă până la sfârșitul anului fiscal, respectiv până la 31 decembrie, cu condiția valabilității documentelor depuse. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea Autorizației privind desfășurarea activității și sancționarea conform legislației în vigoare.

Autorizația privind desfășurarea activității se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitată.


PRIMAR


DIRECTOR EXECUTIV,


CONSILIER JURIDIC,


(nume și prenume)


ȘEF BIROU

Autorizare Activități Comerciale,


ÎNTOCMIT,Anexa 2 la H.C.L. Nr. 7^ /22.04.2019

Anexa 8 la HCL S5 Nr. 89/2016

AUTORIZAȚIE

5

privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932

NR.............................J......................................

în baza cererii nr................... și a H.C.L.S. 5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea

Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, se emite Autorizația privind desfășurarea activității pentru:

.................. cu sediul în ................................., înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr......................; CUI......................

Activitatea (cod CAEN) autorizată este:.....................................................................

La................din București, Sector 5,..................................

Orar de funcționare: ............................................

DURATA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI:.................................

Alte mențiuni: Autorizația privind desfășurarea activității este valabilă până la sfârșitul anului fiscal, respectiv până la 31 decembrie, cu condiția valabilității documentelor depuse. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea Autorizației privind desfășurarea activității și sancționarea conform legislației în vigoare.

Autorizația privind desfășurarea activității se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitată.

PRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,


ȘEF BIROU

Autorizare Activități Comerciale,


CONSILIER JURIDIC,

(nume și prenume)

ÎNTOCMIT,


Alexand


Președinți de Ședință, Wu Sebasti w