Hotărârea nr. 72/2019

Hotărârea nr. 72/22.04.2019 privind modificarea H.C.L S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificarile și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. S5 nr. 88/30.09. 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 22.04.2019;

Având în vedere:

-H.C.L. Sector 5 nr. 49/28.03.2019 privind reorganizarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5;

  • - Raportul de specialitate nr. DGO-DTVIE 192/05.04.2019;

  • - Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;

Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscal a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice;

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare ;

Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu completările și modificările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.218/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiului București, începând cu anul 2016, cu completările și modificările ulterioare;

Art. 58 și ari.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative ;

în temeiul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

în temeiul art.45 alin (1) coroborat cu art.81 alin (2) lit.r din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Ari. 1 Se modifică Anexa 2 a HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările ulterioare, conform Anexei la prezenta hotărâre .

Art 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările si completările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 7^ /22.04.2019

Anexa la H.C.L. Sector 5 nr._^2</22.04.2019

Anexa 2 a H.C.L. S5 NJr. 88/2016

ACORD DE FUNCȚIONARE

5

NR............................../......................................

în baza cererii nr...........și a H.C.L.S. 5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului

pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, se emite acordul de funcționare pentru:

.......................... cu sediul în ........................................., înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr.......................; CUI...........................

Activitatea (cod CAEN) autorizată este:........................................................

La sediul secundar din.................................................................................

Orar de funcționare: ......................................................

DURATA VALABILITĂȚII ACORDULUI :.......................

Alte mențiuni: Acordul de funcționare este valabil 12 luni din momentul emiterii, cu condiția valabilității documentelor depuse. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea acordului de funcționare și sancționarea conform legislației în vigoare.

Acordul de funcționare se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitat.

PRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,


ȘEF BIROU

Autorizare Activități Comerciale,


CONSILIER JURIDIC,

(nume și prenume)

ÎNTOCMIT,


Data ridicării: ...5

A -

Președinte de Alexandru Sebasțiax