Hotărârea nr. 71/2019

Hotărârea nr. 71/08.04.2019 privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și a atribuțiilor ei, precum și a coordonatorului acesteia.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU


HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Sectorului 5 al municipiului București și a atribuțiilor ci, precum și desemnarea coordonatorului acesteia

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară, din data de 08.04.2019;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 6087/03.04.2019 întocmit de către directorul general al DGASPC sector 5 prin care se propune aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică, la nivelul sectorului 5, al municipiului București, a coordonatorului acesteia precum și a atribuțiilor ei;

în conformitate cu prevederile art. 76 și art. 112 alin. 3 lit. ”e” și ”o” din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1, art.7 alin. 1, 13 alin. 1 lit. b, 35'alin. 1, din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare precum și cu cele ale art. 1 alin. 1, 2, 3, 5 și art. 3, din Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică aprobată prin Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018;

în baza art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2 lit. n) teza 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată I, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică, la nivelul Sectorului 5 al municipiului București, având următoarea componență:

 • - 7 reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • - 2 reprezentanți ai Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5;

 • (2) Desemnarea persoanelor ce vor face parte din echipa mobilă pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică, la nivelul Sectorului 5 al municipiului București, se va realiza prin act administrativ al conducătorilor instituțiilor prevăzute la alineatul unu al prezetului articol.

 • (3) Coordonatorul echipei mobile pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică, la nivelul Sectorului 5 al municipiului București va fi unul dintre reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sector 5 desemnat prin dispoziție a directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Art. 2. Echipa mobilă pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică, la nivelul Sectorului 5 al municipiului București va îndeplini atribuțiile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. Transportul membrilor echipei mobile pentru intervențiile de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Sectorului 5 al municipiului București se va realiza cu autovehiculul special NI, Citroen Jumper, cu nr. de înmatriculare B 88 VWB, proprietate a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Art. 4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative - Direcția de Asistența Tehnică si Juridică și Direcția Generala de Poliție Locală din cadrul Primăriei Sectorului 5, precum și D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contraseipnează,

Secretar sector 5

Anexa nr. 1 la HCL Sector 5 nr.        /08.04.2019

Atribuțiile Echipei mobile pentru intervenția de urgență,

în cazurile de violență domestică la nivelul Sectorului 5 al municipiului București

Potrivit art. 3 din Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică aprobată prin Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018, echipa mobilă are următoarele atribuții:

 • -  verifică semnalările de violență domestică, efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituțiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgență, altele decât numărul unic de urgență la nivel național (SNUAU) -112;

realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice;

 • -  acordă informare și consiliere victimelor violenței domestice;

 • -  sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe

raza localității/judcțului, adecvate nevoilor acestora;

 • -  informează, consiliază și orientează victima în ceea ce privește măsurile de protecție de care

aceasta poate beneficia din partea instituțiilor competente: ordin de protecție provizoriu, ordin de protecție, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;

 • -  asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilități sau

persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul de protecție și păstrează confidențialitatea asupra identității acestora;

 • - colaborează cu serviciile de asistență medicală comunitară în situația în care identifică probleme medicale privind victimele și/sau copiii lor;

 • - realizează demersurile necesare pentru depășirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în:

 • 1. transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgență 1 12;

 • 2. sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliție pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în vederea emiterii ordinului de protecție;

 • 3. orientarea către DGASPC sau, după caz, către furnizorii privați de servicii sociale, acreditați în condițiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării managementului de caz pentru victime și, după caz, pentru agresori;

 • - intervine în cazurile de violență domestică, la solicitarea organelor de poliție, atunci când prin ordinul de protecție provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar

acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidențial.

Conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, persoanele desemnate de autoritățile publice pentru instrumentarea cazurilor de violență domestică, vor avea următoarele atribuții principale:

 • - monitorizarea cazurilor de violență domestică din sectorul sau unitatea teritorială deservită; culegerea informațiilor asupra acestora; întocmirea unei evidențe separate; asigurarea accesului la informații la cererea organelor judiciare și a părților sau reprezentanților acestora;

 • - informarea și sprijinirea lucrătorilor poliției care în cadrul activității lor specifice întâlnesc situații de violență domestică;

 • - identificarea situațiilor de risc pentru părțile implicate în conflict și îndrumarea acestora spre servicii de specialitate;

Membrii echipei mobile, îndeplinesc și alte atribuții care decurg din legislația specifică domeniului de activitate.