Hotărârea nr. 70/2019

Hotărârea nr. 70/08.04.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Venus – Împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9ii.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener

A

în Proiectul ”Venus - împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9ii

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.04.2019;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 5, precum și raportul de specialitate nr.6092/03.04.2019, întocmit de către Directorul General al DGASPC Sector 5, prin care se propune aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Venus - împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9ii,

în conformitate cu prevederile ari.7 alin. (1), art. 8 alin. (1) și art. 28 din O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulerioare, coroborate cu cele ale art 1, art. 8 alin.(2l), art. 13 alin.(l) lit. „c„ și „g„ și art. 36 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2 lit. „n„ teza 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Venus - împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9ii.

Art. 2. Valoarea nominală a contribuției proprii, în calitate de partener în proiect, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 este de 22.743,50 lei, respectiv 2 %, din valoarea cofinanțării eligibile. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 este de 1.137.174,76 lei.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrativ - Direcția de Asistență Tehnică si Juridică si D.Ci.A.S.P.C. Sector 5 vdr adttee.ladndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A A\

’Ă,

OV


PREȘ]

Alexarn

Nr.           / 08.04.2019

ează,


Contrai

SecretAr Isector 5 Elena Lumimiți PETRESCU