Hotărârea nr. 7/2019

Hotărârea nr. 07/23.01.2019 privind aprobarea proiectului ”#FAPTE- Regenerare Urbană Amurgului”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica dc Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “//FAPTE - Regenerare Urbană Amurgului”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 23.01.2019;

Având în vedere:

  • •  Raportul de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control, înregistrat cu numărul DGTC-DTI 4/17.01.2019;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul DGTC-DTI 5/17.01.2019;

  • •  Ghidul Solicitantului Condiții Generale al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe locale, Fonduri europene și alte activități economice și Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Ținând cont de prevederile ghidului specific al axei prioritare 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, OS 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate,

în temeiul art. 45 alin. (I) și art. 81 alin. (2), lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul “//FAPTE - Regenerare Urbană Amurgului” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman, în cadrul apelului


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

POCU/483/4/l/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aliate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Art. 2 Se aprobă co-finanțarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 2% din valoarea totală a chetuielilor eligibile, conform ghidului specific al axei prioritare 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, OS 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate și finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului menționat la art 1.

Art. 3 Se împuternicește domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5 să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București toate documentele necesare și contractul de finanțare al proiectului “#FAPTE - Regenerare Urbană Amurgului”.

Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.       /23.01.2019