Hotărârea nr. 69/2019

Hotărârea nr. 69/08.04.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor în cadrul apelului de proiecte POCU/480/4/19/19 Operațiune compozită OS 4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul TEAM - UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor in cadrul apelului de proiecte POCU/480/4/19/19/ Operațiune compozită OS 4.5, 4. 14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți inaternali

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.04.2019;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 5, precum și raportul de specialitate nr. 6093/03.04.2019, întocmit de către Directorul General al DGASPC Sector 5, prin care se propune aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul TEAM - UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor in cadrulapelului de proiecte POCU/480/4/19/19/ Operațiune compozita OS 4.5, 4. 14 - Reducerea numărului de copii si tineri plasați in instituții prin consolidarea rețelei de asistenți maternali,

în conformitate cu prevederile art.7 alin.(l), art. 8 alin. (1) și art. 28 din O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulerioare, corroborate cu cele ale art. 119, art. 122 alin (3) și 127 alin (2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicata 1, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2 lit. „n„ teza I din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul TEAM - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor în cadrul apelului de proiecte POCU/480/4/19/19/ Operațiune compozită OS 4.5, 4. 14 -Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

Art. 2. Valoarea nominală a contribuției proprii, în calitate de partener în proiect, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 este de 382.068 lei, respectiv 2%, din valoarea cofmanțării eligibile. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 este de 19.102.950 lei.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrativ - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică si D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


DlNTTMjjZS. DINȚĂ,


LAZAROV

Nr.        /08.04. 2019