Hotărârea nr. 68/2019

Hotărârea nr. 68/08.04.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

romania2019.eu


HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. SECTOR 5 NR. 104/28.07.2017

PRIVIND CONSTITUIREA ȘI STABILIREA COMPONENȚEI

COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condțiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședința extraordinară, azi 08.04.2019;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 și Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 5;

Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017, privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1, art. 3 și art. 5, alin. (1), lit. a) și c) din H.G. nr. 502/2017, privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

în baza art. 58, alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (1) și art. 81, alin. (2), lit. n), teza 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 în sensul că se înlocuiește d-na Hulea Vasilica membru supleant al reprezentantului Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5, cu doamna Dumitraș Felicia.

Art. 2. Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la