Hotărârea nr. 67/2019

Hotărârea nr. 67/08.04.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 129/31.08.2017 și H.C.L. Sector 5 nr. 195/27.08.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.129/31.08.2017 și H.C.L. Sector 5 nr.195/27.08.2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 2015/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 08.04.2019;

Având in vedere:

  • -  Raportul de Specialitate întocmit de Direcția de Resurse Umane nr. 27328/05.04.2019;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 27330/05.04.2019;

  • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.55/31.07.2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.129/31.08.2017 și Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.195/27.08.2018;

Ținând cont de:

  • -  Prevederile art.58, art.59 și ale art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

  • -  Prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de state ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art.29 și următoarele din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HO TĂR ĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.55/31.07.2013 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.129/31.08.2017 și Elotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.195/27.08.2018, și va avea următorul conținut:

„HOTĂRÂRE Privind constituirea unei Comisii de selecție, formată din 5 membri, specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la societățile comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic sau acționar”

Art. 2 (1) - Se modifică componența Comisiei de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.55/31.07.2013, astfel:

Componența Comisiei este următoarea:

— Militaru Raluca-Dana

— Frunză Denisa-Elena

— Dăncilă Elena

— Dobre Violeta

— Petrescu Elena-Luminița

(2) - Secretariatul Comisiei de selecție va fi asigurat de doamna Avieriței Elena.


Art. 3 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.55/31.07.2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 129/31.08.2017 și Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 195/27.08.2018 rămân în vigoare.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și persoanele nominalizate la art.l vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.


EAZAROV


CONTRASE SECRETAR;


NEAZĂ

(bTOR 5


ELENA-LUMIN