Hotărârea nr. 65/2019

Hotărârea nr. 65/08.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5, prevăzute în anexă, în vederea obținerii avizării și/sau autorizării pentru securitatea la incendiu.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pl ivind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5, prevăzute în anexă, în vederea obținerii avizării și/sau autorizării pentru securitatea la incendiu

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.04.2019;

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția de Transparență Instituțională și de Direcția Economică, înregistrat cu nr. DTI/40/04.04.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Adresa nr. 20/01.02.2019 emisă de Parohia Tudor Vladimirescu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22562/21.03.2019;

Adresa nr. 03/05.02.2019 emisă de Parohia Sfântul llie - Ghencea, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22558/21.03.2019;

Adresa nr. 8/31.01.2019 emisă de Parohia Spirea Nouă, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22557/21.03.2019;

Adresa nr. 5/30.01.2019 emisă de Parohia Acoperământul Maicii Domnului - Ferentari, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22556/21.03.2019;

Adresa nr. 6/30.01.2019 emisă de Parohia Sfântul Eleftcrie Nou, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22553/21.03.2019;

Adresa nr. 11/31 01.2019 emisă de Parohia Sfântul loan Botezătorul - Ferentari, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22548/21.03.2019;

Adresa nr. 7/31.01.2019 emisă de Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul loan Rusul, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22544/21.03.2019;

Adresa nr. 16/31.01.2019 emisă de Parohia Bumbăcari, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22542/21.03.2019;

Adresa nr. 14/31.01.2019 emisă de Parohia Bellu - Pieptănari, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr.22537/21.03.2019;

Adresa nr. 10/31.01.2019 emisă de Parohia Bariera Rahova, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22535/21.03.2019;

Adresa nr. 23/31.01.2019 emisă de Parohia Acoperământul Maicii Domnului - Teiuș, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22532/21.03.2019;

Adresa nr. 2/31.01.2019 emisă de Parohia Progresul 2, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22530/21.03.2019;

Adresa nr. 10/31.01.2019 emisă de Parohia Parc Rahova 1, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22528/21.03.2019;

Adresa nr. 9/31.01.2019 emisă de Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22524/21.03.2019;

Adresa nr. I 1/20.03.2019 emisă de Parohia Sfântul llie - Gorgani, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22521/21.03.2019;

Adresa nr. 16/31.01.2019 emisă de Parohia Schitul Maicilor, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22503/21.03.2019;

Adresa nr. 1/01.02.2019 emisă de Parohia Sfinții Apostoli, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22501/21.03.2019;

Adresa nr. 7/30.01.2019 emisă de Parohia Sfântul Elefterie Vechi, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22491/21.03.2019;

Adresa nr. 12/31.01.2019 emisă de Parohia Sfânta Treime - Ghencea, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22484/21.03.2019;

Adresa nr. 1/30.01.2019 emisă de Parohia Bărbătescu Vechi, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22475/21.03.2019;

Adresa nr. 11/31.01.2019 emisă de Parohia Tuturor Sfinților Români, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22470/21.03.2019;

Adresa nr. 7/01.02.2019 emisă de Parohia Vovidenia, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 22461/21.03.2019;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 29/28.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

în baza art. 45 alin. I și 81 alin. 2 lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea în anul 2019 a unui sprijin financiar pentru unitățile de cult prevăzute în anexă, în valoare totală de 330.000,00 lei.

Art.2 - Suma menționată la art. I va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult enumerate în Anexă.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de Transparență Instituțională și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

>EMNEAZĂ SECȚOR 5, PEȚlfcsCU


CONTRA!

SECRETAR ELENA LUMINIȚA!


AZAROV


ANEXĂ la H.C.L. Sector 5 nr. 6'-5 /08.04.2019

TABEL cuprinzând unitățile de cult din sectorul 5 care solicită acordarea sprijinului financiar în vederea obținerii avizării și/sau autorizării pentru securitatea la incendiu

Nr. crt.

UNITATEA DE CULT

ADRESA

NR. CERERE

SCOP

SUMA

SOLICITATĂ

1.

PAROHIA TUDOR VLADIMIRESCU 1

Str. Mărgeanului nr.

4

22562/21.03.2019

Sprijin financiar pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

2.

PAROHIA SFÂNTUL I LI E - GHENCEA

Str. Floare de

Gheață nr. 1

22558/21.03.2019

Sprijin financiar pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

3.

PAROHIA SPIREA NOUĂ

Str. Puișor nr.

59

22557/21.03.2019

Sprijin financiar

pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

4.

PAROHIA ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI -FERENTARI

Str. Drum

Sanpaul nr. 8

22556/21.03.2019

Sprijin financiar

pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

5.

PAROHIA SFÂNTUL ELEFTERIENOU

Str. Sfântul

Elefterie nr. 15 B

22553/21.03.2019

Sprijin financiar

pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

6.

22548/21.03.2019

Sprijin financiar

pentru

15.000,00 lei

PAROHIA SFÂNTUL

IOAN BOTEZĂTORUL -FERENTARI

Calea Ferentari

nr. 121

obținere avize și/san autorizație de securitate la incendiu

7.

PAROHIA SFÂNTA

CUVIOASĂ PARASCIIEVA Șl SFÂNTULIOAN RUSUL

Str. lacobeni nr.

39

22544/21.03.2019

Sprijin financiar

pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

8.

PAROHIA

BUMBĂCARI

Str. Toporași nr.

70

22542/21.03.2019

Sprijin financiar pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

9.

PAROHIA BELLU

PIEPTĂNARI

Str. Ostrov nr.

1 1

22537/21.03.2019

Sprijin

11 nanciar pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

10.

PAROHIA BARIERA RAHOVA

Șoseaua

București -

Măgurele nr. 3

22535/21.03.2019

Sprijin financiar pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

II.

PAROHIA ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI -TEIUȘ

Str. Teiuș nr.

121B

22532/21.03.2019

Sprijin financiar

pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

12.

PAROHIA

PROGRESUL 2

Str. Eternității nr. 18

22530/21.03.2019

Sprijin financiar pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

13.

PAROHIA PARC

RAHOVA 1

Str. Caporal

Preda nr. 29

22528/21.03.2019

Sprijin financiar

pentru obținere avize

15.000,00 lei

și/sau autorizație de securitate la incendiu

14.

PAROHIA

NAȘTEREA MAICII DOMNULUI -GHENCEA

Str. Mărgeanului nr.

107

22524/21.03.2019

Sprijin financiar

pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

15.

PAROHIA SFÂNTUL

ILIE - GORGANI

Str. Silfidelor

nr. 5

22521/21.03.2019

Sprijin financiar

pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

16.

PAROHIA SCHI I UL MAICILOR

Str. Mitropolit

Antim Ivireanul

nr. 47

22503/21.03.2019

Sprijin financiar

pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

17.

PAROHIA SFINȚII

APOSTOLI

Str. Sfinții Apostoli nr. IA

22501/21.03.2019

Sprijin financiar

pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

18.

PAROHIA SFÂNTUL

ELEFTERIE VECHI

Str. Sfântul

Elefterie nr. 15

C

22491/21.03.2019

Sprijin financiar pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

19.

PAROHIA SFÂNTA

TREIME GHENCEA

Calea 13 Septembrie nr.

211

22484/21.03.2019

Sprijin financiar pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

20.

PAROHIA

BĂRBĂTESCU

VECHI

Str. Bărbătescu

Vechi nr. 1

22475/21.03.2019

Sprijin financiar

pentru obținere avize și/sau

15.000,00 lei

autorizație de securitate la incendiu

21.

PAROHIA TUTUROR

SFINȚILOR ROMÂNI

Aleea Sălaj nr.

4A

22470/21.03.2019

Sprijin financiar pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

22.

PAROHIA VOVIDENIA

Str. Garoafei nr.

56

22461/21.03.2019

Sprijin financiar pentru obținere avize și/sau autorizație de securitate la incendiu

15.000,00 lei

SUMA TOTALĂ

330.000,00 lei