Hotărârea nr. 64/2019

Hotărârea nr. 64/08.04.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București 40 de apartamente cu destinația de locuințe sociale pentru chiriașii de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea


HOTĂRÂRE expresă a Consiliului Local Sector 5 , să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București 40 de apartamente cu destinația de locuințe sociale pentru chiriașii de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor locali din partea Partidului Național Liberal precum și amendamentul domnului consilier Marian Țigănuș înregistrat sub nr. 27711/08.04.2019;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; -Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței de Urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

-Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81, alin. (2) lit. f), alin.4 și ari 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 , să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, 40 de apartamente cu 1,2,3 și 4 camere cu destinația de locuințe sociale pentru chiriașii de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și darea lor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

Art.2. - Locuințele sociale ce se vor achiziționa vor respecta prevederile Legii nr. 1 14/1996, locuibile la data achiziționării, achiziționarea acestora facându-se în limita sumei de 730.000 euro.

Art. 3. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.