Hotărârea nr. 63/2019

Hotărârea nr. 63/04.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5.


roma nici2019.eu


Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37            Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE privind apobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară din data de 04.04.2019

Având în vedere:

 • -  Raportul de specialitate al Compartimentului de Resurse Umane si SSM din cadrul Direcției Impozite si Taxe Locale a Sectorui 5 înregistrat sub nr. 304787/27.03.2019;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5

 • -  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități

  Economice;


In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 2 alin. (3) și ari. 6 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin. (1) și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5, conform anexei parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre.

Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

Tel: 031,432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

Anexa nr/Z la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

AL DIRECȚIEI IMPOZITE Șl TAXE LOCALE SECTOR 5

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

»

Art. 1. - Direcția Impozite și Taxe Locale funcționează ca Serviciu Public de interes local cu personalitate juridică și buget propriu finanțat integral de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București, în temeiul următoarelor acte normative:

 • > Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală,

 • > Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

 • > Hotărârea de Guvern nr.333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru și a acțiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile județene, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București a atribuțiilor prevăzute de Legea nr 189/1998 privind finanțele publice locale,

 • > Hotararea 151 din 28.09.2017 a Consiliului Local a Sectorului 5

Art. 2. - Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5, prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor și taxelor locale, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, soluționarea contestațiilor legate de activitatea desfășurată.

Art.3. - Direcția este condusă de un Director Executiv, care este ordonator terțiar de credite pentru bugetul alocat Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5; conduce serviciile, birourile și compartimentele din cadrul instituției în problemele activității curente; emite decizii ce devin executorii după ce sunt aduse la cunoștința factorilor desemnați pentru aplicarea lor.

Art. 4. - Șefii serviciilor, birourilor și compartimentelor vor colabora permanent în vederea îndeplinirii în termenul legal a atribuțiilor ce intră în competența lor, precum și a tuturor sarcinilor primite potrivit pregătirii și nevoilor instituției.

Totodată au obligația de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfășurării în bune condișții a activității respective și de asemenea vor lua măsurile corespunzătoare pentru îmbunătățirea acestei activități.

PAG.l

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECȚIEI IMPOZITE SI TAXE LOCALE

9                                                  9

Art. 5. - Structura organizatorică a Direcției Impozite și Taxe Locale cuprinde 9 servicii, 2 birouri și 8 compartimente în conformitate cu organigrama (vezi Anexa 1) si statul de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al sectorului 5 nr. 228/28.09.2018.’

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5

9                                                »

Conducerea direcției:

 • - Director executiv;

 • - Director executiv adjunct.

Compartimente funcționale:

 • 1.1. Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice I

 • 1.2. Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice II

 • 1.3. Serviciul Urmărire, încasare și Executare Persoane Fizice

 • 1.4. Serviciul Constatare și Impunere Persoane Juridice

 • 1.5. Serviciul Amenzi și Alte Venituri

 • 1.6. Serviciul Urmărire, încasare si Executare Persoane Juridice

 • 1.7. Serviciul Inspecție Fiscală

 • 1.8. Serviciul Prelucrare Automată a Datelor

 • 1.9. Serviciul Evidență Venituri

 • 2.1. Biroul Juridic

 • 2.2. Biroul Incasari

 • 3.1. Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene

 • 3.2. Compartimentul Buget-Financiar

 • 3.3. Compartiment Resurse Umane și SSM

 • 3.4. Compartiment Relații cu P.A.I.D

 • 3.5. Compartiment Relații cu Publicul si Registratura

 • 3.6. Compartiment Audit Public Intern

 • 3.7. Compartimentul Control Intern Managerial

 • 3.8. Compartimentul Administrativ

Art. 6. - Directorul Executiv coordonează, îndrumă și controlează activitatea tuturor serviciilor, birourilor și compartimentelor Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5, astfel:

 • > Este ordonator tertiar de credite pentru bugetul alocat Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5;

 • > Este reprezentantul legal al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5;

 • > Organizează si controlează activitatea întregii instituții;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • > Propune Consiliului Local Sector 5, spre aprobare, Organigrama, Statul de funcții, statul de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5, precum și alte proiecte de hotărâri legate de activitatea specifică instituției;

 • > Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local Sector 5 și a dispozițiilor Primarului Sectorului 5 și prezintă Consiliului Local - anual sau ori de câte ori este necesar - informări asupra modului de aducere la îndeplinire a acestora;

 • > Fundamentează și elaborează proiectul de buget propriu, propune rectificările bugetului de venituri și cheltuieli pentru realizarea optimă a obiectivelor propuse;

 • > Urmărește si răspunde de modul de realizare a veniturilor la bugetul local;

 • > Răspunde de organizarea si executarea creanțelor bugetare. Angajează, lichidează și ordonanțează cheltuielile în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat;

 • > Organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

 • > Răspunde de aplicarea unitară a legislației fiscale în cadrul instituției;

 • > Aprobă rapoartele de inspecție fiscala;

 • > Aprobă componența:

 • •  comisiei de disciplină

 • •  comisiei de concurs

 • •  comisiei paritare

 • •  comisiei de achiziții

 • •  comisiei de inventariere

si oricărei alte comisii necesare pentru buna desfășurare a activitatii instituției;

 • > Aprobă restituirile, compensările și transferurile de venituri din conturile de venit ale bugetului local către persoanele fizice și juridice;

 • >  Emite decizii cu privire la soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor la actele administrativ-fiscale;

 • > Răspunde de rezolvarea, în limitele competente, a cererilor contribuabililor sau de îndrumarea lor spre rezolvare către organele competente; acordă audiențe contribuabililor, la cerere, pe baza unei programări

 • > Orqanizează si stabilește circuitul fluxurilor informaționale între compartimentele instituției;

 • > Răspunde de aplicarea prevederilor legale privind angajarea, promovarea, stimularea personalului, precum și a celor privind încetarea raporturilor de serviciu dintre instituție și angajați;

 • > Coordonează activitățile legate de evaluarea posturilor, întocmirea fișelor de post, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților -funcționari publici și contractuali;

 • > Stabilește, pe baza rapoartelor comisiei de disciplină, sancțiuni disciplinare pentru funcționarii publici, iar pe baza referatelor întocmite de șefii de servicii și birouri - sancțiuni disciplinare pentru personalul contractual;

 • > Poate delega in scris subordonaților atribuții ce in revin cu respectarea legislației in vigoare;


CIF: 38320436

 • > Răspunde implementarea si respectarea standardelor de calitate, a sistemului de control intern managerial si prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

 • > Aproba conform legii, efectuarea concediilor de odihna si a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine

 • > Solicita sprijinul organelor de politie si al altor organe de specialitate pentru indeplinirea atribuțiilor privind urmărirea silita in temeiul titlurilor executorii

Art.7- Directorul Executiv Adjunct isi desfasoara activitatea in subordinea Directorului Executiv si are următoarele atribuții si răspunderi:

 • > Organizează, coordonează si controlează activitatea compartimentelor aflate in subordine conform organigramei aprobate;

 • >   Verifica la finele fiecărei luni balanța de venituri și cheltuieli;

 • > Verifica nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri si cheltuieli;

 • > Organizează si conduce evidenta contabila a tuturor mijloacelor financiare folosite in activitatea curenta;

 • > Exercita controlul asupra operațiunilor efectuate prin casierie si asigura încasarea la timp a creditelor bugetare si lichidarea obligațiilor de plata;

 • > Verifica documentele de plata către unitățile bancare;

 • > Organizează încadrarea corecta pe subdiviziunile clasificatiei bugetare a cheltuielilor bugetare;

 • > Verifica cererile de deschidere credite bugetare, urmărind respectarea limitelor maxime de credie aprobate si destinația acstora;

 • > întocmește raportul de execuție bugetară;

 • >  întocmește, conform Legii Contabilității nr. 82/1991, actualizată, bilanțul contabil trimestrial si anual;

 • >  întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al direcției, situația execuției bugetare și contul de execuție al bugetului instituției;

 • > înaintează spre aprobare Primăriei Sector 5 ,in vederea centralizării, propunerea de buget de venituri si cheltuieli al Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5;

 • > Răspunde de predarea, sub semnătura de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

 • > Răspunde de organizarea și conducerea contabilității drepturilor constatate și a veniturilor incasate, precum și a angajamentelor și plăților efectuate potrivit bugetului aprobat;

 • > Răspunde de inventarierea, evidenta și administrarea bunurilor care aparțin instituției;

 • > Prezintă, la termen, situațiile financiare trimestriale și anuale asupra patrimoniului aflat în administrare;

 • > Răspunde de intocmirea și depunerea la Administrația Financiară Sector 5 a Declarației 112;

 • > Răspunde de depunerea bugetului și a raportărilor financiare, în sistem electronic de raportare - FOREXEBUG;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditlS.ro

 • > Organizează, stabilește si verifica structura fluxurilor informaționale intre compartimentele din subordine, intre acestea si celelalte compartimente din directive;

 • > Asigura aducerea la indeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative la nivelul compartimentelor din subordine;

 • > Asigura evaluarea performantelor profesionale individuale ale angajatilor din compartimentele subordonate;

 • > Propune cursurile necesare pentru pregătirea profesionala a personalului din subordine;

 • > Pastreaza confidențialitatea informatiilot gestionate.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5

J                                        >                                                 1

Art.8. Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 are atribuții privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetului local, incluzând accesoriile debitelor, soluționarea reclamațiilor formulate la actele de impunere și inspecție fiscală, precum și executarea creanțelor bugetelor locale în conformitate cu dispozițiile legale.

ATRIBUȚIILE SERVICIILOR, BIROURILOR SI COMPARTIMENTELOR

DIRECȚIEI IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5

5                                                          >

1.1. și 1.2. Serviciile Constatare și Impunere Persoane Fizice I și II

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Realizează activitatea de constatare, stabilire și operare în baza de date a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice, asociațiile familiale și persoanele fizice independente: impozitul si taxa pe clădiri și terenuri, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj și reclamă, taxe locale datorate pentru ocuparea domeniului public cu garaje, chioșcuri, comerț de întâmpinare, organizări de șantier, comerț ocazional, tonete, măsuțe, rulote, amplasarea firmelor și reclamelor, etc.;

 • 2.  Demarează procedurile de reglare, în cazul în care anumite roluri nu cuprind toate datele de identificare ale contribuabililor;

 • 3.  Emite și comunică decizii de impunere contribuabililor anual sau ori de câte ori se modifică baza de impunere;

 • 4.  Analizează, soluționează și operează în baza de date cererile de scutire la plată a impozitelor și taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

 • 5.  Verifică persoanele fizice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost acordate;

 • 6.  Verifică întocmirea și depunerea în termenele prevăzute de lege a declarațiilor de impunere de către contribuabili persoane fizice și asociații familiale;

 • 7.  Verifică periodic persoanele fizice aflate în evidențele fiscale, posesoare de bunuri impozabile, asupra veridicității declarațiilor de impunere, asupra modificărilor intervenite, modificând unde este cazul impunerile inițiale și luând măsuri pentru încasarea diferențelor de impozit stabilite;

 • 8.  Constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice care încalcă legislația fiscală și ia toate măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficiențelor constatate;

 • 9.  Efectuează impuneri, rectificări și încetări de rol;

 • 10. Centralizează toate datele statistice privind activitatea serviciului pe baza cărora întocmește și transmite informările și raportările periodice la termenele stabilite;

 • 11. Verifică contestațiile făcute de contribuabili, persoane fizice și asociații familiale, conform competențelor legale;

 • 12. întocmește referatele cuprinzând propunerile de soluționare a contestațiilor formulate de contribuabili împotriva actelor administrativ - fiscale emise de Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice si le înaintează Biroului Juridic;

 • 13. întocmește și gestionează dosarele fiscale pentru contribuabilii persoane fizice și asociații familiale;

 • 14. Efectuează analize și întocmește informări în legătură cu:

 • -  verificarea, constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina persoanelor fizice;

 • -  rezultatele acțiunilor de verificare și impunere;

 • -  măsurile luate pentru nerespectarea legislației fiscale;

 • - cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă și propune măsuri pentru îmbunătățirea legislației de impozite și taxe.

 • 15. Analizează și prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări, eșalonări, reduceri, scutiri și restituiri de impozite și taxe, precum și majorări de întârziere;

 • 16. întocmește referate necesare efectuării compensărilor și restituirilor de obligații bugetare;

 • 17. întocmește borderourile de debitare - scădere in situația in care constata diferente;

 • 18. Procedează la scăderea din evidenta fiscala a suprasolvirilor care nu mai pot fi solicitate de contribuabili in vederea compensării sau restituirii;

 • 19. Verifica si urmărește ca operațiunile efectuate in programul informatic sunt corecte si in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 20. Soluționează cererile privind eliberarea certificatelor de atestare fiscală si adeverințelor pentru persoane fizice;

 • 21. Solicită și verifică documente, înscrisurile contribuabililor persoane fizice administrate, în vederea clarificării situației fiscale a acestora;

 • 22. întocmește răspunsuri la adresele formulate de petenți și autorități publice;

 • 23. Consultă dosarele din arhivă și evidența electronică în vederea întocmirii răspunsurilor la cererile contribuabililor - persoane fizice;

 • 24. Eliberează contribuabililor persoane fizice, la cerere, actele originale sau fotocopii certificate după documentele aflate în dosarele fiscale reținând în urma acestei solicitări copii, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale în materie;

 • 25. Stabilește majorări de intarziere pentru sumele constatate suplimentar;

 • 26. Emite si comunica decizii privind obligațiile de plata accesorii;

 • 27. Sprijină serviciile de urmărire, încasare si executare, în activitatea de urmărire și încasare la timp a obligațiilor bugetare;

 • 28. Efectuează activitatea de constatare pe teren, orice deplasare pe teren făcându-se cu raportarea in scris a obiectivelor pentru care se face deplasarea, indicându-se clar strada și numărul, urmând ca a doua zi să se justifice rezultatul deplasării;

 • 29. Verifică modul de evidențiere, urmărire și clarificare a debitelor restante, precum și compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozițiilor de rol;

 • 30. Colaborează cu instituții publice în vederea depistării tuturor bunurilor mobile și imobile urmăribile, efectuând toate cercetările în vederea întocmirii complete a dosarului fiscal;

 • 31. Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

 • 32. Pastreaza confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;

 • 33. Aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 34. Organizează si asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

 • 35. Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

 • 36. Aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 37. Aplica prevederile sistemului de control intern managerial implementat in cadrul instituției;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • 38. Desfasoara activități de verificare în vederea actualizării datelor de identificare ale debitorilor (domiciliu, CNP) și actualizează aceste date în evidența analitică pe plătitori persoane fizice;

 • 39. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea instituției.

1.3. Serviciul Urmărire, încasare și Executare Persoane Fizice

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Urmărește achitarea în termen de către contribuabili a tuturor debitelor înscrise în evidența analitică pe plătitori persoane fizice, reprezentând impozite și taxe locale (impozitul și taxa pe clădiri, impozitul și taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxele de ocupare a domeniului public), inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite;

 • 2.  Pentru debitele a căror vechime depășește trei ani, verifică certitudinea, lichiditatea și exigibilitatea debitelor înscrise în evidența analitică pe plătitori persoane fizice;

 • 3.  Verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire, situația debitorului și confirmă primirea debitului în termen de 30 de zile, conform dispozițiilor legale în vigoare, înștiințează în limitele acestui termen debitorul de obligațiile create;

 • 4.  Desfășoară activități de verificare în vederea actualizării datelor de identificare ale debitorilor (domiciliu, CNP) și actualizează aceste date în evidența analitică pe plătitori persoane fizice;

 • 5.  Inspectorii de urmărire sunt obligați să aplice prevederile legale în vigoare în vederea identificării debitorilor și stabilirii posibilităților reale de plată, iar în situația în care nu este posibil, a persoanelor responsabile solidar cu debitorii, în caz contrar, intervenind răspunderea legală;

 • 6.  Convoacă contribuabilii, în condițiile legii, pentru obținerea informațiilor necesare clarificării și realizării debitelor datorate putând aplica sancțiuni contravenționale în limitele competențelor;

 • 7.  în situația neachitării creanțelor bugetare la termenele de plată, întocmește dosarele de urmărire și executare silită pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele emise în vederea realizării creanței;

 • 8.  Emite și comunică titlurile executorii corespunzătoare creanțelor nerealizate, prin oricare din mijloacele de comunicare prevăzute de lege;

 • 9.  la măsura asiguratorie a înscrierii urmăririi silite sau a ipotecii legale;

 • 10. Identifică debitorii debitorului (terți de poprit) urmărit și realizează procedura executării silite prin poprire asupra veniturilor și/sau disponibilităților bănești aflate în conturile debitorului terților de poprit;

 • 11. Urmărește modul de acoperire a creanțelor fiscale din sumele încasate din poprire și dispune încetarea măsurii popririi în cazul acoperirii integrale a debitului;

 • 12. Verifică respectarea condițiilor de înființare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii bugetului local, urmărește respectarea popririlor înființate și stabilește după caz măsuri legale pentru executarea acestora;

 • 13. în situația în care debitorul nu poate fi urmărit prin poprire nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de actele normative în vigoare, se trece la urmărirea bunurilor mobile/imobile si la valorificarea acestora;

 • 14. Aplică sechestrul asupra bunurilor mobile/imobile ale debitorului și ia măsuri de efectuare a inscripției ipotecare și/sau publicității dreptului de gaj;

 • 15. Apreciază estimativ valoarea bunurilor sechestrate și/sau angajează evaluatori în condițiile legii;

 • 16. Actualizează prețul de evaluare ținând cont de rata inflației sau dispune o nouă evaluare, după caz;

 • 17. la măsurile prevăzute de lege pentru depozitarea bunurilor sechestrate și pentru numirea administratorului pe sechestru sau custodelui bunurilor supuse executării;

 • 18. Valorifică bunurile sechestrate;

 • 19. Stabilește cheltuielile de executare în sarcina debitorului;

 • 20. Verifică legalitatea titlurilor executorii prezentate de alți creditori;

 • 21. Distribuie sumele recuperate creditorilor înscriși la masa credală și care au prezentat titluri executorii, conform ordinii de preferință stabilită de lege;

 • 22. Ține evidența dosarelor aflate în executare și raportează activitatea șefului ierarhic;

 • 23. Solicită radierea măsurilor asigurătorii în condiția stingerii obligațiilor fiscale;

 • 24. în situația în care debitorii nu au venituri sau bunurile sechestrate nu au putut fi valorificate, vor fi declarați insolvabili; starea de insolvabilitate se declară după îndeplinirea procedurii legale;

 • 25. Verifică periodic contribuabilii în evidența separată și urmărește permanent starea de insolvabilitate pentru aceștia, în cadrul termenului de prescripție;

 • 26. întocmește documentația privind scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligațiilor bugetare și o prezintă spre aprobare conducerii;

 • 27. Pune la dispoziția Biroului Juridic, la cerere, documentele utile în cauzele privind contestațiile la executare, la înființarea măsurilor asigurătorii, aplicarea dispozițiilor privind ordonanța președințială, precum și alte cauze care au ca obiect realizarea creanțelor bugetare;

 • 28. Inspectorii de urmărire verifică modul de respectare a înlesnirilor la plată de care beneficiază persoanele fizice, efectuarea plăților și actualizează majorările de întârziere până la data stingerii debitelor care le-au generat;

Tel: 031,432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • 29. Transmite spre executare silita altor organe fiscale, debitele persoanelor fizice care nu au bunuri urmaribile pe raza Sectorului 5 si urmărește modul de realizare al acestora;

 • 30. Ajută inspectorii din serviciul de inspecție fiscala la identificarea contribuabililor, a materiei impozabile și a cazurilor de evaziune fiscală, cu respectarea secretului fiscal;

 • 31. Raportează la cererea conducerii asupra activității concrete desfășurate pe teren;

 • 32. Orice deplasare pe teren se face cu înscrierea obiectivelor pentru care se face deplasarea, indicându-se clar strada și numărul, urmând ca a doua zi să se justifice rezultatul deplasării;

 • 33. La solicitarea executorilor judecătorești, a structurilor Ministerului Public, sau a instanțelor, operează măsurile asigurătorii pentru bunurile mobile ale persoanelor fizice;

 • 34. Elaborează, pe baza datelor reținute, informări, situații și efectuează raportările periodice către conducere;

 • 35. înscrie creanțele fiscale în tabloul creditorilor în situația executărilor silite deschise de executorii judecătorești și urmărește modul de acoperire al acestora;

 • 36. Sesizează serviciul de constatare și impunere persoane fizice 1 și 2, asupra modificării domiciliului și transferă dosarul debitorului privind mijloacele de transport în mod corespunzător;

 • 37.  Verifică existența unor roluri multiple pentru același contribuabil și transmite informația funcționarilor publici din cadrul serviciilor de constatare și impunere în vederea unificării rolurilor;

 • 38.  Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

 • 39.  Organizează si asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

 • 40.  Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

 • 41.  îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

1.4. Serviciul Constatare și Impunere Persoane Juridice

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Realizează activitatea de constatare, stabilire și operare în baza de date a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul și taxa pe clădiri, impozitul pe teren, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de pag.io

publicitate, afișaj și reclamă, impozitul pe spectacole, taxe speciale, taxe locale datorate pentru ocuparea domeniului public cu garaje, chioșcuri, organizări de șantier, comerț ocazional, tonete, măsuțe, rulote, amplasarea firmelor și reclamelor, etc.;

 • 2.  Emite și comunică decizii de impunere contribuabililor anual sau ori de câte ori se modifică baza de impunere;

 • 3.  Verifică agenții economici asupra materiei impozabile reale și sancționează nedeclararea în termenul legal a bunurilor supuse impozitelor și taxelor locale;

 • 4.  Verifică documente, înscrisuri, registre sau evidențe contabile ale contribuabililor, la declarare;

 • 5.  Verifică bilanțurile contabile sub aspectul respectării obligațiilor fiscale și a concordanței datelor înscrise în acestea cu cele din contabilitate;

 • 6.  Verifică modul în care agenții economici țin evidența, calculează și virează, în termenele legale, sumele cuvenite bugetului local cu titlu de impozite și taxe;

 • 7.  Stabilește în sarcina contribuabililor diferențe de impozite și taxe pentru nerespectarea obligațiilor fiscale, potrivit legii și calculează majorări de întârziere, pentru neplata în termenele legale a impozitelor datorate;

 • 8.  Efectuează impuneri, rectificări și încetări de rol;

 • 9.  Analizează, soluționează si operează in baza de date cererile de scutire la plata a impozitelor si taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in domeniu;

 • 10. Verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire, conform prevederilor legii în baza căreia au fost aprobate;

 • 11. Asigură aplicarea unitară a legislației cu privire la impozitele și taxele datorate de persoanele juridice;

 • 12. Constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de actele normative in vigoare, persoanelor juridice care incalca legislația fiscala si ia toate masurile ce se impun pentru inlaturarea deficientelor;

 • 13. Analizează aspectele și fenomenele rezultate din aplicarea legislației fiscale și informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate, luând sau propunând măsurile care se impun;

 • 14. la măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de specialitate prin stabilirea sau, după caz, modificarea impunerilor stabilite în sarcina agenților economici;

 • 15. Efectuează activitate de constatare pe teren, orice deplasare pe teren făcându-se cu raportarea în scris a obiectivelor pentru care se face deplasarea, indicându-se clar strada și numărul, urmând ca a doua zi să se justifice rezultatul deplasării;

 • 16. Efectuează analize și întocmește informări în legătură cu:

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • -  verificarea, constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina persoanelor juridice;

 • -  rezultatele acțiunilor de verificare și impunere;

 • -  măsurile luate pentru nerespectarea legislației fiscale;

 • - cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă și propune măsuri pentru îmbunătățirea legislației de impozite și taxe.

 • 17. întocmește referate necesare efectuării compensărilor și restituirilor de obligații bugetare;

 • 18. întocmește borderourile de debitare - scădere in situația in care se constata diferente de sume

 • 19. Procedează la scăderea din evidenta fiscala a suprasolvirilor care nu mai pot fi solicitate de contribuabili in vederea compensării sau restituirii

 • 20. Redactează impreuna cu persoanele cu atribuții specifice din cadrul serviciului proiectele de hotarari ale consiliului local si rapoartele de specialitate corespunzătoare domeniilor de activitate ale serviciului;

 • 21. întocmește in limita competentelor formele de restituire, compensare, virare a suprasolvirilor;

 • 22. Soluționează cererile privind eliberarea certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice;

 • 23. întocmește răspunsuri la adresele formulate de contribuabili - persoane juridice și autorități publice;

 • 24. Consultă dosarele din arhivă și evidența electronică în vederea întocmirii răspunsurilor la cererea contribuabililor - persoane juridice;

 • 25. Eliberează contribuabililor persoane juridice, la cerere, actele originale sau fotocopii certificate după documentele aflate în dosarele fiscale, reținând în urma acestei solicitări copii, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale în materie;

 • 26. Stabilește majorări de întârziere pentru sumele constatate suplimentar;

 • 27. Emite si comunica decizii privind obligatile de plata accesorii

 • 28. Sprijină serviciile de urmărire, incasare si executare in activitatea acestora

 • 29. Verifica modul de evidențiere, urmărire si clarificare a debiteor restante, precum si compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozițiilor la rol

 • 30. întocmește referatele cuprinzând propunerile de soluționare a contestațiilor formulate de contribuabili impotriva actelor administrativ - fiscale emise de Serviciul Constatare si Impunere Persoane Juridice si le inainteaza Biroului Juridic;

 • 31. Verifica contestațiile făcute de contribuabili, persoane juridce, conform competentelor legale;

 • 32. Colaborează cu instituții publice în vederea depistării tuturor bunurilor mobile si imobile urmăribile;

 • 33. Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

 • 34. Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

 • 35. Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

 • 36. întocmește si gestionează dosarele fiscale pentru contribuabli persoane juridce;

 • 37. Aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 38. Aplica prevederile sistemului de control managerial implementat in cadrul instituției

 • 39. Realizează activitatea specifica serviciului si pe baza solicitărilor in forma elecronica pentru constribuabili ce si-au manifestat expres aceasta opțiune si au insotit-o de documente justificative;

 • 40. Asigura elaborarea procedurilor operaționale aferente desfășurării activitatii;

 • 41. îndeplinește orice alte atribuții pevazute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea institutei;

1.5. Serviciul Amenzi și Alte Venituri

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Urmărește achitarea de către contribuabili a amenzilor si a altor venituri

I                                                                                                                                                                                                                                     T

datorate bugetului local de către persoanele fizice, cu excepția impozitului pe clădiri, impozitului și taxei pe teren, impozitului asupra mijloacelor de transport și a taxelor de ocupare a domeniului public;

 • 2. Verifică legalitatea debitelor reprezentând amenzi contravenționale transmise spre urmărire ca urmare a schimbării domiciliului debitorului pe raza administrativ teritorială a sectorului 5, înregistrează debitele în evidențele fiscale, confirmă primirea debitului în termen de 30 de zile, conform dispozițiilor legale în vigoare, înștiințează în limitele acestui termen debitorul de obligațiile create;

 • 3. Procedează la scăderea din evidențele fiscale a debitelor reprezentând amenzi contravenționale nedatorate de către persoanele fizice ca urmare a achitării în termenul legal a proceselor verbale pe raza altor UAT-uri, anulării de către instanțele de judecată a titlurilor executorii, a inexistenței unei creanțe certe, lichide și exigibile;

 • 4.  Desfășoară activități de verificare, în vederea actualizării datelor de identificare ale debitorilor si actualizează aceste date în evidentele fiscale;

 • 5. Activează pe teren în vederea mobilizării contribuabililor la plata datoriilor, în cadrul termenului de plată stabilit de legislația în vigoare;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • 6. Declanșează procedura de executare silită, conform prevederilor Codului de procedură fiscală, în cadrul termenului de prescripție pe baza titlurilor executorii înregistrate în baza de date de către Serviciul Prelucrare Automată a Datelor;

 • 7. în cazul schimbării domiciliului fiscal al debitorilor ce figurează cu debite restante reprezentând amenzi contravenționale datorate bugetului local al sectorului 5 pe raza altor UAT-uri, dosarul de executare se transferă către acestea conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 8. Organizează și urmărește debitorii pentru care a fost declanșată procedura de executare silită, în termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală, astfel încât să se asigure încasarea în interiorul termenului de prescripție a creanțelor bugetare pentru care s-a declanșat procedura de executare silită;

 • 9. Asigura comunicarea, conform legii, a actelor emise în cadrul procedurii de executare silită a creanțelor fiscale către contribuabilii aflați în executare silită;

 • 10. Colaborează cu organele administrației publice centrale și locale, instituții bancare, precum și cu alte organe abilitate, în vederea identificării bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea debitorilor, a conturilor bancare în vederea încasării creanțelor datorate bugetului local;

 • 11. Ridică măsura popririi dispusă asupra conturilor debitorilor, înștiințând în acest sens terțul poprit după încasarea creanțelor prevăzute în aceasta, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

 • 12. Procedează la stingerea efectelor procedurii de executare silită în situația în care pe parcursul acesteia debitul a fost achitat sau în alte cazuri prevăzute de lege;

 • 13. Aplică măsuri asigurătorii (popriri sau sechestru asiguratoriu), în cazurile prevăzute de lege;

 • 14. Aplică măsura popririi terților debitori ai contribuabililor popriți;

 • 15. Aplică sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile ale debitorilor;

16.1a măsuri de efectuare a inscripției ipotecare și/sau publicității dreptului de gaj;

 • 17. Apreciază estimativ valoarea bunurilor sechestrate și/sau angajează evaluatori în condițiile legii;

 • 18. Actualizează prețul de evaluare ținând cont de rata inflației sau dispune o nouă evaluare, după caz;

19.1a măsurile prevăzute de lege pentru depozitarea bunurilor sechestrate și pentru numirea administratorului pe sechestru sau custodelui bunurilor supuse executării;

 • 20. Valorifică bunurile sechestrate;

 • 21. Stabilește cheltuielile de executare în sarcina debitorului;

 • 22. Verifică legalitatea titlurilor executorii prezentate de alți creditori;

 • 23. Distribuie sumele recuperate creditorilor înscriși la masă credală ce au prezentat titlurile executorii, conform ordinii stabilite de lege;

 • 24. Solicită radierea măsurilor asigurătorii în condițiile legii;

 • 25. în situația în care debitorii nu au venituri sau bunurile au o valoare mai mică decât creanța fiscală vor fi declarați insolvabili. Starea de insolvabilitate se declară după îndeplinirea procedurii legale;

 • 26. Verifică periodic contribuabilii înscriși în evidența separată și urmărește permanent starea de insolvabilitate pentru aceștia, în cadrul termenului de prescripție;

 • 27. întocmește documentația privind scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligațiilor bugetare, întocmește documentațiile și propunerile privind debitorii insolvabili și le prezintă spre aprobare conducerii;

 • 28. Verifică și transmite dosarele de excutare către Biroul Juridic pentru sesizarea instanței de judecată, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contraventientului la prestarea unei activități în folosul comunității;

 • 29. Examinează în mod obiectiv, starea de fapt fiscală a contribuabililor și utilizează toate informațiile și documentele necesare pentru determinarea corectă a situației fiscale a acestora;

 • 30. Elaborează, pe baza datelor reținute, informări, situații și efectuează raportări periodice către conducere;

 • 31. Verifică existența rolurilor multiple pentru același contribuabil și transmite informația către serviciile de constatare și impunere în vederea unificării rolurilor;

 • 32. Face verificările și întocmește referatele și deciziile privind restituirile/ compensările către contribuabili, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 33. Soluționează, în termenul legal, cererile/contestațiile contribuabililor la actele administrative referitoare la amenzi contravenționale, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 34. Convoacă contribuabilii la sediul instituției, în condițiile legii, pentru obținerea informațiilor necesare clarificării si realizării debitelor datorate;

 • 35. Eliberează contribuabililor persoane fizice, la cerere, xerocopii conforme cu originalul după procesele verbale de contravenție înregistrate în baza de date;

 • 36. Răspunde la solicitările diferitelor instituții în limita atribuțiilor ce ii revin;

 • 37. Organizează și asigura arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora către Arhivă;

 • 38. Păstrează confidențialitatea informatiior gestionate și răspunde pentru legalitatea acțiunilor întreprinse;

 • 39. Utilizează cu responsabilitate și numai în interesul serviciului aparatura și mijloacele tehnice din dotare;

 • 40. Colaborează cu celelalte servicii/birouri ale instituției;

 • 41. Respectă normele de protecție a muncii;

 • 42. Respectă circuitul documentelor și procedurile de lucru;

 • 43. Respectă dispozițiile Regulamentului intern, precum și prevederile Statutului Funcționarilor Publici;

 • 44. Păstrează confidențialitatea informațiilor deținute în raport cu natură postului ocupat;

 • 45. îndeplinește în condițiile legii orice alte atribuții repartizate de conducerea

instituției.

1.6. Serviciul Urmărire, încasare si Executare Persoane Juridice

Atribuții și răspunderi:

DEBITELE RESTANTE

 • 1. Urmărește achitarea în termen de către contribuabili a tuturor debitelor înscrise în evidenta analitica pe plătitori persoane juridce, reprezentând impozite și taxe locale, amenzi și alte venituri datorate, inclusiv a accesorilor aferente nachitari acestor debite;

 • 2. Pentru debitele a căror vechime depășește trei ani, verifica certitudinea, lichiditatea si exigibilitatea debitelor inscrise in evidenta analitica pe plătitori, persoane juridice;

 • 3. Verifica legalitatea debitelor transmise spre urmărire, situația debitorului si confirma primirea debitului in termen de 30 zile, conform dispozițiilor legale in vigoare, instiinteaza in limitele acestui termen debitorul de obligațiile create;

 • 4. Desfășoară activități de verificare în vederea actualizării datelor de identificare ale debitorilor (domiciliu, starea de funcțiune) și actualizează aceste date în evidența analitică pe plătitori persoane juridice;

 • 5. Inspctorii de urmărire sunt obligați sa aplice prevederile legale in vigoare in vederea identificării debitorilor si stabilirii posibilităților reale de plata;

 • 6. Convoacă contribuabilii, in condițiile legii,pentru obținerea informațiilor necesare clarificării si realizării debitelor datorate putând aplica sancțiuni contravenționale in limitele cmpetentelor

 • 7. Activează pe teren în vederea mobilizării contribuabililor la plata datoriilor în cadrul termenului de plată stabilit de legislația în vigoare;

 • 8. în situația neachitării creanțelor bugetare la termenele de plată, întocmește dosarele de urmărire și executare silită a debitelor restante cu respectarea dispozițiilor legale în acest sens, care vor cuprinde toate actele emise în vederea realizării creanței;

 • 9. Emite și comunică titlurile executorii corespunzătoare creanțelor nerealizate, prin oricare din mijloacele de comunicare prevăzute de lege;

 • 10.       la măsură asiguratorie a inscrierii urmăririi silite sau a ipotecii legale;


Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

E-mail: secretariat@ditlS.ro

CIF: 38320436


 • 11.       Identifică debitorii debitorului (terți de poprit) urmărit și realizează procedura executării silite prin poprire asupra veniturilor și/sau disponibilităților bănești aflate în conturile debitorului;

 • 12.      Urmărește modul de acoperire a creanțelor fiscale din sumele încasate din poprire și dispune încetarea măsurii popririi în cazul acoperirii integrale a debitului;

 • 13.      Verifica respctarea condițiilor de infiintare a popririlor, urmărește respectarea popririlor infiintate si astabileste după caz masuri legale pentru executarea acestora

 • 14.       în situația în care debitorul nu poate fi urmărit prin poprire, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de actele normative în vigoare, se trece la urmărirea bunurilor mobile/imobile si la valorificarea acestora;

 • 15.      Apreciază estimativ valoarea bunurilor sechestrate si/sau angajeaza evaluatori in condițiile legii ;

 • 16.      Actualizează prețul de evaluare ținând cont de rata inflației sau dispune o noua evaluare, după caz ;

 • 17. Aplică sechestrul asupra bunurilor mobile/imobile ale debitorului și ia măsuri de efectuare a inscripției ipotecare și/sau publicității dreptului de gaj;

18.1a masurile prevăzute de lege pentru depozitarea bunurlor sechestrate, pentru numrea administratorului de sechestru sau custodelui bunurilor supuse executării;

 • 19. Solicită evaluarea bunurilor sechestrate și organizează licitațiile conform normelor legale în vigoare;

 • 20. Valorifica bunurile sechestrate ;

 • 21. Stabilește cheltuieli de executare in sarcina debitorului ;

 • 22. Verifica legalitatea titlurilor executorii prezentate de alti creditori ;

 • 23. Distribuie sumele recuperate creditorilor inscrisi la masa credala si care au prezentat titluri executorii, confor ordinii de preferința stabilita de lege ;

 • 24. Tine evidenta dosarelor aflate in executare si raportează activitatea șefului ierarhic ;

 • 25. Solicita radierea masurilor asigurătorii in condiția stingerii obligațiilor fiscale ;

 • 26. In situația in care debitorii de afla in stare de insolventa prezumata, formulează către Biroul Juridic, solicitare de promovare a acțiunii deschidere a procedurii insolventei la cererea creditorului, in condițiile legii ;

 • 27. Pune la dispoziția Biroului Juridic la cerere, documentele utile in cauzele privind contestațiile la executtare, la înființarea masurilor asigurătorii, aplicarea dispozițiilor prvind ordonanța presedentiala, precum si alte cauze care au ca obiect realizarea creanțelor bugetare ;

Tel: 031.432,88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • 28. Colaborează cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Justiției, executori judecătorești și alte organe ale administrației publice centrale și locale, precum și cu organele bancare, în vederea realizării creanțelor bugetare prin executare silită sau prin alte modalități;

 • 29. La solicitarea executorilor judecătorești, a structurilor Ministerului Public, sau a instanțelor, operează măsurile asigurătorii pentru bunurile persoanelor juridice;

 • 30. Sesizează serviciul de constatare si impunere persoane juridice, asupra modificării sediului social al debitorului si transfera dosarul acestuia privind mijloacele de transport in mod corespunzător;

 • 31. Ajuta inspectorii din cadrul serviciului inspecte fiscala la identificarea contribuabililor,a materiei impozbile sia cazurilor de evaziune fiscala, cu respectarea secretului fiscal;

32.Orice deplasare in teren se face cu inscrierea obiectivelor pentru care se face deplasarea,indicandu-se clar strada si numărul unde urmeaza ca aceasta sa fie făcută urmând ca a doua zi sa se justifce rezultatul deplasării;

 • 33. Raportează la cererea conducerii asupra activitatii concrete desfășurate pe teren ;

 • 34. Elaborează, pe baza datelor reținute, informări, situații și efectuează raportări periodice către conducere;

 • 35. Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

 • 36. Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

 • 37. Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente

 • 38. îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

EXECUTORI

 • 1.  Răspunde cererilor de informare privind bunurile debitorilor venite din partea executorilor judecătorești, instituțiilor publice, persoanelor fizice/juridice, în limita secretului fiscal;

 • 2.  înscrie creanțele fiscale în tabloul creditorilor în situația executărilor silite deschise de executorii judecătorești și urmărește modul de acoperire al acestora;

INSOLVENTA

 • 1. înscrie creanțele fiscale la masa credală în procedura de insolvență și urmărește modul de acoperire al acestora;

PAG.18


GIF: 38320436

 • 2.  Solicită cu aprobarea conducerii și a biroului juridic începerea procedurii de insolvență pentru creanțele bugetare datorate de societăți comerciale;

 • 3.  Participă împreună cu biroul juridic în cauze privind contestațiile la executare, înființarea măsurilor asigurătorii, aplicarea dispozițiilor privind ordonanța președințială, în cauzele privind insolvență, precum și alte cauze care au ca obiect realizarea creanțelor bugetare;

1.7. Serviciul Inspecție Fiscală

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Constatarea și investigarea fiscală a tuturor actelor și faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecției sau altor persoane privind legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

 • 2. Analiza și evaluarea informațiilor fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse;

 • 3. Propune sancționarea, potrivit legii, a faptelor constatate și dispunerea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale;

 • 4. Examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;

 • 5. Verificarea concordanței dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din evidența contabilă a contribuabilului;

 • 6. Discutarea constatărilor și solicitarea de explicații scrise de la reprezentanții legali ai contribuabililor sau împuterniciții acestora, după caz;

 • 7. Solicitarea de informații de la terti;

 • 8. Stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferențelor, după caz, față de creanța fiscală declarată și/sau stabilită, la momentul începerii inspecției fiscale;

 • 9. Stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferențelor datorate în plus sau în minus, după caz, față de creanța fiscală declarată și/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecției fiscale;

 • 10. Stabilirea de diferențe de obligații fiscale de plată, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora și emiterea deciziilor de impunere corespunzătoare;

 • 11. Transmite către serviciile de constatare rezultatele inspecției fiscale întocmite în vederea operării acestora în aplicația informatică utilizată pentru administrarea impozitelor și taxelor locale;

 • 12. Comunică serviciilor de constatare și impunere, respectiv celor de urmărire și executare corespunzătoare, rezultatele inspecției fiscale;

 • 13. întocmește documentația necesară sesizării organelor de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală;

 • 14. Orice deplasare pe teren se face cu raportarea în scris a obiectivelor pentru care se face deplasarea, indicându-se clar strada și numărul, urmând ca a doua zi să justifice rezultatul deplasării;

 • 15. Gestionează dosarele privind inspecția fiscală și celelalte documente referitoare la impunerea contribuabililor în urma acesteia;

 • 16. întocmește situații statistice și informări referitoare la activitatea de inspecție fiscală;

 • 17. Analizează aspectele și fenomenele rezultate din modificările legislative și informează conducerea asupra problemelor deosebite constatate, luând sau propunând măsurile care se impun;

 • 18. Colaborează cu alte instituții publice în vederea depistării tuturor bunurilor mobile și imobile urmăribile, în vederea întocmirii complete a dosarului fiscal;

 • 19. Analizează contestațiile depuse de către contribuabili împotriva actelor administrative fiscale emise de aceștia și întocmește propunerile de soluționare;

 • 20. Păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate și răspund pentru legalitatea acțiunilor întreprinse;

 • 21. Respectă circuitul documentelor și a procedurilor de lucru;

 • 22. Respectă normele de protecție a muncii;

 • 23. Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

 • 24. Răspunde de predarea, sub semnătura de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

 • 25. Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

 • 26. îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere.

1.8. Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Asigură prelucrarea de date și întreținerea sistemului informatic al direcției;

 • 2. Asigură administrarea la nivel de direcție a bazelor de date pe serverele instituției;

 • 3. Administrează rețelele locale de calculatoare și gestionează comunicațiile dintre sedii;

 • 4. Asigură primul nivel de asistare a echipamentelor de calcul din direcție: primește sesizări, verifică problemele aparute, le rezolvă acolo unde este de competența sa sau apelează la serviciile de garanție sau de post garanție, în raport cu contractele încheiate;


CIF: 38320436

 • 5. Analizează comportamentul echipamentelor de calcul și comunicații făcând propuneri pentru modul de întreținere, pentru piesele de schimb și consumabilele necesare, etc.;

 • 6. Asigură instalarea software-ului de bază și a aplicațiilor pe servere și stațiile de lucru, în concordanță cu cerințele aplicațiilor;

 • 7. Proiectează noi sisteme informatice, dezvoltă sistemele informatice existente;

 • 8. Asigură tehnoredactare de nivel superior pentru scopuri de reprezentare;

 • 9. Colaborează cu serviciile de specialitate ale instituțiilor și colaboratorilor în vederea instalării, punerii în funcțiune, exploatării și întreținerii aplicațiilor informatice în cele mai bune condiții, precum și a înțelegerii cât mai bune a cerințelor utilizatorilor;

 • 10. Asigură respectarea configurării unitare a tehnicii de calcul și comunicațiilor, a condițiilor pentru instalarea lor și a interoperabilității cu sistemele deja existente, integrarea în rețeaua de comunicații (date, voce, imagine);

 • 11. Propune cursuri, instructaje și schimburi de experiență pentru pregătirea, formarea profesională și de specialitate a personalului propriu, în scopul utilizării instrumentelor informatice puse la dispoziție și a celor propuse în implementare;

 • 12. întocmește necesarul de investiții în elemente de hardware, software si de telecomunicații;

 • 13. Participă la recrutarea, testarea și angajarea personalului de specialitate al instituției;

 • 14. Face propuneri de repartizare a articolelor de investiții din domeniul de activitate ;

 • 15. Păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare;

 • 16. Execută operațiunile preliminare de introducere în baza de date a informațiilor referitoare la amenzi;

 • 17. Asigură primirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor și sentințelor civile, referitoare la persoanele fizice și juridice, precum și a dosarelor de transfer de la instituții publice similare pentru persoane fizice sau juridice;

 • 18. Scanează procesele verbale de constatare și sentințe civile pentru persoane fizice și juridice, împreună cu actele de comunicare a acestora, asigurând compresia digitală ordonata a titlurilor executorii scanate, precum și stocarea acestora în format electronic;

 • 19. Verifică corectitudinea datelor de identificare din titlurile executorii provenite din amenzi în ceea ce privește datele de domiciliu /sediu și face demersuri pentru clarificarea lor;

 • 20. Verifică dacă datele de identificare ale contravenientului (nume, prenume, adresă de domiciliu și CNP) înscrise în titlul executoriu sunt identice cu datele

din bazele de date la care are acces Direcția Impozite și Taxe Locale, efectuând modificări acolo unde este cazul;

 • 21. Procesează datele, înregistrează si operează in baza de date sentințele civile și procesele verbale de constatare a contravențiilor;

 • 22. Asigură transmiterea sentințelor civile și proceselor verbale de constatare a contravențiilor persoane fizice și juridice către serviciile de specialitate;

 • 23. Restituie către emitent titlurile executorii provenite din amenzi când identifică următoarele motive; adresa contravenientului nu este pe raza administrativ -teritorială a Sectorului 5, CNP/CUI contravenient lipsește ori este eronat, nume și prenume contravenient lipsește sau este eronat, adresa contravenient lipsește sau este eronată, procesul verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termenul legal sau lipsește dovada comunicării, procesul verbal de constatare a contravenției este achitat;

 • 24. Redirecționeză către alte instituții - organe de urmărire, titlurile executorii provenind din amenzi contravenționale care nu sunt în competența de urmărire și executare a Direcției Impozite și Taxe Locale.

 • 25. Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

 • 26. Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

 • 27. Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

 • 28. îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

 • 29. Face deplasări in toate sediile DITL pentru constatarea si remedierea primului nivel de asistenta tehnica;

1.9. Serviciul Evidentă Venituri

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Verifica documentele de incasare in numerar si prin virament a veniturilor bugetului local din punct de vedere al legalității, termenelor de plata, încadrarea corecta pe subdiviziunile clasificatiei bugetare;

 • 2. Urmărește incadrarea corecta pe surse de venituri si bugete componente in conformitate cu legislația in vigoare si cu conturile deschise in acest sens, pe plătitori;

 • 3. Conduce evidenta veniturilor incasate pe surse conform subdiviziunilor clasificatiei bugetare aprobate, pe bugete componente, precum si evidenta analitica pe plătitori;

 • 4. întocmește lucrări referitoare la bugetul venituri pe care le prezintă spre aprobare;

 • 5. Asigura conform legislației in vigoare evidenta analitica si sintetica pentru toate operațiunile de incasari taxe si impozite conform clasificatiei bugetare;


Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

E-mail: secretariat@ditl5.ro

GIF: 38320436


 • 6. Urmărește zilnic evidenta incasarilor, stabilește soldul zilnic, verifica intocnirea corecta pe conturi corespunzătoare tipului de taxe si impozite incasate;

 • 7. Tine evidenta si vireaza lunar conform extraselor de cont, sumele incasate in contul 5033 (40%) si 5012 (100%);

 • 8. Lunar intocmeste balanța de verificare a veniturilor;

 • 9. Tine evidenta si răspunde de circuitul documentelor ce ii sunt repartizate in cadrul instituției;

 • 10. Operează zilnic conform extraselor de cont din trezorerie, OP-urile privind impoziturile si taxele incasate pe conturi de buget la persoane fizice si juridice;

 • 11. Operează borderoul de adaugare/scadere, virări in baza referatelor si deciziilor intocmite de inspectorii de specialitate;

 • 12. Analizează, verifica si operează cererile de compensare a impozitelor si taxelor locale la cererea contribuabililor sau a inspectorilor de specialitate, pe baza referatelor si deciziilor aprobate, intocmeste apoi note de inregistrare a operațiunilor respective, in vederea compensării impozitelor si taxelor achitate in plus;

 • 13. Analizează cererile de restituire pe baza deciziilor intocmite de inspectorii de specialitate, intocmeste statul de restituiri pe care il inainteaza spre aprobare directorului executiv;

 • 14. Face programarea (reprogramarea) sumelor de restituit, a impozitelor si taxelor achitate in plus de către DITL;

 • 15. Efectuează restituiri prin mandate postai, casierii, conturi bancare;

 • 16. Verifica comisionul datorat pentru incasarile de impozite si taxe, efectuate de CEC, POSTA, WESTACO, BT in vederea achitării acestuia;

 • 17. întocmește si verifica situația "registru partizi’ din programul de impozite si taxe locale, pentru incasarile lunare a impozitelor de la persoane fizice si persoane juridice;

 • 18. întocmește adrese de reglare a conturilor de trezorerie;

 • 19. întocmește adrese către instituții, răspunde solicitărilor contribuabililor care le sunt repartizate;

 • 20. Operează pe conturile de buget virările sau restituirile făcute pe fiecare plătitor;

 • 21. Colaborează cu celelalte compartinente de specialitate si cu serviciul buget financiar;

 • 22. întocmește fila cec pentru fiecare ridicare numerar pentru trezorerie;

 • 23. Acorda vize CFP pe deciziile de restituire sau orice alt act care afecteaza sume din conturile de venituri;

 • 24. Trimestrial intocmeste contul de execuție a bugetului local pe venituri;

 • 25. Efectuaza deplasări in vederea depunerii declarațiilor, adreselor către alte instituții;

 • 26. Asigura elaborarea si difuzarea procedurilor operaționale;

 • 27. Răspunde de parasirea locului de munca in timpul programului de lucru;

 • 28. Răspunde administrativ disciplinar sau penal, după caz, pentru neindeplinirea sarcinilor ce ii revin sau pentru nerespectarea legislației in vigoare;


CIF: 38320436

 • 29. Desfasoara activitati in vederea arhivarii si manevrării documentelor la arhiva instituției;

 • 30. Utilizează cu responsabilitate si numai in interesul serviciului aparatura si mijloacele tehnice din dotare;

 • 31. Respecta normele de protecția muncii;

 • 32. Respecta circuitul documentelor si a procedurilor de lucru;

 • 33. Respecta dispozițiile din regulamentul intern precum si prevederile statutului funcționarului public;

 • 34. îndeplinește in condițiile legii orice alte atribuții repartizate de conducerea instituției;

 • 35. întocmește situații financiare pentru sursele de venituri si asigura informații conducerii cu privire la execuția bugetului de venituri, raportul de execuție bugetara pe venituri.

2.1. Biroul Juridic

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, parchetelor și a altor organe cu activitate jurisdicțională;

 • 2. Sesizează instanțele judecătorești, când este cazul, semnând alături de conducătorul instituției acțiunile de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, note scrise sau orice alte acte privind apărarea intereselor instituției;

 • 3. Promovează si motivează acțiunile în căile ordinare si extraordinare de atac;

 • 4. Studiază și face propuneri conducerii instituției pentru perfecționarea legislației fiscale și semnalează eventualele neconcordanțe legislative;

 • 5. întocmește puncte de vedere argumentate juridic în vederea aplicării unitare a legislației fiscale; doar in cazuri excepționale, unde legislația nu distinge;

 • 6. Acordă avizul consultativ și întocmește referate la cererea conducerii, asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate în desfășurarea activității instituției;

 • 7. Asigură consilierea juridică a compartimentelor instituției, la cerere;

 • 8. Acordă aviz de legalitate contractelor de muncă, contractelor încheiate între instituție și terți, precum și deciziilor directorului;

 • 9. Acordă avizul conform în dosarele de insolvabilitate;

 • 10. Reprezintă instituția în procedurile de insolvență în fața instanțelor de judecată respectiv a reprezentanților legali ai debitorilor;

 • 11. Soluționează lucrările cu caracter juridic repartizate;

 • 12. Asigură păstrarea documentelor cu caracter juridico-normativ emise de conducerea instituției si a altor documente de natură fiscală emise de Consiliul Local;

 • 13. Informează conducerea instituției asupra modificărilor legislative intervenite în domeniul de interes al instituției;

 • 14. Organizează evidența acțiunilor aflate pe rolul instanțelor de judecată și corespunzător a lucrărilor repartizate spre soluționare;

 • 15. întocmește documentația de soluționare a contestațiilor la actele administrativ-fiscale emise de instituție si o înaintează directorului executiv;

 • 16. Organizează și asigură arhivarea curenta a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă ;

 • 17. Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente

 • 18. Identifică riscurile care pot apărea in cadrul biroului juridic;

 • 19. Acordă viză de legalitate proceselor verbale de scădere a obligațiilor fiscale ca urmare a radierii societăților de la Registrul Comerțului emise de către serviciile specializate din cadrul direcției;

 • 20. Acordă viză de legalitate proceselor verbale de prescriere sau proceselor verbale de nedatorare a debitelor persoanelor fizice emise de către serviciile specializate din cadrul direcției;

 • 21. întocmește adrese, eliberează adeverințe și orice alte acte cu privire la asociațiile de proprietari (obținere personalitate juridică, fotocopiere dosare);

 • 22. Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

 • 23. îndeplinește, in condițiile legii, orice alte atribuții din domeniul sau de activitate repartizate de conducerea instituției sau care decurg din alte acte normative in vigoare privind activitatea juridica;

 • 24. Colaborează cu șefii de servicii din cadrul Direcției la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local;

2.2. Biroul încasări

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Conduce corect și la zi evidența încasărilor, stabilește soldul zilnic al casieriei, asigură întocmirea corectă a Borderourilor de Incasari pe conturi de venituri corespunzătoare tipului de taxă sau impozit încasat;

 • 2.  Efectuarea operațiunilor de încasări, de la persoane fizice sau juridice prin POS;

 • 3.  Ridică numerar din contul deschis la Trezorerie în scopul asigurării necesarului de numerar pentru efectuarea plăților prin casierie;

 • 4.  îndosariază si arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activității;

 • 5.  Asigură și răspunde de integritatea și securitatea numerarului existent în casierie în timpul zilei:

 • 6. Depozitează numerarul în condiții de siguranță la finele zilei operative, prin închiderea și sigilarea caselor de bani;

 • 7. Transmite sub semnătură jurnalul de înregistrare a încasărilor și a veniturilor care stau la baza înregistrărilor pe contul de debit;

 • 8.  Asigură și răspunde de evidența documentelor acestui serviciu, conform legislației în vigoare, pe fiecare fel de venit și urmărește ca încasarea veniturilor să se facă cu încadrarea pe conturi de debite;

 • 9.  Asigură și răspunde de anularea unor documente de plată, la solicitarea bine justificată a contribuabililor, a funcționarilor din cadrul Direcției Impozite și

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

Taxe Locale Sector 5 (lipsa numerarului constatată de către contribuabil după emiterea chitanțelor, încasare în cont greșit sau în alte situații care justifică anularea documentului de plată);

 • 10. Completează la rolul fiscal datele de identificare ale contribuabililor (acolo unde acestea nu există sau sunt incorecte);

 • 11. Verifică existența unor roluri multiple pentru același contribuabil și transmite informația funcționarilor publici din cadrul serviciilor de constatare și impunere în vederea unificării rolurilor;

 • 12. Incaseaza contravaloarea proceselor-verbale de constatare a contravenției pentru amenzile care se plătesc în 2 zile lucrătoare (48 de ore), respectiv in 15 zile calendaristice de la data inmanarii sau comunicării procesului-verbal (conform legii 203/2018 intrata in vigoare in data de 24.08.2018) prin prezentarea contribuabilului la ghișeu, prin POS;

 • 13. Verifică și urmărește ca încasarea veniturilor să se facă cu încadrarea corectă pe conturi de buget;

 • 14. întocmește zilnic referatele de anulare ale chitanțelor și emite rapoartele privind chitanțele anulate;

 • 15. Primește documentele din Trezoreria Sector 5 și le predă Serviciului Evidență Venituri;

 • 16. Emite zilnic rapoartele de încasări prin POS și le confruntă cu settlement-ul aparatului POS

 • 17. îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

 • 18. Efectuează operațiuni de plăti in cadrul procedurii de restituire a unor sume, conform documentelor intocmite de Serviciul Evidenta Venituri.

3.1. Compartimentul Achiziții Publice și Fonduri Europene

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

 • 2. Elaborează „Programul anual al achizițiilor publice” al direcției și operează modificări ale acestuia pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente; prezintă planul, spre aprobare, directorului executiv, conform prevederilor legale, cu avizul directorului executiv ajunct;

 • 3. Elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire ori în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • 4. îndeplinește obligațiile legale referitoare la publicitate;

 • 5. Aplică și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • 6. Respectă prevederile legale în alegerea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică;

 • 7. Asigură întocmirea și păstrarea în bune condiții a dosarului achiziției publice;

 • 8. Comunică tuturor candidaților/ofertanților rezultatul aplicării procedurii conform dispozițiilor legale, iar către ofertantul declarat câștigător și invitația pentru semnarea contractului;

 • 9. Efectuează achiziții directe;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • 10.întocmește și transmite către Agenția Naționala pentru Achiziții Publice raportările solicitate de către aceasta instituție;

11 .Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are până la predarea acestora la arhivă;

Fonduri europene

 • 12. întocmește si actualizeaza baza de date privind organismele care acorda finanțări de proiecte si oportunitățile de realizare de programe (cereri de finanțare) cu finanțare externa;

 • 13. Propune conducerii executive programele eligibile si elaborează impreuna cu compartimentele funcționale, sau, după caz, cu alti parteneri, cerererile de finanțare pe care le depune la finanțatori in termenele prevăzute de lege;

 • 14. Desfasoara următoarele activitati pregătitoare :

 • -  documentarea si selectarea liniei de finanțare;

 • -   stabilirea echipei de proiect;

 • -  stabilirea partenerilor in vederea implementării proiectului;

 • -  definirea temei proiectului in vederea finanțării;

 • -  estimarea sumei necesare in vederea implementării proiectului;

 • -  solicitarea de la bugetul local a sumelor necesare cofinantarii proiectelor cu fonduri nerambursabile;

 • -  stabilirea documentelor suport necesare elaborării cererii de finanțare.

 • 15. Desfasoara următoarele activitati tehnice:

 • -  centralizarea si/sau intocmirea documentelor necesare depunerii cererii de finanțare;

 • -  initierea/verificarea si actualizarea proiectelor si/sau studiilor cerute de instituțiile finanțatoare .

 • 16. Acorda consultanta compartimentelor DITL Sector 5 in activitatea de redactare a proiectelor (cereri de finanțare), cu finanțare externa.

 • 17. Centralizează informații cu privire la diversele nevoi ce afecteaza personalul direcției si resursele ce stau la dispoziția acesteia ;

 • 18. împreuna cu compartimentele de specialitate, propune directorului executiv realizarea de teme de studiu, analize tehnico-economice si/sau studii de fezabilitate, de impact, mediu etc. necesare finanțatorilor;

 • 19. Colaborează cu partenerii de proiect si cu compartimentele funcționale implicate in realizarea proiectului pentru care s-a obtinut finanțarea si, impreuna cu acestea, urmărește îndeplinirea obiectivelor si elaborează rapoartele solicitate de conducerea executiva;

 • 20. Asigură planificarea activităților proiectelor, monitorizează, coordonează și controlează activitățile din cadrul proiectelor, conform prevederilor contractelor de finanțare;

 • 21. Face invitații pentru discutarea si soluționarea unor sesizări precum si pentru incheierea unor potențiale parteneriate;

 • 22. Identifică potențialele surse de risc ce pot apărea în urma desfășurării activităților proiectelor și propune opțiuni pentru măsurile de risc - control;

23.Specifică și estimează resursele necesare pentru implementarea proiectelor și recomandă mijloacele pentru asigurarea acestora;

24.îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul executiv în legătură cu domeniul de activitate;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • 25. Asigură condițiile materiale necesare unei bune funcționări a tuturor celorlalte compartimente;

 • 26. Urmărește si controlează realizarea prestațiilor furnizorilor de utilități;

 • 27. întocmește propuneri privind programarea reparațiilor și executarea acestora pentru spațiile în care funcționează direcția;

 • 28. Vizează facturile furnizorilor direcți (RADET, ROMTELECOM, etc.);

 • 29. întocmește propuneri de procurare a materialelor de întreținere, rechizite, depozitarea gestionară și conservarea acestora;

 • 30. Participă periodic la operațiunea de inventariere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventor;

31 Răspunde de asigurarea ștampilelor, cheilor și sigiliilor;

 • 32. Păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare;

 • 33. îndeplinește obligațiile legale referitoare la publicitate;

 • 34. îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul executiv în legătură cu domeniul de activitate;

3.2. Compartimentul Buget-Financiar

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Urmărește execuția bugetara pe trimestre, articole si arierate.

 • 2. Solicita lunar prin adrese inaintate Primăriei Sectorului 5 deschideri de credite bugetare pe titlurile 10, 20 si 71.

 • 3. Calculează dublul mediei lunare, conform ordinului 1203/2008, ori de cate ori se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli.

4.Solicita deschideri de cont la Trezoreria Sector 5

 • 5. Raportează la Institutul National de Statistica investițiile trimestrial si anual.

 • 6. întocmește angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetate.

 • 7. Ține legătura cu Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene în vederea soluționării problemelor care apar;

 • 8. întocmește statele de plată privind drepturile bănești cuvenite salariaților pe baza pontajelor și a tuturor evidențelor în materie, având în vedere operarea tuturor reținerilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu documentele cu titlu executoriu pe care le are în evidență (impozit, ajutor de șomaj, pensie suplimentară, chirii, rate, popriri, pensii alimentare, etc.);

 • 9. întocmește dările de seamă statistice privind salariile și a celorlalte situații solicitate în acest domeniu;

 • 10. întocmește nota contabilă a salariilor și completarea fișelor analitice ale conturilor corespunzătoare;

 • 11. întocmește monitorizarea cheltuielilor de personal conform OUG 48/2005.

 • 12. întocmește documentele în vederea deplasării personalului, verificând decontarea corectă și la timp a sumelor acordate ca avans în vederea deplasării;

 • 13. Verifica zilnic registrul de casă;

 • 14. Verifică documentele de plată și întocmește documentele de bancă și trezorerie pentru eliberarea drepturilor bănești cuvenite salariaților;


CIF: 38320436

 • 15. Verifică facturile primite de la furnizori și obține bun de plată de la factorii responsabili întocmind documentele de plată pe care le prezintă spre aprobare;

 • 16. întocmește notele contabile și completează fișele sintetice ale conturilor;

 • 17. Tine evidența contabilă a obiectelor de inventar în registrul de evidență a numerelor de inventar si orice mișcare intervenită în volumul, structura si gestiunea acestora;

 • 18. Urmărește, constată și întocmește documentația mijloacelor fixe;

 • 19. Tine evidența materialelor operând fișele de valori materiale, intrările și ieșirile de materiale pe baza notelor de recepție și a altor modificări intervenite în volumul, structura și gestiunea acestora;

 • 20. Efectuează lunar punctajul cu Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene privind evidența materialelor;

21 .Centralizează lunar intrările și consumurile de materiale pe capitole și articole bugetare;

 • 22. Asigură virarea în termen către bugetul local și terți a sumelor reținute pe statele de plată sau a sumelor intrate în contul unității din valorificări, imputații sau eronat primite in conturi;

 • 23. Exercita controlul financiar preventiv asupra contractelor de achiziții de bunuri si prestărilor de servicii.

 • 24. Exercită controlul financiar preventiv asupra modului în care se realizează încadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5, în limita creditelor bugetare aprobate și pentru destinația aprobată prin bugetul de venituri si cheltuieli;

 • 25. Exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operațiunilor de ridicare de numerar, precum și în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin casă;

 • 26. Exercita controlul financiar preventiv asupra salariilor, facturilor, dispozițiilor de incadrare/incetare a raporturilor de munca.

 • 27. îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

3.3. Compartimentul Resurse Umane și SSM

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Asigură recrutarea și angajarea personalului conform prevederilor legale, prin concurs;

 • 2. Organizează conform legislației în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituției și verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute de lege;

 • 3. Asigură respectarea legalității privind acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din cadrul instituției;

 • 4. Răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcții și specialități;

 • 5. Analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor și pregătește documentația necesară în vederea aprobării de către Consiliul Local Sector 5 a organigramei instituției;

 • 6. Elaborează statul de funcții;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • 7. Ține evidența fișelor de post și răspunde pentru corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de organizare și funcționare al instituției;

 • 8. Răspunde de incadrarea corectă a personalului conform legislației de salarizare (salariul de bază, indemnizații de conducere, salariul de merit, premii);

 • 9. întocmește documentele lunare, privind plata personalului salariat (pontaj, ore suplimentare, concedii de odihnă, certificate medicale) pe baza evidențelor primite de la directori, șefii de servicii/birouri;

 • 10. întocmește documentația privind plata orelor suplimentare prestate peste programul de lucru de către personal și urmărește încadrarea în plafonul prevăzut de lege;

11 .întocmește și elaborează legitimații de control în baza dispozițiilor legale și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații;

 • 12. întocmește documentația necesară acordării premiilor anuale și a celor lunare

 • 13. Analizează necesarul de personal pe structura și specialități și face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcție de necesități;

 • 14. Urmărește integrarea rapidă a noilor angajați;

 • 15. Controlează respectarea disciplinei muncii;

 • 16. Stabilește nevoile de pregătire și de perfecționare a pregătirii profesionale;

 • 17. întocmește ștatul de personal și asigură reactualizarea lui;

 • 18. Efectuează lucrările legate de încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de serviciu/contractului de muncă al personalului;

 • 19. întocmește dispozițiile de angajare, promovare și definitivare în funcții, de sancționare și încetare a contractului de muncă/ raportului de serviciu;

 • 20. Ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată și a sancțiunilor disciplinare;

 • 21. Răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a comisiei de angajare, pregătire și avansare a personalului;

 • 22. Răspunde de rezolvarea reclamațiilor, sesizărilor și conflictelor de muncă care revin în competența serviciului;

 • 23. întocmește, actualizează, rectifică, păstrează și ține evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și a registrului de evidență a funcționarilor publici.

 • 24. înregistrează în REVISAL si transmite la ITM București modificările contractelor de muncă.

 • 25. Operează în REVISAL modificările de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcții și în grade profesionale, salarii de merit etc.;

 • 26. Eliberează la cerere adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, vechimea în specialitate;

 • 27. Calculează vechimea în muncă a personalului;

 • 28. întocmește dosarele de pensionare;

 • 29. Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare pe linia organizării și salarizării personalului din cadrul instituției;

 • 30. Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

 • 31. Asigură legătura cu medicul de medicină a muncii în vederea efectuării controalelor medicale periodice, a controalelor medicale de angajare, etc;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • 32. întocmește evidența declarațiilor de avere și interese, precum și registrul declarațiilor de avere/interese;

 • 33. Asigură legătura cu ANFP precum și transmiterea către acesta a tuturor raportărilor prevăzute de legislația în vigoare ;

 • 34. Se preocupă permanent de îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului din subordine, desemnând participanți la cursurile de specialitate organizate în acest sens;

 • 35. întocmește anexele fiselor de post referitoare la securitatea muncii ;

 • 36. Răspunde de predarea, sub semnătura de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

 • 37. îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere;

 • 38. Indosariază și arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activității

 • 39. Asigură îndeplinirea normelor de protecția, securitatea muncii și PSI;

 • 40. întocmește si transmite declarațiile cu privire la activitatea de resurse umane către instituțiile abilitate .

3.4. Compartimentul Relații cu P.A.I.D.

Atribuții și răspunderi:

 • 1.  Furnizează P.A.I.D. lista tuturor construcțiilor cu destinația de locuință, inclusiv a celor cu destinația de locuință socială, amplasate in Sectorul 5, respectând formatul pus la dispoziție de către P.A.I.D. ;

 • 2.  Trimite în termen legal de la data primirii listei cu contribuabili neasigurați scrisori de înștiințare, cu confirmare de primire, către debitori ;

 • 3. Colaborează cu Direcția Generală de Asistentă Socială în vederea obținerii

!                                                                                                                                        J                                                                                                                                               >

situației ce trebuie trimisă către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, situație referitoare la locuințele sociale și la persoanele ce beneficiază de ajutor social ;

 • 4.  Distribuie către asigurați polițele de asigurare obligatorii primite de la P.A.I.D. ;

 • 5.  întocmește evidența persoanelor cărora le distribuie polițele de asigurare obligatorii, situație care va fi transmisă către P.A.I.D. în formatul solicitat de acesta ;

 • 6.  îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

3.5. Compartimentul Relații cu Publicul si Registratura

Atribuții și răspunderi:

 • 1.  Organizează activitatea de registratură a direcției;

 • 2.  Primește, distribuie și expediază corespondența direcției prin registratura generala, ține evidența lucrărilor pe calculator, urmărește realizarea răspunsurilor în termen legal, informând conducerea acolo unde este cazul;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • 3.  Introduce în sistemul informatic date privind conținutul lucrării, compartimentul la care a fost repartizată, precum și data intrării, în scopul respectării legislației în vigoare, atenționând serviciile direcției;

 • 4. Răspunde de predarea, sub semnătura de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

 • 5. Lecturează corespondența adresată conducerii instituției, pregătește mapa cu documente/lucrări de corespondență primită sau emisă de instituție și o prezintă conducerii pentru aplicarea rezoluției;

 • 6.  Mapele conținând documente sortate, înregistrate și datate sunt distribuite pe bază de borderou de predare-primire corespondență;

 • 7. Organizează corespondența primită sau emisă de conducerea instituției, asigură circulația acesteia, primește și distribuie documentele destinate aprobării sau avizării conducerii instituției;

 • 8. Asigură utilizarea și păstrarea corespunzătoare a ștampilelor și sigiliilor;

 • 9. Răspunde de planificarea, organizarea și buna desfășurare a audiențelor tinute de directorul executiv;

 • 10. Asigură asistență persoanelor fizice și juridice pe linia completării declarațiilor de impozite si taxe, a obligațiilor privind termenele de depunere a declarațiilor, a termenelor de plată a sumelor datorate la bugetul local;

 • 11. Furnizează informații contribuabililor, în legătură cu schimbările intervenite în legislația fiscală, responsabilități concrete ce revin contribuabililor și consecințele neîndeplinirii obligațiilor cu caracter fiscal;

 • 12. Acordă asistență prin contact direct cu contribuabilii la sediul direcției potrivit programului stabilit;

 • 13. Asigură asistență pe bază de corespondență electronică;

 • 14. Tine evidența problemelor ridicate de către cetățeni și soluțiile date de către conducerea direcției;

 • 15. Urmărește modul de soluționare a petițiilor la serviciile de specialitate, până la soluționare și informează conducerea asupra oricăror probleme aparute ;

 • 16. Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

 • 17. îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere;

3.6. Compartimentul Audit Public Intern

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Elaborează propuneri pentru planul anual de audit public intern corespunzător scopului si obiectivelor vizate;

2.Stabilește metodele și etapele de realizare a auditului intern;

 • 3. Stabilește concluziile / constatările fundamentate pe baza analizei obiective a datelor selectate;

 • 4. Elaborează procedurile formalizate aferente compartimentului audit public intern;

 • 5. Elaborează raportul anual al activitatii de audit public intern din cadrul Direcției de Impozite si Taxe a Sectorului 5;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

GIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • 6. Elaborează documentele specifice activității de audit intern în funcție de scopul și obiectivele auditului intern și conform planului de audit;

 • 7. Modifică planul anual de audit intern în funcție de condițiile externe apărute pe durata desfășurării procesului de audit, conform legislației în vigoare;

 • 8.   Efectuează activitati de audit public intern de asigurare (de regularitate/conformitate, de sistem, de audit al performantei), planificate pentru structurile din cadrul Direcției de Impozite si Taxe a Sectorului 5 atunci când necesitățile reale impugn acest lucru;

 • 9. Prezintă și arhivează raportul de audit intern conform legislației în vigoare.

 • 10. Elaborează raportul anual de audit public intern.

 • 11. Asigură o comunicare eficientă cu serviciile/birourile/compartimentele auditate.

 • 12. Răspunde de comunicarea în timp util a rapoartelor de audit și a măsurilor corective către toți cei implicați.

13 .Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate.

 • 14. Răspunde de comunicarea corectă și în timp util a activitatii auditate și a datei programate pentru realizarea auditului.

 • 15. Răspunde de întocmirea corectă și la timp a documentelor specifice auditului.

 • 16. Răspunde de stabilirea metodelor de culegere a datelor: interviu, examinarea documentelor.

 • 17. Are responsabilități în propunerea de măsuri pentru corectarea deficiențelor constatate, recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați, după caz.

 • 18. Are responsabilități în stabilirea necesarului de instruire în domeniul auditului intern.

 • 19. Răspunde de păstrarea și protejarea documentelor întocmite și utilizate pe parcursul auditului, evitând deteriorarea lor.

 • 20. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces.

 • 22. Respectă normele generale privind exercitarea activității de audit public intern.

 • 23. Efectuează activitati de consiliere, conform planului de audit public intern, la solicitarea Directorului Executiv al Direcției de Impozite si Taxe a Sectorului 5 șaua șefilor de servicii/birou/compartiment din cadrul instituției;

 • 24. Raportează periodic, către conducerea direcției, constatările, concluziile si recomandările rezultate din activitatile de audit desfășurate in cadrul Serviciului Audit Public Intern;

 • 25. In cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, informează conducerea direcției, respectiv Directorul Executiv, prin transimterea documentației elaborate conform cadrului specific legal;

 • 26. Urmărește implementarea recomandărilor formulate in cadrul rapoartelor de audit public intern;

 • 27. Asigura participarea la acțiuni intitate si organizate de conducerea direcției pe linia pregătirii profesionale si a respectării Codului de Etica;

28 . Menține un sistem de arhivare corespunzător, in vederea menținerii documentelor din cadrul compartimentului in bune condiții si pentru a fi accesibile personalului competent in a le utiliza;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mall: secretariat@ditl5.ro

29. Realizează orice sarcina dispusa de Directorul Executiv al Direcției de Impozite si Taxe a Sectorului 5, in condițiile legii.

3.7. Compartimentul Control Intern Managerial

Atribuții și răspunderi:

 • 1. Asigură utilizarea eficientă a resurselor entității publice și protejarea acestora de utilizare inadecvată sau de pierderi ;

 • 2. Urmărește derularea corectă a fluxului documentelor,în funcție de specificul fiecăruia precum și de competențele de soluționare a compartimentelor de specialitate din instituție;

 • 3. Asigurarea desfășurării activității instituției în conformitate cu obligațiile impuse de lege și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne ;

 • 4. Asigură un plan și o structură organizatorică adecvate îndeplinirii obiectivelor;

 • 5. Asigură un echilibru între sarcini, competență și responsabilități, precum și definirea procedurilor necesare în vederea realizării sarcinilor;

 • 6. Asigură realizarea atingerii obiectivelor începând cu cele individuale și terminând cu cele generale ;

 • 7. Stabilirea de obiective specifice controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, rezonabile și integrate misiunii instituției și obiectivelor de ansamblu ;

 • 8. Supravegherea realizării, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor compartimentelor aparatului propriu al Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, stabilite în concordanță cu propria lor misiune, în condiții de legalitate, eficientă, eficacitate și economicitate în vederea protejării fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei ;

 • 9. Evaluarea sistematică și menținerea, la un nivel corespunzător, a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operațiunilor specifice compartimentelor instituției;

 • 10. înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitutdine pentru a fi examinate de către cei în drept;

 • 11. Formulează propuneri de optimizare a activității sectoarelor controlate și, după aprobarea lor de către conducătorul instituției, verifică modul în care acestea sunt duse la îndeplinire; în situația în care acestea nu sunt duse la îndeplinire va informa conducătorul instituției pentru luarea măsurilor ce se impun;

 • 12. în vederea aducerii la îndeplinire a atribuțiilor specifice, va colabora cu Biroul Audit Public Intern.

 • 13. Cooperează în condiții de legitimitate și respect reciproc cu toate celelalte servicii din cadrul instituției.

 • 14. Solicită, prin sondaj,din evidență serviciilor din cadru Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, lucrările înregistrare și/sau operate și verifică stadiul,corectitudinea operării și respectarea termenului de soluționare al acestora.

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

CIF: 38320436


E-mail: secretariat@ditl5.ro

 • 15. Respectă principiul corectitudinii și confidențialității datelor, neabuzand în nici un fel de autoritatea care i-o conferă statutul de organ de control, tratând în mod egal, fără nici o discriminare , lucrările depuse de către toți contribuabilii , indifferent de importantă lor.

 • 16. Poate efectua deplasări în teren pentru verificare datelor intoduse în baza de date că urmare a solicitării contribuabililor

 • 17. Asigură și urmărește buna funcționare a activității promovând permanent ultimile informații în materie și urmărește modul de însușire și de aplicare corectă a cunoștințelor de către salariatii serviciului

18.In cazul în care se constată nerespectarea procedurilor de lucru sau alte nefunctionalitati în activitatea curentă, se vor propune imediat măsuri de remediere a acestora.

 • 19.Clasează , păstrează și arhivează documentația aferentă procesului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

20.Identifica, evalueaza si prioritizeaza riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice si tabilirea acțiunilor care sa mențină riscurile in limitele acceptabile.

21.Informează prompt Comisia de monitorizare cu privire la rezultatele verificărilor si altor acțiuni derulate in cadrul compartimentului.

 • 22. Participa la ședințele Comisiei de monitorizare, a subcomisiilor sau grupuriloe de lucru constituite in cadrul acesteia,la data, ora si locul unde acestea au fost stabilite, atunci când sunt convocati in scris de președintele Comisiei de monitorizare.

 • 23. Desemnează responsabilii cu riscurile, care elaborează Registrul riscurilor la nivelul structurii.

 • 24. Colaborează cu secretarul Comisiei de monitorizare in vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul instituției.

3.8. Compartimentul Administrativ

1.întocmește propuneri de procurare a materialelor de întreținere, rechizite, depozitarea gestionară și conservarea acestora;

2.Organizează și supraveghează efectuarea și întreținerea curățeniei în sedii, pe căile de acces și spatiile verzi, se ocupa inclusiv de dezăpezirea acestuia;

3.îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul executiv în legătură cu domeniul de activitate.

Reguli generale:

 • 1.  Respecta normele de securitate in munca si PSI;

 • 2. Utilizează cu responsabilitate si numai in interesul serviciului a aparaturii si mijloacelor tehnice din dotare;

 • 3. Respecta Prezentul regulament si prevederile Statutului funcționarilor publici;

 • 4. Răspunde administrativ, disciplinar sau penal, după caz, pentru neindeplinirea sarcinilor ce ii revin sau pentru nerespectarea legislației in vigoare;


Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


 • 5. Respecta circuitul documentelor, aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 6.  Respecta dispozițiile regulamentului de ordine interioara al instituției si notele interne emise de conducerea instituției

 • 7. Respecta si aplica prevederile sistemului de control intern managerial implementat in cadrul instituției;