Hotărârea nr. 62/2019

Hotărârea nr. 62/04.04.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de salubrizare și a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București- Activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de salubrizare și a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București- Activitățiile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă

Având în vedere:

Expunerea de Motive a Primarului Sector 5;

Raportul de specialitate nr.DGO-DTVIE 180/28.03.2019, al Direcției Generale Operațiuni;

Adresa nr.24186/28.03.2019, prin care a fost predată documentația studiului de oportunitate privind gestionarea Serviciului public de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă în Sectorul 5 al Municipiului București;

Raportul Comisiei Ecologice, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclare Deșeuri

In conformitate cu:

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.l 01/2006,art.5, art.6, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, art.29, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 211/2011, art.59 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansambluri le și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

H.G. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor; HCGMB 121/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) lit. e), art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București- Activitățiile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă, prevăzut în Anexa la pezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Se aprobă modalitatea de organizare, funcționare și realizare a serviciului public de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București.

Art.3 Se aprobă gestiunea directă a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București.

Art.4 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, instituțiile și societățile comerciale din subordinea Consiliului Local Sector 5, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTRA SECRETAR SECTOR 5 . X '^UENA LUMINIȚA,E


PREȘEDLNT^eJjWlVw


ALEXANDRU SE

119r eenkno wledde

SUSTAINING THE FUTURE

67, Gloriei Blvd., 1st District, Bucharest tel:+40.756.106.498 office&cțreenknowledqe. ro

Studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare in Sectorul 5 al Municipiului București - activitatile de salubrizare stradala, salubrizare menajera si serviciul de iarna

Martie, 2019

Contents

1. Introducere

 • 1.1 Autoritatea contractanta

 • 1.2   Scopul si Obiectul Studiului de Oportunitate

 • 1.3   Procesul de luare a deciziilor

 • 1.4   Organizarea si funcționarea serviciului de salubrizare

 • 1.5   Gestiunea serviciului de salubrizare pe raza Sectorului

 • 1.5.1   Descrierea situației actuale

 • 1.5.2   Descrierea serviciului de salubrizare menajera

 • 1.5.3   Colectarea, tratarea, eliminarea deșeurilor menajere și similare

și a fluxurilor speciale

2 Aspecte generale

 • 2.1   Prezentarea sectorului 5

 • 2.2   Analiza legislației

 • 2.3   Legislația de mediu si legislația conexa

 • 2.4   Legislația primara si secundara a serviciilor de salubrizare

 • 2.5   Obiectivele si cerințele proiectului

 • 2.6   Analiza pârtilor interesate

 • 2.7   Operatorii serviciului de salubrizare

 • 2.8   Utilizatorii serviciilor publice

 • 2.9   Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate

 • 2.10  Relația proiectului cu politici publice relevante

 • 3.   Fezabilitatea proiectului.............................,

  • 3.1   Fezabilitatea tehnica a proiectului

  • 3.2   Descrierea acrivitatii de colectare si transport

  • 3.3   Standarde de performanta si cantitati de lucrări

  • 3.4   Utilitati disponibile si necesare

  • 3.5   Fezabilitatea economico-financiara a proiectului si analiza economico-

financiara

 • 3.6   Stabilirea tarifelor si mecanismul de plata

 • 4.  Motivația economico-financiara, sociala si de mediu

  • 4.1   Motive de ordin economico-financiar

  • 4.2   Motive legate de protecția mediului

  • 4.3   Motive de ordin social

 • 5.   Riscuri

 • 6.  Concluzii si recomandări

1. Introducere

1.1 Autoritatea contractanta

Primăria sectorului 5 București, este subdiviziune a Municipiului București iar având în vedere prevederile art. IV din Legea nr. 99 din 4 iulie 2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare localităților nr. 101/2006, potrivit carora „Art. IV. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege, autoritatile deliberative ale sectoarelor municipiului București au competente exclusive în ceea ce privește infiintarea, organizarea, atribuirea și derularea activitatilor serviciului de salubrizare, cu excepția activitatilor care sunt în competenta unitatii administrativ-teritoriale a municipiului București, respectiv de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării me.cano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, de administrare a depozitelor de deșeuri si/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publica a acestora. Autoritatile deliberative ale sectoarelor municipiului București sunt obligate sa respecte strategia locala cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobata de Consiliul General al Municipiului București (2)

Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin hotarare a Consiliului General al Municipiului București pot fi preluate de către autoritatea deliberativa a municipiului București, parțial sau total, competentele autorităților deliberative ale sectoarelor municipiului București cu privire la infiintarea, organizarea, atribuirea și derularea activitatilor serviciului de salubrizare, la solicitarea motivata a acestora.", Primăria Municipiului București va intreprinde toate demersurile pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 70/2011 și a HCGMB 275/27.1.2014.

1.2 Scopul si Obiectul Studiului de Oportunitate

Scopul studiului este reprezentat de fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul Sectorului 5.

Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind precolectarea separata, colectarea, transportul, tratarea și depozitarea controlată a deșeurilor municipale, desfășurate la nivelul unității administrativ-teritoriale, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării nivelului de salubrizare pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și agenți economici.

Asigurarea curățeniei și igienei publice este o cerință indispensabilă impusă de normele europene și solicitată în permanență de către cetățeni. Din acest motiv, este necesar ca serviciul de salubrizare să fie cat mai aproape de cetățean și să poată fi controlat îndeaproape de reprezentanții autorităților administrației publice locale, care au sarcina permanenta de a administra și de a monitoriza toate aspectele legate de activitatea desfășurată de operatori.

Elaborarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare are ca obiectiv:

J dimensionarea parametrilor de performanță și costurile aferente acesora pentru realizarea serviciului de salubritate;

J dimensionarea tehnică și umană care se asigure o buna functuonare a serviciului de salubritate;

J identificarea investițiilor necesare din punct de vedere al serviciului de salubritate, la nivelul Sectorului 5;

J obținerea condițiilor optime contractuale inclusiv perioada de amortizare a investițiilor necesare funcționarii serviciului;

Activitățile serviciului public de salubrizare din cadrul Sectorului 5 al Municipiului București, care fac obiectul delegării serviciilor de salubritate, sunt:

 • a) colectarea separata si transportul separat al deșeurilor menajere si al deșeurilor similare provenind din activitati comerciale, din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

 • b) sortarea deșeurilor municipale si a deșeurilor similare In stațiile de sortare.

 • c) Maturatul, spălatul, stropirea si întreținerea cailor publice;

 • d) Curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau inghet;

 • e) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către irtstalatii de neutralizare;

 • f) Colectare si transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora;

1.3 Procesul de luare a deciziilor

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare reprezintă o cerința obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorității contractante. Conținutul cadru al Studiului este prezentat în legislație.

In vederea conformării cerințelor naționale si europene in sectorul de management al deșeurilor, Sectorul 5 al Municipiului București are obligația sa reglementeze activitatile de salubrizare si de sortare a deșeurilor municipale ca urmare a modificărilor legislative (OUG 74/2018 care modifica si completează Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje, a OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu).

Conform legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

Conform legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006:

 • -  Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, si a sistemului de utilităti

> 1 publice aferent serviciului, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, precum și pe baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia.

 • -  Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

 • -   Operatorii care furnizează/prestează servicii de utilități publice în regim de gestiune directă au obligația calculării, înregistrării și recuperării amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin preț.

Serviciul de salubrizare este reglementat atat prin norme generale - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicata, cu modificările și completările ulterioare, cat și prin norme speciale - Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilităti publice sunt:

- autoritățile administratei publice locale;

 • - utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • - operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • - A.N.R.S.C.

1.4 Organizarea si funcționarea serviciului de salubrizare

Serviciile comunitare de utilitati publice implica procese industriale care au ca rezultat producerea de deșeuri si poluarea mediului cu un impact asupra mediului si la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecției si conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislația secundara pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător si obținerea tuturor autorizațiilor, licențelor si avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati publice si reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea si controlul funcționarii serviciului public de salubrizare a localităților si se aplica serviciului public de salubrizare a localităților, înființat si organizat la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administrației publice locale si se înființează, organizează si gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanta economico - sociala a localităților, de mărimea si de gradul de dezvoltare a acestora si în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Prin salubrizare, in contextul regulamentuluicadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 110/2007, se înțelege:

Totalitatea operațiunilor si activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților, adică:

S Colectarea;

S Selectarea;

J Transportul;

J Depozitarea;

S Neutralizarea deșeurilor;

S Maturatul;

S Stropitul;

J Spălatul străzilor;

S Curatatul rigolelor;

S Colectarea deșeurilor stradale;

J Curatarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau inghet;

Principiile de organizare si funcționare a serviciilor de salubrizare ca o componenta a serviciilor publice de gospodărie comunala sunt:

J protecția sanatatii publice

'A autonomia locala si descentralizarea;

S responsabilitatea fata de cetățeni

J conservarea si protecția mediului înconjurător;

S calitate si continuitate; securitatea serviciului;-tarife/taxe echitabile si accesibile tuturor utilizatorilor;

S nediscriminarea si egalitatea tuturor utilizatorilor;

'A transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetățenilor;

S administrarea corecta si eficienta a bunurilor proprietate publica si a fondurilor publice;

S dezvoltarea durabila.

Serviciul de salubrizare trebuie sa îndeplinească indicatorii de performanta prevăzuti in regulamentul serviciuluide salubrizare la nivelul sectorului 5 al Muncipiului București.

Indicatorii de performanta si de evaluare stabilesc condițiile ce trebuia respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare localităților.

Indicatorii de performanta asigura condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciile de salubrizare avându-se in vedere:

J continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

J adaptarea permanenta la cerințele utilizatorului;

J excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

S respectarea reglementarilor specifice in domeniul protecției mediului si sanatatii populației;

S implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securității muncii;

J prestarea serviciului pentru toti utilizatoriidin aria sa de responsabilitate.

Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera la următoarele activitati:

S contractarea serviciilor de salubrizare;

v' măsurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

S îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate

S menținerea unor relații echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligațiilor care revin fiecărei parti;

J soluționarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

J prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare -informare, consultanta;

J prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

J gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale;

•S evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

■S înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

înregistrarea reclamatiilor si sesizărilor utilizatorilor si modul de soluționare a acestora;

S comunicarea gradului in care se asigura colectarea selectiva a ambalajelor si deșeurilor de ambalaj, respectiv a DEEE si a deșeurilor voluminoase de la populație.

Indicatorii de performanta si de evaluare a serviciului de salubrizare vor fi cuantificați cantitativ si vor fi prevăzuti ca anexa în regulamentul serviciului de salubrizare.

Indicatorii de performanta din anexa la Regulamentul cadru au caracter minimal si pot fi suplimentați conform prevederilor legale.

Serviciile de salubrizarese organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice si ale agentilor economici si vor asigura:

J imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor;

J promovarea calitatii si eficientei activităților de salubrizare;

J dezvoltarea durabila a serviciilor;-protectia mediului înconjurător

Activitatea serviciului de salubrizare

Descrierea indicatorului

Valoarea minimă a indicatorului

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

40% pentru anul

2019

Colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a).

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. în lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.

50% pentru anul 2020 și 60% pentru anul 2021

70% începând cu anul 2022

Operarea stațiilor de sortare.

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%).

Z5%*

1.5 Gestiunea serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5

Potrivit art.11 din Legea nr.101/2006 coroborat cu art. 23 din Legea nr. 51/2006, gestiunea serviciului de salubrizare se realizează prin următoarele modalitati:

 • a) gestiune directa - modalitatea de gestiune in care autoritățile deliberative si executive, in numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, isi asuma si exercita nemijlocit toatecompetentele si responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, funcționarea si exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente acestora.

 • b)  gestiune delegata - modalitatea de gestiune in care autoritățile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, precum si concesiunea sistemelor publice de salubrizare aferente serviciului, respectiv dreptul si obligația de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autoritatilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, in conformitate cu strategiile si programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localitati, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Gestiunea activităților componente ale serviciilor de salubrizare care fac obiectul prezentului Studiu de oportunitate, se află în responsabilitatea autoritatii locale ale sectorului 5 care poate sa decidă prin hotarare de consiliu local modalitatea gestionarii serviciilor de salubrizare.

Activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si a unor caiete de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autoritatilor deliberative ale consiliului local al sectorului 5.

Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale si operatorii serviciului de salubrizare,după caz, sunt reglementate prin:

 • •  hotărârea de dare in administrare a serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii directe;

 • •  contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate

Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitarasi se semnează de primari, de președinții consiliilor județene sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de salubrizare a localităților, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților este un contract încheiat informa scrisa, prin care una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, individual sau in asociere, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator licențiat, in calitate de delegat, care acționează pe riscul si răspunderea sa, dreptul si obligația de a furniza/presta serviciul de salubrizare sau, după caz, activitati din componenta acestui serviciu, inclusiv dreptul si obligația de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului/activitătilor furnizate/prestate.

Prin Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare al localităților se stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile si condițiile - cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, condițiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

Contract

CONCESIUNE

servicii

Delegarea gestiunii serviciilor de salubritate cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la:

denumirea pârtilor contractante;

 • •  obiectul contractului;

 • •  durata contractului;

 • •   drepturile si obligațiile pârtilor contractante;

 • •  programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, dezvoltări de capacitati, obiective noi si al lucrărilor de întreținere;

 • •   indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliți;

 • •  tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;

 • •  modul de tarifare si încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

 • •  răspunderea contractuala;

 • •  forța majora;

 • •  condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

 • •  structura forței de munca si protecția sociala a acesteia;

 • •  alte clauze convenite de parti, după caz.

Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesara amortizării investițiilor, fara a depăși 49 de ani.

1.5.1 Descrierea situației actuale

Realizarea prezentului studiu de oportunitate s-a realizat ținând cont atat de legislația în vigoare în sectorul deșeurilor, cat și de prevederile documentelor strategice menționate in bibliografie, ce definesc direcțiile generale de gestionare a deșeurilor pentru Municipiul București. In studiul de oportunitate, sunt analizate și evaluate mai multe opțiuni pentru colectarea deșeurilor menajere și a fluxurilor specifice cum ar fi: deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase, deșeuri din echipamente electrice și electronice și deșeuri verzi din grădinile aferente gospodăriilor. Alternativele alese sunt analizate în detaliu, cu detalierea tuturor investițiilor necesare a se realiza pentru prestarea serviciului de salubrizare, a costurilor de operare și intretinere și a tarifului aferent.

 • 1.5.2 Descrierea serviciului de salubrizare menajera

Cantitati deșeuri municipale generate și colectate pe raza Sectorului 5

Tipurile de deșeuri care fac obiectul studiului și codurile aferente în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor, sunt următoarele:

 • •  deșeuri municipale și similare din comerț, industrie, instituții inclusiv fracțiile colectate separat (ex. deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoases)-cod 20;

 • •  deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat) - cod 15 01

 • •  Deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajere și reabilitare interioara si/sau exterioara - cod 17

S-a tinut cont de faptul ca următoarele informații nu au fost puse la dispoziție:

 • •  Sectorul 5 nu beneficiază de un operator unic de salubritate pentru prestarea serviciilor.

 • •  deșeurile menajere și similare sunt colectate de mai multi operatori de salubrizare fara a deține insa informații privind zona și numărul de locuitori deserviți de fiecare operator.

 • •  cantitatile de deșeuri colectate de pe raza Sectorului 5 au fost furnizate de operatorul de salubrizare, SC RER Ecologic Service București REBU SA operatorul deservind circa 70% din populația Sectorului 5.

 • •  nu exista raportări furnizate de Agenția de Protecția a Mediului București privind cantitatile de deșeuri municipale colectate în Sectorul 5, nu s-a putut determina cantitatea totală de deșeuri municipale colectată în Sectorul 5.

Din analiza și interpretarea datelor primite din partea reprezentanților Primăriei Sectorului 5, s-au obtinut rezultate relevante pentru estimarea cantităților ce vor face obiectul viitorului contract de salubrizare.

în tabelul următor, sunt centralizate, cantitățile de deșeuri raportate de către SC RER Ecologic Service București REBU SA și de către SC Compania ROMPREST Service SA in perioada 2013-2015.

2013

2014

2015

Deșeuri municipale generate

Cod

Romprest

Rebu

TOTAL

Romprest

Rebu

TOTAL

Romprest

Rebu

TOTAL

Total deșeuri (menajere și asimilabile) colectate în amestec și separat

22.302

58.856

81.158

21.825

55.431

77.255

29.021

49.038

78.059

Deșeuri colectate în amestec de la populație

200301

0

50.895

50.895

1.135

46.683

47.818

1.760

48.699

50.459

Deșeuri similare colectate în amestec (comerț, industrie, instituții)

200301

0

7.962

7.962

100

8.748

8.848

0

0

Deșeuri municipale (menajere și asimilabile) colectate

separat

2001

0

0

0

3.222

0

3.222

169

339

508

Deșeuri din grădini și parcuri

200201

30

0

30

173

0

173

702

0

702

Deșeuri din piețe

200302

0

0

0

0

0

0

152

0

152

Deșeuri stradale

200303

22.273

0

22.273

17.194

0

17.194

26.238

0

26.238

In completare au fost furnizate cantitatile de deșeuri municipale colectate in perioada: ianuarie-august 2018 prin care s-a văzut o creștere ușoara a deșeurilor municipale fata de perioada anterioare 2013-2015.

Cantitati de deșeuri municipale generate pe raza Sectorului 5 in anul 2018 (perioada ianuarie - august) raportate de către SC RER Ecologic Service București REBU SA

Luna

Tip deșeuri (tone)

C-tii si demolări

Biodegradabile

Municipale amestecate

REBU-2018

ianuarie

120.28

10.16

4862.14

februarie

86.7

38.9

4117.58

martie

99.02

6.6

4945.48

aprilie

73.64

10.18

5568.22

mai

153.48

8.4

5594.16

iunie

224.64’

3.02

5436.02

iulie

356.98

17.4

6253.18

august

240.3

26.44

5922.9

Cantitati de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora.

Conform datelor puse la dispoziție de SC Compania ROMPREST Service SA reprezentanții Primăriei Municipiului București, la nivelul anului 2014 cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora colectata de către a fost de circa 4556 tone, circa 3610 t fiind valorificata ca material de umplutura. In anul 2016 cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora colectata de către a fost de circa 183,48t, intreaga cantitate fiind valorificata ca material de umplutura.

SC RER Ecologic Service București REBU SA a colectat in perioada ianuarie-august 2018 cca 13551 de deșeuri deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora.

Nu au fost disponibile date privind cantitățile de deșeuri din construcții și demolări colectate de ceilalți operatori de salubrizare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul sectorului 5 a Municipiului București.

Cantitati de deșeuri voluminoase

Din datele puse la dispoziție SC Compania ROMPREST Service SA a colectat in anul 2016 cca 2,28 t de deșeuri voluminoase, din care 0,17 t au fost valorificate energetic, iar 2,11 t au fost eliminate. SC RER Ecologic Service București REBU SA si ROSAL nu au colectat separat deșeuri voluminoase de la populație în anul 2016-2018.

Cantitati de deșeuri periculoase menajere

Din datele puse la dispoziție rezulta ca nici SC Compania ROMPREST Service SA și nici, SC RER Ecologic Service București REBU SA si ROSAL nu au colectat separat deșeuri periculoase menajere de la populație în perioada 2016-2018..

Cantitati de deșeuri din echipamente electrice și electronice

Datele existente referitoare la colectarea și gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) prezintă situația doar la nivel de municipiu, nu și pe sectoare. Astfel, conform Raportului privind starea mediului în Municipiul București, 2014, cantitatea de DEEE colectata, respectiv tratata în anul 2012 este de cca. 4.388 tone, ceea ce inseamna 2,57 kg/loc./an.

1.5.3 Colectarea, tratarea, eliminarea deșeurilor menajere și similare și a fluxurilor speciale

Conform datelor puse la dispoziție de reprezentanții Primăria Sectorului 5 București, deșeurile menajere și similare generate pe raza Sectorului 5 sunt colectate de următorii operatori de salubrizare:

 • -  SC RER Ecologic Service București REBU SA;

 • -  SC SALTRANS EXIM SRL;

 • -  SC SALSERV ECOSISTEM SRL;

SC GRUP SALUBRIZARE URBANA SRL.

Datorita faptului ca nu exista un contract de delegare incheiat conform legii cu autoritatea publica locala, este posibil sa existe mai mulți operatori care sa presteze servicii de salubrizare pe teritoriul Sectorului 5, lista de mai sus nefiind neconcludenta.

Colectarea și transportul deșeurilor menajere

Colectarea deșeurilor de la populație se realizează în cea mai mare parte a situațiilor în amestec. în cazul locuințelor individuale se realizează colectarea

> >

din "‘poarta în poarta", din europubele de 120 I. si 240I.

In zonele cu blocuri de inalțime mai mica (in jur de 4 etaje) au fost amenajate puncte de colectare dotate cu recipiente de volum mare (containere). în funcție de densitatea zonei locuite, la un punct de colectare sunt arondate mai multe blocuri, organizate în una sau mai multe asociații de proprietari.

Blocurile inalte (mai mari de 4 etaje) sunt dotate cu tobogan, deșeurile ajungând în camera ghenei iar de acolo sunt colectate in amestec si transportate la depozitare. Nu se realizează nici un fel de colectare separate.

Colectarea și transportul deșeurilor similare

Colectarea deșeurilor similare de la operatorii economici și instituțiile care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Sectorului 5 se realizează din recipientele acestora (de volume diferite), în funcție de cantitatea de deșeuri generate de fiecare dintre aceștia. Deșeurile similare colectate separat sunt transportate la sortare (in vederea valorificării) iar cele colectate în amestec sunt transportate la depozitare.

Colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări de la populație

Colectarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora se realizează în containere metalice de volum mare, puse la dispoziția generatorilor la solicitarea acestora. Nu exista implementata colectarea separată , pe fracții de deșeuri din construcții și demolări, în containerul pus la dispoziție aceste deșeuri fiind colectate în amestec. Deșeurile din construcții și demolări colectate sunt transportate la depozitare.

Colectarea deșeurilor voluminoase de la populație

Nu exista un sistem organizat de colectare a deșeurilor voluminoase (ex. organziarea de campanii sau colectare la cerere). Cel mai probabil deșeurile voluminoase sunt abandonate de către generatori pe domeniul public, fiind colectate și inregistrate împreuna cu deșeurile stradale. Deșeurile voluminoase colectate sunt transportate, la eliminare.

Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere

Din datele existente rezulta ca, în prezent, niciunul din operatorii de salubrizare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Sectorului 5 nu realizează colectarea separată a deșeurilor periculoase.

Colectarea deșeurilor din piețe:

In sectorul 5 funcționează următoarele piețe:

 • > Piața de flori George Cosbuc - situata pe Bulevardul G. Cosbuc nr.3 6-38, data în folosința în anul 1959;

 • > Piața agroalimentara Cotroceni - situata pe Strada Sfantu Elefterie nr. 51, cu acces prin Strada Louis Pasteur;

 • > Piața agroalimentara Ferentari - situata în Calea Ferentari nr 140 A;

 • > Piața agroalimentara Rahova - situata în Șoseaua Alexandria nr. 3 -5.

Toate cele 5 piețe menționate se afla în administrarea Administrației Piețelor Sector 5. Conform datelor puse la dispoziție de reprezentanții Primăriei Sectorului 5 București, colectarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate se realizează de către S.A. AMENAJARE EDILITARE SI SALUBRIZARE S. R. L. Sector 5.

Deșeurile se colectează în recipiente adaptate la cantitatea generata și se transporta la depozitare.

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la populație

Conform datelor puse la dispoziție pe pagina web a ANPM, în București -, la nivelul anului 2014 (ultima actualizare) erau autorizați 38 de operatori economici pentru colectarea DEEE (dintre care 3 cu punct de lucru in sectorul 5), respectiv 10 operatori economici pentru tratarea DEEE (unul cu punct de lucru in sectorul 5).

Colectarea deșeurilor verzi de la populație

In prezent nu este organizata colectarea separată a deșeurilor verzi de la populație, acestea fiind depuse de către generatori ori în recipientele de colectare a deșeurilor menajere ori abandonate pe spațiul public și colectate de către operator împreuna cu deșeurile stradale.

Colectarea deșeurilor abandonate

Din cauza gradului redus de conștientizare și informare a populației precum si a lipsei de infrastructura de colectare din unele zone ale Sectorului 5, exista cantități mari de deșeuri abandonate pe domeniul public, peste 9.000 mc lunar.

Descrierea serviciului de salubrizare stradala

Activitatea de salubrizare stradala a fost asigurata de SC Compania ROMPREST Service SA pana in anul 2018. In prezent activitatea de salubrizare stradala este asigurata de compania ROSAL

Conform datelor puse la diapoziție de către reprezentanții Primăriei Sectorul 5, SC Compania ROMPREST Service SA deținea pentru prestarea serviciului de salubrizare 10 autospeciale transport zapada, 26 autospeciale curățare zapada, 2 incarcatoare, 4 autospeciale colectare și transport deșeuri stradale, 11 autospeciale stropit, 3 autospeciale spalat stradal și 4 automaturatori.

Evoluția cantitatilor de deșeuri stradale ridicate de către SC Compania ROMPREST Service SA in perioada 2012-2017 este prezentata in tabelul următor:

An

Deșeuri stradale (t)

2012

8742

2013

22273

2014

1135

2015

26451

2016

19443

2017

7839

Medie 2012-2017

14314

2 Aspecte generale

Situat în partea de sud-vest a Capitalei, în direcția orașelor Giurgiu și Alexandria, cu o suprafață de 29 km2 și o populație de aproximativ 294695 de locuitori, sectorul 5 cuprinde una dintre cele mai importante zone istorice ale Bucureștiului.

Sectorul 5 se învecinează la nord cu sectoarele 1 și 3, la est cu sectorul 4, iar la vest cu sectorul 6.

Sectorul 5 are o populație de aproximativ 294695 de locuitori, distribuiți în mod inegal în șase cartiere : Cotroceni, 13 Septembrie, Rahova, Sălaj, Ferentari și Ghencea. Sectorul 5 este străbătut de bulevarde largi, cum ar fi Regina Elisabeta, Splaiul Independenței și Splaiul Unirii.


Parcul Tineretului


Sun Piaza


2.1 Prezentarea sectorului 5

Pornind ca și celelalte sectoare din centrul capitalei, sectorul V conturează și el o parte din desenul amplu al BucurestiuluE Suprafața acestui sector, în care predomină relieful plat de câmpie este străbătut în zona sa nordică de o porțiune a râului Dâmbovița, care avea pe malul ei drept Dealul Mihai Vodă (cunoscut și sub numele de Dealul Spirei sau Dealul Arsenalului), alt relief pronunțat ce domină partea nordică a sectorului 5 este Dealul Cotrocenilor.

Sediile unor importante instututii sunt localizate in raza sectorului 5, precum:

 • •  Palatul Parlamentului

 • •  Palatul administrativ al Municipiului București

 • •  Ministerul Apărării Naționale

 • •  Academia Tehnică Militară din București

 • •  Universitatea Națională de Apărare Carol I

 • •  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila"

 • •  Universitatea din București

 • •  Opera Națională București

Muzee si monumente:

 • •  Muzeul Național de Artă Contemporană

 • •  Muzeul Gheorghe Tattarescu

 • •  Autogara Filaret - clădirea primei gări feroviare din România (linia București-Giurgiu, 1869)

 • •  Palatul Bragadiru

 • •  Grand Hotel du Boulevard

 • •  Palatul Vama Poștei

 • •  Mănăstirea Antim

 • •  Vama București Antrepozite

 • •  Monumentul Eroilor Sanitari

 • •  Monumentul Eroilor Patriei

 • •  Statuia lui George Enescu din București

 • •  Statuia lui Mihail Kogălniceanu din București

 • •  Monumentul Domniței Bălașa

Parcuri si grădini:

 • •  Parcul Cișmigiu

 • •  Parcul Izvor

 • •  Parcul Sebastian

 • •  Parcul Humulești

2.2 Analiza legislației

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare reprezintă o cerința obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorității contractante.Conținutul cadru al Studiului este prezentat în legislație.

In vederea conformării cerințelor naționale si europene in sectorul de management al deșeurilor, Sectorul 5 al Municipiului București are obligația sa reglementeze activitatile de salubrizare si de sortare a deșeurilor municipale ca urmare a modificărilor legislative (Legea 31/2019 pentru aprobarea OUG 74/2018 care modifica si completează Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje, a OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu).

Conform legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • •  Gestiune directa - in baza unei hotarari de dare in administrare;

 • •  Gestiune delegata - in baza hotărârii de atribuire si a contractului de delegare a gestiunii.

Conform legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006:

- Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, și a sistemului de utilități publice aferent serviciului, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, precum și pe baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia.

Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

Operatorii care furnizează/prestează servicii de utilități publice în regim de gestiune directă au obligația calculării, înregistrării și recuperării amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin preț.

Gestiunea directă presupune că autoritățile administrației publice, prin intermediul unor compartimente proprii, să acționeze că operator și să preia sarcinile și responsabilitățile referitoare la realizarea serviciilor de salubrizare și administrarea sistemelor specifice de utilități publice, conform legii.

Modul de indeplinire a serviciilor de gestionare a deșeurilor este stabilit prin decizia autoritatii administrației publice sau, după caz, a asociației de dezvoltare intercomunitara si in conformitate cu legislația in vigoare. Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizării investițiilor in sarcina operatorului. Aceasta durata poate fi prelungita doar o singura data, pentru o perioada care nu poate depăși jumătate din durata inițiala, cu condiția ca durata totala sa nu depaseasca 49 de ani. Trebuie menționat ca, in caz de gestiune delegata, următoarele categorii de bunuri sunt/devin publice:

 • •  Bunuri realizate de către operatori in conformitate cu programele de investiții prin contractul de delegare a gestiunii;

 • •  Bunuri realizate de către operatori realizate din fonduri publice.

Potrivit art. 30 alin. 1 din Legea 51/2006 cu modificările si completările ulterioare, gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si concesiunea sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor, respectiv dreptul si obligația de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.

Potrivit aceluiași articol alin. 3 din Legea 51/2006, contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale si se semnează de primari, de președinții consiliilor județene sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.

 • 2.3 Legislația de mediu si legislația conexa

Legislația europeană privind deșeurile

Principalele acte de reglementare la nivelul Uniuniii Europene, în sectorul gestionării deșeurilor sunt:

Legislația cadru:

 • -  Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Directiva cadru privind deșeurile)

 • -  Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deșeuri

 • -  Decizia nr. 955/2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Legislația europeană privind operațiile de tratare a deșeurilor:

 • -  Directiva nr. 850/2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri

 • -  Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale

Legislația europeană privind fluxurile de deșeuri:

 • -  Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

 • -  Directiva 2011/65/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

 • -  Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE

 • - Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz

 • -  Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor și trifenililor policlorurați privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC)

 • - Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

 • -  Directiva 87/217/CEE privind prevenirea și reducerea poluării mediului cauzate de azbest

 • -  Directiva 86/278/CEE privind protecția mediului și, în special, a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

Pachetul economiei circulare

Pachetul privind economia circulară, adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2015, are drept scop stimularea tranziției către o economie circulară la nivel european. Pachetul include propuneri legislative privind deșeurile, precum și un plan de acțiune aferent. Propunerile privind deșeurile stabilesc obiective pe termen lung pentru a reduce depozitarea deșeurilor și pentru a crește gradul de reciclare și de reutilizare a acestora.

Adoptarea pachetului economiei circulare determină revizuirea următoarelor Directive:

 • •  Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

 • •  Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE

 • •  Directiva 2011/65/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

 • •  Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

 • •  Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz

 • •  Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Planul de acțiune prevede măsuri care au ca scop închiderea buclei economiei circulare, urmărind toate etapele ciclului de viață al unui produs: de la producție și consum, până la gestionarea deșeurilor și la piața materiilor prime secundare.

Principalele propuneri de revizuire a cadrului legislativ includ:

 • •  Reutilizarea și reciclarea a 65% din masa deșeurilor municipale până în 2030 (cu o țintă intermediară de 60% în anul 2025). Pentru realizarea acestui obiectiv, România poate beneficia de o perioadă suplimentară de cinci ani, cu condiția ca până în 2025 și respectiv 2030, rata de pregătire pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale să ajungă la minimum 50% și 60% din greutate;

 • •  Reutilizarea și reciclarea a 65% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje până în 2025 și minimum 75% până în 2030 (cu o țintă intermediară de 65% în anul 2025). De asemenea, sunt stabilite obiective minime privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea materialelor specifice conținute în deșeurile de ambalaje atât pentru anul 2025, cât și pentru anul 2030;

 • •  Depozitarea a maxim 10% din deșeurile municipale până în anul 2030. Romania poate beneficia de o perioada suplimentara de cinci ani cu condiția ca până în 2030 cantitatea de deșeuri municipale depozitata să se reducă la 20% din cantitatea totala de deșeuri generate;

 • •  Interzicerea depozitării deșeurilor colectate separat;

 • •  Promovarea instrumentelor economice pentru descurajarea depozitării;

 • •  Definiții simplificate și îmbunătățite și metode pentru calculul țintelor de reciclare armonizate la nivelul UE;

 • •  Promovarea reutilizării și stimularea simbiozei industriale;

 • •  Stimulente economice pentru ca producătorii să pună pe piața produse mai ecologice și sprijinirea schemelor de reciclare și valorificare (de exemplu, pentru ambalaje, baterii, echipamente electrice și electronice, vehicule);

 • •  Reducerea generării deșeurilor alimentare în producția primară, în prelucrare și procesare, în comerțul cu ridicata și amănuntul, în restaurante și servicii alimentare, precum și în gospodării.

Legislația de mediu si conexa din Romania este armonizata in proporție de 100% cu legislația din UE.


Hotărârea Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020;

Ordinul ministrului mediului nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

Ordinul nr. 1385 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deșeurilor, adoptate sau aprobate la nivel național, regional și județean;

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri.


Ordin nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale și județene de gestionare a deșeurilor.

HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare.


Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE)nr. 1.013/2006 privind transferai


Regulamentul (UE) nr. 255/2013 privind modificarea anexelor IC, VII, VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri.


de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.01312006 privind transferul de deșeuri

Legea nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenția Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora;

Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1108/2007 al privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru Protecția Mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.


Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 276/2005 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru proiectarea depozitelor de deșeuri cu materiale geosintetice", indicativ GP 107-04;

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;

Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor nr. 1230/2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;

Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot depozita deșeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului

Decizia Consiliului 2003/33 privind Ordinul ministrului mediului și gospodăririi stabilirea criteriilor și procedurilor pentru apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de

acceptarea deșeurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la Directiva nr. 850/2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED).

Decizia 2011/632/UE de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru rapoartele privind implementarea Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor


Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale;

Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităților de eliminare a deșeurilor, respectiv depozitare și incinerare, cu modificările și completările ulterioare.


1 - • ••Ambalaje si deșeuri de ambalaje

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare


Legea nr. gestionare ambalaje, ulterioare;


249/2015 privind modalitatea de a ambalajelor și a deșeurilor de cu modificările și completările

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje

Ordinul ministrul mediului, apelor și pădurilor nr. 1483/2016 pentru constituirea Comisiei de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

Ordinul ministrul mediului și pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor și ministrul administrației și internelor nr. 1281/1121/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

Ordinul ministrul mediului, apelor și pădurilor nr. 647/2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 249/2015;

Ordinul ministrul mediului, apelor și pădurilor și viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 481/932/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje.

Uleiuri uzate_______________________________

Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Directiva 2012/19/UE din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE).


Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor și ministrul economiei și comerțului nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidență și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente electrice și electronice;


Ordinul ministrul mediului și pădurilor nr. 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire și gestionare a garanției financiare pentru producătorii de echipamente electrice și electronice;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor si al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1494/846/2016 pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile, acordarea licenței reprezentanților autorizați, precum și componența și atribuțiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Substanțe periculoase in echipamente electrice și electronice

Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice


Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, cu modificările si completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicații care beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, cu modificările si completările ulterioare.

Deșeuri de baterii și acumulatori

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE, cu modificările și completările ulterioare


Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;


Regulamentul 1103/2010 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului,


Ordinul ministrului mediului și al ministrului economiei nr. 669/1304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de


a normelor de etichetare privind capacitatea pentru bateriile si acumulatorii portabili secundar

Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficientă a reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii si acumulatori


baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrul mediului, interimar, și ministrul economiei nr. 1399/2032 /2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori;


Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2743/3189/2011 privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare, cu modificările și completările ulterioare.


Legea 99/2014 aduce modificări la legea salubrizării localităților nr 101/2006. Prevederile legii se aplica serviciului public de salubrizare a localităților, infiintat si organizat de către autoritatile administrației publice locale la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor si al sectoarelor municipiului București.

Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege, autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, atribuirea și derularea activităților serviciului de salubrizare, cu excepția activităților care sunt în competența unității administrativ-teritoriale a municipiului București, respectiv de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, de organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora. Autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București sunt obligate să respecte strategia locală cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului București.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București pot fi preluate de către autoritatea deliberativă a municipiului București, parțial sau total, competențele autorităților deliberative ale sectoarelor municipiului București cu privire la înființarea, 32

organizarea, atribuirea și derularea activităților serviciului de salubrizare, la solicita rea motivată a acestora."

Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a)  puncte de colectare separata a deșeurilor;

 • b)  stații de producere compost;

 • c)   stații de transfer;

 • d)  stații de sortare;

 • e)  baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;

 • f)   depozite de deșeuri;

 • g)  incineratoare;

 • h)  stații de tratare mecano-biologice.

Pentru Municipiul București, conform Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare, obiectivele specifice privind colectarea prevăd:

 • -  îndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri depozitate la depozitele de deșeuri. Reducerea cantităților de deșeuri la depozitare trebuie realizată prin măsuri de colectare separată și valorificare materiala sau energetica.

 • -  Colectarea separata si transportarea către instalațiile de valorificare a deșeurilor pe 4 fracții: umeda si uscata, iar fracția uscata se face pe următoarele tipuri de deșeuri: hârtie-carton, plastic, metal si sticla.

 • -  Implementarea de sisteme de colectare separata la asociațiile de proprietari/ locatari, case individuale, ansamblurile rezidențiale, etc. Aceste sisteme vor fi specifice fiecărei forme de organizare (blocuri, case, vile, ansambluri rezidențiale).

 • -  Conștientizarea si stimularea populației pentru colectarea separata a deșeurilor si reducerea lor.

Autoritățile administrației publice locale au obligația sa implementeze un sistem de colectare separata pe minimum 4 fracții, respectiv hârtie, mase plastice, metale si sticla.

In situația in care nu este posibilă implementarea sistemului de colectare separata din punct de vedere tehnic, economic, al protecției mediului, al sanatatii populației si al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, autoritatile administrației publice locale au obligația sa implementeze un sistem de colectare separata a deșeurilor municipale pe minimum 2 fracții, umed si uscat, si de sortare prin care sa obțină cel puțin cele 4 fracții prevăzute la alin. (3A2), Legea nr. 99/2014.

Biodeseurile colectate separat din deseurile municipale si deseurile similare, de la deținătorii de deșeuri si/sau de la stațiile de transfer si de sortare, se transporta către stațiile de producere a compostului ori către alte instalații de procesare si tratare adecvata, daca valorificarea biodeseurilor se face fara riscuri pentru sanatatea populației si mediului sau se transporta in vederea eliminării la depozitele de deșeuri.

La nivelul unităților administrativ-teritoriale, transportul deșeurilor municipale si al deșeurilor similare colectate separat, de la deținătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licentiati care au contracte de delegare a gestiunii incheiate cu autoritatile administrației publice locale respective sau, in cazul gestiunii directe, au hotarare de dare in administrare a acestei activitati.

Conform Legii 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, Municipiul București are calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare, depozitate in recipientele amplasate in aria lor teritoriala.

Articolul 30 din legea 99/2014 prevede ca vor constitui contravenții și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată si anume:

 • -  nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului București, de către autoritățile executive ale sectoarelor municipiului București

 • -   nerespectarea art. 5, alin 1 - autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă și controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economicosocială a unităților administrativ-teritoriale.

Preluarea deșeurilor din recipientele si/sau containerele amplasate in punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licentiati pentru prestarea activitatii in aria de delegare respectiva constituie infracțiune de furt si se sancționează potrivit legii.

Operatorii licentiati de către A.N.R.S.C. pentru prestarea activitatii de colectare separata si transport separat al deșeurilor au obligația sa tina evidenta si sa raporteze lunar autoritatilor administrației publice locale si A.N.R.S.C. cantitatile predate operatorilor economici care desfasoara activitati de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deseu.

2.4 Legislația primara si secundara a serviciilor de salubrizare

Baza legala pentru delegarea serviciilor de salubrizare este următoarea:

• Legea nr. 51/2006 republicata și actualizata, a serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • •      Legea nr. 101/2006 republicata, a serviciului de salubrizare a localităților;

 • •     OUG 74/2018 care modifica si completează Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje, a OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu

 • •      Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 • •      Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

 • •      Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

 • •     Strategia naționala de gestionare a deșeurilor 2014 -2020 aprobata prin HG 870/2013.

 • •     Planul National de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/2017

 • •     Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 • •      Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesu lui de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

 • •     Hotărârea nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016

 • •      Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare al localităților, cu modificările si completările ulterioare

 • •      Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de saubrizare al localităților, cu modificările si completările ulterioare

 • •      Ordin 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare

 • •     Ordin 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare

 • •     Ordinul nr. 379/2018 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

 • •     Hotararea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • •     Hotararea nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilitati publice.

 • •     H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind Strategia de dezvoltare si funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București;

 • •     Hotararea C.G.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul București.

 • •     Hotararea C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciilor publicce de salubrizare în Municipiul București.

 • •     Hotararea C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București.

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 121/2010 privind unele masuri de asigurare a ingradirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare.

 • •     Hotararea C.G.M.B. nr. 122/2010 privind unele masuri și acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții și demolări din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare.

 • •     Hotararea C.G.M.B. nr. 123/2010 privind unele masuri de asigurare a salubrizării prin spalare cu jet de apa sub presiune a carosabilului și trotuarelor, cu modificările și completările ulterioare.

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 283/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor în Municipiul București.

 • •     Hotararea C.G.M.B. nr. 296/2006 privind aprobarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

 • •     Hotararea C.G.M.B. nr. 107/2012 privind acordarea permisului de lucru pentru vehicule care colectează deșeurile menajere pe raza Municipiului București.

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitarii deșeurilor municipale din Municipiul București.

 • •     Hotararea C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari dinMunicipiul București.

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 12/2013 privind colectarea separată a dozelor de aluminiu în instituțiile publice aflate sub autorizarea Consiliului General al Municippiului București.

 • •      H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind Strategia de dezvoltare si funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București;

MAȘTER PLANUL PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • •      Prima versiune a Studiului de Oportunitate pentru Sectorul 5 realizata de către Primăria Municipiului București in anul 2015

 • •      Planul de gestionare a deșeurilor al Municipiul București, revizuit;

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata și actualizata

Acest act normativ asigura cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competentele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare infiintarii, organizării, gestionarii, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de utilitati publice.

Lenea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata

Acest act stabilirea cadrului juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționarii serviciului public de salubrizare a localităților.

Serviciile comunitare de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale cu privire la:

 • •  alimentarea cu apa;

 • •  canalizarea și epurarea apelor uzate;

 • •  colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;

 • •  producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termica în sistem centralizat;

 • •  salubrizarea localităților;

 • •  iluminatul public;

 • •  administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;

 • •  transportul public local.

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilități publice sunt:

 • •  Autoritățile administrației publice locale;

 • •   utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • •  operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

A.N.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilități publice implică procese industriale care au ca rezultat producerea de deșeuri și poluarea mediului cu un impact asupra mediului și la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecției și conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice și legislația secundară pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător și obținerea tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati publice și reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, legea specială, are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților și se aplica serviciului public de salubrizare a localităților, infiintat și organizat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administrației publice locale și se înființează, organizează și gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritatile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanta economico -sociala a localităților, de marimea și de gradul de dezvoltare a acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existentă.

Conform cerințelor legislației Uniunii Europene, documentele strategice naționale de gestionare a deșeurilor cuprind doua instrumente de baza prin care se asigura implementarea în Romania a politicii Uniunii Europene în sectorul deșeurilor:

 • ■      Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor - este cadrul care stabilește obiectivele României în domeniul gestionarii deșeurilor;

 • ■      Planul National de Gestionare a Deșeurilor - reprezintă planul de implementare a strategiei și conține detalii referitoare la acțiunile ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei, la modul de desfășurare a acestor acțiuni, inclusiv termene și responsabilități.

Strategia Naționala de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020, aprobata prin HG 870/2013, stabilește politica și obiectivele strategice ale României în domeniul gestionarii deșeurilor, pe termen scurt (pana în 2015) și mediu (pana în 2020), și propune cadrul de masuri care sa asigure trecerea de la modelul actual de dezvoltare bazat pe producție și consum la un model bazat pe prevenirea 38

generării deșeurilor și utilizarea materiilor prime din industria de valorificare, asigurând astfel prezervarea resurselor naturale naționale, creând premisele reconcilierii imperativelor economice și de mediu.

în data de 20 decembrie 2018 a fost aprobat prin hotărâre de guvern Planul Național de Gestionare a Deșeurilor revizuit (PNGD). PNGD se referă la toate tipurile de deșeuri care intră sub incidența Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, iar perioada de planificare este 2018 - 2025.

Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobata prin HCGMB nr. 82/2015. Conform acestei strategii (secțiunea II.2), obiectivele specifice privind serviciul public de salubrizare sunt:

 • •  Prevenirea și valorificarea deșeurilor

 • •  Eliminarea depozitarii necontrolate

 • •  îndeplinirea țintelor propuse, cu accent pe tintele referitoare la depozitarea deșeurilor biodegradabile; o atentie deosebita trebuie sa se acorde în continuare țintelor referitoare la deșeurile de ambalaje și la deșeurile electrice și electronice; asigurarea de investiții pentru infrastructura necesara redirectionarii deșeurilor biodegradabile de la depozitare

 • •  Implementarea de sisteme de colectare separata la asociațiile de proprietari, case individuale, ansamblurile rezidențiale. Aceste sisteme vor fi specifice fiecărei forme de organizare

 • •  Conștientizarea și stimularea populației pentru colectarea separată a deșeurilor și reducerea lor

 • •  Modificări legislative necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciului public de salubrizare

 • •  Stabilirea obligațiilor și drepturilor persoanelor fizice și juridice privind serviciul public de salubrizare

 • •  Stabilirea condițiilor de desfășurare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București

 • •  Serviciul de salubrizare integrat și unitar la nivel de sector și unitar la nivel de Municipiu București

 • •  Asigurarea activitatilor de salubrizare stradala, precum și activitatea de deszăpezire și combatere a poleiului pe toate arterele din municipiul București

2.5 Obiectivele si cerințele proiectului

Având în vedere situația existentă în sectorul 5, legislația în vigoare, precum și Planul National de Gestionare a Deșeurilor precum si Strategia de dezvoltare si funcționare pe termenmediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București si Planul de Gestionare a Deșeurilor al Municipiului București revizuit ce necesita a fi implementat, trebuie să se asigure:

 • > un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de 100%

 • > crearea infrastructurii pentru colectare separata atat la blocuri cat si la case;

 • > implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile la nivelul sectorului 5 pentru a asigura atingerea țintelor si reducerea cantitățiilor deșeurilor municipale care urmeaza a ajunge la depozitare;

 • > crearea capacității de sortare pentru a asigura atingerea țintelor de valorificare a deșeurilor din ambalaje; Aceasta putând fi realizata prin achiziționarea unei statii propri de sortare in cadrul sectorului 5.

 • > întărirea capacității tehnice și manageriale în sectorul 5

 • > creșterea gradului de conștientizare al locuitorilor cu privire la aspecte legate de beneficiile colectării separată și reciclarea deșeurilor.

 • > Un serviciu de salubritate stradala la un grad de performanta ridicata

 • > Asigurarea serviciului de deszăpezire pe perioada de iarna conform normelor in vigoare

Astfel, obiectivele incluse in Studiul de Oportunitate sunt împărțite în două categorii in:

 • 1) Obiective care sunt necesare pe termen scurt în vederea conformării cu reglementările legislative in vigoare și care vor fi implementate în cadrul serviciului de salubritate, după cum au fost descries mai sus

 • 2) Masurile care sunt necesare pe termen mediu si lung în vederea atingerii performantelor ridicate din cadrul serviciului de salubritate, ținând cont de tintele care urmeaza a fi atinse in anii următori, iar acestea vor putea fi finanțate de autoritățile publice locale.

Măsurile din cadrul serviciului de salubritate care vor fi realizate prin prisma Studiului de Oportunitate de autoritățile publice locale si de operatorii de salubrizare sunt:

 • > Colectarea deșeurilor reziduale din zonele care în prezent nu sunt deservite de infrastructura de colectare, referire facanduse la depozitele neconforme care in prezent insumeaza o cantitate de peste 9000mc pe luna;

 • >  Implementarea sistemului de operator unic la nivel de sector, pentru o eficientizare si o calitate mult mai mare a serviciilor de salubritate;

 • > Asigurarea de mijloace de transport performante pentru colectarea deșeurilor reziduale, a deșeurilor reciclabile și a deșeurilor menajere biodegradabile, această măsură este responsabilitatea autorităților publice locale;

 • > Asigurarea colectării separate, a transportului și gestionării corespunzătoare a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor municipale;

 • > Crearea de centre de colectare cu aport voluntar unde va fi realizată colectarea deșeurilor DEEE și a altor fluxuri de deșeuri;

 • > Achiziționarea unei statii de sortare in vederea sortării fracției uscate in amestec pentru a ajunge la un grad cat mai ridicat de valorificare a deșeurilor reciclabile;

 • > Achiziționarea utilajelor de ultima generație specifice serviciului de salubrizare stradala deszăpezire pentru asigurarea condițiilor specifice din sectorul 5.

2.6 Analiza pârtilor interesate

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare in sectorul 5:

Beneficiari finali ai serviciilor de salubrizar sunt:

 • >  Populația: persoane fizice si asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai sectorului 5 a Municicipiului București;

 • > Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe raza sectorului 5 al Municicipiului București;

 • > Instituții publice cu sedii sau puncta de lucru ale acestora pe raza sectorului 5 a Municicipiului București.

Instituțiile statului care au ca scop protejarea mediului si a sanatatii populației:

 • > Primăria Municipiului București - care asigura funcționarea unitara a serviciilor de salubrizare la nivelul Municipiului București

 • > Garda de Mediu - printre atribuțiile căreia se număra urmărirea si controlul aplicării de către persoane fizice si juridice a reglementarilor privind gestionarea deșeurilor si recuperarea materialelor reciclabile, dar si aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protecției mediului.

 • > Agenta de Protecție a Mediului - printre atribuțiile căreia se regăsesc coordonarea si urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia naționala de gestionare a deșeurilor, colaborând cu autoritățile publice locale in vedereaimplementării Planului local de gestionare adeseurilor. Totodată, realizează inspecții la agenții economici generatori de deșeuri si deținători de substanțe chimice periculoase.

 • >  Direcția de Sănătate Publica - are ca scop realizarea controlului respectării condițiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale in domeniul sanatatii publice.

> Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice -ANRSC are in atribuțiile sale: pregătirea pieței serviciilor publice de gospodărie comunala pentru intrarea pe piața comunitara; promovarea concurentei si a unei privatizări controlate pe piața serviciilor publice comunitare.

2.7 Operatorii serviciului de salubrizare

Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobândește in condițiile Legii nr.51/2006. Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnați fie prin hotărâre de dare in administrare, in cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii delegate.

Serviciul public de salubrizare poate fi asigurat, in condițiile legii, prin operatori furnizori/prestatori de servicii publice locale de gospodărire comunala specializați, care pot fi:

 • 1)   compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale, autorizate in condițiile legii de către autoritaile naționale de reglementare sau de către autoritatea administrației publice locale;

 • 2)   agenti economici atestatl in condițiile legii de către autoritatile naționale de reglementare sau de către autoritatea adrnirustratiei publice locale, pentru actrvitatlle care nu intra in competenta autoritatn naționale de reglementare.

Operatorii serviciului de salubrizare care participa la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie sa facă dovada competentei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului si a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care sa garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi si calitativi prevăzuti in regulamentul serviciului de salubrizare si caietul de sarcini si pentru toate tipurile de activitati contractate.

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, in temeiul legii, de aceleași drepturi si obligații in raporturile cu autoritățile administrației publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de tara de origine din Uniunea Europeana ori de modalitatea de gestiune adoptata. Drepturile si obligațiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele si sarcinile acestora, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii si se precizează in regulamentul serviciului de salubrizare.

Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuități si egalitatii de tratament intreutilizatori. Aceștia se obliga sa pună in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costuri lor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de normele legale in vigoare privind achizițiile publice, si sa asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului.

Operatorii isi pot desfășura activitatea pe baza licenței eliberate de A.N.R.S.C. si a contractului de delegare a gestiunii. Pentru obținerea licenței, operatorii sunt obligați sa destina toate avizele, acordurile si autorizațiile necesare prestării activitătlor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația in vigoare, si sa respecte normele si reglementările in vigoare cu privire la igiena si sănătatea populației, respectiv la protecția si conservarea mediului, emise de autoritati competente in aceste domenii.

Operatorii care prestează mai multe tipuri de activități sau mai multe servicii vor tine evidente distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu și localitate de operare.

2.8 Utilizatorii serviciilor publice

Utilizatorii serviciului de salubritate sunt populația sectorului 5, în cazul activităților de interes general a căror contractare se realizează de către autoritățile administrației publice locale, asa cum este cazul prezent.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabilește prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autoritatilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, pe baza regulamentului cadru al serviciului de salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. si aprobat prin ordin al președintelui acesteia.Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informațiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul cât si autoritatile administrației publice locale având obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractual

Beneficiarul direct al activitatii de colectare - transport este Primăria sectorului 5, cu care operatorul selectat prin gestiune directa sau delegare al serviciului de salubrizare va incheia un contract de delegare a gestiunii serviciului.

Beneficiarii finali ai serviciului de colectare - transport deșeuri menajere sunt populația, agenții economici si instituțiile publice din sectorul 5 al Municipiului București

Structura beneficiarilor finali:

Beneficiar

Număr

Populație

294.695

Agenti Economici

11.181

Instituții Publice

181

Persoane tranzitorii

2.9 Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate

Părțile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare se grupează in 3 categorii de Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare:

 • > Populație;

 • > Agenti economici;

 • >  Instituții publice

In general, deseurile urbane si cele industriale se numără printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact si risc pentru mediu si sanatatea publica.

Principalele forme de impact si risc determinate de deseurile urbane si industriale, in ordinea in care sunt percepute de populație, sunt:

 • > modificări de peisaj si disconfort visual

 • > poluarea aerului

 • > poluarea apelor de suprafața - in cazul depozitarii deșeurilor in apropierea rau rilor (pe malul acestora)

 • > poluarea pânzei de ape freatice - prin infiltrații de substanțe daunatoare rezultate din reacțiile chimice ce au loc in depozitele neconforme, mai ales la temperaturi ridicate.

 • >  modificări ale fertilității solurilor si ale compoziției biocenozelor pe terenurile învecinate, in cazul depozitarii neautorizate direct pe pamant.

Din aceste motive, grupurile interesate in realizarea activitatii de salubrizare au diverse nevoi.

Utilizatorii serviciilor de salubrizare:

 • -  sa nu fie nevoiti sa respire aerul infestat datorita depozitarii clandestine de deșeuri.

 • -  sa conviețuiască intr-un mediu incorjurator curat si plăcut.

Prestatorul de servicii de salubrizare:

 • -  asigurarea unor servicii de calitate.

 • -   realizarea unui profit in urma prestării serviciilor de salubrizare;

 • -  menținerea si asigurarea unui nivel inalt de calitate a serviciilor de salubrizare.

Instituțiile statului(i.e. Garda de mediu, Agenția pentru protectiea mediului, Direcția de sanatate publica, Autoritatea naționala de reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunala) sunt interesate de:

 • -   imbunatatirea calitatii vieții cetățenilor prin menținerea unui mediu igienic;

 • -  protejarea mediului inconjurator;

inlaturarea surselor de poluare a aerului si apelor provenite de la depozitele de deșeuri;

2.10 Relația proiectului cu politici publice relevante

Studiul de Oportunitate in ansamblul sau este în deplină concordanță cu obiectivele strategice ale Comunității Europene, privitoare la gestionarea deșeurilor, recapitulate mai jos:

 • •  Prevenție, prin introducerea unor campanii de conștientizare care să încurajeze utilizarea produselor ce creează mai puține deșeuri (linie urmărită de noua directivă-cadru privind deșeurile —2008/98/CE)

 • •  Recuperarea deșeurilor, prin optimizarea procesului de colectare selectivă a fluxurilor de deșeuri reciclabile

 • •  Prevenirea/reducerea pe cât posibil a efectelor negative asupra mediului

Proiectul este conform cu prevederile Planului National de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), a Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor (PRGD) si Mașter Planul la nivelul Municipiului București . Acesta respecta prevederile, obiectivele si tintele prevăzute pentru gestionarea deșeurilor în sectorul 5 al Municipiului București.

Prin implementarea si operarea serviciului de salubritate propus, se urmărește atingerea țintelor prevăzute in Planul de Implementare pentru Directiva privind depozitarea deșeurilor (cu privire la scăderea cantitatii de biodeseuri depozitata) precum si in Planul de Implementare pentru Directiva privind ambalajele și deșeurilor de ambalaje (cu privire la valorificarea si reciclarea deșeurilor de ambalaje).

De asemenea, operarea corespunzătoare a serviciului de salubritate asigura respectarea legislației interne privind protecția mediului si a sanatatii populației, precum si legislația conexa al prezentului Studiu de Oportunitate.

Consultarea tuturor factorilor decizionali la nivelul autoritatii locale ale sectorului 5 se impune din prisma faptului ca beneficiarul de drept al serviciului de salubritate este populația sectorului 5, iar aceasta la rândul ei va trebui sa plateasca taxa de salubritate din care vor fi achitata toate costurile aferente acesteia.

3. Fezabilitatea proiectului

3.1 Fezabilitatea tehnica a proiectului

Metodologie și ipoteze

Pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere pe raza Sectorului 5, avand în vedere particularitățile fiecărui flux de deșeuri sunt propuse spre analiza alternative distincte pentru:

 • •  deșeuri reziduale,

 • •  deșeuri reciclabile,

 • •  deșeuri voluminoase,

 • •  deșeuri periculoase menajere

 • • DEEE

 • •  Deșeuri vegetale

Opțiunile sunt ulterior evaluate pe baza unui sistem decizional multicriterial, considerând următoarele criterii:

 • •  Tehnice

 • •  Economice

 • •  De mediu și sanatatea populației

 • •  Sociale

Pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării opțiunilor, este selectata, fundamentata și recomandata cea mai buna opțiune tehnica.

Pentru compararea și evaluarea alternativelor s-a utilizat un punctaj astfel: 2 sau 3 puncte sunt acordate alternativei celei mai bune și descrescător 0 puncte pentru alternativa cea mai inadecvata. In cazul în care doua alternative au punctaje foarte apropiate, ambele primesc punctajul cel mai mare dintre cele doua obținute.

IPOTEZE CONSIDERATE în EVALUAREA ALTERNATIVELOR

 • •  gradul de participare al populației la sistemul de colectare separata

 • •  Conform informațiilor furnizate de reprezentații Primăriei Sectorului 5 București numărul caselor individuale (case și vile) de pe raza Sectorului 5 este de 24.253 iar numărul de blocuri este de 1361, dintre care 529 cu mai puțin sau egal de 4 etaje si 832 de blocuri cu mai mult de 4 etaje.

 • •  sistemul de colectare a deșeurilor reciclabile este analizat diferit în funcție de tipul de habitat, gospodarii individuale sau blocuri.

In cazul gospodăriilor individuale, ținând cont de densitatea mica a populației și implicit a deșeurilor generate precum și de faptul ca fiecare gospodărie, individual, participa la acest sistem practica a demonstrat ca cele mai bune rezultate în condiții financiare suportabile o reprezintă colectarea din „usa în usa”.

In cazul blocurilor, practica curenta pentru deșeurile reziduale, respectiv utilizarea „toboganelor” precum și accesul uneori limitat al locatarilor unui imobil la camera de gunoi (ghena) reprezintă elemente importante cosiderante în creionarea alternativelor.

46

Modalitatea de colectare trebuie sa fie realizata in concordanta cu prevederi ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările si completările prevăzute in OUG nr. 74/2018.

atingerea obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor mun icipale din anul 2020;

implementarea instrumentului “plătește pentru cât arunci”;

implementarea tarifelor distincte pentru colectarea și gestionarea deșeurilor reciclabile, respectiv a deșeurilor reziduale;

acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje;

introducerea indicatorilor de performanță și a penalităților aferente în contractele de delegare; implementarea contribuției pentru economia circulară.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 211/2011) prevede la art. 17 (1) a) și b) că autoritățile administrației publice locale ale UAT sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au obligația să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minim 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generată până la 31 decembrie 2020.

în vederea atingerii obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale trebuie luate următoarele măsuri:

 • 1. Includerea de indicatori de performanță și penalități aferente în contractele de delegare a operării pentru activitățile serviciului de salubrizare

 • 2. Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile. în conformitate cu prevederile PNGD și pentru a asigura atingerea indicatorilor de performanță minimi pentru colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzuți în Anexa nr. 7 a Legii nr. 211/2011 (Anexa 1 a OUG nr. 74/2018), este necesar ca începând cu anul 01.07.2019, contractele de delegare să prevadă colectarea în sistem „din poartă în poartă” în zona de case pentru deșeurilor reciclabile de hârtie/carton și/sau de plastic/metal).

3. Implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”

Legea nr. 211/2011 prevede la art. 17 (1) e) că autoritățile administrației publice locale ale UAT sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au obligația să implementeze începând cu data de 1 iulie 2019 instrumentul economic “plătește pentru cât arunci”. Implementarea instrumentului se va realiza în baza a cel puțin unul dintre următoarele elemente: volum, frecvență de colectare, greutate sau saci de colectare personalizați.

în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, beneficiarilor serviciului de salubrizare li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”. Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile. Acest instrument se va aplica atât pentru deșeurile reziduale din deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile reziduale din deșeurile similare, fie prin reducerea frecvenței de colectare, fiind prin micșorarea volumului recipientului/recipientelor de colectare.

în cazul utilizatorilor non-casnici (operatori economici și instituții) aplicarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” se va face în funcție de volumul recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale. Astfel, taxa de salubrizare care va fi plătită pentru deșeurilor similare va fi proporțională cu volumului recipientului/recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale.

Tarife distincte

Legea nr. 211/2011 prevede la art. 17 (1) c) și f că autoritățile administrației publice locale ale UAT-ului au obligația:

 • > să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare tarife/taxa distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare;

 • > să stabilească și să aprobe începând cu data de 1 iulie 2019 tarife/taxa distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare pentru gestionare deșeurilor reciclabile colectate separat, respectiv pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri.

Măsuri de implementare

în conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018, începând cu 1 iulie 2019 trebuie să fie aprobate două tarife/taxe distincte:

 • >  tarif sau taxa pentru gestionarea deșeurilor reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticla) menajere și similare colectate separat;

 • >  tarif sau taxa pentru gestionarea celorlalte tipuri de deșeuri menajere și similare. Tariful/taxa pentru gestionarea deșeurilor reciclabile cuprinde tariful activității de colectare și transport, precum și tariful activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat.

Tariful/taxa pentru gestionarea de deșeuri menajere și similare (deșeuri reziduale) include tariful /taxa activității de colectare și transport, sortare, contribuția pentru Economia Circulara, precum și tariful de tratare/eliminare.

Beneficiarii serviciului de salubrizare sunt:

 • > casnici - populația;

 • >  non-casnici - operatori economici și instituții publice.

în cazul beneficiarilor casnici, tarifele/taxele distincte se calculează pe baza tarifelor distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare și se exprimă în lei/persoană/volum/frecventa și lună pentru gestionarea deșeurilor reciclabile, respectiv pentru gestionarea celorlalte tipuri de deșeuri. în final, beneficiarii casnici plătesc un singur tarif/taxă, care reprezintă suma celor doua tarife/taxe distincte. Tarifele/taxele distincte trebuie comunicate beneficiarilor în vederea conștientizării a importanței colectării separate a deșeurilor reciclabile.

în cazul beneficiarilor non-casnici, tarifele/taxele sunt tarife/taxe distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare. Astfel, beneficiarilor non-casnici li se va factura separat cantitatea colectată de deșeuri reciclabile, respectiv cantitatea colectată de biodeșeuri și deșeuri reziduale.

DESCRIEREA ALTERNATIVELOR DE COLECTARE

Alternativa 1: salubritate menajera

In cazul deșeurilor menajere reziduale, colectarea se va realiza din „usa în usa” atat în cazul locuințelor individuale cat iar in cazul asociațiilor de proprietari, astfel:

pentru zona de case: colectarea deșeurilor reziduale se va realiza din „usa în usa” in pubele de 240 I sau 120 I, lasand posibilitatea alegerii tipului de pubela in funcție de numărul de locatari. Pubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

pentru zona de blocuri de 4 etaje sau mai puțin de 4 etaje: colectarea deșeurilor se va realiza din europubele de 240I sau eurocontainere de 1100 I amplasate in spatii special realizate. Containerele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

pentru zona de blocuri cu mai mult de 4 etaje - colectarea deșeurilor reziduale se va realiza în europubele de 240 I sau 1100 I dotate cu CIP de identificare de la fiecare asociație, respectiv de la fiecare scara a blocurilor.

Alternativa 2: salubritate menajera

pentru zona de case: colectarea deșeurilor reziduale se va realiza din „usa în usa” in pubele de 240 I sau 120 I, prin cantarirea fiecărui recipient. Pubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

pentru zona de blocuri de 4 etaje sau mai puțin de 4 etaje: colectarea deșeurilor se va realiza europubele de 240I sau eurocontainere de 1100 I prin cantarirea fiecărui recipient amplasate in spatii special realizate. Containerele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

pentru zona de blocuri cu mai mult de 4 etaje - colectarea deșeurilor reziduale se va realiza în europubele de 240 I sau eurocontainer de 1100 I prin cantarirea fiecărui recipient dotate cu CIP de identificare de la fiecare asociație, respectiv de la fiecare scara a blocurilor

Analiza alternativelor pentru salubrizarea menajera pentru 8 ani de operare

Alternativa 2

Investiții realizate pe durata contractului (Total - lei)

2

(78.261.390 lei)

1

(82.232.415 lei)

Costuri de operare și întreținere (Valoarea Actualizata Neta - lei)

2

(192.776.202 lei)

1

(201.669.490 lei)

Costuri totale alternativa (Valoarea Actualizata Neta - lei)

2

(271.037.592 lei)

1

(283.901.905 lei)

Valoare taxa rezultata pentru deșeuri menajere (lei/pers/luna)

2

6,23 lei

1

8,33 lei

Aspecte tehnice - rata de colectare și calitatea materialelor

2

 • -  rata participare la

sistem mare

 • -  grad impurități în recipientele dedicate deșeurilor reciclabile mai mic comparativ

comparabil cu alternativa 2

2

- rata participare la sistem mare

-grad impurități în recipientele dedicate deșeurilor reciclabile mai mic Iternative cu Iternative 1

Aspecte de mediu

1

1

Alternativa 1

Alternativa 2

- emisii comparabil cu alternativa 2

- emisii comparabil cu alternativa 1

Aspecte sociale - nivel de confort și participare a locuitorilor la sistem

2

- Conform maxim

2

- Confort maxim

Aspect vizual

2

2

Cantitati apropiate de realitate

1

Aroximatie volumetrica

2

Cantitate exacte

TOTAL

16 puncte

13 puncte

Astfel, alternativa 1 a rezultat ca fiind cea optima pentru a fi implementata în Sectorul 5.

Pentru DEEE, se vor respecta prevederile aferente acestui flux, combinat cu sistemele puse la dispoziție de către producătorii DEEE sau Ministerul Mediului prin AFM si se va realiza un centru cu aport voluntar pentru acest tip de deșeuri pentru toata populația Sectorului 5. .

Alternativele propuse pentru colectarea și transportul deșeurile reciclabile

ALTERNATIVA 1

 • •  Zona case: colectarea din „usa în usa” în europubele de 120 I sau 240 Ipentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal. Colectarea prin puncte de colectare stradale în eurocontainere de 1,1 mc pentru deșeurile de sticlă. Europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • •  Zona blocurilor:

o Pentru asociațiile de proprietari: colectare din „usa în usa” în europubele de 120 I și sau 240 I in puncte de colectare special amenajate pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal. Deșeurile de sticlă, se vor colecta prin puncte de colectare în eurocontainere de 11001 sau în europubele de 120 I și sau 240 I. Europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

ALTERNATIVA 2

 • •  Zona caselor: colectarea din „usa în usa” în saci de 100 I pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal și colectare prin puncte de colectare stradale în recipiente tip clopot de 2,5-5 m3 pentru deșeurile de sticlă. Containerele de sticla si sacii vor fi dotati cu CIP-uri/Coduri de bare si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

Zona blocurilor:

o Pentru asociațiile de proprietari: colectare din „usa în usa” în saci de 100 I pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal. Deșeurile de sticlă, se vor colecta prin puncte de colectare stradale în recipiente de 2,5-5 m3. Sacii/containerele vor fi inscripționați cu cod de bare, care vor furniza informații privind, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

ALTERNATIVA 3

 • •  Zona caselor: colectarea din in puncte inteligente de colectare separata. Pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic, sticla și metal se vor dota punctele de colectare cu module supraterane cu sistem de închidere si identificare a utilizatorilor.

 • •  Zona blocurilor: colectarea din in puncte inteligente de colectare separata. Pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic, sticla și metal se vor dota punctele de colectare cu module supraterane cu sistem de inchidere si identificare a utilizatorilor.

In tabelul următor sunt centralizate cele 3 alternative prezentate anterior.

Descrierea alternativelor pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile

ALTERNATIVA 1                     ALTERNATIVA 2                ALTERNATIVA 3

Hârtie/Carton,

Plastic, Metal

Sticlă

Hârtie/Carton,

Plastic, Metal

Sticlă

Hârtie/Carton, Plastic, Metal

Sticlă

CASE

BLOCURI

CASE+BLOC

CASE

BLOCURI

CASE+BLOC

CASE

BLOCURI

CASE+BL OC

Colectare din usa în usa în EUROPUBELE de 120/240 I

(1 pubela/ casa)

Colectare din usa în usa în europubele de 240 I sau eurocontainere de 1100 I

+

Colectare în puncte stradale în recipienti de 1,1 m3

Colectare din poarta în poarta în SACI de 100 I

(1 sac/ casa la fiecare ridicare)

Colectare din poarta în poarta în SACI de 100 I (1 sac/ gosp la fiecare ridicare)

Colectare în puncte stradale în recipienti de 2.5-5 m3

puncte inteligente de colectare separata

puncte inteligente de colectare separata

puncte inteligente de colectare separata

Simplificând, cele 3 alternative pentru colectarea deșeurilor reciclabile în zona blocurilor sunt:

 • •  ALTERNATIVA 1: colectare din usa în usa în europubele + puncte de colectare

 • •  ALTERNATIVA 2: colectare din usa în usa în saci + puncte de colectare

 • •  ALTERNATIVA 3: puncte inteligente de colectare separata

Pentru fiecare din cele 3 alternative s-au determinat investițiile necesare a se realiza pentru asigurarea infrastructurii propuse (recipiente și mașini colectare) și costurile de operare și intretinere aferente.

Rezultatul acestor determinări pentru colectare separate a deșeurilor recicabile este prezentat în următorul tabel.

ALTERNATIVA 1 - recipiente 120/240

cost tona reciclabil

total costuri an

EUR 60

EUR 1,701,983

RON            285.79

RON

8,118,460.81

ALTERNATIVA 2 Saci colectare

cost tona reciclabil

total costuri an

EUR 74

EUR 2,103,270

RON        353.18

RON 10,032,599.80

Alternativa 3 puncte inteligente

cost tona reciclabil

total costuri an

EUR 114

EUR 3,235,758

RON       543.34

RON 15,434,567.56

Astfel, alternativa 1 a rezultat ca fiind cea optima pentru a fi implementata în Sectorul 5.

Opțiuni considerate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase menajere

Exista mai multe opțiuni de colectare a deșeurilor periculoase din gospodarii, cum ar fi colectarea cu un autovehicul specializat (vehicul special echipat pentru transportul acestor tipuri de deșeuri), colectarea prin aport voluntar la centrele de colectare sau colectarea nesupravegheata. în tabelul de mai jos sunt sunt descrise și analizate opțiunile considerate:

Opțiuni pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase menajere

Descriere

Evaluare

Alternativa 1: Colectarea deșeurilor periculoase direct din gospodarii

In aceasta opțiune, deșeurile periculoase sunt colectate direct din gospodarii la o data stabilita în prelabil prin telefon, data la care compania de colectare se va prezenta sa ridice deșeurile. Datorita cantitatilor reduse de deșeuri periculoase din gospodarii acest tip de colectare este costisitor și ineficient.

Opțiune nerecomandata datorita costurilor ridicate.

Alternativa 2: Colectarea deșeurilor periculoase din gospodarii cu autovehicul specializat si creare unui centru de colectare prin aport voluntar ----

Descriere

Evaluare

Sistemul beneficiază de un vehicul specializat pentru colectarea deșeurilor periculoase care deservește puncte fixe de colectare (statii pentru autovehiculul specializat). Autovehiculul specializat soseste la data și ora specificate, unde ramane un interval de cateva ore, primind deșeurile periculoase aduse de cetateni la acesta. Pe langa vehiculul specializat pentru colectare si recomanda si creare unui centru de colectare prin aport voluntar

Opțiune recomandata

Alternativa 3: Recipienti nesupravegheati pentru colectare publica pentru fluxuri specifice de deșeuri periculoase

Sistemul folosind recipienti nesupravegheati pentru colectarea uleiurilor folosite și a medicamentelor expirate nu a dat rezultate bune în Europa. Au fost cazuri când s-a incercat reumplerea recipientilor uzați cu alte produse chimice, fapt care a produs explozii. Din aceste motive sistemul de colectare publica în recipienti nesupravegheati necesita totuși control.

Opțiune nerecomandata

Alternativa propusa pentru colectarea separată a deșeurilor periculoase este sistemul de colectare cu o mașina specializata și transportul acestora la baza de lucru a operatorului în vederea stocării temporare. De la baza de lucru deșeurile periculoase menajere vor fi transportate în vederea valorificării sau eliminării.

Opțiuni considerate pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase

Exista diferite sisteme de colectare a deșeurilor voluminoase, cum ar fi:

 • •  Alternativa 1: Colectarea deșeurilor la o data prestabilita

In mod obișnuit vehiculul trece și colectează deșeurile voluminoase așezate langa containere, la o date prestabilita în prealabil

 • •  Alternativa 2: Colectarea deșeurilor la cerere

In anumite orașe europene s-a implementat o schema de colectare la cerere. Cetățenilor li se cere sa apeleze municipalitatea sau operatorul de colectare cu o anumita perioada de timp inainte (circa 2 saptamani) sau sa trimită o scrisoare, e-mail, cerând municipalității sa ridice deșeurile voluminoase. Generatorul va primi, în scris, de la municipalitate sau de la operator informații cu privire la data și ora la care se va face colectarea. în ziua anterioara colectării deșeurile trebuie scoase în fata casei sau în apropierea punctului de colectare.

Aceasta opțiune nu este recomandata datorita costurilor de operare mari.

 • •  Alternativa 3: Centre/sisteme de colectare prin aport voluntar (centre de reciclare)

In anumite tari din UE centrele de colectare prin aport voluntar (centrele de reciclare) sunt pregătite pentru primirea de deșeuri voluminoase de tipul mobilei, DEEE, etc.

Opțiunea recomandata a se implementa în Sectorul 5 pentru deseurile voluminoase este Alternativa 3 de creare unui centru de colectare prin aport voluntar

Opțiuni considerate pentru colectarea deșeurilor verzi de la populație

Ținând cont de cantitatea relativ mica a se colecta, au rezultat costuri de operare și întreținere foarte mari ce depasesc limita de suportabilitate a populației.

Prin urmare, nu este recomandata implementarea unui sistem pentru colectarea separată a deșeurilor verzi de la populație. Pentru a preveni insa generarea acestor deșeuri, propunem organizarea de către operator a unei campanii de informare privind posibilitea compostării individuale a deșeurilor verzi, în curtea proprie, unde este cazul, sau transportul deșeurilor la Centru de colectare prin aport voluntar nou realizat.

Descrierea opțiunii alese pentru colectarea și transportul deșeurilor municipal

Colectarea deșeurilor menajere reziduale

 • -  Case: colectarea deșeurilor reziduale este propusa a se realiza individual de la fiecare casa, în europubele de 120 I. Numărul estimat de case este de 24.253, rezulta ca operatorul va furniza aproximativ 15000 europubele de 120 I pentru gospodăriile mici, iar pentru gospodăriile multifamiliale se vor furniza circa 10000 de europubele de 240 I pentru prestarea serviciului. Europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • -  pentru zona de blocuri de 4 etaje sau mai puțin de 4 etaje: colectarea deșeurilor se va realiza din „usa în usa” in eurocontainere de 1100 I amplasate in spatii special realizate. Containerele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • -  pentru zona de blocuri cu mai mult de 4 etaje - colectarea deșeurilor reziduale se va realiza din „usa în usa” - colectare în europubele de 240 I dotate cu CIP de identificare de la fiecare asociație, respectiv de la fiecare scara a blocurilor

 • -  Europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

Colectarea deșeurilor reciclabile, inclusiv deșeurile de ambalaje

- Case:

o deșeurile de plastic, metal, hârtie/carton vor fi colectate din poarta în poarta în europubele de 120 I. Toate cele 3 tipuri de deșeuri reciclabile vor fi colectate în aceeași pubela. Ținând cont ca fiecare casa va fi dotata cu o pubela individuala, riscul contaminării hârtiei/cartonului este scăzut. Operatorul va furniza aproximativ 24.253 europubele de 120 I sau 240 I

o deșeurile din sticlă vor fi colectate prin aport voluntar în punctele stradale ce vor deservi și zonele de blocuri. Ținând cont de cantitatile reduse de deșeuri de sticlă nu se justifica colectarea din „usa în usa”.

Blocuri

o Pentru populația care locuiește la bloc colectarea se va realiza în sistemul numit “din usa în usa”. Deșeurile reciclabile vor fi colectate în europubele de 240 I special furnizate de către operatorul de salubrizare, pe o singura fracție - în același sac vor fi puse deșeuri de hârtie/carton, platsic și metal separat. Deșeurile de sticlă vor fi duse la punctele de colectare stradale. Corelat cu programul stabilit și comunicat de către operator, administrația blocurilor respective va asigura preluarea de către operator a europubelelor cu deșeuri.

Specificații tehnice inclusiv detalii privind poziția și coordonatele amplasamentelor punctelor de colectare ingropate vor fi alese de către Primăria Sectorului 5 in colaborare cu Asociațiile de Proprietari din sector.

Toate europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

Colectarea deșeurilor voluminoase de la populație

Deșeurile voluminoase (mobila, saltele, canapele, covoare, în general obiecte mari de folosința indelungata altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice) generate de populație vor fi colectate și transportate la baza de lucru a operatorului unde vor fi stocate temporar și tratate (dezmembrare și sortare) în vederea valorificării. Lunar, la o data anunțata în prealabil de operator, populația va depune deșeurile voluminoase în punctele de pre colectare existente pentru deșeurile menajere reziduale (in cazul populației care locuiește la bloc) sau în fata porții (in cazul populației care locuiește la casa), astfel incat sa nu fie impiedicata circulația auto și pietonala. Primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deșeurilor voluminoase de la populație, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri voluminoase cu costuri de primire zero.

Colectarea deșeurilor menajere periculoase

Primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deseurie periculoase menajere, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri periculoase din gospodăriile proprii cu costuri de primire zero.

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la populație

Pe langa campaniile organizate trimestrial si de către Ministerul Mediului prin AFM, primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deseurile de echipamente electrice și electronice, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri de echipamente electrice și electronice cu costuri de primire zero.

Colectarea deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora

Primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deseurile din construcții si desfiintari_din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri de construcții si desființări cu costuri de primire zero pentru 0,5 mc/locuitor/an.

Colectare deșeurilor din piețe

Adiministratia piețelor va asigura precolectarea deșeurilor pe 5 fracții după cum urmeaza:

o Deșeuri din plastic și metal

o Deșeuri din hârtie și carton;

o Deșeuri din sticlă;

o Deșeuri biodegradabile

o Deșeuri reziduale (în amestec).

Se vor folosi, de regula, recipientele pe care Operatorul le va pune la dispoziție conform prevederilor legale.

Colectarea deșeurilor similare

Instituțiile și agenții economici vor colecta deșeurile similare celor menajere pe 4 fracții după cum urmeaza:

o Deșeuri din plastic și metal, deșeuri din hârtie și carton;

o Deșeuri din sticlă;

o Deșeuri reziduale (în amestec).

o Deșeuri biodegradabile (in cazul HORECA)

Agenții economici, cu sediul/punetul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectarea separată implementat pentru populație.

Instituțiile și agenții economici vor folosi, de regula, recipientele pe care Operatorul le va pune la dispoziție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 3.2 Descrierea activitatii de colectare si transport

3.2.1 Infrastructura existenta

Noul operator de salubrizare va trebui sa asigure intreg echipamentul necesar pentru prestarea serviciilor de salubrizare. La nivelul Sectorului 5 nu exista investiții realizate de către autoritățile publice locale care sa poata fi utilizate pentru prestarea serviciului.

In continuare este prezentata infrastructura existenta în zona municipiului București pentru tratarea și eliminarea deșeurilor. In cea mai mare parte, instalațiile sunt realizate și operate de către operatori economici cu capital privat.

Instalații de tratare a deșeurilor

Tratarea deșeurilor biodegradabile

In aria municipiului București SC IRIDEX Group Import Export SRL deține și operează o instalație de tratare biologica a deșeurilor, cu o capacitate autorizata de 40.000 tone/an. în cadrul acestei instalații este amenajata și o platforma de compostare a deșeurilor verzi.

Administrația Lacuri Păduri și Agrement București deține în operare o stație de prelucrare și focare a materialelor vegetale cu o capacitate de 10.000 tone/an.

Sortarea deșeurilor

Principala metodă de tratare în Municipiul București a deșeurilor municipale este tratarea prin sortare in Stațiile de sortare existente. In municipiul București există 3 stații de sortare a deșeurilor municipale, cu o capacitate totală autorizată de aproximativ 360.000 tone/an. De asemenea, sunt luate în considerare și stațiile de sortare amplasate în județul Ilfov, care colectează și deșeuri municipale din București, însumând o capacitate de cca 606.000 tone/an.

In prezent, pentru Municipiului București și județul Ilfov există următoarele facilități de sortare:

Stația de sortare S.C. URBAN S.A., situată pe platforma industrială Militari (Bulevardul Preciziei nr.40A sector 6 București), are o capacitate declarată de 150.000 tone/an. Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate separat de către operatorul din aria sectorului 6. Autorizația de mediu în vigoare nr. 601/16.10.2013, revizuită la data de 02.03.2017. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic), cât și manual (2 linii de sortare cu câte 16 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Câmpulung), iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Chiajna.

Stația de sortare S.C. SUPERCOM S.A., situată în municipiul București, strada Gherghiței nr. 29B, sector 2, are o capacitate declarată de 120.000 tone/an. Deșeurile municipale Sunt colectate separat de către operatorul din aria sectorului 2. Autorizația de mediu în vigoare nr. 190/28.04.2011. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic), cât și manual (2 linii de sortare cu câte 24 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Glina.

Stația de sortare S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., amplasată în municipiul București, sector 1, are o capacitate autorizată de 90.000 tone/an (autorizația de mediu în vigoare nr. 15 revizuită la data de 10.03.2017, care include și celelate instalații de pe amplasament). Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 12 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de pe amplasament.

Stația de sortare S.C. Compania Romprest Service S.A., la stadiul de proiect din anul 2014.

Stația de sortare S.C. ROSAL GRUP S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Pantelimon, Șoseaua de Centură nr. 32A., are o capacitate autorizată de 150.000 t/an. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Medgidia), iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitele conforme de la Vidra și Glina.

Stația de sortare S.C. ROM WASTE SOLUTIONS S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Dragomirești Vale, are o capacitate declarată de 230.000 tone/an. Capacitatea prevăzută in autorizația de mediu în vigoare (nr. 149 revizuită la data de 18.06.2014 revizuită la data de 10.03.2016) este de 600 t/zi. Deșeurile municipale sunt colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 18 posturi de lucru fiecare). Se lucrează în trei schimburi. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material in instalațiile de pe amplasament sau la unitățile de profil. Refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Medgidia, Hoghiz, Câmpulung, Fieni), iar refuzul de ciur este eliminat la depozitul conform de la Chiajna și la incinerare (instalație situată în județul Argeș operată de SC ENVISAN NV BELGIA - SUCURSALA PITEȘTI SRL).

Stația de sortare S.C. ECOSUD S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Vidra, sat Sintești, are o capacitate autorizată de 100.000 tone/an (autorizația de mediu nr 25 din data de 11.12.2018, include și depozitul conform aflat pe același amplasament). Procesul de sortare se realizează manual (cu excepția deșeurilor metalice care sunt sortate magnetic), existând 32 de posturi de lucru, 2 benzi de sortare.

Stația de sortare S.C. ECOREC S.A., amplasată în județul Ilfov, localitatea Popești Leordeni, are o capacitate autorizată de 36.000 tone/an (autorizația de mediu a expirat la 1 iunie 2017, instalațiile de pe amplasament fiind în proces de reautorizare). Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare.

Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 24 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de pe amplasament.

Stația de sortare S.C. 3R GREEN S.R.L., situată în județul Ilfov, orașul Chitila, cartier Rudeni, are o capacitate declarată de 90.000 tone/an. Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare. Autorizația de mediu în vigoare nr. 251/18.07.2013 revizuită la data de 23.02.2016.

Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare - una cu 10 posturi de lucru și una cu 6 posturi de lucru). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Chiajna.

Evaluarea acestora din punct de vedere tehnic releva faptul ca stafiile apartinatoare ROM WASTE SOLUTIONS, IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT, URBAN SA si SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 sunt capabile de atingerea indicatorilor de performanta impuși.

Instalații de eliminare a deșeurilor

Depozitul conform S.C. IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT S.R.L.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Chiajna, construit în asociere cu Primăria Municipiului București, se află pe același amplasament cu stația de sortare și cu instalația de tratare biologică, situat în București, sector 1, strada Drumul Poiana Trestiei nr. 17-27.

Depozitul, în funcțiune din anul 1999, a fost proiectat cu o capacitate totală de 4,5 milioane mc, având în componență 7 celule care ocupă o suprafață totală de cca. 24 ha. In prezent, comportamintele 1-5 sunt inchise definitiv, în operare fiind celulele 6 - 7, cu o capacitate de 1.598.970 mc. (conform acordului de mediu nr.1/20.01.2010), pe care la data emiterii autorizației (nr. 15 din 14.02.2018) era depozitat un volum de cca. 678.680 mc.

In incinta CMID Iridex se mai afla si următoarele instalații:

 • •  Instalația de epurare ape uzate - max. 14,58 mc/ora - 114 045 mc/an;

 • •  Instalația de producere energie electrica din gazul de depozit - 3,6 Mwel si 1,6 MWtermic, cantitatea de energie electrica produsa este de 900-3600KWh; Extracție gaz in volom de cca 10 600 000 Nmc/an

 • •  Instalația de producere energie termica -1 ,8 MW;

 • •  Instalația de procesare a deșeurilor din construcții si desființări - 9000 t/lună.

Depozitul, alături de celelalte instalații de pe amplasament, este operat în baza Autorizației de mediu nr. 15/2007 revizuită la 14.02.2018, valabilă 10 ani.

Depozit conform S.C, ECOSUD S.A.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Vidra a fost construit in asociere cu Primăria Municipiului București in comuna Vidra, satul Sintești, județul Ilfov, fiind dat in exploatare in anul 2001, pe o perioadă 20 de ani, cu posibilitate de prelungire.

întregul depozit este imparitit in:

 • -  Zona de depozitare, destinata stocării deșeurilor, are o suprafață aproximativă de 38,7 hectare, compartimentată în celule de cca. 4,2 hectare fiecare

 • -  Zona sortare - instalație de sortare cu o capacitate de 100.000 tone/an/schimb

 • -  Zona de servicii - cabina cantar, birouri administrative, spatii servicii, drumuri acces, platforma transfer deșeuri. In cadrul depozitului este amenajata o “platforma de transfer deșeuri” proiectata sa susțină un flux mare de autovehicule, platforma care are o suprafața de 4500 mp si o capacitatea de stocare temporara a unei cantitati de 2000 de tone de deșeuri.

 • -  Centrala pentru producerea energiei electrice din biogaz - capacitate de 3,408 MW (proiect in derulare).

 • -  Instalație de tratare mecano-biologica a deșeurilor - amplasata intr-o hala speciala cu o suprafața de 4500 mp si inaltime maxima de 26 m, capacitatea fiind de 10OOt/zi (proiect in derulare).

- Instalație pentru tratarea prin uscare a nămolurilor provenite de la stati/le de epurare orășenești - amplasata in imediata apropiere a statie de tratare mecano-biologica a deșeurilor cu o capacitate de 150.000 tone/an (proiect in derulare)

Caracteristici tehnice:

Număr celule total depozit

8

Capacitatea totala de depozitare

11.500.000 mc

înălțime maxima corp depozit

40 m

Celule construite

5

Cantitatea deșeuri depozitata

4.200.000 mc

Depozit conform S.C. ECOREC S.A.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Glina a fost construit pe un amplasament pe care funcționa un depozit neconform de deșeuri, locul unde deșeurile din municipiul București erau depozitate încă dinainte de anul 1977. Pe acest amplasament, situat în Popești Leordeni, Sos de Centura nr.2, Jud Ilfov, depozitul a fost proiectat cu o capacitate totală de 64,6 milioane mc, având în componență 8 celule. în prezent, conform declarațiilor operatorului, din capacitatea totală construită de 2,9 milioane mc (2 celule) mai este disponibilă o capacitate de circa 1 milion mc.

Depozitul a funcționat în baza autorizației de mediu nr. 57 revizuită la 04.06.2008. în data de 01.06.2017 această autorizație a expirat, instalația fiind în curs de reautorizare, iar in prezent (martie 2019) depozitarea deșeurilor la Glina este suspendata.

3.3 Standarde de performanta si cantitati de lucrări

Operatorul activitatii de colectare si transport are obligația asigurării unui grad de acoperire a serviciilor de 100%.

Operatorul are obligația de a asigura colectarea separata a deșeurilor de la populație, agenti economici si instituții publice. Operatorul va fi responsabil, de indeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București si PNGD precum si de atingerea țintelor stabilite prin legislația in vigoare pentru diferite categorii de deșeuri.

Generarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în municipiul București

Luând în considerare evoluția PIB, a populației, precum și cea a indicilor de generare deșeuri la nivelul municipiului București, se estimează că deșeurile de ambalaje introduse pe piață reprezintă aproximativ 22% din cantitatea totală de amabalaje produsă la nivel național. Tabelul următor prezintă cantitățile de ambalaje introduse pe piață (similare cu cantitățile de deșeuri de ambalaje) în municipiul București, în perioada 2013 - 2017.

62

Cantități de ambalaje estimate a fi introduse pe piață în municipiul București, 2013 - 2017

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

Cantități ambalaje introduse pe piață

287924.10

321365.33

346659.60

356401.49

443104.28

1755454.79

Cantități reciclate

173361.86

192120.97

188507.92

155888.52

169373.42

879252.69

Cantități valorificate prin alte metode

3453.80

4865.82

11822.45

9332.47

7587.19

37061.73

Sursă: Valori estimate de către Consultant


tone/an


2000000


1800000


1600000


1400000


12000001846268


1000000


800000


600000


400000


......263930___


-317-Z21


-406179


200000


294585


--326701-


2013


2014


2015


2016


2017


Cantitati ambalaje introduse pe piața la nivel național

Cantitati ambalaje introduse pe piața in municipiul București

Sursă cantități produse la nivel național: AFM

Ambalaje introduse pe piață la nivel național și în municipiul București, în perioada 2013 - 2017

Datele de mai sus evidențiază o creștere ascendentă a ambalajelor introduse pe piață în perioada 2013-2017. Cea mai mare cantitate de ambalaje introdusă pe piață a fost înregistrată în anul 2017, având o creștere cu aproximativ 24% față de cantitatea din anul precedent.

In perioada analizată, cantitățile de deșeuri de ambalaje recicilate, conform datelor prezentate în tabel, au avut o tendință oscilatorie, reprezentând procente de aproximativ 60% - 38% din cantitatea de ambalaje introduse pe piață. O pondere scăzută, care a variat între 1% - 3% din cantitatea de ambalaje introduse pe piață, a fost reprezentată de cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin alte metode.

Conform datelor preliminare compoziția deșeurilor municipale din Sectorul 5 este următoarea:

Nr. Crt.

Tip deseu

Total %

1

Deșeuri biodegradabile

48.48

2

Hârtie, carton

11.76

3

Compozite

1.78

4

Textile

2.08

5

Textile sanitare/pampers

1.13

6

Deșeuri periculoase din deșeuri menajere*

0.34

7

Material plastic

12.89

8

Combustibile neclasate

3.28

9

Sticla

4.44

10

Metale feroase

0.84

11

Metale neferoase

0.59

12

Incombustibile neclasate

4.27

13

Elemente cu granulometrie fina, mai mica de 20 mm

8.12

14

Total

100.00

Indicatorii minimi de performanță pentru contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare conform legii 211/2011

Activitatea serviciului de salubrizare

Descrierea indicatorului

Valoarea minimă a indicatorului

Colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a).

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. în lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020 și 60% pentru anul 2021

70% începând cu anul 2022

Operarea stațiilor de sortare.

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%).

75%*

Ținte pentru producătorii de deșeuri de ambalaje conform legii 249/2015 sunt prezentate in tabelul următor:

Obiectiv

Procent %

Obiectiv global de valorificare

65

Obiectiv global de reciclare

60

Obiectiv de reciclare hartie-

carton

70

Obiectiv de reciclare materiale plastice

45

Obiectiv de reciclare sticla

65

Obiectiv de reciclare otel

70

Obiectiv de reciclare aluminiu

30

Obiectiv de reciclare lemn

50

Cantitatile estimate de ambalaje produse anual la nivelul Sectorul 5 sunt prezentate in tabelul următor:

Ambalaj

Total -tone

Populatie-tone

Agenti economici

-tone-

Hârtie, carton

14360

11495

2865

Material plastic

15735

13260

2475

Sticla

5416

4771

645

Metale feroase

1025

987

38

Metale neferoase

725

615

110

Lemn

1002

353

649

Total Sector 5

38262

31480

6782

Cuantificarea țintelor de reciclare/valorificare pentru Sectorul 5 este prezentata in tabelul următor:

Ținte colectare separate (t/an)

2019

2020

2021

2022

Valoare indicator

40%

50%

60%

70%

6782

2712.8

3391

4069.2

4747.4

31480

12592

15740

18888

22036

38262

15304.8

19131

22957.2

26783.4

Salubrizare stradala

Conform strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, frecventele minime pentru activitatea de salubrizare stradala sunt:

Operația de măturat manual

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/zi

Străzi secundare

1 trecere/2-3 zile

Zone aglomerate

2 treceri/zi

* Se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspirație

Operația de măturat mecanizat**

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/zi

Străzi secundare

1 trecere/2-3 zile *

Zone aglomerate

1 trecere/zi

* Pe străzile unde lățimea carosabilului permite accesul utilajului

** Se vor utiliza numai autospeciale cu sistem de absorție

Operația de întreținere curățenie străzi și trotuare

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

-

Străzi secundare

-

Zone aglomerate

3 treceri/zi

Operația de răzuit rigole

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 dată/luna

Străzi principale

1 dată/3 luni

Străzi secundare

1 dată/6 luni

Zone aglomerate

-

Operația de stropit

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

6 treceri/24 ore

Străzi principale

4 treceri/24 ore

Străzi secundare

1 trecere/24 ore

Zone aglomerate

-

Operația de spălat cu jet de apă

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

2 treceri/săptămână

Străzi principale

1 trecere/săptămână

Străzi secundare

1      trecere      /2

săptămâni

Zone aglomerate

1 trecere/săptămână

Frecvențele minime pot fi suplimentate în funcție de caracteristicile zonei.

3.4Utilitati disponibile si necesare

Având in vedere lipsa de informații a situației actuale a operatorilor care prestează serviciile pe raza sectorului 5, nu se poate evidenția in mod concludent numărul si evidenta utilităților deja existente.

Referitor la utilitatiile necesare operării serviciilor de salubritate aceste se pot regăsi in tabelul de mai jos precum si in breviarele de calcul atașate.

Deșeuri menajere si similare

Autospeciale _   _______


Autogunoiere

Capacitate (mc)

Cantitate (buc)

Deseu menajer

16

20

Deseu menajer

7

9

Reciclabile

16

11

Colectare sticla

16

2

Agenti economici (autogunoiera)

16

3

Hooklift pt presscontainere Ag. Ec. 6x2

3


Recipienti necesari


Recipienti

Capacitate ())

Cantitate

(buc)

Europubele

120

15000

Europubele

240

65000

Eurocontainer (blocuri)

1100

1500

Eurocontainer (stradal)

1100

1500

Presscontainer

20

10


Dotări pentru conformare „plătești pentru cat arunci”

Dotări

Cantitate (buc)

CIP-uri pentru pubele/containere

83000

Sisteme de identificare pe mașini

45

Soft monitorizare

1

Centru de colectare aport voluntar - 1 ha

Statie de sortare a deșeurilor cu capacitatea de 40000 t/an - 3 ha

Depozite necontrolate

Necesarul de dotări pentru transportul deșeurilor necontrolate este prezentat in tabelul următor

Tip

Capacitate (mc)

Cantitate (buc)

Autobasculante

18

5

incarcatoare

2

5

Salubrizare stradala

Necesarul de dotări pentru salubrizarea stradala este prezentat in tabelul următor

Tip dotare

Capacitate (mc)

Cantitate (buc)

Autospeciale transport deșeuri stradale

16

5

Automaturatoare mari

3

Autospeciale stropit

13

Autospeciale spalat carosabil

5

Autospeciale spalat trotuare

4

Automaturatoare medii

6

Deszăpezire

Necesarul de dotări pentru serviciul de iarna - deszăpezire este prezentat in tabelul următor:

Tip dotare

Capacitate (mc)

Cantitate (buc)

Pluguri

31

Combatere polei

18

Mașini transport zapada

20

13

3.5Fezabilitatea economico-financiara a proiectului si analiza economico-financiara

 • 3.5.1 Alternativa 1

  Deșeuri menajere si similare Autospeciale


  Autogunoiere

  Capacitate

  (mc)

  Cantitate

  (buc)

  Deseu menajer

  16

  20

  Deseu menajer

  7

  9

  Reciclabile

  16

  11

  Colectare sticla

  16

  2

  Agenti economici (autogunoiera)

  16

  3

  Hooklift pt presscontainere Ag. Ec. 6x2

  3


Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

5499000

26230230

Recipienti necesari


Recipienti

Capacitate (1)

Cantitate

(buc)

Europubele

120

15000

Europubele

240

65000

Eurocontainer (blocuri)

1100

1500

Eurocontainer (stradal)

1100

1500

Presscontainer

20

10


Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

2920000

13928400

Dotări pentru conformare „plătești pentru cat arunci”

Costuri


Euro


Lei (1 euro = 4,77 lei)


Dotări

Cantitate

(buc)

CIP-uri pentru pubele/containere

83000

Sisteme de identificare pe mașini

45

Soft monitorizare

1

288000

1373760

Centru de colectare aport voluntar - 1 ha

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

1600000

7632000

Stație de sortare a deșeurilor cu capacitatea de 40000 t/an - 3 ha

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

6100000

29097000

Veniturile maximale ale Statie

de sortare in condiții de funcționare la parametrii proiectați

Venituri maximale

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

3000000

14310000

Total investiții deșeuri menajere

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

16407000

78261390

Costuri cu forța de munca:

Manopera

Nr angajați

Șoferi

52

Muncitori necalificati

124

Tehnicieni

10

TESA

15

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

149100

711207

Costuri operare:

Costuri operare

Combustibil autospeciale

45 autospeciale

Curent electric SS si alte costuri operare

Mentenanta soft si CIP-uri

Costuri operare centru ap voluntar

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

1559120

7437002.4

Costuri depozitare deșeuri reziduale:

t/an

Euro/t

Euro/an

Tarif depozitare/eliminare

86081

22

1893782

Contribuția economia circulara

86081

16.84

1449785

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

3343567.263

15948815.85

Depozite necontrolate

Necesarul de dotări pentru transportul deșeurilor necontrolate este prezentat in tabelul următor

Tip dotare

Capacitate (mc)

Cantitate (buc)

Autobasculante

18

5

incarcatoare

2

5

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

900000

4293000

Salubrizare stradala

Necesarul de dotări pentru salubrizarea stradala este prezentat in tabelul următor

Tip dotare

Capacitate

(mc)

Cantitate

(buc)

Autospeciale transport deșeuri stradale

16

5

Automaturatoare mari

3

Autospeciale stropit

13

Autospeciale spalat carosabil

5

Autospeciale spalat trotuare

4

Automaturatoare medii

6

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

3840000

18316800

Deszăpezire

Necesarul de dotări pentru serviciul de iarna - deszăpezire este prezentat in tabelul următor:

Tip dotare

Capacitate

(mc)

Cantitate

(buc)

Pluguri

31

Combatere polei

18

Mașini transport zapada

20

13

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

3480000

16599600

Manopera salubrizare stradala si deszăpezire

Costuri


Euro


Lei (1 euro = 4,77 lei)


Nr angajați

Șoferi

40

Muncitori necalificati

500

Tehnicieni

30

TESA

50

382000

1822140

Costuri operare

Combustibil autospeciale

40 autospeciale

Material antiderapant

Pt 30 minim zile

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

2182688

10411421.76

Costuri totale servicii de salubrizare menajera, construire centru de colectare cu aport voluntar, statie de sortare, salubrizare stradala si serviciul de iarna - deszăpezire

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

Investiții totale

24627000

117470790

Manopera/an

531100

2533347

Costuri operare si depozitare

7085375.263

33797240.01

3.6 Stabilirea tarifelor si mecanismul de plata

Prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenții de la bugetul local.

In continuare vom analiza cele doua modalitati de finanțare a serviciului de salubrizare:

 • •  Finanțarea serviciilor de salubrizare pentru populație prin taxa

 • •  Finanțarea serviciilor de salubrizare pentru populație prin tarif.

Finanțarea serviciilor de salubrizare prin TAXA

Potrivit art. 26, alin. (1), lit. b), din Legea 101/2006, republicata, „in funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: b) taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale;

Asa cum arata și textul de lege mai sus citat, finanțarea serviciilor de salubrizare prin taxa presupune instituirea unei taxe de salubrizare ce va fi plătită de populație, în calitate de beneficiar final al serviciilor de salubrizare. Aceasta taxa va fi unica și va include toate elementele de cost ale serviciului de salubrizare, de la colectare, transfer, tratare și eliminare la depozitul conform.

Potrivit art. 484, alin. 1) din Legea 227/2015, Consiliul General al Municipiului București poate adopta taxe pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice. De asemenea, art. 486 alin. 1) și 2) dau posibilitatea Consiliul General al Municipiului București de a institui și taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator.

Așadar, avand în vedere prevederile legale prezentate mai sus, prezentam în continuare mecanismul financiar prin taxa care va sta la baza funcționarii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5.

I. Utilizatorii casnici (populația):

J Primăria Sectorului 5 București va institui taxa de salubrizare;

Direcția de taxe și impozite locale a Sectorului 5 va colecta taxa de salubrizare de la utilizatorii casnici;

J Primăria Sectorului 5 va gestiona serviciul de salubrizare;

J Operatorul de salubrizare va plăti:

o Tariful Operatorului de Tratare care exploatează instalațiile de sortare, compostare, etc.;

o Tariful Operatorului care exploatează depozitul de deșeuri.

II. Utilizatori non-casinici

Generatorii de deșeuri din categoria non casnici (firme, scoli, primarii etc.), din Sectorul 5, vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin contracte de salubritate special incheiate direct cu operatorul de salubrizare, astfel:

J Operatorii economici și instituțiile publice vor incheia contracte direct cu Operatorul de Salubrizare. Acesta va emite factura către operatorii economicii în care este menționata cantitatea de deșeuri colectata.

S Operatorul de Salubrizare va transporta deșeurile colectate la statia de soratre/compostare/depozit, după caz și va plăti acestor operatori un tarif exprimat în lei/tona. Astfel, Operatorul de Tratare și Operatorul Depozitului vor emite cate o factura către Operatorul de Salubrizare aferenta cantitatii transferate.

In acest flux, Primăria Sectorului 5 București va avea si rol de monitorizare a cantitatilor de deșeuri colectate și transportate pe fluxuri de deșeuri, prin intermediul copiilor aferente documentelor de plata și justificative emise de operatorul de salubrizare către agenții economici / instituțiile publice.

Finanțarea serviciilor de salubrizare prin TARIF

Potrivit art. 26, alin. (1), lit. a), din Legea 101/2006, republicata, „in funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare (...)”

Asigurarea serviciilor de salubrizare prin tarif presupune o relație directa intre operator și populație. Din experiența de pana acum a rezultat ca o parte din populație nu încheie contracte de salubrizare cu operatorul desemnat. în aceasta situație, potrivit art.26, alin (1), lit. c), din legea 101/2006, republicata, finanțarea se asigura prin „taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fara contract".

Potrivit art. 26, alin. (3) din Legea 101/2006, republicata „Autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract.” Deci nu se va putea vorbi de un sistem de finanțare prin tarif ci de un sistem mixt, tarif și taxă: tarif pentru locuitorii care încheie contract cu operatorul desemnat și taxă pentru cei care nu au contract. Primăria Municipiului București va institui aceasta taxa și va trebui să acopere din bugetul local costurile aferente pentru acești locuitori care beneficiază de serviciu, dar nu au contracte cu operatorul desemnat.

In continuare prezentam mecanismul financiar prin tarif care va sta la baza funcționarii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5.

I. Utilizatorii casnici (populația):

J Utilizatorii casnici vor plăti tariful direct operatorului serviciului de salubrizare conform contractelor pe care acesta le va incheia cu utilizatorii casnici, pe baza facturii fiscale emise de operator;

J Pentru utilizatorii casnici fara contract Primăria Municipiului București, din bugetul propriu, va plăti serviciile prestate'de operatorul de salubrizare în baza contractului de delegare. Operatorul de salubrizare va plăti:

o Tariful Operatorului de Tratare care exploatează instalațiile de sortare, compostare, etc.;

o Tariful Operatorului care exploatează depozitul de deșeuri.

II. Ultilizatorii non-casnici

Generatorii de deșeuri din categoria non casnici (firme, scoli, primarii etc.), din Secto rul 5, vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin contracte de salubritate special incheiate direct cu operatorul de salubrizare, conform descrierii de mai sus.

Cazurile sociale

Primăria Sector 5 va identifica cazurile sociale ce vor fi subvenționate de Primăria Municipiului București, iar PMB, din bugetul propriu va plăti suma aferenta subvenției, egala cu echivalentul taxei pentru persoanele respective, către operatorul desemnat.

In cele ce urmeaza vom prezenta avantajele și dezavantajele celor doua modalitati de finatare a serviciului de salubrizare.

Taxa versus tarif

Facturarea serviciilor de salubrizare si colectarea contravalorii facturilor si poate realiza in doua moduri:

 • ■  Prin taxa - se colectează semestrial sau anual;

 • ■  Prin tarif - se colectează lunar.

Principalele aspecte ale celor doua opțiuni pentru colectarea contravalorii serviciilor de salubritate sunt prezentate in următorul tabel:

Opțiuni de colectare a contravalorii serviciului de salubrizare

Generatori de deșeuri

Opțiuni de colectare a contravalorii serviciilor de salubrizare

Opțiunea 1 -

Colectarea prin taxa specială

Opțiunea 2 - Colectarea prin tarif

Case

Unitățile administrativ teritoriale locale       colectează taxa

speciala, după care o transfera sau nu, după caz, SUAT care plătește mai departe fiecare operator de salubrizare, după caz.

Operatorul de colectare si transport colectează tariful direct de la populație, plătind din acest tarif toti ceilalți operatori (operatorul stafiei de transfer si sortare, operatorul depozitului)

Blocuri

Avantajele si dezavantaj ele taxei speciale (Opțiunea 1)

Avantaje

Dezavantaje

• Autoritățile locale au mijloace de impunere a colectării taxelor locale, ceea ce implica un grad foarte mare de incasare;

• însărcinarea autoritatilor locale cu mobilizarea personalului adecvat si suficient in vederea colectării taxei.

Avantaje

Dezavantaje

• Exista o continuitate in colectarea taxelor

• Supunerea la riscul

de salubritate indiferent de operatorii de

financiar in sensul neplății

salububrizare

taxei de către populație.

• Autoritățile locale au mijloacele

• Implementarea sistemulu i

financiare de a impune respectarea

de plata diferențiata,

contractelor cu privire la operator.

necesita alocarea de

• Operatorii sunt incurajati sa isi

Resurse suplimentare din

partea UAT ului.

indeplineasca obligațiile contractuale cu eficienta maxima intrucat SUAT, care este responsabil cu monitorizarea indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare, deține si controlul mecanismului de plata.

• Plata activitatii de salubrizare se face in funcție de performanta serviciului prestat de către operator.

• Facilitează monitorizarea generala a colectării deșeurilor.

• Autoritățile locale pot combina colectarea taxei de salubrizare cu alte categorii de taxe sau impozite.

Avantajele si dezavantajele tarifului pentru serviciul de salubrizare (Opțiunea 2)

Avantaje

Dezavantaje

 • •  Implementarea sistemului de plata diferențiata, este ușor de implementat utilizând plata la cantitate/volum sau frecventa.

 • •  Este mai ușor de suportat datorita faptului ca populația plătește lunar o suma mai mica de bani.

 • •  Eficienta sistemului “Plătește pentru cat arunci” este mai ridicata avand in vedere impactul lunar asupra populației.

 • •  Costurile operaționale ridicate ale operatorului de colectare si transport cu personal suplimentare pentru operațiunile de facturare/incasare.

 • •  Supunerea la riscul financiar in sensul neplății tarifului de către populație. Este dovedit faptul ca gradul de incasare in cazul tarifului este mai mic decât in cazul taxei.

 • •  Operatorii nu dispun de sancțiuni pe care sa le poata utiliza in cazul neplății din partea oricărui utilizator al sistemului.

 • •  Riscul intreruperii temporare a activitatii ca urmare a neincasarii facturilor si neplata furnizorilor.

 • •  Dificultatea autoritatilor locale de impunere si (cu penalitati) respectarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare cu indicatoriii aferenti când

Avantaje

Dezavantaje

operatorul de salubrizare este cel care colectează tariful.

în aceste condiții este necesară stabilirea unei metode/protocoale comune pentru toate tipurile de habitat în ceea ce privește colaborarea dintre beneficiari casnici/asociatii de proprietari și operatorii delegați, astfel încât să se poată monitoriza încheierea de contracte cu beneficiarii casnici și non-casnici, precum și încasarea fără întârziere a tarifelor percepute, respectiv stabilirea unor sancțiuni ce sunt puse în executare de autoritățile locale în cazul întârzierilor/neplății tarifelor lunare pe baza raportărilor regulate prezentate de operatorul de salubritate.

Având în vedere cele aratate mai sus, consideram ca cea mai buna opțiune este ca finanțarea serviciilor de salubrizare sa se realizeze prin instituirea taxei plătită de populație.

Valoarea taxei ce ar trebui instituita în primul an, determinata pe baza costurilor sistemului, este de 10,38 lei/persoana/luna, ajungadu-se ca medie in primii 8 ani de funcționare ai sistemului la 11,41 lei/persoana/luna, valoare sub limita de suportabilitate determinata pentru locuitorii Sectorului 5 (18,5 lei/persoana/luna). Taxa pentru consumatorii casnici se aplica pentru deseurile reziduale in limita unui volum de 24 litri/locuitor/saptamana.

Agenții economici vor fi taxati pe volumul de deșeuri generat de aceștia.

Deseurile reciclabile nu vor fi taxate nici la consumatorii casnici, nici la agenții economici. Costurile de colectare, transport si sortare sunt estimate la 420 lei pe tona si vor fi acoperitate de către Organizații de transfer responsabilitate. Aceste costuri vor fi suportate doar pentru deseurile de ambalaje valorificate, diferentele de costuri pentru celelalte tipuri de deșeuri reciclabile si nereciclabile colectate si eliminate / alte metode de valorificare sunt incluse in costurile de colectare ale deșeurilor municipal.

In cazul in care se constata ca deseurile reziduale conțin deșeuri de ambalaje se pot aplica masuri pecuniare.

Daca se constata ca deseurile reciclabile colectate separate conțin alte tipuri de deșeuri acestea vor fi taxate ca deșeuri reziduale si se pot aplica masuri pecuniare sau costuri suplimentare pentru tratarea acestora.

Tariful minim care asigura sustenabilitatea financiara a serviciului prestat populației sta la baza stabilirii taxei către populație. Pe baza acestuia a fost stabilit un plan de evoluție a taxei ce se va institui, prezentat în tabelul următor:

Anul

Tarif pe mc

Tarif pe mc cu TVA 19 %

An 1

99.81

118.77

An 2

102.20

121.62

An 3

104.66

124.54

An 4

107.17

127.53

An 5

109.74

130.59

An 6

112.37

133.72

An 7

115.07

136.93

An 8

117.83

140.22

Evoluția propusa a taxei este prezentata in tabelul următor.

Evoluția propusa a taxei

Anul

Valoarea minima propusa a taxei

Valoarea maxima a taxei

An 1

10.38

18.5

An 2

10.63

18.9

An 3

10.88

19.4

An 4

11.15

19.9

An 5

11.41

20.3

An 6

11.69

20.8

An 7

11.97

21.3

An 8

12.25

21.8

Veniturile colectate vor acoperi costurile estimate, iar în cazul în care nu se asigura nivelul de colectare a taxei estimat, diferența va fi suportata de Primăria Sectorului 5 din sursele proprii ale bugetului local.

4. Motivația economico-financiara, sociala si de mediu

4.1 Motive de ordin economico-financiar

Serviciul public de salubrizare din Sectorul 5 va urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a gestiunii și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate. Nivelul tarifelor va permite respectarea plafoanelor anuale stabilite prin Planul de evoluție al tarifelor. Operator va oferi cele mai bune premise pentru îndeplinirea obiectivelor, precum și o transparență ridicată a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare

4.2Motive legate de protecția mediului

Lipsa unui operator la nivelul Sectorului 5 a condus la cantitati mari de deșeuri in depozite necontrolate, deșeuri care sunt depozitate direct pe sol, riscând astfel grave probleme pentru mediu.

Criteriile de selecție vor favoriza ofertanții care dețin certificarea sistemului de management al ca lității conform ISO 9001 și certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 14001, ceea ce se va traduce printr-o garanție a calității serviciilor oferite și a protejării mediului.

Dotarea cu utilaje noi și performante impusă de criteriile de selecție va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a sectorului. Astfel, viitorul operator de salubrizare va treb ui să facă dovada deținerii unui număr suficient de mașini și utilaje performante, cu care vor pute a realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată.

Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente, respectând programe de conformare la cerințele de mediu

4.3 Motive de ordin social

Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, comunitățile locale vor beneficia de o îmbunătățire a calitatii mediului si implicit a sanatatii populației.

De asemenea, organizarea unui serviciu de salubrizare centralizat in sectorul 5 al Municipiului București va conduce la creșterea gradului de satisfacție a populației cu privire la prestarea serviciilor de salubritate.

In plus, prin implementarea tuturor obiectivelor sistemului de salubrizare vor fi create noi locuri de muncă pentru populația din zonă.

Primăria        Sectorului        5        va         monitoriza in        mod        direct

constituirea tarifelor și modificările acestora prin aprobarea lor.

Operatorul va avea obligația efectuării serviciilor de salubritate la un nivel superior calitativ si cantitativ, fără a fi afectați factorii de mediu.

5. Riscuri

în cazul gestiunii directe riscurile sunt asumate de către primăria Sectorului 5 in derularea atribuțiilor. în tabelul următor este prezentată o descriere a riscurilor.

Nr. crt.

Descrierea Riscurilor

Mare

Mediu

Mic

Riscuri de Operare:

1.

Fluctuații ale populației

Modificarea semnificativă a numărului de locuitori, cu impact asupra cantităților de deșeuri și a numărului recipientelor sau a frecvenței de colectare în conformitate cu Contractul

7

2.

Tipuri de deșeuri

Tipuri de deșeuri, altele decât cele specificate în SO, colectate deliberat sau din neglijență

V

3.

Valabilitatea Serviciilor

Disponibilitatea de a presta Serviciul scade sub standardele specificate

4.

Performanțe în prestarea Serviciul

Frecvența și calitatea serviciilor prestate scad sub standardele cerute

V

5.

Estimarea Erorilor

Costurile adiționale ale serviciilor sunt identificate și atribuibile estimării incorecte a costurilor.

6.

Materiale și Echipamente

Performanțele echipamentelor principale și/sau ale materialelor duc la costuri de întreținere mai mari decât cele prevăzute

V

7.

Lipsa Personalului

Lipsa unui personal calificat corespunzător duce la   scăderea

performanțelor și disponibilității serviciilor.

7

8.

Instruirea Personalului

Lipsa unui personal instruit corespunzător duce la o scădere a performanțelor și disponibilității serviciilor

7

9.

Durata de viață rămasă pentru echipamente

Aprecierea incorectă a duratei de viață rămasă a echipamentelor uzate.

7

10.

Variații

întârzieri și costuri suplimentare rezultate din schimbări în:

 • - cerințe din acte normative

 • - standardele privind protecția mediului

7

11.

Performanțe de Mediu

întârzieri și costuri suplimentare rezultate din neîndeplinirea standardelor de mediu

7

12.

Plângeri ale unor terți

Costurile suplimentare generate de plângerile unei terțe părți, rezultând din nerespectarea standardelor specificate în Contract pentru servicii și/sau performanțele de mediu

V

13.

Controlul Costului

Un control inadecvat al costurilor duce la nevoia de resurse suplimentare

V

14.

întreținerea

Costuri suplimentare de întreținere rezultând din estimarea eronată, abuzuri în utilizare sau ciclul redus de viață generat de proceduri necorespunzătoare de întreținere

V

15.

Deficiențe de Infrastructură

Deficiențe în proiectarea infrastructurii sau calitatea construcției, conducând Ia costuri de întreținere și reparare mai ridicate decât cele anticipate

V

16.

Defecțiune a Infrastructurii (asigurabilă)

V

17.

Defecțiune a Infrastructurii (neasigurabilă)

Defecțiuni ale infrastructurii sau distrugeri apărute dintr-un eveniment neasigurabil sau ca urmare a revoltei publice

V

18.

Inflație

Costurile de operare cresc mai mult decât se preconiza sau este permis în aranjamentele contractuale de indexare a prețurilor

V

19.

Performanțele Sub-Contractanților

Lipsa disponibilității și nerespectarea standardelor de performanță ca rezultat al activității sub-contractanților:

 • - Insolvabilitate sau dizolvare

 • - Neexecutare

 • - neîndeplinirea standardelor de calitate

V

Nr. crt.

Descrierea Riscurilor

Mare

Mediu

Mic

Riscuri Financiare:

20.

Sustenabilitate

Câștigurile obținute din prestarea Serviciului sunt insuficiente pentru a acoperi toate costurile

V

21.

Dobânzi Bancare ulterioare

Dobânzile bancare sau orice alt cost financiar cresc mai mult decât a

anticipat Primăria Sectorului 5

V

22.

Aprecierea Tarifelor

Costuri sunt estimate eronat la nivel de taxare

V

23.

Schimbări în sistemul de finanțare

Costuri suportate de Primărie ca urmare a unor schimbări în sistemul de taxare

V

24.

Taxa pe Valoarea Adăugată

Schimbări în statutul serviciului din punctul de vedere al TVA

V

25.

Obiectul Asigurării

Riscuri majore devin neasigurabile în timpul operării

V

26.

Costul Asigurării

Costul asigurării crește mai rapid decât a preconizat Primăria

V

Riscuri Legislative:

27.

Schimbări Specifice în Legislație

Schimbări în legislație care se aplică specific operator

V

28.

Schimbări Generale în Legislație

Schimbări legislative sau în sistemul de reglementări care determină creșterea costurilor de operare sau de cheltuieli de capital

V

29.

Schimbări politice

Schimbări în structura primăriei care ar afecta procesul decizional

V

6. Concluzii si recomandări

In conformitate cu art. 12 din Legea 101/2006, actualizata, ținând cont de specificitatea Sectorului 5, de problemele sociale, de impactul asupra mediului se recomanda ca serviciul de salubrizare menajer sa fie gestionat direct de către Primăria Sectorului 5.

Mecanismul financiar propus care va sta la baza funcționarii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5 este plata prin taxa.

Din alternativele analizate in capitolul 3, cum se poate evidenția, Alternativa 1 este cea fezabila atat din punct de vedere financiar cat si al eficientizarii serviciului de salubritate precum si a rezultatelor obținute.

De asemenea, autoritatile publice locale, prin incredintarea gestiunii directe pot dezvolta serviciul de salubrizare prin raportare la nevoile cetățenilor si pot asigura respectarea principiilor care se refera la aspectele sociale ale sectorului, cum ar fi:

 • -  responsabilitatea fata de cetateni;

 • -   nediscriminarea si egalitatea de tratament al tuturor utilizatorilor serviciilor;

 • -  transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetățenilor;

 • -  evidenta exacta asupra cantitattilor deșeurilor din sector;

 • -  imbunatatirea si adaptarea serviciului de salubrizare la particularitatiile si nevoile sectorului;

Primăria Sectorului 5 are mijloace de impunere a colectării taxelor locale, ceea ce implica un grad foarte mare de incasare;

Exista o continuitate in colectarea taxelor de salubritate si un flux financiar ușor de realizat cu alti operatori de salubritate (operatori de instalații de tratare si depozite)

Nu mai exista disipări ale responsabilităților;

SUAT este responsabil direct cu monitorizarea indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare si deține si controlul mecanismului de plata;

Creste performanta serviciului prestări;

Are control total in ceea ce privește monitorizarea gestionarii deșeurilor precum si pentru realizarea țintelor impuse prin legislație;

Autoritatea locala poate combina colectarea taxei de salubrizare cu alte taxe sau impozite;

Autoritatea locala poate impune masuri pecuniare pentru populația care nu realizează colectarea separata in cazul sistemului “Plătește pentru cat arunci”;

Prin gestionarea directa a serviciului de salubrizare stradal impactul asupra mediului datorat de depozitele neconforme care se formează in Sectorul 5 se va diminua, iar in timp se va elimina. Gradul de satisfacție al locuitorilor va creste prin calitatea serviciilor prestate;

Valoarea taxei ce ar trebui instituita în primul an, determinata pe baza costurilor sistemului, este de 10,38 lei/persoana/luna, ajungadu-se ca medie in primii 8 ani de funcționare ai sistemului la 11,41 lei/persoana/luna, valoare sub limita de suportabilitate determinata pentru locuitorii Sectorului 5 (18,5 lei/persoana/luna). Taxa pentru consumatorii casnici se aplica pentru deseurile reziduale in limita unui volum de 24 litri/locuitor/saptamana.

Agenții economici vor fi taxati pe volum conform alternativei 1, cea aleasa ca fiind fezabila, terifele urmând a fi stabilite de autoritatile locale;

Deseurile reciclabile nu vor fi taxate nici la consumatorii casnici, nici la agenții economici. Costurile de colectare, transport si sortare sunt estimate la 420 lei pe tona si vor fi acoperitate de către Organizații de transfer responsabilitate. Aceste costuri vor fi suportate doar pentru deseurile de ambalaje valorificate, diferentele de costuri pentru celelalte tipuri de deșeuri reciclabile si nereciclabile colectate si eliminate / alte metode de valorificare sunt incluse in costurile de colectare ale deșeurilor municipal.

In cazul in care se constata ca deseurile reziduale conțin deșeuri de ambalaje se pot aplica masuri pecuniare.

Daca se constata ca deseurile reciclabile colectate separat conțin alte tipuri de deșeuri acestea vor fi taxate ca deșeuri reziduale si se pot aplica masuri pecuniare sau costuri suplimentare pentru tratarea acestora.

Primăria Sectorului 5 va avea in vedere ca in cazul in care va alege gestiunea directa a serviciilor de salubrizarea este necesara o perioada de circa 12 luni de mobilizare.

Pentru gestionarea deșeurilor de EEE si a altor fluxuri de deșeuri se recomanda infiintarea unui centru de colectare cu aport voluntar, care se va situa in Sectorul 5 sau in proximitate.

Pentru gestionarea deșeurilor reciclabile se recomandata infiintarea unei statii de sortare care se va situa in Sectorul 5 sau in proximitate.

Pentru alegerea soluției tehnico-economice si pentru gasirea tipului de finanțare si a modalității de operare, in ceea ce privesc Centrul de aport voluntar si Statia de sortare se recomanda realizarea unui studiu de soluție pentru implementarea acestor proiecte.

Costurile de investiții, manopera si operaționale pentru serviciile de salubrizare stradala si serviciul de iarna - deszăpezire sunt prezentate in capitolul 3.

Din analina prezentata rezulta ca soluția care prezintă cel mai mare grad de rentabilitate si cele mai puține costuri si riscuri pentru Sectorul 5 o reprezintă gestiunea directa a serviciului de salubrizare.

Lista anexelor

Anexa 1 - Lista depozitelor neconforme

Anexa 2 - Breviar de calcul nr. 1 - Determinarea necesarului de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale

Anexa 3 - Breviar de calcul nr. 2 - Determinarea necesarului de mijloace de măturat mecanic stradal

Anexa 4 - Caile de circulație pe care se executa maturatul manual incluzând si parcările de reședința;

Anexa 5 - Caile de circulație pe care se executa maturatul mecanizat incluzând si parcările de reședința;

Anexa 6 - Caile de circulație pe care se executa operația de răzuit rigole incluzând parcările de reședința;

Anexa 7 - Breviar de calcul nr. 3 - Determinarea necesarului minim de mijloace de stropit si spalat mecanic stradal;

Anexa 8 - Caile de circulație pe care se executa operația de intretinere carosabil si trotuare incluzând si parcările de reședința;

Anexa 9 - Caile de circulație pe care se executa operația de intretinere puncte fixe incluzând si parcările de reședința;

Anexa 10 - Caile de circulație pe care se executa activitatea de deszăpezire si combatere polei;

Anexa 11 - Breviar de calcul Determinarea numărului minim de utilaje pentru activitățile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;

Anexa 12 - Breviar de calcul Determinarea necesarului de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale reziduale colectate din sectorul 5 de la populație si agenti economici;

Anexa 13 - Breviar de calcul deșeuri necontrolate;

Anexa 13 - Tabel nr. 9 Tarifele unitare estimative pentru deszăpezire si combatere polei;

Anexa nr. 1

Lista depozitelor necontrolate identificate in Sectorul 5

Nr. Crt.

Zona sau Artera

I

STR.

GHEORGHENI

2

STR.

URANUS

3

CALEA

RAHOVEI

4

STR.

SIRENELOR

5

STR.

SABINELOR

6

STR.

MUNȚII CARPATI

7

STR.

BAI-IUS X CARLIBABA

8

CALEA

FERENTARI

9

CALEA

PRELUNGIREA

FERENTARI

IO

STR.

ZEȚARI

II

STR.

MĂRGEANULUI X

BARCA

I2

STR.

MĂRGEANULUI X

SPAȚIULUI

13

SOS.

BUCUREȘTI - MĂGURELE

14

SOS

SALAJ

15

B-DUL

PIEPTĂNARI

16

STR.

IACOB ANDREI

17

STR.

BĂLAN CTIN

18

STR.

TUNSU PETRE

19

STR.

TROMPETULUI

20

STR.

CRIZANTEMELOR

21

Aleea.

LIVEZILOR

22

STR.

TOPORAȘI

23

STR.

ALEXANGHEL

24

SOS

ALEXANDRIEI

25

STR.

ANTIAERIANA

26

STR.

VESELIEI

27

STR.

PUCHENI

29

STR.

ȘINEI

30

STR.

TEIUS

33

SOS.

VIILOR

35

PIAȚA

RAIIOVA

36

PIAȚA

CHIRIGII

37

STR.

CARLIBABA

39

DRUMUL

COOPERATIVEI

40

STR.

GAROAFEI

41

STR.

ZÂBRĂUȚI

42

STR.

GHIDIGENI

43

ALEA

STOGU

44

STR.

DR. CR. BUCLIU

45

STR.

HUMULEȘTI

46

STR.

CLADOVA

47

STR.

ÎNCLINATĂ

48

STR.

BRÂNISTANI

49

STR.

IONESCU CRISTEA

50

STR.

TIPARNIȚEI

51

STR.

CRINULUI

52

STR.

MÂNDREȘTI

53

STR.

FLOARE DE COLȚ

54

STR.

NEPTUN

55

STR.

VÂRTEJULUI

56

STR.

LUPTĂTORII

ANTIFASCIȘTI

57

STR.

SÂNTIMBRU

58

STR.

FIRUȚA

59

STR.

FRÂNARULUI

60

STR

ETERNITĂȚII

61

STR

FLAMURE1

62

STR

MORUZEST1LOR

63

STR

PER1NITA

64

DRUMUL

MOVILA

65

DRUMUL

BRAGADIRU

66

VALEA

TIMIȘULUI

67

DRUMUL

SANTANA

68

STR

ARTURGOROVEI

69

DRUMUL

SĂNTPAULX RADU

DUDESCU

70

STR

ANGHELESCU

71

INTR.

LACUL PASAREA

72

STR

VERIGEI

73

STR

PODUL. GIURGIULUI

74

STR

MITROPOLIT FILARET

75

STR

SADULUI

Breviarul de calcul nr. 1

Anexa 2


Determinarea necesarului de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale

Necesarul minim de utilaje se calculează, conform Ordinului ANRSC 111/2007, folosind relația:


unde:

S - suprafața stradală deservită; [m2]

8,125,092.52

0.0175


I(s) - indicele mediu de producere a deșeurilor stradale luat în calcul de 175 kg/10.000 m2/zi, dacă la nivelul localității nu a fost stabilit prin măsurători și înregistrări statistice un alt indice; a(i) - numărul de utilaje de aceeași capacitate și grad de compactare;

16

2

2

1

550


b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [mc]

c(i) - gradul de compactare;

d(i) - numărul de curse efectuate/schimb;

e(i) - numărul de schimburi/zi.

p - densitatea deșeurilor stradale

Utilajele destinate activităților de colectare și de transport al deșeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, dacă se efectuează acest serviciu.

Numărul minim de utilaje destinate activităților de colectare și de transport al deșeurilor stradale se calculează cu relația:

a >

Sx/(s)

pxbxcxdxe

Suprafața lucru maturat manual carosabil =

3,129,157.06

mp

Suprafața lucru maturat manual trotuar =

1,073,970.46

mp

Suprafața lucru intretinere puncte fixe =

272,740.10

mp

Suprafața lucru maturat mecanizat =

3,649,224.90

mp

Suprafața deservita S=

8,125,092.52

mp

a>              4.039463608

Concluzie:

Pentru colectarea si transportul deșeurilor stradale se vor asigura cinci autogunoiere, de capacitate 16 mc .

ANEXA nr. 3


Breviarul de calcul nr. 2

Determinarea necesarului de mijloace de măturat mecanic stradal

Necesarul minim de utilaje se calculează, conform Ordinului ANRSC 111/2007, folosind relația:

6,5 x JV(u) x V

L< —--—--

n

unde:

L - lungimea totală a străzilor pentru care se asigură serviciul pe un schimb/zi; [km]

N(u) - numărul de utilaje aferente serviciului;

V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

n - numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb.


314.10   314,101.80

3

 • 8.5

 • 1.5

Numărul minim de utilaje N(u) pentru maturat mecanic se calculează cu relația:

N(u) > (Lx n)/(6,5 x V)

N(u)>  8.53

Concluzie:

Pentru activitatea de maturat mecanizat se vor asigura 3 automaturatoare mari care vor lucra 2 schimburi / zi fiecare schimb de 12 h, 7 zile/sapt, 335 zile/an.

Pentru activitatea de maturat mecanizat se vor asigura 6 automaturatoare medii care vor lucra 2 schimburi / zi fiecare schimb de 12 h, 7 zile/sapt, 335 zile/an.

ANEXA 4

Caile de circulație pe care se executa maturatul manual incluzând si parcările de reședința

Nr.cr

Denumire tronson strada

Dimensiuni tronson strada

Dimensiuni trotuar

Lu ng

(m)

Lat (m)

Sup [m2]

Lung

(m)

Lat (m)

Sup |m2J

1

ABAGIILOR

40

4

160

40

2

80

2

ABATAJULUI

550

6

3300

550

1.2

660

3

ABNEGAȚIEI

150

6

900

150

2

300

4

ACIDA VA

208

6.5

1352

208

2.2

457.6

5

ACVILA

150

3

450

150

1

150

6

ACVILA

368

6.9

2539.2

368

1.9

699.2

7

ADRIAN

240

6.6

1584

240

3.9

936

8

AGAPIE ION CAPORAL

105

6

630

105

4

420

9

ALBENI

260

6

1560

260

2

520

10

ALBOTESTI

260

6

1560

260

2

520

1 1

ALEXANDRIEI

3,400

14

47600

3,400

8.7

29580

12

ALIMAN

280

6.5

1820

280

2

560

13

ALTOIULUI

240

6.3

1512

240

1.6

384

14

AMARADIEI

105

6.5

682.5

105

2

210

15

AMURGULUI

810

7.4

5994

810

4.6

3726

16

ANASTASIU CONSTANTIN

220

7.2

1584

220

3

660

17

ANGHELALEXANDRU

345

12

4140

345

2

690

18

ANGHELACHE IVAN CAPORAL

242

6.5

1573

242

4

968

19

ANTIAERIANA

2,050

14.1

28905

2,050

5.5

11275

20

ANTONIU ALEXANDRU

200

6

1200

200

2

400

21

ANUL 1821

250

3

750

250

1.5

375

22

APOLODOR

400

7.2

2880

400

1.5

600

23

ARAMEST1

160

6

960

160

0.5

80

24

ARBANASI

180

6

1080

180

0.5

90

25

AREFU

155

8

1240

155

1

155

26

Argoului

0

0

0

0

0

0

27

ARMISTIȚIULUI

200

7

1400

200

4

800

28

ARON PUMNUL

600

6.6

3960

600

4

2400

29

ASACHIGHEORGHE

300

6

1800

300

1

300

30

ASISTENTEI

150

4

600

150

2

300

31

ATANASIU ION PROFESOR DOC

235

7.2

1692

235

2.3

540.5

32

AZIMEI

78

6.6

514.8

78

3.4

265.2

->

3 3

BABES VICTOR PROFESOR DOC

260

6

1560

260

1.5

390

34

BACAU

100

3

300

100

2

200

35

BACAU

280

10

2800

280

2

560

36

BACHUS

1,078

10

10780

1,078

5

5390

37

BACIULUI

490

6

2940

490

4

1960

38

BADARAU EUGEN

30

6.5

195

30

2

60

39

BADEA DUMITRU

240

6.5

1560

240

2.6

624-

40

BAGDASAR DUMITRU DOCTOF

400

13.5

5400

400

4

1600

41

BAIONETEI

100

8

800

100

2

200

42

BAIULESCU ION

705

6

4230

705

4

2820

43

BAJEST1

225

6.5

1462.5

225

3

675

44

BALAN CONSTANTIN CAPORA

220

6.5

1430

220

3

660

45

BALANEST1

235

6

1410

235

3.4

799

46

BALINESTI

270

6

1620

270

2

540

47

BALOMIR

360

6.5

2340

360

1080

48

BALTAGULUI

400

6.3

2520

400

1.6

640

49

BANU MĂRĂCINE

300

6

1800

300

1.35

405

50

BARAJULUI

240

10.3

2472

240

1

240

51

BARAOLT

250

6

1500

250

4

1000

52

BARBATESCU VECHI

240

6

1440

240

2

480

53

BĂRBĂTEȘTI

180

6

1080

180

2

360

54

BARDASULUI

525

6

3150

525

n

J

1575

55

BASARABILOR

240

6.5

1560

240

o

J

720

56

BASCOV

220

5

1100

220

2

440

57

BATASANI

150

4

600

150

2

300

58

BAZALTULUI

300

6

1800

300

0

0

59

BACANAU

250

6

1500

250

0

0

60

BECLEAN

250

6

1500

250

4

1000

61

BEGA

90

4

360

90

2

180

62

BEGA

270

6

1620

270

4

1080

63

BEICA

105

4

420

105

2

210

64

BELDIMAN ALEXANDRU

72

14

1008

72

3

216

65

BALENI

450

6

2700

450

2

900

66

BEREA

60

4

240

60

2

120

67

BERESCU ION

100

6

600

100

2

200

68

BERZOV1A

425

5.8

2465

425

1.2

510

69

BIRCA

600

6.6

3960

600

3.4

2040

70

BIRLAD

230

5.5

1265

230

3.6

828

71

BIRLEA

280

7.2

2016

280

2.4

672

72

BIRNOVA

424

8.6

3646.4

424

2.5

1060

73

BISERICA GHENCEA

68

6

408

68

0

0

74

BISTRETU

45

n

J

135

45

1.8

81

75

BITUMULUI

200

6

1200

200

2

400

76

BLEJAN FLOREA SERGENT MA.

270

7.5

2025

270

O J

810

77

BLIDARI

100

4.5

450

100

0

0

78

BOBILNA

180

8.5

1530

180

4

720

79

BOBULUI

418

8

3344

418

4.2

1755.6

80

BOCANET ALEXANDRU

250

6

1500

250

4

1000

81

BOGDANESCU IORDAN

180

6

1080

180

1.5

270

82

BOICESCU ALEXANDRU DOCT(

285

6

1710

285

1

285

83

BOLBOCI

135

6

810

135

0

0

84

BOLDEȘTI

500

6

3000

500

2

1000

85

BONEA CONSTANTIN

190

5

950

190

2.5

475

86

BORCAN ION

150

6

900

150

7

300

87

BORSEC

225.6

7.3

1646.88

225.6

1.4

315. 84

88

BOTESCU HARALAMBIE DOCT

200

6

1200

200

2

400'

89

BOTEZ DUMITRU

90

5.5

495

90

2.5

225

90

BOTORANI

192.8

3.9

751.92

192.8

2.5

482

91

BOTORCA

40

2.5

100

40

2

80

92

BOTORCA

500

6

3000

500

2

100 0

93

BOTOȘANI

450

6.5

2925

450

4

1800

94

BRADEANA

225

6

1350

225

2

450

95

BRAGADIRU

3,000

6

18000

3,000

0

0

96

BRANISTARI

62

6.5

403

62

1.3

80.6

97

BRANISTARI

200

7

1400

200

3

600

98

BRANIȘTEA

350

2.5

875

350

3

1050

99

BRATASANCA

530

6.5

3445

530

1.4

742

100

BRATILA

260

6

1560

260

4

1040

101

BRAZILOR

150

7.2

1080

150

1

150

102

BREBENEI

157

6

942

157

4

628

103

BRESLELOR

130

6

780

130

2

260

104

BREZOI

375

7.2

2700

375

4.8

1800

105

BREZOIANU ION

221

13.5

2983.5

221

o

3

663

106

Băltărețului

0

0

107

BRIULUI

240

6.6

1584

240

1.8

432

108

BRUTUS M. I.

150

6

900

150

1.5

225

109

BUCUREASA

50

5

250

50

0

0

110

BUCUREȘTI MĂGURELE

200

8

1600

200

2.5

500

1 11

BUCUREȘTI MĂGURELE

4,670

7

32690

4,670

2.5

11675

112

BUCUREȘTI MĂGURELE

0

0

113

BUICLIU CRISTEA DOCTOR

160

7.2

1152

160

3

480

114

BULBOACA

110

6

660

110

3

330

1 15

BULGARUS

260

6

1560

260

n

3

780

116

BURLACU ION CAPORAL

50

6

300

50

2

100

1 17

BURLACU ION CAPORAL

413

6.6

2725.8

413

1.4

578.2

118

BURZUC

90

5.5

495

90

1.5

135

1 19

BUSUIOCULUI

100

6

600

100

2

200

120

BUTIMANU

100

5.5

550

100

n

3

300

121

BUTOIANU MIHAIL GENERAL I

90.3

7.3

659.19

90.3

o

3

270.9

122

BUTURUGENI

60

6

360

60

n

3

180

123

BUTURUGILOR

350

7.2

2520

350

4.8

1680

124

BUZĂU

230

5.3

1219

230

1

230

125

BUZOIENI

426

6.6

2811.6

426

5

2130

126

CĂLĂREȚILOR

150

6

900

150

0

0

127

CĂLIFARULUI

250

8

2000

250

2

500

128

CALIN1CI MIHAIL

120

7.5

900

120

2.5

300

129

CAMPINA

230

6

1380

230

2

460

130

CAPSA ȘTEFAN DOCTOR

218.7

7.2

1574.64

218.7

2

437.4

131

CARACAL

240

6.5

1560

240

2.5

600

132

CARAGIALE MATEIU

450

8

3600

450

1.5

675

133

CARCALECHI ZAHARIA

275

8.6

2365

275

3

825

134

CARELOR

105

4.5

472.5

105

1.5

157.5

135

CARPEA ION SERGENT MAJOR

240

6.5

1560

240

2

480

136

CARTOJANCA

90

4.5

405

90

o J

270

137

CARTOJAN1

100

4.5

450

100

n J

300

138

CARUL MARE

160

6.5

1040

160

2

320

139

CARUL MIC

80

4.5

360

80

2

160

140

CĂRUȚEI

1,700

4

6800

1,700

1.5

2550

141

CASCADEI

170

7.5

1275

170

2

340

142

CĂSCIOARELE

0

0

143

CEDRILOR

189.1

6.8

1285.88

189.1

2.8

529.48

144

CEGAN IONITA

192.3

7.3

1403.79

192.3

2.6

499.08

145

CENAD

216.4

7.2

1558.08

216.4

2

432.8

146

CERNADIA

120

5.5

660

120

2.2

264

147

CERNAVODA

226.6

6.8

1540.88

226.6

1

226.6

148

CHEIA

300

6

1800

300

1.8

540

149

CHIHLIMBARULUI

183

6.5

1189.5

183

2

366

150

CHIMIRULUI

400

7

2800

400

1.3

520

151

CHIRCII

550

5.5

3025

550

2

1ÎOO

152

CHIRITESCU RADU

350

6

2100

350

2

700

153

CHIRNOGI

188

6

1128

188

2

376

154

CIBINULUI

115

8

920

115

J

345

155

CICLOP

127.6

8

1020.8

127.6

0

0

156

CILNISTE

200

5.4

1080

200

2.3

460

157

CIMPEANU ILIE LOCOTENENT

395

9

3555

395

1.5

592.5

158

CIMPENESTI

440

6

2640

440

o

3

1320

159

CIMPENEST1

120

6

720

120

2.5

300

160

CIMPIA BURNAS

230

6.2

1426

230

2.4

552

161

CIMPIA MIERLEI

228

6.8

1550.4

228

1

228

162

CIMPUL MARE

384

7.2

2764.8

384

2

768

163

CINCU

100

5

500

100

O

300

164

CINDEA ION SOLDAT

225

8.5

1912.5

225

3.5

787.5

165

CIOLPANI

160

6

960

160

2

320

166

CIORANU MIHAIL

158.5

7

1109.5

158.5

3

475.5

167

CIORAST1

150

4.5

675

150

2

300

168

CIRCULAȚIEI

180

7.5

1350

180

2.5

450

169

CIRLIBABA

503

10

5030

503

6

3018

170

CISLA

100

4.2

420

100

1.3

130

171

CIUBOT1CA CUCULUI

200

3.8

760

200

0

0

172

CIUBOTICA CUCULUI

360

6.5

2340

360

o

3

1080

173

CIUCA MIHAI DOCTOR

235

7.2

1692

235

2

470

174

CIULEANDRA

240

10

2400

240

n J

720

175

CIUREA AUREL

175.7

6.6

1159.62

175.7

2.8

491.96

176

CLADOVA

825

6.4

5280

825

3.2

2640

177

CLEJANI

152

6.6

1003.2

152

1.8

273.6

178

CLUCERU SONIA

260

8.8

2288

260

1.8

468

179

CLUNET DOCTOR

254.9

7.2

1835.28

254.9

2

509.8

180

COBAD1N

100

6

600

100

2

200

181

COBADIN

400

8

3200

400

4

1600

182

COCEA N. D.

1350

9

12150

1350

1.5

2025

183

CODRULUI

90

4.5

405

90

1.5

135

184

CODRULUI

250

7.2

1800

250

2.8

700

185

COJOCARU ELENA SI VASILE

384

8

3072

384

3.4

1305-6

186

COLIBASI

60

4.5

270

60

1.5

90

187

COLINDELOR

200

7.2

1440

200

0

0

188

COLINEI

200

7.7

1540

200

2.5

500

189

COMAN ION SOLDAT

360

5

1800

360

2

720

190

COMANESTI

57

9

513

57

0

0

191

COMSESTI

183

5.6

1024.8

183

2.7

494.1

192

CONDORULUI

400

8

3200

400

1320

193

CONEA ION

300

3.5

1050

300

2

600

194

CONFIRMĂRII

375

8.5

3187.5

375

3.2

1200

195

CONSECVENTEI

530

7.5

3975

530

3.5

1855

196

CONSTANTIN VODĂ

180

6

1080

180

2.8

504

197

CONSUMULUI

120

5.2

624

120

1.7

204

198

CONTEȘTI

100

8

800

100

2

200

199

COOPERAȚIEI

185

6.5

1202.5

185

2

370

200

COOPERATIVEI

951

7

6657

951

2

1902

201

COOPERATIVEI

80.4

2

160.8

80.4

2

160.8

202

CORBITA

400

6

2400

400

2

800

203

CORIOLAN CAIUS MARCIUS

266

6.6

1755.6

266

2.1

558.6

204

CORNEA ION

180

5

900

180

3.2

576

205

COROD

225

6

1350

225

2.5

562.5

206

COSBUC GEORGE

400

10

4000

400

4

1600

207

COSMINA

150

4 .

600

150

2

300

208

COSOVENI

260

6

1560

260

2

520

209

COSTINESTI

150

8

1200

150

2.6

390

210

COSULENI

183

8

1464

183

0

0

21 1

COZIENI

630

7.5

4725

630

1890

212

CRAIOVEANU LUCA COLONEL

270

5.5

1485

270

2.5

675

213

CRAIOVITA

48.1

2.15

103.415

48.1

0

0

214

CRAISORULUI

225

7

1575

225

o

675

215

CRĂIȚELOR

650

5

3250

650

2.5

1625

216

CRASNA

300

6.2

1860

300

1

300

217

CREANGA ION

227.4

7

1591.8

227.4

4.8

1091.52

218

CREATA

362

6

2172

362

2

724

219

CREMENEI

100

4

400

100

1.8

180

220

CREMENEI

165

6.5

1072.5

165

2

330

221

CRIZANTEMELOR

380

7.5

2850

380

3.5

1330

222

CROITORU VASILE SOLDAT

715

12

8580

715

4.8

3432

223

CUCUTENI

577.5

6.5

3753.75

577.5

1.8

1039.5

224

CULTURII

260

5.5

1430

260

1

260

225

CUNTAN MARIA

469.4

7.2

3379.68

469.4

2.6

1220.44

226

CUNUNITA

130

6

780

130

o J

390

227

CUP1DON

215

6.5

1397.5

215

2.4

516

228

CURIE JOLLIOT FREDERIC

300

7.2

2160

300

2.4

720

229

CURTEA DE ARGEȘ

150

6

900

150

4

600

230

DAIA

65

6

390

65

2

130

231

DAICAREANU

155

6.6

1023

155

2.5

387.3

232

DAISOARA

45

5.4

243

45

2

90

233

DALIEI

180

6

1080

180

0

0

234

DAN MIHAIL PICTOR

200

7.5

1500

200

3.4

680

235

DANTELEI

110

6.5

715

110

2.5

275

236

DARASTI

100

5.5

550

100

2

200

237

DĂRNICIEI

235

6.6

1551

235

3

705

238

DARVAR1

100

5.5

550

100

n

J

300

239

DATINILOR

135

7.2

972

135

1

135

240

DAVIDESTI

528.2

6.3

3327.66

528.2

2.7

1426.1 4

241

DAVILA ANA

840

7

5880

840

3

2520

242

DAVILA CAROL

1,050

7

7350

1,050

3

3150

243

DEALUL COTMEANA

180

5.7

1026

180

2.3

414

244

DEGEȚELULUI

60

4.5

270

60

2.3

138

245

DELIU CONSTANTIN, SERGENT

250

7.2

1800

250

4.8

1200

246

DELURENI

385

8

3080

385

2.7

1039.5

247

DEMOSTHENE ATANASIE G-RA

558

6.6

3682.8

558

2

1116

248

DIHORULUI

400

8

3200

400

1.5

600

249

DIMIENI

120

6

720

120

2

240

250

DINCA ȘTEFAN

280

6.5

1820

280

2.6

728

251

DARSTE

200

6

1200

200

3.1

620

252

DISCIPLINEI

78

5.5

429

78

2.5

195

253

DOBRIN NICOLAE

163

4.5

733.5

.163

0

0

254

DOBRUN

180

7.6

1368

180

2.4

432

255

DOCOLINA

360

7.5

2700

360

1.8

648

256

DOCURI

104

6.5

676

104

2.8

291.2

257

DOGARU ANGHEL

254

7.6

1930.4

254

1.4

355.6

258

DOINA

300

6.2

1860

300

1.8

540

259

DOINA

660

8.4

5544

660

3.4

2244

260

DOLJ EȘTI

75

5.4

405

75

2.4

180

261

DOMNITA ANASTASIA

222

9.6

2131.2

222

3.2

710.4

262

DONIC1 GHEORGHE SERGENT

183

7.6

1390.8

183

3.4

622.2

263

DORNEASCA

340

7.2

2448

340

2

680

264

DORNISOARA

80

6.4

512

80

1.8

144

265

DORULUI

159

5.5

874.5

159

1.6

254.4

266

DRAG MARIN SERGENT MAJOR

105.7

7.8

824.46

105.7

2.5

264.25

267

DRAGALINA ION G-RAL

331.8

7.1

2355.78

331.8

2.5

829.5

268

DRAGANU NICOLAE

340

6

2040

340

2

680

269

DRAGASANI

250

6

1500

250

4

1000

270

DRAGHIESCU DIMITR1E DOCTC

200

7.2

1440

200

3.1

620

271

DRAGOMIRESTI

220

10

2200

220

-1 J

660

272

DRAGOVA

280

6

1680

280

2

560

273

DRAGU TEODOR INGINER

200

6

1200

200

n

3

600

274

DRĂGUȚ GHEORGHE CAPORAL

200

6.5

1300

200

2.5

500

275

CREATA

260

6.6

1716

260

2.8

728

276

DRUMUL MIC INTRE VII

90

8

720

90

0

0

277

DRUMUL MIC INTRE VII

90

5

450

90

0

0

278

DRUMUL NEFLIULUI

0

0

TIS)

DUDESCU RADU

300

6

1800

300

0.8

240

280

DUMBRAVA NOUA

1,170

8

9360

1,170

2

2340

281

DUMITRESCU ILIE SERGENT

140

6

840

140

4

560

282

DUMITRESCU VASILE

310

6

1860

310

4

1240

283

DUNAVAT

600

6.5

3900

600

3.5

2100

284

DUTA GHEORGHE

125

6.5

812.5

125

3.5

437.5

285

ECHERULUI

150

6

900

150

4

600

286

ECHINOCȚIULUI

500

7

3500

500

o

3

1500

287

ECLIPSEI

167.7

6.25

1048.13

167.7

1.25

209.6 25

288

ECUATORULUI

105

6

630

105

2

210

289

EFORIEI

100

8.1

810

100

n

3

300

290

EFTIM1U MACHE

170

5

850

170

3.2

544

291

ELEGIEI

300

6

1800

300

4

1200

292

ELIE RADU INGINER

133.4

12

1600.8

133.4

-y

3

400.2

293

ENACHESP1RACHE

250

6

1500

250

1.4

350

294

EPIGONILOR

600

6

3600

600

2.5

1500

295

EPIGRAMEI

100

6

600

100

. 2.5

250

296

ERIE EROUL

200

6

1200

200

n

3

600

297

EROII SANITARI

866.8

12

10401.6

866.8

6

5200.8

298

EROILOR

851

37.1

31572.1

851

5

4255

299

ETERNITATE

200

5

1000

200

1.2

240

300

ETERNITATE

850

6.6

5610

850

0.8

680

301

EUSTAT1U MIHAIL GENERAL

400

7

2800

400

4

1600

302

EVOCARE

75

8

600

75

2

150

303

FABRICA DE CHIBRITURI

435

12

5220

435

3

1305

304

FARCASANCA

95

5

475

95

1.8

171

305

FARCASANCA

225

8

1800

225

2.5

562.5

306

FAT FRUMOS

388.9

7.5

2916.75

388.9

1.9

738.9 1

307

FEDELEȘULUI

118

7.6

896.8

118

2.5

295

308

FERENTARILOR

1,900

18

34200

1,900

6

11400

309

FERENTARILOR

1,800

14

25200

1,800

4.5

8100

310

FERENTARILOR A

270

6

1620

270

2

540

311

FERENTARILOR B

270

6

1620

270

2

540

312

FERENTARILOR C

270

6

1620

270

2

540

3 13

F1L1ASI

130

8.5

1105

130

3

390

314

F1RUTA

350

6

2100

350

0

0

315

FLAMURE1

120

6

720

120

2

240

316

FLAUTULUI

208.3

8.6

1791.38

208.3

1.7

354.1 1

317

FLOARE DE COLT

500

8

4000

500

2

1000

318

FLOARE DE GHEATA

345

7

2415

345

2

690

319

FLOARE DE VIRF

125

8

1000

125

3

375

320

FLORARILOR

240

6.6

1584

240

2

480

321

FLOREA GHEORGHE SOLDAT

270

6

1620

270

2

540

322

FLORESCU AUREL

304

6

1824

304

3

912

323

FLORETEI

132

7.2

950.4

132

2

264

324

FLORICA

284

6.6

1874.4

284

2.5

710

325

FLUTURILOR

100

6.2

620

100

1.8

180

326

FOCHISTILOR

60

5

300

60

1.5

90

327

FOCȘANI

212

8

1696

212

n

3

636-

328

FRAGILOR

100

6

600

100

2

200

329

FRAGMENTULUI

176

11

1936

176

5

880

330

FRAȚII BUZESTI

395

8

3160

395

2.9

1145.5

331

FREAMĂTULUI

176

7.8

1372.8

176

2.8

492.8

o /-> JJZ

FRECATEI

50

150

50

2

100

JJJ

FRINARULUI

775

6.5

5037.5

775

2

1550

334

FR1NCESTI

150

5

750

150

2

300

335

FRUNTE LATA

174

7.5

1305

174

6

1044-

336

FULGERESTI

120

7.5

900

120

2

240

337

FULGILOR

50

o

J>

150

50

1.4

70

338

FUNIGEILOR

300

2.5

750

300

2

600

339

FURCULEST1

256

6

1536

256

1

256

340

FURNALULUI

202.7

8.5

1722.95

202.7

2

405.4-

341

GAFTON LAZ AR SERGENT

80

5

400

80

3.5

280

342

GAGESTI

60

J

180

60

2

120

343

GAICEANCA

182

7.5

1365

182

2

364

344

GAESTI

95

7

665

95

1.5

142.5

345

GAESTI

100

6

600

100

2

200

346

GALAUTASI

90

6

540

90

1.5

135

347

GALEA NICOLAE

240

6

1440

240

n

3

720

348

GALL IULIU

95

5

475

95

2

190

349

GARA DEALUL SPIRII

100

6

600

100

2

200

350

GARDENIEI

300

6

1800

300

3

900

351

GAROAFEI

105

8.1

850.5

105

2.7

283.5

352

GAROAFEI

1517.5

6

9105

1517.5

2

3035

353

GAROFEANU I. LOCOTENENT A

184.9

6.6

1220.34

184.9

1.8

332.82

354

GASPAR DUMITRU LOCOTENE1

110

6.6

726

110

1.6

176

355

GAZONULUI

120

5

600

120

2

240

356

GEMANATA

120

4.5

540

120

2

240

357

GHEORGHIADE TEODOSIU DOC

225

6.5

1462.5

225

2.5

562.5

358

GHEORGHIENI

604.3

8.4

5076.12

604.3

o

3.3

1994.19

359

GHEORGHIU FILOFTEIA

225

6.5

1462.5

225

2.5

562.5

360

GHEORGHIU PERICLE

220

6.8

1496

220

2.2

484

361

GHERGHEFULUI

134

6.2

830.8

134

1.8

241.2

362

GHERGHINA

135

6.6

891

135

3.4

459

Z" ''l

JOJ

GHIDIGENI

30

7.4

222

30

2

60

364

GHIDIGENI

165

6

990

165

2

330

365

GHIMES

120

8

960

120

2

240

366

GHIN DĂRI

300

2.5

750

300

2

600

367

GHIOCULUI

208

6.5

1352

208

1.5

312

368

GHIULAM1LA ION DOCTOR

220

6

1320

220

4

880

369

GIDESCU PETRE DOCTOR

150

8

1200

150

2.5

375

370

GILORTULU1

180

6.5

1170

180

2

360

371

GIRBEA ION CAP1TAN

150.5

6.7

1008.35

150.5

2.2

331.1

372

GIURGIULUI

230

7

1610

230

0

0

373

GIUVALA

90

5

450

90

2

180

374

GLAVACIOC

200

3

600

200

2

400

375

GLICINELOR

368

8.6

3164.8

368

2.6

956. 8

376

GORAN1

230

6

1380

230

2

460

377

GORGONA DIMITRIE

210

7.2

1512

210

3

630

378

GORJULU1

240

7

1680

240

2

480

379

GORNEN1

120

4

480

120

1.5

180

380

GOROVE1 ARTUR(Palos Gheorgh

300

4

1200

300

2

600

381

GRADINA CU CAI

94.6

7.4

700.04

94.6

2

189.12

382

GRĂDINII

300

6

1800

300

2

600

383

GRĂDINIȚEI

180

5

900

180

1

180

384

GRAPEI

538

8.2

4411.6

538

2.6

1398.8

385

GREACA

220

5

1100

220

1.5

330

386

GRECESCU DIMITRIE DOCTOR

140

7.1

994

140

2

280

387

GRIGOREANU PETRE CAPORAI

560

5.5

3080

560

2

1120

388

GRINDU

250

3

750

250

2

500

389

GRIPESCU ILIE

260

7.5

1950

260

1.5

390

390

GROZAVU VASILESUBLOCOTE

260

7.1

1846

260

J

780

391

GRUIA

415

6.3

2614.5

415

3.4

1411

392

GURA LOTRULUI

233.9

9

2105.1

233.9

1.9

444.4 1

393

GURA PADINII

150

5.5

825

150

1.5

225

394

GURIȚA ILIE FRUNTAȘ

400

6.5

2600

400

2

800

395

GUTEMBERG

170

8

1360

170

2.6

442

396

GUTUILOR

200

8

1600

200

2.5

500

397

HAGI DINA

380

7.2

2736

380

4.8

1824

398

HALMAGEANU GHEORGHE

260

6

1560

260

0.8

208

399

HĂRNICIEI

138

6.5

897

138

2

276

400

HARPEI

210

6

1260

210

1.3

273

401

HASDEU PETRICEICU BOGDAN

465

11.8

5487

465

5

2325

402

HATEGANA

315

8.5

2677.5

315

2.5

787.5

403

HEPITES ȘTEFAN INGINER

150

7.5

1125

150

2.5

375

404

HERCULANE

330

6.2

2046

330

1.5

495

405

HERCULE

380

5.2

1976

380

2.1

798

406

HERESCU PETRE DOCTOR

285

7.3

2080.5

285

2

570

407

HERESTI

200

5.8

1160

200

1.5

300

408

HUMULESTI

240

6.5

1560

240

1.3

312

409

HUMULESTI

1,186

6

7116

1,186

3.5

4151

410

HUMULESTI

250

7

1750

250

0

0

41 1

HURMUZESCU DRAGOM1R

200

4.5

900

200

2

400

412

H UT ANI

180

6

1080

180

1

180

413

IACOB ANDREI

720

8.5

6120

720

3

2160

414

IACOB ANDREI A.

300

6.5

1950

300

2

600

415

IACOB ANDREI B.

100

4.5

450

100

2

200

416

IACOB ANDREI C.

360

4.5

1620

360

2

720

417

IACOB ANDREI D.

140

4.5

630

140

2

280

418

IACOB ENI

452

6.2 ■

2802.4

452

3

1356

419

IACOVACHE INGINER

120

6.5

780

120

2

240

420

IANCU JIANU

745

9.6

7152

745

3.4

2533

421

IAȘI

465

8

3720

465

2

930

422

IASOMIEI

60

4.8

288

60

1.2

72

423

IATROPOL PANAIT DOCTOR

348

7.4

2575.2

348

2

696-

424

IAZULUI

230

6

1380

230

2

460

425

IEDEREI

165

7.2

1188

165

1.8

297

426

ILEANA COSINZEANA

350

7.4

2590

350

4.8

1680

427

ILEANA COSINZEANA

70

5.5

385

70

1.5

105

428

ILFOV

161

9.6

1545.6

161

3.4

547.<

429

IL1ADA

300

6

1800

300

2.5

750

430

ILIE MIHAIL SOLDAT

118

8.5

1003

118

3

354

431

IL1NA CAPORAL

200

7.2

1440

200

3.4

680

432

[MASULUI

200

6

1200

200

2

400

433

[MASULUI

400

8

3200

400

4

1600

434

IMBOLDULUI

200

4

800

200

1.5

300

435

ÎNCLINATĂ

240

7.5

1800

240

3.5

840

436

ÎNDRUMĂRII

450

8

3600

450

3.7

1665

437

INOVAȚIEI

75

5.5

412.5

75

2

150

438

ÎNVOIRII

120

6.5

780

120

2

240

439

IOACHIM GHEORGHE

220

6.6

1452

220

3

660

440

IONESCU CRISTEA

180

7.8

1404

180

1.8

324

441

IONESCU CRISTEA

340

6.8

2312

340

2.1

714

442

IONESCU ȘTEFAN OCTAVIAN

200

6.5

1300

200

2

400

443

IONESCU THOMA DOCTOR

422.8

8.1

3424.68

422.8

3.8

1606.64

444

IORDACHENASTASE

400

6.5

2600

400

2

800

445

IORDANA

100

6.6

660

100

3.4

340

446

IORGA GHEORGHE SERGMAJ

70

8.2

574

70

3

210

447

IOSIF O. EUGEN DOCTOR

171.6

7.4

1269.84

171.6

2.5

429

448

IOVAN ION FRUNTAȘ

237.8

7.1

1688.38

237.8

2.6

618.28

449

IOVITA

262.7

7.1

1865.17

262.7

2.6

683.02

450

ISPIRESCU PETRE

70

5.8

406

70

1.2

84

451

ISPIRESCU PETRE

1130

10

11300

1130

7

7910

452

ISTRATI CONSTANTIN

240

10

2400

240

2

480

453

IVANESCU DUMITRU

100

6.8

680

100

2.2

220

454

IZVOR

1500.3

17.2

25805.2

1500.3

4.1

6151.23

455

JIBLEA

240

6.3

1512

240

1.5

360

456

JIBOU

■ 75

4.5

337.5

75

2

150

457

JILISTE

230

6.8

1564

230

1.2

276

458

JIRLAU

250

7

1750

250

1.2

300

459

JUGURENI

380

6.9

2622

380

4

1520

460

JUPINESTI

80

5.2

416

80

1.8

144

461

JURILOVCA

230

4.6

1058

230

2

460

462

KOCH K. ROBERT DOCTOR

124

7.3

905.2

124

2.6

322.4

463

KOGALNICEANU MIHAIL

600

24

14400

600

6

3600

464

KOGALNICEANU MIHAIL

95

61

5795

95

7.8

741

465

LACUL BUCURA

450

7

3150

450

3

1350

466

LACUL CIULNITA

255

7

1785

255

2

510

467

LACUL DULCE

135

6

810

135

2.5

337.5

468

LACUL MARE

150

6.5

975

150

2

300

469

LACUL OLT1NA

158

6

948

158

2

316

470

LACUL ORZA

360

7

2520

360

3

1080

471

LACUL PASAREA

120

6

720

120

1.5

180

472

LACUL PLOPULUI

120

4.5

540

120

2

240

473

LACUL RASTU

80

6

480

80

0

0

474

LACUL URLEA

165

6

990

165

2

330

475

LANGEST1

215

6

1290

215

2

430

476

LANȚULUI

184.7

5

923.5

184.7

1.8

332.4-6

477

LASCARESCU VALDEMARCAP

270

7

1890

270

2

540

478

LĂSTUNULUI

75

6.5

487.5

75

2 '

150

479

LAVEI

237

8.5

2014.5

237

2

474

480

LAZARESCU DUMITRU

240

7

1680

240

2

480

481

LECCA CONSTANTIN PICTOR

160

7.2

1 152

160

4.8

768

482

LEONTE ANASTASIEVICI DOCT

396.8

5.4

2142.72

396.8

3.4

1349.12

483

LEOPARDULUI

215

6

1290

215

3

645

484

LERESTI

280

7.5

2100

280

3

840

485

LEREST1

300

7.5

2250

300

4.8

1440

486

LESPEZI

370

7

2590

370

3.4

1258

487

LETEA

45

2.5

112.5

45

2

90

488

LIBERTĂȚII

1100

24

26400

1100

6

6600

489

LILIACUL ALB

130

7.5

975

130

2

260

490

LIMANUL CORBULUI

120

6

720

120

3

360

491

LINTES PETRE LOCOTENENT

270

7.5

2025

270

2.4

648

492

LINTESTI

60

5

300

60

3

180

493

LIPSA

135

6.5

877.5

135

2

270

494

LIPSCANI

300

13.5

4050

300

4

1200

495

LISTER DOCTOR

916.7

10.5

9625.35

916.7

3.6

3300.12

496

LITOGRAFIEI

110

6

660

110

2

220

497

LIVEZILOR

750

7

5250

750

3

2250

498

LIVEZILOR

500

7

3500

500

n

3

1500

499

LIVEZILOR

500

1.6

800

500

3.4

1700

500

LOCUSTEANU ALEXANDRU Prc

300

7.4

2220

300

2.6

780

501

LUCEAFĂRULUI

109

17.3

1885.7

109

2.2

239.8

502

LUCERNEI

310

5

1550

310

0

0

503

LUCERNEI

310

7.5

2325

310

2

620

504

LUCIFER

100

7

700

100

2

200

505

LUNTREN1

90

5

450

90

2

180

506

LUPOAICEI

85

4.5

382.5

85

2

170

507

LUPTĂTORILOR ANTIFASCIST!

1,000

8.5

8500

1,000

1.5

1500

508

LUPTĂTORILOR ANTIFASCIST!

120

6

720

120

2

240

509

MAGHIRANULUI

105

6.5

682.5

105

2.4

252

510

MĂGURĂ CODLEI

300

8.6

2580

300

2.5

750

511

MAGURE1

360

9

3240

360

3

1080

512

MALCOCI

200

6

1200

200

4

800

513

MANEA SERBAN SERGENT

400

8.5

3400

400

2

800

514

MANESCU CONSTANTIN

230

8.8

2024

230

3.5

805

515

MANGALIA

75

6

450

75

2

150

516

MANOLESCU NICOLAE DOCTO

117.2

6

703.2

117.2

2.3

269.56

517

MĂRĂCIN ENI

250

6

1500

250

2

500

518

MARC AURELIU

195

7.6

1482

195

2.4

468

519

MARCON1 GUGLIELMO INGINE

100

6

600

100

2

200

520

MĂRGEANULUI

1,387

10.1

14008.7

1,387

5

6935

521

MĂRGINENI

155

7.5

1162.5

155

2.5

387.5

522

MARIN CONSTANTIN

540

8.5

4590

540

3.4

1835

523

MAR1NESCU CONSTANTIN LT.

580

18

10440

580

2.5

1450

524

MARINESCU GHEORGHE PROF

602.7

4.2

2531.34

602.7

4.2

2531.34

525

MARINESCU PETRE

180

540

180

1

180

526

MATEI CONSTANTIN

200

8.2

1640

200

3

600

527

MATEIASUL

255

7.5

1912.5

255

3

765

528

MAZILU TEODOR

230

6

1380

230

1.5

345

529

MERISANI

225

7

1575

225

3.4

765

530

MESTECANIS

555

6.9

3829.5

555

2

11 IO

531

MICULESCU CONSTANTIN

315

8.5

2677.5

315

->

3

945

532

MIDIA

60

6

360

60

2.5

150

533

MIERCUREA C1UC

230

6.8

1564

230

0.8

184

534

MIHAI STAN SERGENT

235

7.2

1692

235

4.8

1128

535

MIHAI VODĂ

900

12

10800

900

6

5400

536

MINDRESTI

600

9

5400

600

3

1800

537

M1NUCU

75

7

525

75

2

150

538

MIRCEA CEL BATRIN

400

7.5

3000

400

2.3

920

539

MIRINESCU MIHAIL DOCTOR

183

7.2

1317.6

183

2.4

439.2

540

MIȘCA PETRE CAPORAL

311

7

2177

311

3.4

1057.4

541

MISTREȚULUI

355

7.3

2591.5

355

1.5

532.5

542

MITARI

360

6.5

2340

360

2

720

543

MITROP.DOSOFTE1

600

9

5400

600

3.5

2100

544

MITROP. FILARET

250

8

2000

250

1.5

375

545

MITROP. IOSIF

600

9

5400

600

3.5

2100

546

MITROP. VENIAMIN COSTACHE

250

7.5

1875

250

n

3

750

547

MIULESTI

224.4

6

1346.4

224.4

1.2

269.28

548

MIZILENI

149.4

5.5

821.7

149.4

1.5

224.1

549

MOARA ROȘIE

120

7

840

120

2.5

300

550

MODORAN ENE SOLDAT

300

7

2100

300

4

1200

551

MOLDOVEANULUI

72

8

576

72

2

144

552

MONEASA

255

6

1530

255

2

510

553

MORARU ȘTEFAN SERGENT

315

7

2205

315

2

630

554

MORUZESTILOR

350

8.2

2870

350

2.5

875

555

MOS ADAM

360

7.5

2700

360

3.4

1224

556

MOSCULUI

240

7.5

1800

240

2

480

557

MOSTISTEA

225

6

1350

225

2

450

558

MOTOC

300

6

1800

300

2

600

559

MOTRULUI

135

8.2

1107

135

2.5

337.5

560

MOVILITA

225

6

1350

225

2.5

562.5

561

MUCENICUL BECHERU

200

6

1200

200

2

400

562

MUNCITORULUI

200

7.5

1500

200

1.1

220

563

MUNȚII CARPATI

878

7.2

6321.6

878

3.8

3336.4

'564

MUSAT CONSTANTIN SERGENT

180

8.6

1548

180

2.4

432

565

MUSATINILOR

180

6.5

1170

180

2

360

566

MUSCA NICOLAE

80

6

480

80

1

80

567

MUSCA VASILE

80

7

560

80

2

160

568

NABUCULU1

150

7.1

1065

150

3.7

555

569

NAIPU

220

6.5

1430

220

0.8

176

570

NANDRU

200

7.8

1560

200

2

400

571

NANU MUSCEL 1OAN DOCTOR

141

7.3

1029.3

141

2.6

366.t5

572

NASAUD

490

16

7840

490

8

3920

573

NAȚIUNILE UNITE

1000

24

24000

1000

J

3000

574

NĂVALNICULUI

150

7

1050

150

2.5

375

575

NEAGOE BASARAB

30

4

120

30

1

30

576

NEDEIA

150

6

900

150

2

300

577

NEDELCU ILIE CAP1TAN

395

7.2

2844

395

2.7

1066.5

578

NEDELEANU ION SERGENT MA

500

4

2000

500

1.5

750

579

NEFLIULU1

600

6

3600

600

2

1200

580

NEGRI COSTACHE

74.8

6.1

456.28

74.8

1.4

104.7 2

581

NEGRI COSTACHE

340.8

8.4

2862.72

340.8

7.4

2521.92

582

NEHOIASI

480

8

3840

480

2

960

583

NENCIU PETRE

340

8.6

2924

340

2.4

816

584

NEPTUN

100

4.5

450

100

1.5

150

585

NEPTUN

0

0

586

NEPTUN

800

7

5600

800

3

2400

587

NICULESCU 1OSIF

150

7

1050

150

2.4

360

588

NIVELĂRII

150

7

1050

150

450

589

NOVACI

500

8

4000

500

4

2000

590

NUFĂRUL GALBEN

850

8.8

7480

850

1.8

1530

591

NUTU ANGHEL

300

7

2100

300

2

600

592

NUTU ION SERGENT

540

7.2

3888

540

4.8

2592

593

OAIE ION EROU

92

7

644

92

2

184

594

OBEDENARU MIHAIL DOCTOR

317.2

7.2

2283.84

317.2

2.3

729.56

595

ODIHNEI

195

7.2

1404

195

2.4

468

596

ODOARE1

120

9

1080

120

5

600

597

OFRANDEI

350

8.6

3010

350

2.4

840

598

OGORULUI

238.8

7.5

1791

238.8

2.5

597

599

OGRADEI

440

7

3080

440

2

880

600

OGREZENI

70

6

420

70

2

140

601

OJOGULUI

105

6

630

105

2

210

602

OLARU ZAMFIR

215

8.6

1849

215

2.4

516

603

OLTEANU SOLDAT

80

7.5

600

80

2.5

200

604

OLTINA

110

6

660

110

2.4

264

605

OLTULUI

700

6

4200

700

2

1400

606

OMĂTULUI

200

6

1200

200

2

400

607

OPERETEI

0

0

608

OPREA ISTRATE

150

6

900

150

2

300

609

ORDINII

144

7.5

1080

144

2.5

360

610

ORION

380

7.5

2850

380

2.5

950

61 1

ORLEANU PAUL

75

6

450

75

2

150

612

OSIRIS

200

7

1400

200

2

400

613

OSTROV

250

6

1500

250

2.5

625

614

OSTROVENI

75

6.5

487.5

75

2

150

615

OTELENI

150

4

600

150

2

300

616

OTELUL ROȘU

45

6.5

292.5

45

2

90

617

OTULESCU SCARLAT

90

6.5

585

90

2

180

618

PALOTA

130

7

910

130

2

260

619

PALTINILOR

120

8

960

120

2

240

620

PALTINOASA

300

8

2400

300

1.5

450

621

PANDURI

1,470

27.5

40425

1,470

6.5

9555

622

PANERULUI

200

7

1400

200

2

400

623

PANTEREI

101.6

7

711.2

101.6

1.1

111.76

624

PĂPUȘOIULUI

180

7

1260

180

2.5

450

625

PARASCHIVESCU

135

6

810

135

2

270

626

PASAREA

140

7

980

140

1.5

210

627

PASTEUR LOUIS DOCTOR

26.2

8.2

214.84

26.2

1.3

34.06

628

PASTEUR LOUIS DOCTOR

572.3

8.5

4864.55

572.3

3.2

1831.36

629

PĂSTRĂVILOR

130

7.6

988

130

2.4

312

630

PĂȘUNILOR

360

12

4320

360

1.2

432

631

PĂȘUNILOR

300

6.5

1950

300

2

600

632

PATULENI

75

6

450

75

1

75

633

PAULESCU NICOLAE

150

6

900

150

2

300

634

PAULINA

195

7.5

1462.5

195

2

390

635

PĂUN ILIE

110

7

770

110

2

220

636

PĂUN NICOLAE CAPORAL

250

7.5

1875

250

2

500

637

PĂUN PETRE

170

8

1360

170

5

850

638

PĂUN VASILE

45.5

5.5

250.25

45.5

1.8

81.9

639

PAUNASUL CODRILOR

650

7.5

4875

650

3

1950

640

PAUSA

224

6.9

1545.6

224

1.2

268.8

641

PA VEL CONSTANTIN

520

7

3640

520

3

1560

642

PAZEI

160

6.5

1040

160

1.5

240

643

PECINEAGA

710

7.2

5112

710

4

2840

644

PEC1N1SCA

300

6

1800

300

3

900

645

PECIU NOU

400

7.2

2880

400

j

1200

646

PELEAGA

130

7

910

130

390

647

PELEA AMZA (Revoluției)

285.4

7.4

2111.96

285.4

1.5

428.1

648

PENES DUMITRU AVIATOR

250

7

1750

250

2

500

649

PENTELEU

300

2.5

750

300

2

600

650

PEPINIEREI

150

8.2

1230

150

1.5

225

651

PERENI

130

8.2

1066

130

1

130

652

PERINITA

380

7

2660

380

2

760

653

PERSICANI

80

7

560

80

2.5

200

654

PERSICANI

230

8

1840

230

2.2

506

655

PETALELOR

200

8.2

1640

200

2.2

440

656

PETRESCU ZAHARIA DOCTOR

108.5

6.3

683.55

108.5

2

217

657

PETRIN1 GALAȚI MIHAIL DOCT

165

7.4

1221

165

2.5

412.5

658

PETROȘANI

220

7.5

1650

220

2

440

659

PETRU VODĂ

260

7.6

1976

260

2.6

676

660

PIATRA ALBA

240

7.6

1824

240

2.6

624

661

PIATRA NEAMȚ

500

7.1

3550

500

1.2

600

662

PIATRA OLT

230

6

1380

230

1.2

276

663

PIATRA ȘOIMULUI

255

7.5

1912.5

255

2

510

664

PICHETULUI

185

7.8

1443

185

2

370

665

PIEPTĂNARI

1,300

18

23400

1,300

4.4

5720

666

PIRAMIDEI

240

7.5

1800

240

2

480

667

PITEȘTI

200

7.2

1440

200

2

400

668

PITICULUI

100

6

600

100

1.5

150

669

PITPALACULUI

120

8

960

120

2

240

670

PARAULUI

60

6.5

390

60

2

120

671

PANGARATI

135

7

945

135

2

270

672

PLAISOR

135

7

945

135

2

270

673

PLATANULUI

260

4

1040

260

1

260

674

PLATINEI

240

6

1440

240

1.5

360

675

PLESANI

320

7.6

2432

320

960

676

PLEVNEI

140

7.6

1064

140

2.4

336

677

PLIVITULUI

200

7.6

1520

200

600

678

PLOPENI

225

6.5

1462.5

225

2.5

562.S

679

PLOPENI

150

7

1050

150

2

300

680

PODOLENI

180

7

1260

180

2

360

681

PODUL GIURGIULUI

375

7

2625

375

3.5

1312.5

682

PODUL GIURGIULUI

675

7

4725

675

2.5

1687.5

683

POENARU PETRACHE

309.8

6.6

2044.68

309.8

2

619.6

684

POENARU VASILE FRUNTAȘ

250

8.2

2050

250

2.5

625

685

POENITA

210

7

1470

210

2

420

686

POIANA VERDE

200

8

1600

200

2

400

687

POLITIEI

.167

7

1169

167

1.7

283.9

688

POLONI VICTOR DOCTOR

181.6

7.1

1289.36

181.6

3.1

562.96

689

PONTONIERILOR

140

7

980

140

2

280

690

POPA NAE

330

8

2640

330

2.2

726

691

POPA ȘTEFAN

250

8.2

2050

250

->

750

692

POPA SUBLOCOTENENT

560

7.5

4200

560

5

2800

693

POPEIA CORNELIU COLONEL

359.9

6.5

2339.35

359.9

1.9

683.81

694

POPESCU GHEORGHE

150

7

1050

150

2

300

695

POPESCU GOPO ION

100

15

1500

100 .

12

1200

696

POPINA

120

7.2

864

120

2.8

336

697

POPOVICI NICOLAE ELEV

300

6

1800

300

0.8

240

698

POROJAN NICOLAE SOLDAT

200

7.2

1440

200

4

800

699

PORTITA

240

7

1680

240

1.2

288

700

PORUMBARU ION MAIOR

300

66

19800

300

2

600

701

POSADA

70

3.5

245

70

2

140

702

POSADA

112

6.5

728

112

1.5

168

703

POSADA

250

6

1500

250

1.7

425

704

PREDA CAPORAL

310

7.2

2232

310

2.2

682

705

PREPELICARULUI

230

7.5

1725

230

2.5

575

706

PRETORIENILOR

87.4

4.9

428.26

87.4

2.1

183.54

707

PRIBEAGULUI

250

5

1250

250

2

500

708

PRICOPAN

150

7.5

1125

150

3

450

709

PRICOPAN

750

7.5

5625

750

j

2250

710

PROGRESULUI

3,800

21

79800

3,800

3

11400

711

PRUNDENI

60

6

360

60

1.5

90

712

PRUNDENI

270

8

2160

270

2

540

713

PRUNDULUI

120

7.5

900

120

o J

360

714

PRUNDULUI

180

7.6

1368

180

2.4

432

715

PRUNILOR

200

7.5

1500

200

2

400

716

PRUN1SOR

60

7.5

450

60

1.3

78

717

PUCHENI

1,737

8

13896

1,737

4

694S

718

PUIȘOR

519.3

9.6

4985.28

519.3

3.7

1921 .^1

719

RACAC1UNI

230

7

1610

230

2

460

720

RACHETEI

120

7

840

120

1

120

721

RACHITASULUI

227

7.2

1634.4

227

1.8

408.6

722

RACOS

100

5

500

100

1.2

120

723

RACOVITA FELICIA

88.8

7.3

648.24

88.8

3.2

284.1 <5

724

RADACINEI

800

. 7.5

6000

800

2

1600

725

RADARULUI

250

7.5

1875

250

2.5

625

726

RADASENI

280

7

1960

280

3

840

727

RAD1TE1

369

6.2

2287.8

369

1.8

664.2

728

RADOVICI ION DOCTOR

150

6.1

915

150

2.2

330

729

RADU CONSTANTIN

420

7

2940

420

1260

730

RADUCANU CRISTEA CAPORAI

300

8.5

2550

300

2.8

840

731

RADULESCU MUSAT

180

7.5

1350

180

2.5

450

732

RAFIEI

225

7.5

1687.5

225

2.5

562.5

733

RAHOVEI

2,740

14

38360

2,740

8.7

23838

734

RAINER FRANCISC PROFESOR

362

13.5

4887

362

4

1448

735

RAZOARE

174

14

2436

174

6

1044

736

RECAS

180

6

1080

180

2

360

737

RECRUTULUI

233.2

5.5

1282.6

233.2

1.7

396.44

738

REGINA ELISABETA

782

24

18768

782

6

4692

739

RHEA SILVIA

200

7.6

1520

200

2.4

480

740

RINOCERULUI

280

7.5

2100

280

1.5

420

741

RISIPITU SAMOILA SOLDAT

120

8

960

120

2

240

742

RITORIDE

345

8

2760

345

2

690

743

RIUREANU DOCTOR

92.7

1.8

166.86

92.7

1

92.7

744

RIURENI

200

7

1400

200

2.5

500

745

ROJISTEA

95

6.5

617.5

95

2

190

746

ROMAN

230

7

1610

230

2

460

747

ROMANITEI

156.6

5.7

892.62

156.6

1.5

234.9

748

ROMBULUI

381

7.7

2933.7

381

">

J

1143

749

ROMNICEANU GRIGORE DOCT(

499.9

15.5

7748.45

499.9

2.7

1349.73

750

ROSCA PÂNDELE

180

7.5

1350

180

2

360

751

ROV1NARI

250

6

1500

250

0

0

752

ROZETULU1

390

8

3120

390

2.8

1092

753

ROZNOV

45

6

270

45

1.5

67.5

754

RUPEA

500

6

3000

500

1.2

600

755

RUSCA1

135

7

945

135

2

270

756

RUSE DUMITRU

270

7.5

2025

270

2.5

675

757

SABINELOR

964.3

12.5

12053.8

964.3

5.3

5110.79

758

SADULUI

700

7.5

5250

700

2

1400

759

SALAJ

300

7

2100

300

2

600

760

SALAJ

2,400

8

19200

2,400

4

9600

761

SALIGNY ANGHEL INGINER.

160

12

1920

160

8

1280

762

SALVIEI

350

8

2800

350

2

700

763

SANATORIULUI

330

6.5

2145

330

3.7

122]

764

SAMUIL VULCAN

526.8

7.1

3740.28

526.8

2.6

1369.«58

765

SANCRAIUL

180

7.7

1386

180

0

0

766

SANDOR GHEORGHE SERGENT

250

4

1000

250

1

250

767

SARU DORNEI

210

6

1260

210

0

0

768

SANDUL1TA

450

6.8

3060

450

2

900

769

SANMARTIN

245

6

1470

245

1.2

294

770

SANPAUL

640

7

4480

640

0

0

771

SANTANA

500

6

3000

500

1.2

600

772

SANTIMBRU

950

2

1900

950

0

0

773

SAPIENTEI

252.2

6.6

1664.52

252.2

1.7

428.74

774

SAPUNARI

150

6

900

■ 150

0

0

775

SASCUT

270

8

2160

270

2

540

776

SATURN

240

6

1440

240

2

480

777

SCARLAT SERGENT

200

6.5

1300

200

2

400

778

SCHITUL MAGUREANU

116

12.3

1426.8

116

4.6

533.6

779

SCOARȚEI

237

6.5

1540.5

237

1.5

355.5

780

SCURTA

90

6.8

612

90

1.8

162

781

SEBASTIAN MIHA1L

1,800

12

21600

1,800

6

10800

782

SEMĂNĂTORULUI

60

6.5

390

60

2

120

783

SEMĂNĂTORULUI

400

7.4

2960

400

4.5

1800

784

13-Sep

2,700

6

16200

2,700

2

5400

785

SERBESTI

130

7

910

130

2

260

786

SERBOTA

239

6.5

1553.5

239

1.4

334.6

787

SEVER AXENTE

120

6.5

780

120

2

240

788

SEVEREANU CONSTANTIN DOC

221.8

6.6

1463.88

221.8

2.1

465.78

789

SFINȚII APOSTOLI

843.8

7.3

6159.74

843.8

3.5

2953.3

790

SFINTUL ELEFTERIE

592

29.5

17464

592

4.1

2427.2

791

SILEXULUI

135

7

945

135

2

270

792

SILFIDELOR

85.7

9.7

831.29

85.7

2.4

205.68

793

SIMFONIEI

220

8

1760

220

2

440

794

SIMLEU

195

6

1170

195

2

390

795

ȘINDRILEI

332

7.6

2523.2

332

2.4

796.8

796

ȘINEI

225

6

1350

225

2

450

797

ȘINEI

1,700

9

15300

1,700

2

3400

798

SIRENELOR

691

7.8

5389.8

691

3.1

2142.1

799

SLATINA

170

7

1190

170

2

340

800

SOCEN1

100

6.5

650

100

1.5

150

801

SOCOLESTI

490

7

3430

490

1.5

735

802

SOLCA

80

7

560

80

1.5

120

803

SOLULUI

240

8

1920

240

1.5

360

804

SORENI

130

7

910

130

1.5

195

805

SPATARESTI

140

8

1120

140

2

280

806

SPĂTARUL PREDA

243.3

9.6

2335.68

243.3

3.6

875.88

807

SPAȚIULUI

380

7

2660

380

2.5

950

808

SPIRALEI

210

7

1470

210

2.5

525

809

SPLAI INDEPENDENTEI

3000

15.1

45300

3000

3.5

1050 0

810

SPULBER

190

7.6

1444

190

2.4

456

811

STAICOV1CI D. N1COLAE DOCT

686

8.2

5625.2

686

3.8

2606.8

812

STAMINELOR

140

8

1120

140

2

280

813

STANCIU GEORGE CRISTIAN E

300

6

1800

300

2

600

814

STANCU PETRE

150

7.5

1125

150

2.5

375

815

STANESCU IRINA

180

7

1260

180

2.5

450

816

STANISOARA

200

7.6

1520

200

2.4

480

817

ȘTEFAN VODĂ

120

6

720

120

1

120

818

ȘTEFAN VODĂ

435

6.5

2827.5

435

2

870

819

STEFANESCU ION

290

7.45

2160.5

290

1.45

420.S

820

STEFESTI

235.3

6

1411.8

235.3

1.3

305.8*2

821

STELELOR

65

6

390

65

2

130

822

STERE IONITA SOLDAT

90

6

540

90

1.5

135

823

STIINTEI

251.2

8.4

2110.08

251.2

1

251.2

824

ST1NA DE VALE

150

7.5

1125

150

2.5

375

825

STOENESCU COLONEL MEDIC

92.1

6.8

626.28

92.1

0

0

826

STOGU

180

7

1260

180

0

0

827

STOICANESTI

270

7

1890

270

2.8

756

828

STROE VASILE SUBLOCOTENE

220

7.5

1650

220

2

440

829

SUCEVITA

233

6.6

1537.8

ZJJ

2.2

512.6

830

SUFARU GHEORGHE

180

7.5

1350

180

1.5

270

831

SUHAIA

300

7

2100

300

2.5

750

832

SULFINEI

100

7.2

720

100

2.8

280

833

SULINA

150

8

1200

150

2

300

834

SULIȚEI

284

7.8

2215.2

284

2.8

795.2

835

SUMANDRA

230

7.5

1725

230

1.3

299

836

SUNĂTOAREI

130

7.4

962

130

3.2

416

837

SURANESTI

235.1

6

1410.6

235.1

1.2

282.12

838

SURDUC

114

8

912

114

2

228

839

SURIANU

30

3.5

105

30

2

60

840

SURLEI

300

7

2100

300

2.5

750

841

ȘUVIȚA

80

6

480

80

2

160

842

ȘUVIȚA

280

6

1680

280

2

560

843

SUZANA

380

8

3040

380

4

1520

844

TABARA STAN

285.6

6

1713.6

285.6

1.7

485.52

845

TABLAN DUMITRU SERGENT

270

8.2

2214

270

1.5

405

846

TĂCERII

180

7.5

1350

180

2.5

450

847

TĂCU DUMITRU INGINER

255

7.5

1912.5

255

2.5

637.5

848

TAIGA

230

6.4

1472

230

1.3

299

849

TALAZULUI

260

8

2080

260

2

520

850

TĂLMĂCI

100

7.5

750

100

2.5

250

851

TAMASOA1A

154.3

5.1

786.93

154.3

1

154.3

852

TANASE ION SOLDAT

130

4

520

130

0

0

853

TĂPȘANULUI

224

6

1344

224

2

448

854

TARANU GRIGORE DOCTOR

139.8

8.5

1 188.3

139.8

1.7

237.66

855

TARGU CARBUNESTI

0

0

856

TATARU PETRE EROU

80

5

400

80

1

80

857

TATARU PETRE EROU

450

7.6

3420

450

7.6

3420

858

TATU TUDOR SOLDAT

140

8

1120

140

2

280

859

TECUCI

228

6.8

1550.4

228

1

228

860

TEIULUI

500

8.2

4100

500

2

1000

861

TEIUS

900

6.7

6030

900

3.4

3060

862

TELITA

400

6.5

2600

400

2

800

863

TELIU

180

7.2

1296

180

n

540

864

TEODORESCU FLOREA DOCTO

134.9

6

809.4

134.9

2.1

283.29

865

TEODORI IULIU DOCTOR

115.1

7.2

828.72

115.1

2.4

276.2 4

866

TEODORU DUMITRU INGINER

345

8

2760

345

3

1035

867

TEOHARI ANIBAL PROFESOR D

186

5.5

1023

186

1.5

279

868

TEPELUS

256

6.6

1689.6

256

o J

768

869

TEREMIA

135

6.5

877.5

135

2

270

870

TIGRULUI

40

10

400

40

2

80

871

TIGVENI

75

6

450

75

1.2

90

872

TIPARNIȚEI

320

4

1280

320

1

320

873

TIPARNIȚEI

960

6

5760

960

1.5

1440

874

T1RGOV1STEI

150

7.5

1125

150

2.5

375

875

TIRGU JIU

295

8

2360

295

2

590

876

TIRGU OCNA

100

6

600

100

2

200

877

TOBOȘARI

492

6.6

3247.2

492

1

492

878

TOCILEI

300

8

2400

300

2

600

879

TOCILESCU GR1GORE

300

7.5 ■

2250.

300

2.1

630

880

TODIRENI

240

6

1440

240

2

480

881

TOMA CONSTANTIN EROU

255

7.6

1938

255

2.4

612

882

TOMESCU NICOLAE DOCTOR

203.7

7.2

1466.64

203.7

2.6

529.62

883

TOMESCU VOICU

105

7.2

756

105

2.5

262.5

884

TOPLET

350

7

2450

350

2.5

875

885

TOPLICEANU VASILE SERGENT

300

6

1800

300

0.8

240

886

TOPOLNITA

400

6

2400

400

2.4

960

887

TOPOLOGULUI

500

7.2

3600

500

4.8

2400

888

TOPORASI

360

8

2880

360

->

3

1080

889

TOPORASI

975

7.2

7020

975

4.8

4680

890

TORTOMAN

75

7.6

570

75

2.4

180

891

TRĂGACIULUI

140

8

1120

140

2

280

892

TRAZNEA

20

7.5

150

20

2.5

50

893

TRIUNGHIULUI

394

8

3152

394

3

1182

894

TROMPETULUI

60

6

360

60

2

120

895

TROMPETULUI

850

7.2

6120

850

4.8

4080

896

TUDOR ALEXANDRU

130

6

780

130

2

260

897

FUFANILOR

120

8

960

120

2

240

898

TUFELOR

195

7.6

1482

195

2.4

468

899

TUFIȘULUI

90

6

540

90

2

180

900

TULCEA

50

5

250

50

8

400

901

T'UNSU PETRE SOLDAT

140

7.5

1050

140

2.5

350

902

TURCANEI

80

8

640

80

1

80

903

TURCENI

60

6.5

390

60

2

120

904

TURCENI

600

9.5

5700

600

J

1800

905

TURNESCU NICOLAE DOCTOR

182

7.3

1328.6

182

2.4

436.8

906

TURTURICA SERGENT

850

7.6

6460

850

2.4

2040

907

TUTUNARI

340

7.2

2448

340

2.4

81S

908

TZARCULUI

120

8

960

120

2

240

909

TZICHINDEAL DUMITRU

200

7

1400

200

600

910

TZIPEIU AUREL

37

3

111

37

2

74

911

ULMILOR

254

6.6

1676.4

254

3.4

863.6

912

UMBRARULUI

265

6.5

1722.5

265

2.5

662.5

913

UNGHEN1

210

7

1470

210

2

420

914

UNGHERULUI

75

5

375

75

2

150

915

UNIRII

800

24

19200

800

15

12000

916

URANIULUI

210

7

1470

210

1

210

917

URANUS

570

9

5130

570

5

2850

918

URDAREANU ION

233

7.2

1677.6

233

4.8

1118.4

919

URLEANU BARBU

141.9

7

993.3

141.9

1.6

227.04

920

URSA MICA

296.8

8.2

2433.76

296.8

2

593.6

921

USURELU ION CAPORAL

105

7

735

105

3

315

922

VALEA ALBA

70

6

420

70

2

140

923

VALEA ALBA

570

8

4560

570

3.5

1995

924

VALEA DRAGULUI

100

5

500

100

1.2

120

925

VALEA HIRTIBACIULUI

400

8

3200

400

2

800

926

VALEA POIENII

240

8.2

1968

240

720

927

VALEA TIMIȘULUI

150

6.5

975

150

2

300

928

VĂLENI

210

5.8

1218

210

2

420

929

VALISOARA

195.9

5.7

1116.63

195.9

1.3

254.67

930

VASLUI

210

6.8

1428

210

2

420

931

VEDEA

260

7

1820

260

780

932

VENUS

280

6.2

1736

280

6.2

1736

933

VERIGEI

280

6.2

1736

280

3

840

934

VESELIEI

50

6

300

50

0

0

935

VESELIEI

600

7.2

4320

600

4.8

2880

936

VICINA

100

7.2

720

100

3

300

937

V1C1NA

350

7

2450

350

n J

1050

938

VICOL NICOLAE DOCTOR

75

6.4

480

75

1.8

135

939

VIDULUI

130

7.2

936

130

2

260

940

VIGILENTEI

115.2

17

1958.4

115.2

1.5

172.8

941

VIGONIEI

400

7

2800

400

2

800

942

VIILOR

90

6.5

585

90

2

180

943

VIILOR

1,760

14

24640

1,760

4.5

7920

944

VIJELIE CAPITAN

200

6

1200

200

1

200

945

VILCELE

570.9

8.1

4624.29

570.9

2.9

1655.61

946

VILTOAREI

146

8.6

1255.6

146

3.4

496.4

947

VINATORI

180

6.5

1170

180

1.8

324

948

VIRTEJULUI

1,040

10

10400

1,040

2.5

2600

949

VISTEA GHEORGHE

255

6

1530

255

2.2

561

950

VISTIERILOR

250

7

1750

250

750

951

V1TZU ALEXANDRU DOCTOR

500

13

6500

500

4.1

2050

952

VLAD VODĂ

195

7

1365

195

2

390

953

VLADAIA

90

6

540

90

2

180

954

VLADIMIRESCU TUDOR

1,010

18.9

19089

1,010

6.2

6262

955

VLADIMIR1

70.5

8

564

70.5

J

21 1.5

956

VLASIN

30

2.5

75

30

2

60

957

VOICESTI

180

6

1080

180

2

360

958

VOINȚEI

100

7

700

100

2

200

959

VOITIN

203.3

7.4

1504.42

203.3

1.5

304.9 5

960

VRAB1E1

225

6.6

1485

225

2

450

961

VREDNICIEI

186

6

1116

186

2

372

962

ZABRAUTULUI

180

6

1080

180

3

540

963

ZAMFIR MARIN

40

4

160

40

0.8

32

964

ZĂRII

149.4

8.4

1254.96

149.4

3.6

537.84

965

ZĂVOIULUI

230

7.5

1725

230

2.5

575

966

ZEBREI

105

6.5

682.5

105

2

210

967

ZEȚARILOR

656

6

3936

656

3

1968

968

ZETEA

90

6.6

594

90

3.4

306

969

ZIDARULUI

214

6.6

1412.4

214

3.4

727.6

970

ZIMBRULUI

200

7.2

1440

200

1.8

360

971

ZIMINEL

150

6.5

975

150

2

300

972

ZORI DE ZI

530

6.6

3498

530

2.4

1272

973

ZORILOR

250

8

2000

250

3

750

Caile de circulație pe care se executa maturatul mecanizat incluzând si parcările de reședința

Nr. crt

Denumire tronson strada

Dimensiuni tronson strada

Dimensiuni trotuar

Lung

(m)

Lat

(m)

Sup [inp|

Lung

(m)

Lat

(m)

Sup» |mp]

l

ABAGIILOR

40

4

200

40

2

80

2

ABATAJULUI

550

6

2750

550

1.2

660

-> j

ABNEGAȚIEI

150

6

750

150

2

300

4

ACIDA VA

208

6.5

1040

208

2.2

457.6

5

ACVILA

150

3

750

150

1

150

6

ACVILA

368

6.9

1840

368

1.9

699.2

7

ADRIAN

240

6.6

1200

240

3.9

936

8

AGAP1E ION CAPORAL

105

6

525

105

4

420

9

ALBEN1

260

6

1300

260

2

520

10

ALBOTESTI

260

6

1300

260

2

520

1

ALEXANDRIEI

3,400

14

17000

3,400

8.7

29580

12

ALIMAN

280

6.5

1400

280

2

560

13

ALTOIULUI

240

6.3

■ 1200

240

1.6

384

14

AMARADIEI

105

6.5

525

105

2

210

15

AMURGULUI

810

7.4

4050

810

4.6

3726

16

ANASTASIU CONSTANTIN

220

7.2

1100

220

n J

660

17

ANGHELALEXANDRU

345

12

1725

345

2

690

18

ANGHELACHE 1VAN CAPORAL

242

6.5

1210

242

4

968

19

ANTIAERIANA

2,050

14.1

10250

2,050

5.5

11275

20.

ANTONIU ALEXANDRU

200

6

1000

200

2

400

21

ANUL 1821

250

O

3

1250

250

1.5

375

22

APOLODOR

400

7.2

2000

400

1.5

600

23

ARAMESTI

160

6

800

160

0.5

80

24

ARBANASI

180

6

900

180

0.5

90

25

AREFU

155

8

775

155

1

155

26

Argoului

0

0

0

0

0

0

27

ARMISTIȚIULUI

200

7

1000

200

4

800

28

ARON PUMNUL

600

6.6

3000

600

4

2400

29

ASACHIGHEORGHE

300

6

1500

300

1

300

30

ASISTENTEI

150

4

750

150

2

300

31

ATANASIU ION PROFESOR DOC

235

7.2

1175

235

2.3

540.5

32

AZIMEI

78

6.6

390

78

3.4

265.2

33

BABES VICTOR PROFESOR DOC

260

6

1300

260

1.5

390

34

BACAU

100

3

500

100

2

200

35

BACAU

280

10

1400

280

2

560

36

BACHUS

1,078

10

5390

1,078

5

5390

37

BACIULUI

490

6

2450

490

4

1960

38

BADARAUEUGEN

30

6.5

150

30

2

60

39

BADEA DUMITRU

240

6.5

1200

240

2.6

624

40

BAGDASAR DUMITRU DOCTO

400

13.5

2000

400

4

160 0

41

BAIONETEI

100

8

500

100

2

200

42

BAIULESCU ION

705

6

3525

705

4

2820

43

BAJESTI

225

6.5

1 125

225

-» J

675

44

BALAN CONSTANTIN CAPORA

220

6.5

1100

220

o

J

660

45

BALANEST1

235

6

1175

235

3.4

799

46

BAL1NESTI

270

6

1350

270

2

540

47

BALOM1R

360

6.5

1800

360

n J

1080

48

BALTAGULUI

400

6.3

2000

400

1.6

640

49

BANU MĂRĂCINE

300

6

1500

300

1.35

405

50

BARAJULUI

240

10.3

1200

240

1

240

51

BARAOLT

250

6

1250

250

4

1000

52

BARBATESCU VECHI

240

6

1200

240

2

480

53

BĂRBĂTEȘTI

180

6

900

180

2

360

54

BARDASULUI

525

6

2625

525

3

1575

55

BASARABILOR

240

6.5

1200

240

n J

720

56

BASCOV

220

5

1100

220

2

440

57

BATASANI

150

4

750

150

2

300

58

BAZALTULUI

300

6

1500

300

0

0

59

BACANAU

250

6

1250

250

0

0

60

BECLEAN

250

6

1250

250

4

1000

61

BEGA

90

4

450

90

2

180

62

BEGA

270

6

1350

270

4

1080

63

BEICA

105

4

525

105

2

210

64

BELDIMAN ALEXANDRU

72

14

360

72

3

216

65

BALENI

450

6

2250

450

2

900

66

BEREA

60

4

300

60

2

120

67

BERESCUION

100

6

500

100

2

200

68

BERZOVIA

425

5.8

2125

425

1.2

510

69

BIRCA

600

6.6

3000

600

3.4

2040

70

BIRLAD

230

5.5

1150

230

3.6

828

71

BIRLEA

280

7.2

1400

280

2.4

672

72

BIRNOVA

424

8.6

2120

424

2.5

1060

73

BISERICA GHENCEA

68

6

340

68

0

0

74

BISTRETU

45

3

225

45

1.8

81

75

BITUMULUI

200

6

1000

200

2

400

76

BLEJAN FLOREA SERGENT MA

270

7.5

1350

270

->

810

77

BLIDARI

100

4.5

500

100

0

0

78

BOBILNA

180

8.5

900

180

4

720

79

BOBULUI

418

8

2090

418

4.2

1755.6

80

BOCANET ALEXANDRU

250

6

1250

250

4

1000

81

BOGDANESCU IORDAN

180

6

900

180

1.5

270

82

BOICESCU ALEXANDRU DOCT

285

6

1425

285

1

285

83

BOLBOCI

135

6

675

135

0

0

84

BOLDEȘTI

500

6

2500

500

2

1000

85

BONEA CONSTANTIN

190

5

950

190

2.5

47S

86

BORCAN ION

150

6

750

150

2

300

87

BOR.SEC

225.6

7.3

1128

225.6

1.4

315.84

88

BOTESCU HARALAMBIE DOC'l

200

6

1000

200

2

400

89

BOTEZ DUMITRU

90

5.5

450

90

2.5

225

90

BOTORANI

192.8

3.9

964

192.8

2.5

482

91

BOTORCA

40

2.5

200

40

2

80

92

BOTORCA

500

6

2500

500

2

1000

93

BOTOȘANI

450

6.5

2250

450

4

1800

94

BRADEANA

225

6

1125

225

2

450

95

BRAGAD1RU

3,000

6

15000

3,000

0

0

96

BRAN1STAR1

62

6.5 ;

310

62

1.3

80.6

97

BRANISTARI

200

7

1000

200

n

3

600

98

BRANIȘTEA

350

2.5

1750

350

o

3

1050

99

BRATASANCA

530

6.5

2650

530

1.4

742

100

BRATILA

260

6

1300

260

4

1040

101

BRAZILOR

150

7.2

750

150

1

150

102

BREBENEI

157

6

785

157

4

628

103

BRESLELOR

130

6

650

130

2

260

104

BREZOI

375

7.2

1875

375

4.8

1800

105

BREZOIANU ION

221

13.5

1105

221

n

3

663

106

Băltărețului

0

0

107

BR1ULUI

240

6.6

1200

240

1.8

432

108

BRUTUS M. 1.

150

6

750

150

1.5

225

109

BUCUREASA

50

5

250

50

0

0

110

BUCUREȘTI MĂGURELE

200

8

1000

200

2.5

500

111

BUCUREȘTI MĂGURELE

4,670

7

23350

4,670

2.5

11675

112

BUCUREȘTI MĂGURELE

0

0

113

BUICL1U CRISTEA DOCTOR

160

7.2

800

160

3

480

114

BULBOACA

110

6

550

110

n

3

330

115

BULGARUS

260

6

1300

260

3

780

1 16

BURLACUION CAPORAL

50

6

250

50

2

100

117

BURLACU ION CAPORAL

413

6.6

2065

413

1.4

578.2

118

BURZUC

90

5.5

450

90

1.5

135

119

BUSUIOCULUI

100

6

500

100

2

200

120

BUTIMANU

100

5.5

500

100

n

3

300

121

BUTOIANU MIHAIL GENERAL 1

90.3

7.3

451.5

90.3

3

270.9

122

BUTURUGEN1

60

6

300

60

o

3

180

123

BUTURUGILOR

350

7.2

1750

350

4.8

1680

124

BUZĂU

230

5.3

1150

230

1

230

125

BUZOIENI

426

6.6

2130

426

5

2130

126

CĂLĂREȚILOR

150

6

750

150

0

0

127

CĂLIFARULUI

250

8

1250

250

2

500

128

CALIN1CI MIHAIL

120

7.5

600

120

2.5

300

129

CAMPINA

230

6

1150

230

2

460

130

CAPSA ȘTEFAN DOCTOR

218.7

7.2

1093.5

218.7

2

437.4

131

CARACAL

240

6.5

1200

240

2.5

600

132

CARAGIALE MATEIU

450

8

2250

450

1.5

67S

133

CARCALECHI ZAHARIA

275

8.6

1375

275

o

3

82S

134

CARELOR

105

4.5

525

105

1.5

157. 5

135

CARPEA ION SERGENT MAJOR

240

6.5

1200

240

2

480

136

CARTOJANCA

90

4.5

450

90

3

270

137

CARTOJANI

100

4.5

500

100

n

J

300

138

CARUL MARE

160

6.5

800

160

2

320

139

CARUL MIC

80

4.5

400

80

2

160

140

CĂRUȚEI

1,700

4

8500

1,700

1.5

2550

141

CASCADEI

170

7.5

850

170

2

340

142

CĂSCIOARELE

0

0

143

CEDRILOR

189.1

6.8

945.5

189.1

2.8

529.4-8

144

CEGAN 1ON1TA

192.3

7.3

961.5

192.3

2.6

499.98

145

CENAD

216.4

7.2

1082

216.4

2

432.8

146

CERNADIA

120

5.5

600

120

2.2

264

147

CERNAVODA

226.6

6.8

1133

226.6

1

226.6

148

CHEIA

300

6

1500

300

1.8

540

149

CHIHLIMBARULUI

183

6.5

915

183

2

366

150

CHIMIRULUI

400

7

2000

400

1.3

520

151

CHIRCII

550

5.5

2750

550

2

1 100

152

CHIRITESCU RADU

350

6

1750

350

2

700

153

CHIRNOGI

188

6

940

188

2

376

154

CIB1NULUI

115

8

575

115

o

345

155

CICLOP

127.6

8

638

127.6

0

0

156

CILNISTE

200

5.4

1000

200

2.3

460

157

CIMPEANU ILIE LOCOTENENT

395

9

1975

395

1.5

592.5

158

CIMPENESTI

440

6

2200

440

3

1320

159

C1MPENESTI

120

6

600

120

2.5

300

160

CIMPIA BURNAS

230

6.2

1150

230

2.4

552

161

CIMPIA MIERLEI

228

6.8

1140

228

1

228

162

CIMPUL MARE

384

7.2

1920

384

2

768

163

CINCU

100

5

500

100

3

300

164

C1NDEA ION SOLDAT

225

8.5

1125

225

3.5

787.5

165

CIOLPANI

160

6

800

160

2

320

166

CIORANU MIHAIL

158.5

7

792.5

158.5

3

475.5

167

CIORASTI

150

4.5

750

150

2

300

168

CIRCULAȚIEI

180

7.5

900

180

2.5

450

169

C1RLIBABA

503'

10

2515

503

6

3018

170

CISLA

100

4.2

500

100

1.3

130

171

CIUBOTICA CUCULUI

200

3.8

1000 .

200

0

0

172

CIUBOTICA CUCULUI

360

6.5

1800

360

n

3

1080

173

CIUCA MIHAI DOCTOR

235

7.2

1175

235

2

470

174

CIULEANDRA

240

10

1200

240

3

720

175

CIUREA AUREL

175.7

6.6

878.5

175.7

2.8

491.96

176

CLADOVA

825

6.4

4125

825

3.2

2640

177

CLEJANI

152

6.6

760

152

1.8

273.6

178

CLUCERU SONIA

260

8.8

1300

260

1.8

468

179

CLUNET DOCTOR

254.9

7.2

1274.5

254.9

2

509 8

180

COBADIN

100

6

500

100

2

200

181

COBADIN

400

8

2000

400

4

160 0

182

COCEA N. D.

1350

9

6750

1350

1.5

202 5

' 183

CODRULUI

90

4.5

450

90

1.5

13S

184

CODRULUI

250

7.2

1250

250

2.8

700

185

COJOCARU ELENA SI VASILE

384

8

1920

384

3.4

1305 .6

186

COL1BASI

60

4.5

300

60

1.5

90

187

COLINDELOR

200

7.2

1000

200

0

0

188

COLINEI

200

7.7

1000

200

2.5

50D

189

COMAN ION SOLDAT

360

5

1800

360

2

720

190

COMANESTI

57

9

285

57

0

0

191

COMSEST1

183

5.6

915

183

2.7

494. 1

192

CONDORULUI

400

8

2000

400

3.3

1320

193

CONEA ION

300

3.5

1500

300

2

600

194

CONFIRMĂRII

375

8.5

1875

375

3.2

1200

195

CONSECVENTEI

530

7.5

2650

530

3.5

1855

196

CONSTANTIN VODĂ

180

6

900

180

2.8

504

197

CONSUMULUI

120

5.2

600

120

1.7

204

198

CONTEȘTI

100

8

500

100

2

200

199

COOPERAȚIEI

185

6.5

925

185

2

370

200

COOPERATIVEI

951

7

4755

951

2

1902

201

COOPERATIVEI

80.4

2

402

80.4

2

160.8

202

CORB1TA

400

6

2000

400

2

800

203

COR1OLAN CĂIUS MARCIUS

266

6.6

1330

266

2.1

558.6

204

CORNEA ION

180

5

900

180

3.2

576

205

COROD

225

6

1125

225

2.5

562.5

206

COSBUC GEORGE

400

10

2000

400

4

1600

207

COSM1NA

150

4

750

150

2

300

208

COSOVENI

260

6

1300

260

2

520

209

COSTINESTI

150

8

750

150

2.6

390

210

COSULENI

183

8

915

183

0

0

211

COZIEN1

630

7.5

3150

630

3

1890

212

CRAIOVEANU LUCA COLONEL

270

5.5

1350

270

2.5

675

213

CRAIOVITA

48.1

2.15

240.5

48.1

0

0

214

CRAISORULU1

225

7

1125

225

3

675

215

CRĂIȚELOR

650

5

3250

650

2.5

1625

216

CRASNA

300

6.2

1500

300

1

300

217

CREANGA ION

227.4

7

1137

227.4

4.8

1091.52

218

CREATA

362

6

1810

362

2

724

219

CREMENE!

100

4

500

100

1.8

180

220

CREMENE!

165

6.5

825

165

2

330

221

CRIZANTEMELOR

380

7.5

1900

380

3.5

1330

222

CROITORU VASILE SOLDAT

715

12

3575

715

4.8

3432

223

CUCUTENI

577.5

6.5

2887.5

577.5

1.8

1039.5

224

CULTURII

260

5.5

1300

260

1

260

225

CUNTAN MARIA

469.4

7.2    ;

2347

469.4

2.6

1220.44

226

CUNUNITA

130

6

650

130

J

39C3

227

CUPIDON

215

6.5

1075

215

2.4

51S

228

CURIE JOLL1OT FREDERIC

300

7.2

1500

300

2.4

720

229

CURTEA DE ARGEȘ

150

6

750

150

4

600

230

DA1A

65

6

325

65

2

130-

231

DAICAREANU

155

6.6

775

155

2.5

387..5

232

DAISOARA

45

5.4

225

45

2

90

233

DALIEI

180

6

900

180

0

0

234

DAN MIHAIL PICTOR

200

7.5

1000

200

3.4

680

235

DANTELEI

110

6.5

550

110

2.5

275

236

DARASTI

100

. 5.5

500

100

2

200

237

DĂRNICIEI

235

6.6

1175

235

n

705

238

DARVAR1

100

5.5

500

100

3

300

239

DATINILOR

135

7.2

675

135

1

135

240

DAVIDEST1

528.2

6.3

2641

528.2

2.7

1426.14

241

DAV1LA ANA

840

7

4200

840

-> J

2520

242

DA VILA CAROL

1,050

7

5250

1,050

->

3150

243

DEALUL COTMEANA

180

5.7

900

180

2.3

414

244

DEGEȚELULUI

60

4.5

300

60

2.3

138

245

DELIU CONSTANTIN, SERGEN'I

250

7.2

1250

250

4.8

1200

246

DELURENI

385

8

1925

385

2.7

1039.5

247

DEMOSTHENE ATANASIE G-R?

558

6.6

2790

558

2

1 116

248

DIHORULU1

400

8

2000

400

1.5

600

249

DIMIENI

120

6

600

120

2

240

250

DINCA ȘTEFAN

280 .

6.5

1400

280

2.6

728

251

DARSTE

200

6

1000

200

3.1

620

252

DISCIPLINEI

78

5.5

390

78

2.5

195

253

DOBRIN N1COLAE

163

4.5

815

163

0

0

254

DOBRUN

180

7.6

900

180

2.4

432

255

DOCOLINA

360

7.5

1800

360

1.8

648

256

DOCUR1

104

6.5

520

104

2.8

291.2

257

DOGARU ANGHEL

254

7.6

1270

254

1.4

355.6

258

DOINA

300

6.2

1500

300

1.8

540

259

DOINA

660

8.4

3300

660

3.4

2244

260

DOLJEST1

75

5.4

375

75

2.4

180

261

DOMNITA ANASTASIA

222

9.6

1110

222

3.2

710.4

262

DONIC1 GHEORGHE SERGENT

183

7.6

915

183

3.4

622.2

263

DORNEASCA

340

7.2

1700

340

2

680

264

DORNISOARA

80

6.4

400

80

1.8

144

265

DORULUI

159

5.5

795

159

1.6

254.4

266

DRAG MARIN SERGENT MAJOI

105.7

7.8

528.5

105.7

2.5

264.25

267

DRAGAL1NA ION G-RAL

331.8

7.1

1659

331.8

2.5

829.5

268

DRAGANU N1COLAE

340

6

1700

340

2

680

269

DRAGASAN1

250

6

1250

250

4

1000

270

DRAGH1ESCU DIMITRIE DOCT(

200

7.2

1000

200

3.1

620

271

DRAGOMIREST1

220

10

1100

220

J

660

272

DRAGOVA

280

6

1400

280

2

560

273

DRAGU TEODOR INGINER

200

6

1000

200

3

600

274

DRĂGUȚ GHEORGHE CAPORA

200

6.5

1000

200

2.5

500

275

CREATA

260

6.6

1300

260

2.8

72S

276

DRUMUL MIC INTRE VII

90

8

450

90

0

0

277

DRUMUL MIC INTRE VII

90

5

450

90

0

0

278

DRUMUL NEFLIULU1

0

0

279

DUDESCU RADU

300

6

1500

300

0.8

240

280

DUMBRAVA NOUA

1,170

8

5850

1,170

2

2340

281

DUMITRESCU ILIE SERGENT

140

6

700

140

4

560

282

DUMITRESCU VASILE

310

6

1550

310

4

1240

283

DUNAVAT

600

6.5

3000

600

3.5

2100

284

DUTA GHEORGHE

125

6.5

625

125

3.5

437.5

285

ECHERULUI

150

6

750

150

4

600

286

ECHINOCȚIULUI

500

7

2500

500

n

J

1500

287

ECLIPSEI

167.7

6.25

838.5

167.7

1.25

209.625

288

ECUATORULUI

105

6

525

105

2

210

289

EFORIEI

100

8.1

500

100

3

300

290

EFT1MIU MACHE

170

5

850

170

3.2

544

291

ELEGIEI

300

6

1500

300

4

1200

292

ELIE RADU INGINER

133.4

12

667

133.4

n J

400.2

293

ENACHE SPIRACHE

250

6

1250

250

1.4

350

294

EPIGONILOR

600

6

3000

600

2.5

1500

295

EPIGRAMEI

100

6

500

100

2.5

250

296

ERIE EROUL

200

6

1000

200

3

600

297

EROII SANITARI

866.8

12

4334

866.8

6

5200.8

298

EROILOR

851

37.1

4255

851

5

4255

299

ETERNITATE

200

5

1000

200

1.2

240

300

ETERNITATE

850

6.6

4250

850

0.8

680

301

EUSTATIU MIHA1L GENERAL

400

7

2000

400

4

1600

302

EVOCARE

75

8

375

75

2

150

303

FABRICA DE CHIBRITURI

435

12

2175

435

o J

1305

304

FARCASANCA

95

5

475

95

1.8

171

305

FARCASANCA

225

8

1125

225

2.5

562.5

306

FAT FRUMOS

388.9

7.5

1944.5

388.9

1.9

738.91

307

FEDELEȘULUI

118

7.6

590

118

2.5

295

308

FERENTARILOR

1,900

18

9500

1,900

6

11400

309

FERENTARILOR

1,800

14

9000

1,800

4.5

8100

310

FERENTARILOR A

270

6

1350

270

2

540

311

FERENTARILOR B

270

6

1350

270

2

540

312

FERENTARILOR C

270

6

1350

270

2

540

313

FILIASI

130

8.5

650

130

n J

390

314

FI RUTA

350

6

1750

350

0

0

315

FLAMURE1

120

6

600

120

2

240

3 16

FLAUTULUI

208.3

8.6

1041.5

208.3

1.7

354.11

317

FLOARE DE COLT

500

8

2500

500

2

1000

318

FLOARE DE GHEATA

345

7

1725

345

2

690

319

FLOARE DE V1RF

125

8

625

125

->

3

375

320

FLORARILOR

240

6.6

1200

240

2

480

321

FLOREA GHEORGHE SOLDAT

270

6

1350

270

2

540

322

FLORESCU AUREL

304

6

1520

304

3

912

323

FLORETEI

132

7.2

660

132

2

264

324

FLOR1CA

284

6.6

1420

284

2.5

710

325

FLUTURILOR

100

6.2

500

100

1.8

180

326

FOCHISTILOR

60

5

300

60

1.5

90

327

FOCȘANI

212

8

1060

212

3

63 6-

328

FRAGILOR

100

6

500

100

2 .

200

329

FRAGMENTULUI

176

11

880

176

5

880

330

FRAȚII BUZESTI

395

8

1975

395

2.9

1145.5

331

FREAMĂTULUI

176

7.8

880

176

2.8

492.8

FRECATE1

50

3

250

50

2

100

FR1NARULUI

775

6.5

3875

775

2

1550

FRINCEST1

150

5

750

150

2

300

jj3

FRUNTE LATA

174

7.5

870

174

6

1044-

336

FULGEREST1

120

7.5

600

120

2

240

337

FULGILOR

50

3

250

50

1.4

70

■» -> o JJO

FUNIGEILOR

300

2.5

1500

300

2

600

339

FURCULESTI

256

6

1280

256

1

256

340

FURNALULUI

202.7

8.5

1013.5

202.7

2

405.4

341

GAFTON LAZAR SERGENT

80

5

400

80

3.5

280

342

GAGEST1

60

3

300

60

2

120

343

GAICEANCA

182

7.5

910   •

182

2

364

344

GAEST1

95

7

475

95

1.5

142.5

345

GAESTI

100

6

500

100

2

200

346

GALAUTASI

90

6

450

90

1.5

135

347

CALEA NICOLAE

240

6

1200

240

O

)

720

348

GALL 1ULIU

95

5

475

95

2

190

349

GARA DEALUL SPIRII

100

6

500

100

2

200

350

GARDENIEI

300

6

1500

300

3

900

351

GAROAFEI

105

8.1

525

105

2.7

283.5

352

GAROAFEI

1517.5

6

7587.5

1517.5

2

3035

353

GAROFEANU I. LOCOTENENT/

184.9

6.6

924.5

184.9

1.8

332.82

354

GASPAR DUMITRU LOCOTENE

110

6.6

550

110

1.6

176

355

GAZONULUI

120

5

600

120

2

240

356

GEMANATA

120

4.5

600

120

2

240

357

GHEORGIIIADETEODOS1U DO(

225

6.5

1125

225

2.5

562.5

358

GHEORGHIENI

604.3

8.4

3021.5

604.3

j.3

1994.19

359

GHEORGHIU FILOFTEIA

225

6.5

1125

225

2.5

562.5

360

GHEORGHIU PER1CLE

220

6.8

1100

220

2.2

484

361

GHERGHEFULUI

134

6.2

670

134

1.8

241.2

362

GHERGHINA

135

6.6

675

135

3.4

459

363

GH1D1GENI

30

7.4

150

30

2

60

364

GHIDIGENI

165

6

825

165

2

330

365

GHIMES

120

8

600

120

2

240

366

GHINDARI

300

2.5

1500

300

2

600

367

GHIOCULUI

208

6.5

1040

208

1.5

312

368

GHIULAMILA ION DOCTOR.

220

6

1100

220

4

88CJ

369

GIDESCU PETRE DOCTOR

150

8

750

150

2.5

37S

370

GILORTULU1

180

6.5

900

180

2

360

371

G1RBEA ION CAPITAN

150.5

6.7

752.5

150.5

2.2

331. 1

372

GIURGIULUI

230

7

1150

230

0

0

373

GIUVALA

90

5

450

90

2

180

374

GLAVAC1OC

200

3

1000

200

2

400

375

GLICINELOR

368

8.6

1840

368

2.6

956.S

376

GORANI

230

6

1150

230

2

460

377

GORGONA DIM1TRIE

210

7.2

1050

210

n

3

630

378

GORJULUI

240.

7

1200

240

2

480

379

GORNENI

120

4

600

120

1.5

180

380

GOROVEI ARTUR(Palos Gheorgh

300

4

1500

300

2

600

381

GRADINA CU CAI

94.6

7.4

473

94.6

2

189.2

382

GRĂDINII

300

6

1500

300

2

600

383

GRĂDINIȚEI

180

5

900

180

1

180

384

GRAPEI

538

8.2

2690

538

2.6

1398.8

385

GREACA

220

5

1100

220

1.5

330

386

GRECESCU DIMITRIE DOCTOR

140

7.1

700

140

2

280

387

GRIGOREANU PETRE CAPORAI

560

5.5

2800

560

2

1120

388

GRINDU

' 250

3

1250

250

2

500

389

GRIPESCU IL.IE

260

7.5

1300

260

1.5

390

390

GROZAVU VAS1LE SUBLOCOTI

260

7.1

1300

260

n

3

780

391

GRUIA

415

6.3

2075

415 ...

3.4

1411

392

GURA LOTRULUI

233.9

9

1169.5

233.9

1.9

444.41

393

GURA PADINII

150

5.5

750

150

1.5

225

394

GURIȚA IL1E FRUNTAȘ

400

6.5

2000

400

2

800

395

GUTEMBERG

170

8

850

170

2.6

442

396

GUTUILOR

200

8

1000

200

2.5

500

397

HAGI DINA

380

7.2

1900

380

4.8

1824

398

HALMAGEANU GHEORGHE

260

6

1300

260

0.8

208

399

HĂRNICIEI

138

6.5

690

138

2

276

400

HARPEI

210

6

1050

210

1.3

273

401

HASDEU PETRICEICU BOGDAF

465

11.8

2325

465

5

2325

402

HATEGANA

315

8.5

1575

315

2.5

787.5

403

HEPITES ȘTEFAN INGINER

150

7.5

750

150

2.5

375

404

HERCULANE

330

6.2

1650

330

1.5

495

405

HERCULE

380

5.2

1900

380

2.1

798

406

HERESCU PETRE DOCTOR

285

7.3

1425

285

2

570

407

HERESTI

200

5.8

1000

200

1.5

300

408

HUMULESTI

240

6.5

1200

240

1.3

312

409

HUMULESTI

1.186

6

5930

1,186

3.5

4151

410

HUMULESTI

250

7

1250

250

0

0

411

HURMUZESCU DRAGOMIR

200

4.5

1000

200

2

400

412

FIUTANI

180

6

900

180

1

180

413

IACOB ANDREI

720

8.5

3600

720

3

2160

414

IACOB ANDREI A.

300

6.5

1500

O o

2

600

415

IACOB ANDREI B.

100

4.5

500

100

2

200

416

IACOB ANDREI C.

360

4.5

1800

360

2

720

417

IACOB ANDREI D.

140

4.5

700

140

2

280

418

IACOB ENI

452

6.2

2260

452

3

135<5

419

IACOVACHE INGINER

120

6.5

600

120

1

240

420

IANCU JIANU

745

9.6

3725

745

3.4

2533

421

IAȘI

465

8

2325

465

2

93 D

422

IASOMIEI

60

4.8

300

60

1.2

72

423

IATROPOL PANAIT DOCTOR

348

7.4

1740

348

2

696

424

IAZULUI

230

6

1150

230

2

460

425

IEDEREI

165

7.2

825

165

1.8

297

426

ILEANA COS1NZEANA

350

7.4

1750

350

4.8

1680

427

ILEANA COS1NZEANA

70

5.5

350

70

1.5

105

428

ILFOV

161

9.6

805

161

3.4

547.4

429

ILIADA

300

6

1500

300

2.5

750

430

ILIE MIHAIL SOLDAT

118

8.5

590

118

3

354

431

ILINA CAPORAL

200

7.2

• 1000

200

3.4

680

432

IMASULUl

200

6

1000

200

2

400

433

IMASULU1

400

8

2000

400

4

1600

434

IMBOLDULUI

200

4

1000

200

1.5

300

435

ÎNCLINATĂ

240

7.5

1200

240

3.5

840

436

ÎNDRUMĂRII

450

8

2250

450

3.7

1665

437

INOVAȚIEI

75

5.5

375

75

.2

150

438

ÎNVOIRII

" 120

6.5

600

120

2

240

439

IOACHIM GHEORGHE

220

6.6

1100

220

n

3

660

440

IONESCU CRISTEA

180

7.8

900

180

1.8

324

441

IONESCU CRISTEA

340

6.8

1700

340

2.1

714

442

IONESCU ȘTEFAN OCTAV1AN

200

6.5

1000

200

2

400

443

IONESCU THOMA DOCTOR

422.8

8.1

2114

422.8

3.8

1606.64

444

IORDACHENASTASE

400

6.5

2000

400

2

800

445

IORDANA

100

6.6

500

100

3.4

340

446

1ORGA GHEORGHE SERGMAJ

70

8.2

350

70

3

210

447

IOSIF O. EUGEN DOCTOR

171.6

7.4

858

171.6

2.5

429

448

IOVAN ION FRUNTAȘ

237.8

7.1

1189

237.8

2.6

618.28

449

IOV1TA

262.7

7.1

1313.5

262.7

2.6

683.02

450

ISPIRESCU PETRE

70

5.8

350

70

1.2

84

451

ISPIRESCU PETRE

1130

10

5650

1 130

7

7910

452

ISTRATI CONSTANTIN

240

10

1200

240

2

480

453

IVANESCU DUMITRU

100

6.8

500

100

2.2

220

454

IZVOR

1500.3

17.2

7501.5

1500.3

4.1

6151.23

455

JIBLEA

240

6.3

1200

240

1.5

360

456

I1BOU

75

4.5

375

75

2

150

457

J1LISTE

230

6.8

1150

230

1.2

276

458

URLAU

250

7

1250

250

1.2

300

459

IUGURENI

380

6.9

1900

380

4

1520

460

UP1NESTI

80

5.2

400

80

1.8

144

461

JURILOVCA

230

4.6

1150

230

2

460

462

KOCH K. ROBERT DOCTOR

124

7.3

620

124

2.6

322.4

463

K.OGALNICEANU MII IAIL

600

24

3000

600

6

3600

464

KOGALNICEANU M1HA1L

95

61

475

95

7.8

74 L

465

LACUL BUCURA

450

7

2250

450

3

1350

466

LACUL CIULNITA

255

7

1275

255

2

510

467

LACUL DULCE

135

6

675

135

2.5

337. 5

468

LACUL MARE

150

6.5

750

150

2

300

469

LACUL OLT1NA

158

6

790

158

2

316

470

LACUL ORZA

360

7

1800

360

3

1080

471

LACUL PASAREA

120

6

600

120

1.5

180

472

LACUL PLOPULUI

120

4.5

600

120

2

240

473

LACUL RASTU

80

6

400

80

0

0

474

LACUL URLEA

165

6

825

165

2

330

475

LANGESTI

215

6

1075

215

2

430

476

LANȚULUI

184.7

•5

923.5

184.7

1.8

332.4-6

477

LASCARESCU VALDEMAR CAP

270

7

1350

270

2

540

478

LĂSTUNULUI

75

6.5

375

75

2

150

479

LAVEI

237

8.5

1185

237

2

474

480

LAZARESCU DUMITRU

240

7

1200

240

2

480

481

LECCA CONSTANTIN PICTOR

160

7.2

800

160

4.8

768

482

LEONTE ANASTASIEVICI DOC1

396.8

5.4

1984

396.8

3.4

1349.12

483

LEOPARDULUI

215

6

1075

215

->

645

484

LERESTI

280

7.5

1400

280

3

840

485

LERESTI

300

7.5

1500

300

4.8

1440

486

LESPEZI

370

7

1850

370

3.4

1258

487

LETEA

45

2.5

225

45

2

90

488

LIBERTATE

1100

24

5500

1100

6

6600

489

LILIACUL ALB

130

7.5

650

130

2

260

490

LIMANUL CORBULUI

120

6

600

120

3

360

491

LINTES PETRE LOCOTENENT

270

7.5

1350

270

2.4

648

492

LINTESTI

60

5

300

60

o

3

180

493

LIPSA

135

6.5

675

135

2

270

494

LIPSCANI

300

13.5

1500

300

4

1200

495

L1STER DOCTOR

916.7

10.5

4583.5

916.7

3.6

3300.12

496

LITOGRAFIEI

110

6

550

1 10

2

220

497

LIVEZILOR

750

7

3750

750

3

2250

498

LIVEZILOR

500

7

2500

500

O J

1500

499

LIVEZILOR

500

1.6

2500

500

3.4

1700

500

LOCUSTEANU ALEXANDRU Pr<

300

7.4

1500

300

2.6

780

501

LUCEAFĂRULUI

109

17.3

545

109

2.2

239.8

502

LUCERNEI

310

5

1550

310

0

0

503

LUCERNEI

310

7.5

1550

310

2

620

504

LUCIFER

100

7

500

100

2

200

505

LUNTREN1

90

5

450

90

2

180

506

LUPOAICEI

85

4.5

425

85

2

170

507

LUPTĂTORILOR ANTIFASCIST!

1.000

8.5

5000

1,000

1.5

1500

508

LUPTĂTORILOR ANTIFASCIST

120

6

600

120

2

240

509

MAGHIRANULUI

105

6.5

525

105

2.4

252

510

MĂGURĂ CODLEl

300

8.6

1500

300

2.5

750

511

MAGUREI

360

9

1800

360

3

108 0

512

MALCOCI

200

6

1000

200

4

800

513

MANEA SERBAN SERGENT

400

8.5

2000

400

2

800

514

MANESCU CONSTANTIN

230

8.8

1150

230

3.5

SOS

515

MANGALIA

75

6

375

75

2

150

516

MÂNOLESCU N1COLAE DOCTC

117.2

6

586

117.2

2.3

269.56

517

MARACINENI

250

6

1250

250

2

500

518

MARC AURELIU

195

7.6

975

195

2.4

468

519

MARCONI GUGLIELMO INGINE

100

6

500

100

2

200

520

MĂRGEANULUI

1,387

10.1

6935

1,387

5

6935

521

MĂRGINENI

155

7.5

775

155

2.5

387.5

522

MARIN CONSTANTIN

540

8.5

2700

540

3.4

1836

523

MAR1NESCU CONSTANTIN LT

580

18

2900

580

2.5

1450

524

MARINESCU GHEORGHE PROF

602.7

4.2

3013.5

602.7

4.2

2531.34

525

MAR1NESCU PETRE

180

3

900

180

1

180

526

MATEI CONSTANTIN

200

8.2

1000

200

->

3

600

527

MATEIASUL

255

7.5

1275

255

n

3

765

528

MAZILU TEODOR

230

6

1 150

230

1.5

345

529

MERISANI

225

7

1125

225

3.4

765

530

MESTECAN1S

555

6.9

2775

555

2

11 10

531

MICULESCU CONSTANTIN

315

8.5

1575

315

3

945

532

MIDIA

60.

6

300

60

2.5

150

533

MIERCUREA CIUC

230

6.8

1150

230

0.8

184

534

MIHAI STAN SERGENT

235

7.2

1175

235

4.8

1128

535

M1HA1 VODĂ

900

12

4500

900

6

5400

536

M1NDREST1

600

9

3000

600

->

3

1800

537

MINUCU

75

7

375

75

2

150

538

MIRCEA CEL BATRIN

400

7.5

2000

400

2.3

920

539

MIRINESCU MIHAIL DOCTOR

183

7.2

915

183

2.4

439.2

540

MIȘCA PETRE CAPORAL

311

7

1555

311

3.4

1057.4

541

MISTREȚULUI

355

7.3

1775

355

1.5

532.5

542

MITARI

360

6.5

1800

360

2

720

543

MITROP.DOSOFTEI

600

9

3000

600

3.5

2100

544

MITROP. FILARET

250

8

1250

250

1.5

375

545

MITROP. I0S1F

600

9

3000

600

3.5

2100

546

MITROP. VEN1AM1N COSTACH1

250

7.5

1250

250

3

750

547

MIULESTI

224.4

6

1 122

224.4

1.2

269.28

548

MIZILENI

149.4

5.5

747

149.4

1.5

224.1

549

MOARA ROȘIE

120

7

600

120

2.5

300

550

MODORAN ENE SOLDAT

300

7

1500

300

4

1200

551

MOLDOVEANULUI

72

8

360

72

2

144

552

MONEASA

255

6

1275

255

2

510

553

MORARU ȘTEFAN SERGENT

315

7

1575

315

2

630

554

VIORUZESTILOR

350

8.2

1750

350

2.5

875

555

MOS A DAM

360

7.5

1800

360

3.4

122 4

556

MOSCULUI

240

7.5

1200

240

2

480

557

MOST1STEA

225

6

1125

225

2

450

558

MOTOC

300

6

1500

300

2

600

559

MOTRULUI

135

8.2

675

135

2.5

337 5

560

MOVILITA

225

6

1 125

225

2.5

562-5

561

MUCENICUL BECHERU

200

6

1000

200

2

400

562

MUNCITORULUI

200

7.5

1000

200

1.1

220

563

MUNȚII CARPAT1

878

7.2

4390

878

3.8

3336 .4

564

MUSAT CONSTANTIN SERGEN

180

8.6

900

180

2.4

432

565

MUSATINILOR

180

6.5

900

180

2

360

566

MUSCA NICOLAE

80

6

400

80

1

80

567

MUSCA VASILE

80

7

400

80

2

160

568

NABUCULU1

150

7.1

750

150

3.7

555

569

NAIPU

. 220

6.5

1100

220

0.8

176

570

NANDRU

200

7.8

1000

200

2

400

571

NANU MUSCEL IOAN DOCTOR

141

7.3

705

141

2.6

366.6

572

NASAUD

490

16

2450

490

8

3920

573

NAȚIUNILE UNITE

1000

24

5000

1000

n

3

3000

574

NĂVALNICULUI

150

7

750

150

2.5

375

575

NEAGOE BASARAB

30

4

150

30

1

30

576

NEDEIA

150

6

750

150

2

300

577

NEDELCU ILIE CAP1TAN

395

7.2

1975

395

2.7

1066.5

578

NEDELEANU ION SERGENT M/

500

4

2500

500

1.5

750

579

NEFLIULU1

600

6

3000

600

2

1200

580

NEGRICOSTACHE

74.8

6.1

374

74.8

1.4

104.72

581

NEGRICOSTACHE

340.8

8.4

1704

340.8

7.4

2521.92

582

NEHO1ASI

480

8

2400

480

2

960

583

NENCIU PETRE

340

8.6

1700

340

2.4

816

584

NEPTUN

100

4.5

500

100

1.5

150

585

NEPTUN

0

0

586

NEPTUN

800

7

4000

800

3

2400

587

N1CULESCU 1OS1F

150

7

750

150

2.4

360

588

NIVELĂRII

150

7

750

150

3

450

589

NOVACI

500

8

2500

500

4

2000

590

NUFĂRUL GALBEN

850

8.8

4250

850

1.8

1530

591

NUTU ANGHEL

300

7

1500

300

2

600

592

NUTU ION SERGENT

540

7.2

2700

540

4.8

2592

593

OAIE ION EROU

92

7

460

92

2

184

594

OBEDENARU MIHAIL DOCTOR

317.2

7.2

1586

317.2

2.3

729.56

595

ODIHNEI

195

7.2

975

195

2.4

468

596

ODOARE1

120

9

600

120

5

600

597

OFRANDEI

350

8.6

1750

350

2.4

840

598

OGORULUI

238.8

7.5

1194

238.8

2.5

597

599

OGRADEI

440

7

2200

440

2

880

600

OGREZENI

70

6

350

70

2

140

601

OJOGULUI

105

6

525

105

2

210

602

OLARU ZAMFIR

215

8.6

1075

215

2.4

516»

603

OLTEANU SOLDAT

80

7.5

400

80

2.5

200

604

OLTINA

110

6

550

1 10

2.4

264-

605

OLTULUI

700

6

3500

700

2

1400

606

OMĂTULUI

200

6

1000

200

2

400

607

OPERETEI

0

0

608

OPREA ISTRATE

150

6

750

150

2

300

609

ORDINII

144

7.5

720

144

2.5

360

610

OR1ON

380

7.5

1900

380

2.5

950

611

ORLEANU PAUL

75

6

375

75

2

150

612

OSIRIS

200

7

1000

200

2

400

613

OSTROV

250

6

1250

250

2.5

625

614

OSTROVEN1

75

6.5

375

75

2

150

615

OTELENI

150

4

750

150

2

300

616

OTELUL ROȘU

45

6.5

225

45

2

90

617

OTULESCU SCARLAT

90

6.5

450

90

2

180

618

PALOTA

130

7

650

130

2

260

619

PALTINILOR

120

8

600

120

2

240

620

PALTINOASA

300

8

1500

300

1.5

450

621

PANDURI

1,470

27.5

7350

1,470

6.5

9555

622

PANERULUI

200

7

1000

200

2

400

623

PANTEREI

101.6

7

508

101.6

1.1

111.76

624

PĂPUȘOIULUI

180

7

900

180

2.5

450

625

PARASCH1VESCU

135

6

675

135

■ 2

270

626

PASAREA

140

7

700

140

1.5

210

627

PASTEUR LOUIS DOCTOR

26.2

8.2

131

26.2

1.3

34.06

628

PASTEUR LOUIS DOCTOR

572.3

8.5

2861.5

572.3

3.2

1831.36

629

PĂSTRĂVILOR

130

7.6

650

130

2.4

312

630

PĂȘUNILOR

360

12

1800

360

1.2

432

631

PĂȘUNILOR

300

6.5

1500

300

2

600

632

PATULEN1

75

6

375

75

. 1

75

633

PAULESCU NICOLAE

150

6

750

150

2

300

634

PAULINA

195

7.5

975

195

2

390

635

PĂUN IL1E

110

7

550

110

2

220

636

PĂUN NICOLAE CAPORAL

250

7.5

1250

250

2

500

637

PĂUN PETRE

170

8

850

170

5

850

638

PĂUN VASILE

45.5

5.5

227.5

45.5

1.8

81.9

639

PAUNASUL CODRILOR

650

7.5

3250

650

3

1950

640

PAUSA

224

6.9

1120

224

1.2

268.8

641

PAVEL CONSTANTIN

520

7

2600

520

->

3

1560

642

PAZEI

160

6.5

800

160

1.5

240

643

PECINEAGA

710

7.2

3550

710

4

2840

644

PEC1NISCA

300

6

1500

300

J

900

645

PECIU NOU

400

7.2

2000

400

n J

1200

646

PELEAGA

130

7

650

130

390

647

PELEA AMZA (Revoluției)

285.4

7.4

1427

285.4

1.5

428.1

648

PENES DUMITRU AVIATOR

250

7

1250

250

2

500

649

PENTELEU

300

2.5

1500

300

2

600

650

PEPINIEREI

150

8.2

750

150

1.5

22S

651

PERENI

130

8.2

650

130

1

130

652

PER1NITA

380

7

1900

380

2

760

653

PERSICANI

80

7

400

80

2.5

200

654

PERSICAN1

' 230

8

1150

230

2.2

506>

655

PETALELOR

200

8.2

1000

200

2.2

440

656

PETRESCU ZAHARIA DOCTOR

108.5

6.3

542.5

108.5

2

217

657

PETRINI GALAȚI MIHAIL DOC!

165

7.4

825

165

2.5

412.5

658

PETROȘANI

220

7.5

1100

220

2

440

659

PETRU VODĂ

260

7.6

1300

260

2.6

676

660

PIATRA ALBA

240

7.6

1200

240

2.6

624

661

PIATRA NEAMȚ

500

7.1

2500

500

1.2

600

662

PIATRA OLT

230

6

1150

230

1.2

276

663

PIATRA ȘOIMULUI

255

7.5

1275

255

2

510

664

PICHETULUI

185

7.8

925

185

2

370

665

PIEPTĂNARI

1,300

18

6500

1,300

4.4

5720

666

PIRAMIDEI

240

7.5

1200

240

2

480

667

PITEȘTI

200

7.2

1000

200

2

400

668

PITICULUI

100

6

500

100

1.5

150

669

PITPALACULUI

120

8

600

120

2

240

670

PARAULUI

60

6.5

300

60

2

120

671

PANGARATI

135

7

675

135

2

270

672

PLAISOR

135

7

675

135

2

270

673

PLATANULUI

260

4

1300

260

1

260

674

PLATINEI

240

6

1200

240

1.5

360

675

PLESANI

320

7.6

1600

320

960

676

PLEVNEI

140

7.6

700

140

2.4

336

677

PLIVITULU1

200

7.6

1000

200

n

3

600

678

PLOPENI

225

6.5

1125

225

2.5

562.5

679

PLOPENI

150

7

750

150

2

300

680

PODOLEN1

180

7

900

180

2

360

681

PODUL GIURGIULUI

375

7

1875

375

3.5

1312.5

682

PODUL GIURGIULUI

675

7

3375

675

2.5

1687.5

683

POENARU PETRACHE

309.8

6.6

1549

309.8

2

619.6

684

POENARU VASILE FRUNTAȘ

250

8.2

1250

250

2.5

625

685

POEN1TA

210

7

1050

210

2

420

686

POIANA VERDE

200

8

1000

200

2

400

687

POLITIEI

167

7

835

167

1.7

283.9

688

POLONI VICTOR DOCTOR

181.6

7.1

908

181.6

3.1

562.96

689

PONTONIERILOR

140

7

700

140

2

280

690

POPA NAE

330

8

1650

330

2.2

726

691

POPA ȘTEFAN

250

8.2

1250

250

3

750

692

POPA SUBLOCOTENENT

560

7.5 '

2800

560

5

2800

693

POPEIA CORNEL1U COLONEL

359.9

6.5

1799.5

359.9

. 1.9

683.81

694

POPESCU GHEORGHE

150

7

750

150

2

300

695

POPESCU GOPO ION

100

15

500

100

12

1200

696

POPINA

120

7.2

600

120

2.8

-~'l s—~

JJO

697

POPOVICI N1COLAE ELEV

300

6

1500

300

0.8

240

698

POROJAN N1COLAE SOLDAT

200

7.2

1000

200

4

800

699

PORTITA

240

7

1200

240

1.2

288

700

PORUMBARU ION MAIOR

300

66

1500

300

2

600

701

POSADA

70

3.5

350

70

2

140

702

POSADA

1 12

6.5

560

112

1.5

168

703

POSADA

250

6

1250

250

1.7

425

704

PREDA CAPORAL

’ 310

7.2

1550

310

2.2

682

705

PREPELICARULU1

230

7.5

1150

230

2.5

57S

706

PRETORIENILOR

87.4

4.9

437

87.4

2.1

183.54

707

PRIBEAGULUI

250

5

1250

250

2

500

708

PRICOPAN

150

7.5

750

150

3

450

709

PRICOPAN

750

7.5

3750

750

3

2250

710

PROGRESULUI

3,800

21

19000

3,800

n J

11400

711

PRUNDENI

60

6

300

60

1.5

90

712

PRUNDEN1

270

8

1350

270

2

540

713

PRUNDULUI

120

7.5

600

120

360

714

PRUNDULUI

180

7.6

900

180

2.4

432

715

PRUNILOR

200

7.5 •

1000

200

2

400

716

PRUNISOR

60

7.5

300

60

1.3

78

717

PUCHENI

1,737

8

8685

1,737

4

6948

718

PUIȘOR

519.3

9.6

2596.5

519.3

3.7

1921.41

719

RACACIUN1

230

7

1150

230

2

460

720

RACHETEI

120

7

600

120

1

120

721

RACHITASULUI

227

7.2

1135

227

1.8

408.6

722

RACOS

100

5

500

100

1.2

120

723

RACOVITA FELIC1A

88.8

7.3

444

88.8

3.2

284.16

724

RADACINE1

800

7.5

4000

800

2

1600

725

RADARULUI

250

7.5

1250

250

2.5

625

726

RADASENI

280

7

1400

280

840

727

RADITEI

369

6.2

1845

369

1.8

664.2

728

RADOV1CI ION DOCTOR

150

6.1

750

150

2.2

330

729

RADU CONSTANTIN

420

7

2100

420

3

1260

730

RADUCANU CRISTEA CAPORA

300

8.5

1500

300

2.8

840

731

RADULESCU MUSAT

180

7.5

900

180

2.5

450

732

RAFIEI

225

7.5

1125

225

2.5

562.5

733

RAHOVE1

2,740

14

13700

2,740

8.7

23838

734

RA1NER FRANC1SC PROFESOR

362

13.5

1810

362

4

1448

735

RAZOARE

174

14

870

174

6

1044

736

REC AS

180

6

900

180

2

360

737

RECRUTULUI

233.2

5.5

1166

233.2

1.7

396.44

738

REGINA EL1SABETA

782

24

3910

782

6

4692

739

RHEA SILVIA

200

7.6

1000

200

2.4

480

740

RINOCERULUI

280

7.5

1400

280

1.5

420

741

RISIPITU SAMOILA SOLDAT

120

8

600

120

2

240

742

RITORIDE

345

8

1725

345

2

690

743

RIUREANU DOCTOR

92.7

1.8

463.5

92.7

1

92."7

744

RIURENI

200

7

1000

200

2.5

500

745

ROJISTEA

95

6.5

475

95

2

190

746

ROMAN

230

7

1150

230

2

460

747

ROMANITE1

156.6

5.7

783

156.6

1.5

234.9

748

ROMBULUI

381

7.7

1905

381

1143

749

ROMNICEANU GRIGORE DOC'I

499.9

15.5

2499.5

499.9

2.7

1349. 73

750

ROSCA PÂNDELE

180

7.5

900

180

2

360

751

ROV1NARI

250

6

1250

250

0

0

752

ROZETULUI

390

8

1950

390

2.8

1092

753

ROZNOV

45

6

225

45

1.5

67.5

754

RUPEA

500

6

2500

500

1.2

600

755

RUSCA1

135

7

675

135

2

270

756

RUSE DUMITRU

270

7.5

1350

270

2.5

675

757

SABINELOR

964.3

12.5

4821.5

964.3

5.3

5110.-79

758

SADULUI

700

7.5

3500

700

2

1400

759

SALAJ

300

7

1500

300

2

600

760

SALAJ

2.400

8

12000

2,400

4

9600

761

SALIGNY ANGHEL INGINER

160

12

800

160

8

1280

762

SALVIEI

350

8

1750

350

2

700

763

SANATORIULUI

330

6.5

1650

330

3.7

1221

764

SAMUIL VULCAN

526.8

7.1

2634

526.8

2.6

1369.68

765

SANCRA1UL

180

7.7

900

180

0

0

766

SANDOR GHEORGHE SERGENl

250

4

1250

250

1

250

767

SARU DORNEI

210

6

1050

210

0

0

768

SANDULITA

450

6.8

2250

450

2

900

769

SANMARTIN

245

6

1225

245

1.2

294

770

SANPAUL

640

7

3200

640

0

0

771

SANTANA

500

6

2500

500

1.2

600

772

SANTIMBRU

950

2

4750

950

0

0

773

SAPIENTEI

252.2

6.6

1261

252.2

1.7

428.74

774

SAPUNARI

150

6

750

150

0

0

775

SASCUT

270.

8

1350

270

2

540

776

SATURN

240

6

1200

240

2

480

777

SCARLAT SERGENT

200

6.5

1000

200

2

400

778

SCHITUL MAGUREANU

116

12.3

580

116

4.6

533.6

779

SCOARȚEI

237

6.5

1185

237

1.5

355.5

780

SCURTA

90

6.8

450

90

1.8

162

781

SEBASTIAN MIHAIL

1,800

12

9000

1,800

6

10800

782

SEMĂNĂTORULUI

60

6.5

300

60

2

120

783

SEMĂNĂTORULUI

400

7.4

2000

400

4.5

1800

784

13-Sep

2.700

6

13500

2,700

2

5400

785

SERBESTI

130

7

650

130

2

260

786

SERBOTA

239

6.5

1195

239

1.4

334.6

787

SEVER AXENTE

120

6.5

600

120

2

240

788

SEVEREANU CONSTANTIN DO<

221.8

6.6

1109

221.8

2.1

465.78

789

SFINȚII APOSTOLI

843.8

7.3

4219

843.8

3.5   | 2953.3

790

SFINTUL ELEFTERIE

592

29.5

2960

592

4.1

242"7.2

791

SILEXULUI

135

7

675

135

2

270

792

SILFIDELOR.

85.7

9.7

428.5

85.7

2.4

205.68

793

SIMFONIEI

220

8

1100

220

2

440

794

SIMLEU

195

6

975

195

2

390

795

ȘINDRILEI

332

7.6

1660

332

2.4

796.8

796

ȘINEI

225

6

1125

225

2

450

797

SINE!

1,700

9

8500

1,700

2

340 0

798

SIRENELOR

691

7.8

3455

691

3.1

2142.1

799

SLATINA

170

7

850

170

2

340

800

SOCENI

100

6.5

500

100

1.5

150

801

SOCOLESTI

490

7

2450

490

1.5

735

802

SOLCA

80

7

400

80

1.5

120

803

SOLULUI

240

8

1200

240

1.5

360

804

SORENI

130

7

650

130

1.5

195

805

SPATARESTI

140

8

700

140

2

280

806

SPĂTARUL PREDA

243.3

9.6

1216.5

243.3

3.6

875.88

807

SPAȚIULUI

380

7

1900

380

2.5

950

808

SPIRALEI

210

7

1050

210

2.5

525

809

SPLAI INDEPENDENTEI

3000

15.1

15000

3000

3.5

10500

810

SPULBER

190

7.6

950

190

2.4

456

811

STAICOVICI D. NICOLAE DOCT

686

8.2

3430

686

3.8

2606.8

812

STAM1NELOR

140

8

700

140

2

280

813

STÂNCIU GEORGE CRISTIAN E

300

6

1500

300

2

600

814

STANCU PETRE

150

7.5

750

150

2.5

375

815

STANESCU IRINA

180

7