Hotărârea nr. 61/2019

Hotărârea nr. 61/04.04.2019 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și S.C. Mobile Distribution S.R.L.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37                Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTARARE

privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și S.C. Mobile Distribution S.R.L.

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 304105/27.03.2019 al Direcției Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile art. 2043-2053 din Codul civil;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 228/28.09.2018 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice

In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) precum si art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă draft-ul de contract privind încheierea unui contract de comision între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și S.C. Mobile Distribution S.R.L., care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București să efectueze toate demersurile necesare în vederea semnării Contractului

5

de comision.

Art. 3 Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. 6/ /

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. (f/      <9/ 2^)}

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. înreg.........din data de...........

încheiat între:

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5, cu sediul în București, Str. Mihail Sebastian Nr.23, Bloc SI 3, Sector 5, cod fiscal 38320436, cont bancar IBAN RO57TREZ24A510103201200X, deschis la Trezoreria sectorului 5, reprezentată de Salavastru Valerian, în calitate de Director Executiv, în calitate de, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

Și

2. S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, Bdul Muncii nr.18, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/622/1997, CUI nr. 9338154, atribut fiscal RO, Capital Social subscris si varsat 99.000 lei, reprezentata de Dl. Calin Chira, avand funcția de Administrator, denumita in continuare MD, în calitate de FURNIZOR

1. Definiții

în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - prezentul contract și anexele sale;

 • b. DITL Sector 5 și S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L.- părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L. de către DITL Sector 5 București, în baza contractului;

 • d. servicii - servicii de încasare a impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului local;

 • e. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, tară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;

 • f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • g. serviciu - serviciul de încasare Mobile Distribution dezvoltat de S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L. și implementat în Rețeaua Mobile Distribution;

 • h. locație Mobile Distribution - orice locație în care Serviciul este disponibil prin intermediul punctelor proprii sau prin intermediul Agenților; locațiile inițiale în care Serviciul este disponibil sunt prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract. Extinderea Serviciului în alte locații sau modificarea numărului locațiilor în care Serviciul este disponibil precum și adresa acestora va fi comunicată DITL Sector 5 București de către S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L. printr-o notificare scrisă și va intra în vigoare la data specificată de S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L. în comunicare.

 • i. contribuabil - orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuții și alte sume bugetului general consolidat, în condițiile legii.

2. Interpretare

 • 2.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

PAG.l

 • 2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod explicit ceva diferit acolo unde este utilizat.

3. Obiectul contractului

 • 3.1.  Obiectul prezentului contract constă în încasarea de către S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L. prin locațiile Mobil Distribution în numele și pe seama DITL Sector 5 București, de sume reprezentând:

 • a) impozite, taxe și amenzi înregistrate deja în evidențele fiscale,

 • b) amenzi neînregistrate în evidențele fiscale,

 • c) taxe de timbru judiciar

denumite în continuare sume datorate, de la persoane fizice și persoane juridice, denumite în continuare contribuabili, în conformitate cu prevederile prezentului contract, conform procedurilor anexate.

 • 3.2. Pentru realizarea obiectului contractului părțile au convenit asupra următoarelor:

 • > DITL Sector 5 București va asigura proiectarea serviciului, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor sale informatice specializate și a procedurilor de lucru proprii, necesare realizării prevederilor punctului 3.1 și va pune la dispoziția S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L o interfață pentru conectarea aplicației Mobil Distribution la aplicațiile sale informatice (interfață tip API).

 • > S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L va asigura conectarea cu aplicațiile informatice, prin intermediul interfețelor, puse la dispoziție de Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 și implementarea serviciului în locațiile Mobil Distribution, inclusiv instruirea personalului propriu și exploatarea procesului. De asemenea va folosi softuri proprii pentru a realiza raportările interne care îi sunt necesare.

4. Prețul contractului și modalități de plată

 • 4.1. Pentru serviciul de încasare a impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului local

 • 5. C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L va percepe un comision de 1% din valoarea sumelor încasate.

 • 4.2. S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L va emite lunar factura pentru serviciile prestate în luna anterioară până cel mai târziu pe data de 15 ale lunii curente. Factura va fi însoțită întotdeauna de raportul lunar de decontare specificat conform Anexei 4.

 • 4.3. Achizitorul va vira în contul S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L, în baza facturii emise de acesta, comisionul aferent sumelor încasate în luna anterioară, cel mai târziu până în ultima zi a lunii în care a fost înregistrată factura în evidențele sale.

5. Ajustarea prețului contractului

 • 5.1. Comisioanele percepute de S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L se vor menține ferme pe toată durata de valabilitate a contractului.

6. Durata contractului

 • 6.1. Contractul începe să producă efecte de la data semnării acestuia și este valabil pentru o perioada de 2 (doi) ani, prelungindu-se de drept cu perioade succesive de câte un an, dacă niciuna din părți nu notifică în scris, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de împlinirea termenului pentru care a fost încheiat contractul, celeilalte părți intenția de încetare a acestuia.

7. Documentele contractului

 • 7.1. Documentele contractului sunt:

propunerea financiară;

Anexa nr. 1 - lista inițială a locațiilor Mobil Distribution;

Anexa nr. 2 - lista conturilor deschise la Trezoreria Sectorului 5;

Anexa nr. 3 - procedura de lucru privind încasarea contravalorii impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului local de la contribuabili persoane fizice și persoane juridice și model de raport zilnic pentru încasarea contravalorii impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului local;

 • -  Anexa nr. 4 - model de raport lunar privind încasarea contravalorii impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului local de la contribuabili persoane fizice și persoane juridice, care va fi anexat facturii;

 • -  Anexa nr. 5 - procedură de lucru privind încasarea amenzilor neînregistrate în evidențele fiscale și model de raport zilnic pentru încasarea amenzilor neînregistrate în evidențele fiscale;

 • -  Anexa nr. 6 - model raport lunar pentru încasarea amenzilor neînregistrate în evidențele fiscale;

 • -  Anexa nr. 7 - specificațiile tehnice și descrierea interfeței de conectare API.

 • -  Anexa nr. 8 - canalele de comunicație electronică între părți

 • 7.2. Anexele precum și documentele care vor fi anexate ulterior contractului constituie parte integrantă a prezentului contract și vor fi interpretate, vor avea aceeași forță obligatorie și vor produce aceleași efecte ca și conținutul acestuia.

 • 8. Obligațiile S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L

  • 8.1. Să furnizeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, respectiv să încaseze impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local, amenzi neînregistrate și taxe de timbru judiciar prin mijloace proprii, în numele și pe seama DITL Sector 5 București, conform procedurilor de lucru stabilite de acesta.

  • 8.2. Să respecte procedurile de lucru detaliate în anexele la prezentul contract.

  • 8.3. Să asigure, în cadrul programului de lucru al locațiilor Mobil Distribution, furnizarea serviciului de încasare care fac obiectul prezentului contract. Programul de lucru al locațiilor Mobil Distribution poate fi, pentru anumite locații, extins atât din punct de vedere al intervalului orar cât și sâmbăta și duminica și în alte sărbători legale.

S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L poate modifica numărul de locații în care este furnizat Serviciul prin transmiterea în prelalabil către DITL Sector 5 București a unei notificări scrise care să cuprindă Lista actualizată de locații. Notificarea transmisă de S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L va deveni automat anexa la contract și va înlocui, începând cu data primirii notificării de către DITL Sector 5 București, Anexa 1 în vigoare la acel moment. Modificarea Listei de locații va deveni efectivă începând cu data primirii notificării de către DITL Sector 5 București.

 • 8.4. Să urmărească realizarea eficientă a contractului prin organizarea resurselor proprii de personal.

 • 8.5. Contravaloarea sumelor încasate de la contribuabili, de la 00:00:00 al zilei de încasare și până la 23:59:59 al fiecărei zile de încasare (Z), va fi transferată de către S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L, prin ordin de plată, în conturile DITL Sector 5 București deschise la Trezoreria Sector 5, titular Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București, cod fiscal 38320436 în a doua zi bancara care urmează zilei Z de încasare a acestora (Z+2).

Dacă ziua care urmeaza zilei Z de încasare a Facturilor Beneficiar este nebancara, contravaloarea sumelor încasate în ziua de încasare va fi virată de către S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L în conturile DITL Sector 5 București deschise la Trezoreria Sector 5, titular Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București, cod fiscal 38320436, în a doua zi bancara care urmează zilei de încasare. Dacă ziua în care încasările trebuie virate este declarată nelucrătoare, această operațiune se va face în prima zi lucrătoare după această dată.

Suma transferată va reprezenta valoarea totală a încasărilor aferente zilei Z de încasare, efectuate prin intermediul Serviciului, conform specificațiilor de mai sus, comisionul aferent serviciilor prestate de S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L urmând a fi plătit conform prevederilor Art. 4 al prezentului Contract. S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L nu este responsabilă pentru întârzieri datorate băncilor sau sistemelor de decontare interbancare (Trezorerie, Transfond, etc.). Beneficiarul va considera ca dată a încasării sumelor de la contribuabil, data la care S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L a încasat suma de la Plătitor.

 • 8.6. S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L va transmite, în fiecare zi bancară, nu mai târziu de ora 12:00 a.m, către DITL Sector 5 București, un Fișier cu încasări zilnic, conform Anexei 3, privind sumele încasate până la ora 23:59:59 inclusiv al zilei de încasare anterioare, în formatul agreat de către Părți și specificat în Anexa 3. Suma totală a plăților conținute în fiecare Fișier cu încasări zilnic va fi egală cu suma virată de către S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L, în conturile DITL Sector 5 București, pentru respectiva perioadă de încasare, iar în caz contrar Părțile vor colabora în vederea reglării diferențelor. Fișierul cu incasari zilnice va fi codificat și pus la dispoziția Beneficiarului prin canale de comunicație securizate și agreate de părți, așa cum este specificat în Anexa 8.

Pentru încasările de sume din zilele de încasare nelucratoare, nebancare sau pe perioada sărbătorilor legale, transmiterea Fișierului cu incasari zilnice se va face în prima zi bancară care urmează zilei de încasare. Datele transmise pentru fiecare încasare, vor respecta formatul (structura) fișierului - cu incasari zilnice ce sunt specificate în Anexa 3.

In cazul în care sunt identificate erori de comunicație între S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L și DITL Sector 5 București, erori ce au ca și consecință imposibilitatea transmiterii datelor, la solicitarea expresă a DITL Sector 5 București, S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L va retransmite Fișierul cu încasări zilnice, în ziua bancară respectivă, nu mai târziu de ora 13.00, printr-o modalitate ce urmeaza să fie agreată de Părți și specificată în Anexa 8.

 • 8.7. a) în situația în care există plăți la care nu s-a identificat corespondența cu o încasare, DITL Sector 5 București va informa, printr-un Raport, S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L și va vira înapoi către S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L sumele corespunzătoare plăților respective. Raportul va fi transmis în maxim 3 zile lucrătoare de la efectuarea plății respective și va conține datele de identificare ale plății pentru care nu s-a identificat corespondența. DITL Sector 5 București va vira sumele mai sus menționate în maxim 5 de zile de la transmiterea răspunsului, în contul S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L indicat în notificarea de plată transmisă.

 • b) în situația în care S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L solicită DITL Sector 5 București restituirea unor sume care au fost plătite eronat către DITL Sector 5 București, S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L va transmite și un Raport în care va menționa datele de identificare ale plății/plăților respective. DITL Sector 5 București va verifica comunicarea S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L și va transmite un răspuns către acesta în maxim 3 zile de la primirea comunicării S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L .DITL Sector 5 București va vira sumele mai sus menționate în maxim 5 de zile de la transmiterea răspunsului, în contul S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L indicat în notificarea de plată transmisă.

 • c) în situația în care S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L a realizat o încasare și a transmis suma încasată către DITL Sector 5 București, încasarea neîncadrându-se în niciuna din situațiile prevăzute la punctele a) și b) de mai sus, orice solicitare sau reclamație ulterioară referitoare la natura sau restituirea sumei respective va fi direcționată către DITL Sector 5 București în vederea clarificării și rezolvării împreună cu reclamantul/solicitantul. DITL Sector 5 București va transmite o informare ulterior, către S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L, asupra modului de rezolvare a solicitării sau reclamației.

 • 8.8. Să emită chitanța automată în 2 exemplare originale: una pentru plătitor și una pentru S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L.

 • 8.9. Să completeze chitanță manuală atunci când aplicația informatică nu funcționează.

 • 8.10. Să transmită o copie electronică a chitanței anulate odată cu întreaga documentație care se transmite, în cazul renunțării unui contribuabil la efectuarea plății din variate motive, situație în care încasarea este anulată.

 • 8.11. Să depună atașat la factură rapoartele lunare conform Anexelor nr. 4 și 6.

 • 8.12. Să permită reprezentanților DITL Sector 5 București să verifice modul de încasare a impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului local precum și a cuantumului sumelor încasate într-o anumită perioadă.

 • 8.13. Având în vedere Regulamentului (UE) 2016/679 și âinând cont de calitatea sa de împuternicit al DITL Sector 5 București, S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L se obligă:

■S să acționeze numai pe baza instrucțiunilor și procedurilor de lucru primite de la DITL Sector 5 București, în ceea ce privește datele personale ale contribuabililor, de care a luat cunoștință Ia furnizarea serviciului, pe parcursul colaborării cu Achizitorul.

■S să aplice măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor personale ale contribuabililor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de procesare ilegală.

 • 8.14. Să comunice operativ (telefonic) și apoi în scris DITL Sector 5 București orice întrerupere a prestării serviciului într-o locație, mai mare de 48 de ore, din motive ce nu depind de voința S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L, precum și reluarea prestării serviciului respectând aceeași procedură.

 • 8.15. Să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

 • 8.16. Să informeze clienții, în conformitate cu politica sa comercială, asupra disponibilității serviciului prin diverse modalități de semnalizare a serviciului în cadrul locațiilor. Cuprinsul oricărui material publicitar cu privire la serviciu, indiferent de suport, vor trebui aprobate în prealabil de către DITL Sector 5 București. în acest scop părțile vor stabili mijloacele/forma în care poate fi comunicată către contribuabili serviciul precum și o procedură pentru utilizarea mărcilor DITL Sector 5 București și alte referiri la acesta.

 • 8.17. Partea care a primit solicitarea de soluționare a unei reclamații de la un contribuabil va solicita celeilalte părți informațiile necesare în vederea soluționării acesteia. Răspunsul final către contribuabil va fi dat de către partea care a primit reclamația.

Eventualele reclamații ale contribuabililor vor fi soluționate numai dacă vor fi semnalate în termen de cel mult 3 ani de la data producerii evenimentului care a generat formularea reclamației.

 • 8.18. Să furnizeze DITL Sector 5 București, în maxim 7 zile lucrătoare de la solicitare, toate informațiile cerute referitoare la încasările efectuate prin intermediul serviciului sau la operațiunile executate aferente și/sau ulterioare acestor încasări în situația în care această cerere este motivată de necesitatea aplicării prevederilor legislației privind prevenirea spălării banilor și a actelor de terorism sau rezultatul solicitării, legal justificate, a unor autorițăti ale statului.

9. Obligațiile DITL Sector 5

 • 9.1. Să pună la dispoziția S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L procedurile de lucru necesare încasării impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului local.

 • 9.2. Să acorde sprijin S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L pe parcursul derulării contractului în ceea ce privește îndeplinirea obiectului contractului și să asigure funcționarea corespunzătoare a aplicațiilor informatice și a interfeței (API) puse la dispoziția S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L.

 • 9.3. Să asigure S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L documentele necesare îndeplinirii obiectului contractului.

 • 9.4. Să verifice, să urmărească, să controleze și să supravegheze modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența gestiunii serviciului.

 • 9.5. Să comunice pe e-mail și în scris S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L, în timp util și în mod detaliat orice modificare a procedurilor de lucru ce pot afecta activitatea de încasare a S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L.

 • 9.6. Să achite contravaloarea facturii conform prevederilor punctului 4.3 din prezentul contract.

 • 9.7. Să informeze contribuabilii asupra disponibilității serviciului, inclusiv prin comunicarea pe înștiințările de plată transmise către contribuabili. DITL Sector 5 București se obligă să nu utilizeze, fără aprobarea scrisă prealabilă a S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L, niciuna din mărcile S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L sau ale partenerilor și agenților S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L.

 • 9.8. Partea care a primit solicitarea de soluționare a unei reclamații de la un contribuabil va solicita celeilalte părți informațiile necesare în vederea soluționării acesteia. Răspunsul final către contribuabil va fi dat de către partea care a primit reclamația.

Eventualele reclamații ale contribuabililor vor fi soluționate numai dacă vor fi semnalate în termen de cel mult 3 ani de la data producerii evenimentului care a generat formularea reclamației.

 • 9.9. Să furnizeze S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L, în maxim 7 zile lucrătoare de la solicitare, toate informațiile cerute referitoare la încasările efectuate prin intermediul serviciului sau la operațiunile executate aferente și/sau ulterioare acestor încasări în situația în care această cerere este motivată de necesitatea aplicării prevederilor legislației privind prevenirea spălării banilor și a actelor de terorism sau rezultatul solicitării, legal justificate, a unor autorițăti ale statului.

 • 9.10. Să comunice operativ (telefonic) și apoi în scris (pe e-mail) S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L orice întrerupere a funcționării sistemului informatic mai mare de 1 (una) oră, precum și reluarea funcționării sistemului informatic respectând aceeași procedură.

10. Recepție și verificări

 • 10.1. Reprezentanții DITL Sector 5 București împuterniciți să verifice modul de prestare a serviciilor, precum și cu derularea contractului sunt:

- Sef Serviciu Evidenta Venituri - Enache Ștefania telefon: 0799.208.182, e-mail: enache.stefania@ditl5.ro, responsabil cu procedura de lucru privind încasările;

- Sef Serviciu Prelucrare Automata a Datelor - Patrascu Adrian, telefon: 0791.686.995, e-mail: patrascu.adrian@ditl5.ro - responsabil cu funcționarea și operarea în programul informatic;

 • 10.2. Reprezentantul MOBILE DISTRIBUTION S.R.L. responsabil cu derularea contractului și cu orice alte probleme ivite în perioada de valabilitatea a contractului este Florin Balan, telefon: 0751333623, tel/fax: 0264/402.378, e-mail: notific@un-doi.ro.

 • 10.3. Oricare parte poate schimba persoana de contact printr-o notificare scrisă prealabilă, transmisă cu cel puțin 5 zile în avans celeilate părți cu confirmare de primire.

11. Amendamente

 • 11.1. Părțile contractante au dreptul, de comun acord, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute în mod obiectiv la data încheierii contractului sau care lezează interesele comerciale legitime ale acestora.

 • 11.2. Pe toată durata derulării contractului părțile se vor supune legislației în vigoare din România.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate de a vira sumele încasate conform prevederilor prezentului contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe zi de întârziere din sumele încasate și nevirate, calculată de la data apariției acestei situații și până la data plății sumelor încasate conform prevederilor prezentului contract.

 • 12.2. în cazul în care achizitorul nu își onorează obligația de plată sau de returnare a sumelor la termenele prevăzute, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe zi din plata neefectuată calculată de la data apariției acestei situații și până la data plății sumelor respective conform prevederilor prezentului contract.

 • 12.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, prin transmiterea în scris a unei notificări.

 • 12.4. Fiecare parte este responsabilă și își va suporta toate cheltuielile și costurile proprii, indiferent de natura acestora, efectuate, generate sau rezultate din încheierea, desfășurarea și/sau executarea prezentului contract.

13. Forța majoră

 • 13.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 13.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 13.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 13.4. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 13.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, tară ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. Soluționarea litigiilor

 • 14.1. Achizitorul și S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 14.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze la instanțele judecătorești competente.

15. încetarea contractului

 • 15.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • > părțile convin de comun acord încetarea contractului;

 • >  expirarea duratei contractului;

 • >  neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către una din părți;

 • >  dizolvarea, lichidarea, falimentul, retragerea autorizației de funcționare, caz în care contractul va fi considerat reziliat, părțile fiind însă ținute de datoriile rezultate până la momentul apariției cauzei de încetare a contractului.

 • 15.2. Prin rezilierea de plin drept de către DITL Sector 5 București, în situația în care și S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L nu-și respectă, în mod culpabil, oricare dintre obligațiile prevăzute în acest contract, fără a fi nevoie de intervenția instanței de judecată și fără alte formalități, cu condiția unei notificări prealabile transmisă către și S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea și dacă MOBIL DISTRIBUTION SRL nu își execută obligațiile până la expirarea termenului de preaviz.

 • 15.3. Prin rezilierea de plin drept de către și S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L, în situația în care achizitorul nu-și respectă, în mod culpabil, oricare dintre obligațiile prevăzute în acest contract, fără a fi nevoie de intervenția instanței de judecată și fără alte formalități, cu condiția unei notificări prealabile transmisă DITL Sector 5 București cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea și dacă achizitorul nu își îndeplinește până la expirarea termenului de preaviz obligațiile prevăzute în acest contract.

16. Invalidarea clauzelor

 • 16.1. în cazul în care o prevedere a prezentului contract se perimă, devine ilegală, nulă sau imposibil de executat ca urmare a incidenței unui act legislativ ulterior semnării prezentului contract, celelalte prevederi contractuale își mențin valabilitatea, în măsura în care este posibil și

PAG.7

nu contravin noilor cerințe legale. în această situație, părțile convin renegocierea cu bună-credință a clauzelor respective.

17. Clauze de confidențialitate

 • 17.1. Fiecare parte se obligă să asigure confidențialitatea informațiilor privind activitatea celeilalte părți, comunicate în scris sau oral, direct sau indirect, precum și orice informații legate de activitatea celeilalte părți la care Partea respectivă a avut acces în cadrul derulării prezentului contract. Această clauză este valabilă pentru toți reprezentanții fiecărei Părți care intră în contact cu informații legate de activitatea celeilalte părți.

 • 17.2. O parte contractantă nu are dreptul, tară acordul scris al celeilalte părți:

de a face cunoscut conținutul contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

 • 17.3. Folosirea în scop personal a informațiilor primite antrenează răspunderea penală a persoanei care a folosit fără drept informațiile puse la dispoziție de cealaltă parte contractantă.

 • 17.4. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

 • 17.5. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;

partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

 • 17.6. Obligația de confidențialitate rămâne valabilă pentru o perioadă de 3 ani de la finalizarea contactului.

18. Comunicări

 • 18.1. Orice notificare/corespondență între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract este valabil comunicată dacă este predată sau transmisă la adresele convenite de părți și menționate în cuprinsul prezentului contract.

 • 18.2.  Notificarea/corespondența transmisă prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare poștală de primire, se consideră primită la data semnării de către registratura părții destinatare a corespondenței, iar în cazul transmiterilor prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după cea în care au fost expediate.

 • 18.3. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris sau prin e-mail cu confirmare de primire la adresele de e-mail de contact convenite de părți și menționate în cuprinsul prezentului contract.

 • 18.4. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 18.5. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

 • 18.6. Schimbarea adreselor sau numărului de telefon/fax nu este opozabilă decât după trecerea a cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care s-a primit notificarea privind schimbarea adreselor sau a numărului de telefon/fax.

19. Cesiunea contractului

 • 19.1. Nu este permisă cesiunea de către niciuna din părți a obligațiilor născute din acest contract.

20. Dispoziții finale

 • 20.1. Orice modificare a prezentului contract se face numai prin act adițional, încheiat între părți.

 • 20.2. Prezentul contract împreună cu toate anexele sale, care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii contractului, referitoare la același obiect.

 • 20.3. Părțile declară și garantează că ființează și funcționează în mod legal și că nu există niciun impediment de natură juridică sau de orice fel pentru încheierea și executarea prezentului contract.

Prezentul contract s-a încheiat azi_____________________in două exemplare originale,

Direcția Impozite Și Taxe Locale Sector 5          S.C. Mobile Distribution S.R.L

Director Executiv Valerian SALAVASTRU

Administrator, Vasile Calin CHIRA


Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic Elena-Denisa Deca

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene Ema Viciu

ANEXA NR. 1

LISTA LOCAȚIILOR SC MOBIL DISTRIBUTION SRL

Nr. Crt.

cod Mobile Distributi on

Județ

Denumire

Localitate

Adresa

1

md501

bucurești

alcoda telecom srl

bucurești

bld 1 mai, nr41,bl cl6,et p

2

md20459

bucurești

damira bir srl

bucurești

bucurești sectorul 2, strada

colentina nr 27

3

mdl9397

bucurești

euro gsm impex srl

bucurești

bd iancu de hunedoara nr.

64 sector 1

4

mdl9397

bucurești

euro gsm impex srl

bucurești

centrul comercial cora lujerului, spațiu b9, bdul. iuliu maniu nr. 19, sector 6

5

mdl9397

bucurești

euro gsm impex srl

bucurești

p-ta unirii nr. 1

6

md8717

bucurești

nasra trading and contracting srl

bucurești

calea ferentari, nr 12, bl 123,;

3, parter, ap 89, sector 5

7

md21400

bucurești

bogram crisram srl

bucurești

str.lujerului fn.,sect.6

8

md7559

bucurești

chirita m.d. trans import export srl

bucurești

sos olteniței, 181, sector 4, bucurești

9

mdl5115

bucurești

dayly intercom srl

bucurești

biv. camil ressu, nr. 3-5, sector 3

10

md3315

bucurești

elma pro trading srl

bucurești

piața minis

11

mdl3354

bucurești

florimar corn 93 srl

bucurești

str carlibaba, nr 65, sect 5

12

md21426

bucurești

j.v.j.petrolcom srl

bucurești

b-dul iuliu maniu nr 205-215 sect 6

13

md21426

bucurești

j.v.j.petrolcom srl

bucurești

sos giurgiului, nr 200 sect 4

14

md21428

bucurești

kain impex srl

bucurești

str serg.ion iriceanu nr 25-

53, sect 4

15

md21428

bucurești

kain impex srl

bucurești

str. chiscani nr.l

,inters.podul grant, sect.l

16

md21428

bucurești

kain impex srl

bucurești

str. dinicu golescu nr 29 sect. 1

17

mdl0770

bucurești

legend corn srl

bucurești

academiei, nr 10

18

mdl3247

bucurești

m.p alvio company srl

bucurești

mihail kogalniceanu nr 101

sector 5

19

md21446

bucurești

nicoli comexim ideal srl

bucurești

str iuliu maniu, nr 15 b

20

md21446

bucurești

nicoli comexim ideal srl

bucurești

str.lujerului fn.,sect.6

21

mdl0363

bucurești

nicora 2001 srl

bucurești

bulevardul unirii nr 100

22

mdl5230

bucurești

pay connect srl

bucurești

str burniței, nr 60m, sector

3, ap 2, parter

23

mdl018

bucurești

pretty impex srl

bucurești

str complexului nr.8,sector 3

24

md21457

bucurești

rasib partener srl

bucurești

sos postăvarului nr 24

25

md881

bucurești

real foto srl

bucurești

str camil ressu nr 27, sector3,bucurești

26

md9336

bucurești

rex service srl

bucurești

str ion mihalache nr 195 sector 1

27

mdl3532

bucurești

tescoi marin if

bucurești

sos gherase 88a, cam 4, sect

2

28

md23488

bucurești

afaceri creative - fresh

bucurești

str paris nr 33

- sector 1

box srl

29

md23782

bucurești

- sector 1

alexana 2009 serv activ srl

bucurești

trusesti nr. 41

30

md22047

bucurești

- sector 1

andru-service srl

bucurești

str sub cetate nr 41, sect 1

31

md23390

bucurești

- sector 1

catag media service srl

bucurești

str nazarcea nr 20

32

md22518

bucurești

- sector 1

danely lot srl

bucurești

sos. ștefan cel mare 4

33

md22583

bucurești

- sector 1

giuli & david Vision srl

bucurești

str bucureștii noi nr 211

34

md22554

bucurești

- sector 1

luka s alg srl

bucurești

str crusovat nr 34

35

md008

bucurești

- sector 1

orange money ifn sa

bucurești

bd lascar catargiu nr. 47-53, camera el2

36

md4542

bucurești

- sector 1

traian trading company srl

bucurești

str. barbu stefanescu

delavrancea 21

37

md23971

bucurești

- sector 1

viomirion srl

bucurești

soseaua straulesti nr 45-53, parter, bloc d

38

mdl5467

bucurești

- sector 1

buygsm srl

bucurești

str. calea grivitei, nr. 164

39

md21414

bucurești

- sector 1

eco select srl

bucurești

sos. chitilei, nr 242c, sect 1

40

md610

bucurești

- sector 1

future line computers exim srl

bucurești

piața presei libere nr 1

41

mdl6118

bucurești

- sector 1

general impex 2010 srl

bucurești

str. nicolae caramfil 78-80

42

md21434

bucurești

- sector 1

madlexis Consulting srl

bucurești

b-dul ion mihalache, nr. 176

, sector 1

43

md24417

bucurești

- sector 2

arianna wave srl

bucurești

sos. pantelimon 31a

44

md23759

bucurești

- sector 2

crissim com srl

bucurești

str cernăuți nr 31 bl yl

45

md23539

bucurești

- sector 2

edy eficient com serv srl

bucurești

bd. basarabia nr 162

46

md22642

bucurești

- sector 2

emron trade srl

bucurești

b-dul nicolae grigorescu nr

51 a -- piața titan salajani— sector3

47

mdl4952

bucurești

- sector 2

evimex imobiliare 2004 srl

bucurești

str. chiristigiilor nr. 28,piața obor., lotto prono

48

mdl4952

bucurești

- sector 2

evimex imobiliare 2004 srl

bucurești

str. teiul doamnei, nr. 1, bl.

8 irta,

49

md21274

bucurești

- sector 2

fml asistent in brokeraj srl

bucurești

sos. pantelimon 144, s2

50

md3661

bucurești

- sector 2

g marstel prod com impex srl

bucurești

intrarea safirului nr 1

51

md20217

bucurești

- sector 2

kilikina srl

bucurești

str. măgură vulturului, nr 2

52

md23708

bucurești

- sector 2

la conul stan srl

bucurești

sos. andronache nr.78

53

md23708

bucurești

- sector 2

la conul stan srl

bucurești

str. nicolae zamfir 18

54

md20266

bucurești

leader valiprod srl

bucurești

piața delfinului - aleea

- sector 2

dobrina nr 1

55

md20266

bucurești

- sector 2

leader valiprod srl

bucurești

str. sos. pantelimon, nr 255, bl. b43

56

md23656

bucurești

- sector 2

lorali-coca impex srl

bucurești

sos mihai bravu nr 98-106 bl dl6 parter

57

mdl9967

bucurești

- sector 2

mitei & tabaco distribution srl

bucurești

soseaua pantelimon, nr 356-

358

58

md5654

bucurești

- sector 2

nirom 2001 srl

bucurești

b-dul decebal, nr 12 {colt cu dristorului} vis a vis de zvon cafe

59

md23828

bucurești

- sector 2

rols pro srl

bucurești

bd basarabia, nr. 102-106

60

mdl8718

bucurești

- sector 2

roy market srl

bucurești

aleea vergului, nr

4,bll5,scl,et p

61

md22873

bucurești

- sector 2

svs prinț top srl

bucurești

str. teiul doamne i nr 5b

62

mdl3587

bucurești

- sector 2

tasknet computer srl

bucurești

colentina 53

63

md21400

bucurești

- sector 2

bogram crisram srl

bucurești

str barbu vacarescu 62-72, sect 2

64

md3315

bucurești

- sector 2

elma pro trading srl

bucurești

mihai bravu intersecție cu camil ressu

65

md3315

bucurești

- sector 2

elma pro trading srl

bucurești

piața trapezului

66

md3955

bucurești

- sector 2

gremi corn art srl

bucurești

str ferestrei nr 16

67

mdl3247

bucurești

- sector 2

m.p alvio company srl

bucurești

bld. ferdinand 101 sector 2

68

md21451

bucurești

- sector 2

pepper dog srl

bucurești

sos colentina 258 - 260 sect

2

69

mdl2564

bucurești

- sector 3

allis electronics impex

99 srl

bucurești

str col. dumitru papazoglu,nr 74-76,corp c

70

md23609

bucurești

- sector 3

axi activ distribution srl

bucurești

parului nr 7

71

md23864

bucurești

- sector 3

bucate meșteșugite srl

bucurești

strada vlad județul, nr. 43

72

md22518

bucurești

- sector 3

danely lot srl

bucurești

sos mihai bravu nr 327, bl 54 sect 3

73

md23552

bucurești

- sector 3

dialex concept srl

bucurești

str liviu rebreanu {mag titan} nr 6a parter

74

md5455

bucurești

- sector 3

geda nova impex srl

bucurești

aleea codrii neamțului nr

6,bl pm 26,ap

46,parter,sector 3,bucurești

75

md24165

bucurești

- sector 3

h&h bistro pub srl

bucurești

b-dul 1 decembrie 1918 nr

13, bloc 10

76

mdl5205

bucurești

- sector 3

h&h titan atlas srl

bucurești

str. 1 dec. 1918, nr. 36a, sector 3

77

mdl8498

bucurești

- sector 3

magic press market srl

bucurești

bv. ramnicu sarat, nr 15,bl f

20

78

mdl7492

bucurești

- sector 3

moldo trans invest srl

bucurești

str. nerva traian nr.9 bl.m67 scl parter buc s3

79

md5654

bucurești

- sector 3

nirom 2001 srl

bucurești

b-dul camil resu,nr 57,sector

3

80

md5654

bucurești

- sector 3

nirom 2001 srl

bucurești

nerva traian papazoglu ind

716

81

md5654

bucurești

- sector 3

nirom 2001 srl

bucurești

piața ambrozie

82

md5654

bucurești

- sector 3

nirom 2001 srl

bucurești

piața nicolae grogorescu

83

md23583

bucurești

- sector 3

norma trans srl

bucurești

str teodor pallady 7-9

84

md23634

bucurești

- sector 3

valentin trading impex srl

bucurești

b-dul camil ressu nr 33

parter ap 2

85

md3315

bucurești

- sector 3

elma pro trading srl

bucurești

titan-metrou

86

md21416

bucurești

- sector 3

est oii Consulting srl

bucurești

bd decebal nr. 23, sect 3

87

mdl0770

bucurești

- sector 3

legend corn srl

bucurești

bd. i c bratianu nr 12

88

mdl0770

bucurești

- sector 3

legend corn srl

bucurești

pasaj universitate

89

md23389

bucurești

- sector 4

amina butique srl

bucurești

str mariuca nr 11

90

md23609

bucurești

- sector 4

axi activ distribution srl

bucurești

calea serban vodă nr 272, bloc 15, parter

91

md3414

bucurești

- sector 4

beta ami corn srl

bucurești

sos. giurgiului nr. 131

92

md3322

bucurești

- sector 4

boby ana comerț si servicii srl

bucurești

sos. berceni 19-23, s4

93

md3322

bucurești

- sector 4

boby ana comerț si servicii srl

bucurești

str. reșița nr.4, bl. m4, s4

94

mdl5585

bucurești

- sector 4

bodisan srl

bucurești

putui cu tei, nr 34

95

md21255

bucurești

- sector 4

danisif bcn srl

bucurești

sos. olteniței 252, bl. 149, sc ls4

96

md23633

bucurești

- sector 4

deea & andreas dual concept srl

bucurești

calea serban vodă, nr 43

97

mdl0245

bucurești

- sector 4

dumitru jean if

bucurești

p-ta covasna nr 3 sector 4

98

mdl9211

bucurești

- sector 4

electro pedina srl

bucurești

soseaua giurgiului, nr 18a, intersecția olteniței

99

mdl4952

bucurești

- sector 4

evimex imobiliare 2004 srl

bucurești

splaiul unirii nr 450

100

md21531

bucurești

- sector 4

gastro-bar Solutions srl

bucurești

dimitrie cantemir 21 bl4 sc g parter

101

md23387

bucurești

- sector 4

girmel srl

bucurești

str nitu vasile,nr 1,piața sudului

102

md7843

bucurești

- sector 4

robertty design srl

bucurești

splaiul unirii,nrl

103

mdl9803

bucurești

- sector 4

soccer plus srl

bucurești

sos. giurgiului, nr 121a

104

md3311

bucurești

- sector 4

somy internațional srl

bucurești

piața străduinței nrl

105

mdl7085

bucurești

- sector 4

spăsenie bogdan-teodor pfa

bucurești

str. huedin 7

106

md21420

bucurești

gas station sun route srl

bucurești

calea văcărești, nr. 132 -

- sector 4

134,sect 4

107

mdl4797

bucurești

- sector 4

instal com prod ex srl

bucurești

str 13 septembrie, nr 97, landa meriot

108

md3698

bucurești

- sector 4

ionnia 93 impex srl

bucurești

b-dul regina maria 43,

109

md21480

bucurești

- sector 4

vandisse oii srl

bucurești

soseaua olteniței, nr. 83a sect 4

110

md8382

bucurești

- sector 5

aavis trading com srl

bucurești

str pucheni, nr47, sector5

111

mdl9207

bucurești

- sector 5

andre-cris unic srl

bucurești

calea ferentari, nr 1, parter, bl 75a, sc 3

112

mdl9207

bucurești

- sector 5

andre-cris unic srl

bucurești

str. garoafei, nr 60

113

md24478

bucurești

- sector 5

bella bianca prod srl

bucurești

calea 13 septembrie nr 223 prosper

114

md24425

bucurești

- sector 5

cochet team srl

bucurești

str lavei nr 6-8

115

md22626

bucurești

- sector 5

crison distribution srl

bucurești

str. intr.jibou 25 bucurești sect 5

116

md21255

bucurești

- sector 5

danisif bcn srl

bucurești

str, freamătului 7 s5

117

md24393

bucurești

- sector 5

dgdo comprest srl

bucurești

str. barlad nr 25

118

md23765

bucurești

- sector 5

geo & pet srl

bucurești

str. barajului nr 9

119

md23584

bucurești

- sector 5

grimaryflor impex srl

bucurești

strada bachus nr 24

120

md23078

bucurești

- sector 5

ideal-mar adviser srl

bucurești

str. petre ispirescu nr 23

121

mdll716

bucurești

- sector 5

johnny happy srl

bucurești

sos alexandriei nr 164 sector

5

122

md21001

bucurești

- sector 5

kibianca tech srl

bucurești

prelungirea ghencea nr.32

123

md23868

bucurești

- sector 5

mar.val.cris impex srl

bucurești

str. vigoniei, nr. 10

124

md22414

bucurești

- sector 5

martin cars Solutions srl

bucurești

str. antiaeriana nr 40

125

mdl2562

bucurești

- sector 5

mb recom 1998 srl

bucurești

str regina maria,nr 41

126

md3485

bucurești

- sector 5

mon com srl

bucurești

str. mărgeanului, nr44, bl. mll3, sc 5

127

md22789

bucurești

- sector 5

new age balance srl

bucurești

str glicinelor {piața nicky scorpion}

128

md20243

bucurești

- sector 5

robert & andreea

market srl

bucurești

soseaua bucuresti-

magurele, nr 10

129

md7153

bucurești

- sector 5

santo simex com srl

bucurești

str novaci, nr 31

130

mdl9534

bucurești

- sector 5

semper iuvenis tenis club srl

bucurești

str. calea ferentari, nr 11, parter, camera 2, bloc 82, sc. 3, ap. 103

131

md23345

bucurești

- sector 5

cristian mag agro srl

bucurești

str. amurgului nr 11

132

md23897

bucurești

doon market srl

bucurești

str. antiaeriana nr 30

- sector 5

133

md3121

bucurești

- sector 5

eintraht axei srl

bucurești

str. calea rahovei nr 323

134

md21427

bucurești

- sector 5

just esus srl

bucurești

calea 13 septembrie nr. 227-

229

135

md21427

bucurești

- sector 5

just esus srl

bucurești

calea 13 septembrie nr. 293-

297, sect 5

136

md3529

bucurești

- sector 5

maral general corn srl

bucurești

str amurgului nr 36

137

md21974

bucurești

- sector 6

andora market universal srl

bucurești

intrarea paulis nr 8

138

mdl6961

bucurești

- sector 6

bacrea elena-tudorita if

bucurești

str. dreptății 6

139

md21251

bucurești

- sector 6

bdo util srl

bucurești

b-dul iuliu maniu nr.7

140

md23759

bucurești

- sector 6

crissim com srl

bucurești

str cernăuți nr 46 bl al5 sc a ap 6

141

md21255

bucurești

- sector 6

danisif bcn srl

bucurești

str george calboreanu nr 16

142

md9263

bucurești

- sector 6

drimba horia pfa

bucurești

drumul taberei nr 42-44

complex comercial et 3 sector 6

143

md23797

bucurești

- sector 6

foxepa internațional srl

bucurești

drumul taberei nr 124 , complex comercial al6-piata chilia veche

144

mdl3462

bucurești

- sector 6

george mic impex srl

bucurești

aleea baiut, nr 11, m29, sc c,

etj 7, ap 103

145

mdl2163

bucurești

- sector 6

halaicu prompt srl

bucurești

drumul taberei,nr 42

146

md23344

bucurești

- sector 6

help cxxgsm srl

bucurești

bld iuliu maniu nr 77-77 bloc

2b sc 2

147

mdll276

bucurești

- sector 6

i.p.i mineral comprest srl

bucurești

drumul timonierului, nr 15, bl 1, sc 2,et p, ap 43, sect 6

148

md630

bucurești

- sector 6

imedia com serv srl

bucurești

str nicolae filimon, nr 41

149

md23023

bucurești

- sector 6

iulian rex impex srl

bucurești

b-dul iuliu maniu nr 111

150

md22610

bucurești

- sector 6

jump transpedition srl

bucurești

str părăluțelor nr6b

151

md21758

bucurești

- sector 6

mde activ design srl

bucurești

str brașov nr 21

152

md23548

bucurești

- sector 6

olivia prodimpex srl

bucurești

str. mărgelelor 36, magazin

4

153

mdl8141

bucurești

- sector 6

tech coffee concept srl

bucurești

str radu belar, nr 3-5

154

md23648

bucurești

- sector 6

torni & corso vet srl

bucurești

str. vintila mihailescu 15 , bloc 60, sc 2, et 7, ap 99, cameral

155

mdl0056

bucurești

- sector 6

vlad&edy trading srl

bucurești

bvd. uverturii, nr. 89

156

md21419

bucurești

- sector 6

fuel station team srl

bucurești

sos.virtutii nr. 22a, sect 6

157

md9797

bucurești

green market srl

bucurești

drumul taberei nr 4

- sector 6

158

mdl2931

bucurești

- sector 6

i see Solutions srl

bucurești

bul iuliu maniu, nr 73, bl 3, sc 7, parter

159

md20095

bucurești

- sector 6

latin gsm srl

bucurești

b-dul iuliu maniu, nr 560 a, auchan militari - spațiu 78a

160

md21452

bucurești

- sector 6

planum srl

bucurești

bd iuliu maniu nr 8, sect 6,

61125

161

md21452

bucurești

- sector 6

planum srl

bucurești

bd iuliu maniu nr.194, sect

6, 61125

162

md6798

bucurești

- sector 6

rodan 1988 impex srl

bucurești

b-dul iuli maniu,nr 53

163

md21480

bucurești

- sector 6

vandisse oii srl

bucurești

calea giulesti nr 39/pod

grant sect 4

164

md20000

ilfov

adel crist impex srl

vanatori

sos. gagu, nr 78 a {com. petrachioaia}

165

md660

ilfov

agenția de comerț si servicii maradi srl

dragomiresti-deal

str republicii nr 71

166

md20470

ilfov

alex & rares market srl

berceni

strada ștefan cel mare, nr 19

167

md22700

ilfov

almac shop & more srl

1 decembrie

str tudor arghezi, nr 3

168

md22700

ilfov

almac shop & more srl

1 decembrie

str. grigore moisil, nr 4, bl pklO, sc 3. subsol

169

md23331

ilfov

alta petunt impex srl

buftea

str independentei nr 59

170

md23094

ilfov

anavyc market srl

pantelimon

soseaua cernica nr 53

171

md22944

ilfov

animo 95 trading srl

tunari

str. ecaterina teodoroiu nr 2

172

md23666

ilfov

becotip srl

darvari

str. 1 mai nr44

173

md20933

ilfov

bimbizone concept srl

stefanestii de jos

str. europa 29bis complex cosmopolis d4

174

md23734

ilfov

c&m market store srl

ciolpani

str tiganesti, 45

175

mdl6186

ilfov

calipso gef srl

ganeasa

str. ștefan cel mare 71

176

md20221

ilfov

casa norocel minimarket srl

glina

strada libertății, nr 306

177

md22349

ilfov

cătălin parc srl

peris

str principala nr 139

178

md21111

ilfov

cbs nic concept srl

saftica

calea bucurești 45a saftica

179

md21379

ilfov

comp torpedo aliment srl

chiajna

str. vlad tepes 151 chiajna

180

md20514

ilfov

confort - l&cc srl

pantelimon

str. mioriței nr 24a

181

md20464

ilfov

coral g invest srl

buftea

str. mihai eminescu, nr 18-

22

182

md23749

ilfov

cordoneanu maricica pfa

dascalu

str. bujorului nr 21

183

md23590

ilfov

cosovanu alexandra-paula pfa

cornetu

sos. alexandriei nr 136, bloc d2, sc 3, parter

184

md24034

ilfov

cvc smart invictus srl

otopeni

strada scolii nr 27

185

md24337

ilfov

d&r shopping srl

bragadiru

bdul uverturi 43-45 bloc 1 sc

1 parter

186

md22180

ilfov

danny ellytop market srl

grădiștea

str. lalelele nr 1

187

md20005

ilfov

dany & co exim srl

popesti-leordeni

str. leordeni, nr 186

188

md23437

ilfov

david boutique srl

ciolpani

strada tiganesti nr 113

189

md23755

ilfov

deliver distribution srl

bragadiru

sos alexandriei nr. 428

190

md20828

ilfov

dgf consultanta tehnica srl

branesti

str petre ionel nr. 38

191

md23886

ilfov

dumitru i. mihaita pfa

domnești

nr. 384

192

md20553

ilfov

ene m. veronica pfa

tunari

str marasesti, nr 16

193

md22558

ilfov

f&c mac impex srl

catelu

str. libertății nr 152

194

mdl7780

ilfov

florescu carmen-sanda ii

catelu

str. viilor 28

195

md23530

ilfov

g & r la roza srl

cornetu

str. garoafei nr 60

196

md613

ilfov

gan 2003 srl

ciorogarla

str. principala nr 1

197

md24385

ilfov

georgyale activ market srl

caldararu

str. nucilor nr 38 , camera 1

198

mdl7958

ilfov

gheorghe ionela pfa

jilava

com. jilava, str odăi, nr 136

199

md21136

ilfov

ghita ionut pfa

cernica

str. decebal 129

200

md23387

ilfov

girmel srl

popesti-leordeni

str popești romani, nr 6

201

md630

ilfov

imedia com serv srl

măgurele

str atomistilor 371, com măgurele,ilfov

202

md630

ilfov

imedia com serv srl

măgurele

str. atomistilor 250a, com măgurele, ilfov

203

md24064

ilfov

ionda srl

domnești

str. ciutaci nr 527

204

mdl9651

ilfov

ivan nictrans total srl

vidra

sos principala, loc vidra

205

mdl7257

ilfov

jumbo joy srl

voluntari

b-dul vrancei lc oraș voluntari nr lc camera 1 ilfov

206

md23675

ilfov

karin didos srl

măgurele

str atomistilor nr 169

207

md21266

ilfov

kriss top farm srl

ciolpani

str. drumul piscului 1 ciolpani

208

md24023

ilfov

l&d building Solutions srl

clinceni

str principala nr 164

209

md24391

ilfov

la radu am srl

ciolpani

str scolii nrl

210

md24070

ilfov

lara for minimarket srl

siliștea snagovului

str. mistrețului 18 , camera 2

211

md23945

ilfov

little dru market srl

vanatori

str. gagu nr 93

212

md23589

ilfov

lori 92 impex srl

voluntari

bd voluntari nr.54

213

md23181

ilfov

luca sarafoglu srl

popesti-leordeni

str. cimpului 2 nr

214

md23711

ilfov

m&v com mag horse srl

1 decembrie

str. tudor arghezi, nr 5

215

md22138

ilfov

magazin titi stanciu srl

petrachioaia

sos. maineasca 216 petrachioaia

216

md24485

ilfov

mary & rica srl

dragomiresti-deal

str. republicii nr 71

217

md23735

ilfov

mignon moments srl

saftica

calea bucurești, nr 121

218

md24496

ilfov

mihai niculina ii

tamasi

soseaua unirii nr 386

219

md24397

ilfov

multi- prod d.a.l 2016 srl

gruiu

soseaua gruiu-snagov nr 141

220

md23733

ilfov

nae sercom srl

otopeni

str. tudor vladimirescu nr 20

221

md23687

ilfov

naita cristina pfa

jilava

str. gării 28

222

md23466

ilfov

nano alpin com srl

ciorogarla

str. gheorghe doja nr 66

223

md20397

ilfov

neagu 93 impex srl

snagov

strada gruia, nr 178

224

md23636

ilfov

nicol & alex grup srl

voluntari

str prahova nr 1

225

mdl6201

ilfov

nicosim quality market srl

catelu

str. libertății, 120

226

mdl5933

ilfov

niky-uno impex srl

ciolpani

,str.calea bucuresti-ploiesti

240 ciolpani

227

mdl6612

ilfov

nitulescu lenuta pfa

ciolpani

calea bucurești 266

228

md22378

ilfov

pascoland srl

peris

str grigore alexandrescu nr 4

229

mdl7851

ilfov

pedy srl

dobroesti

victor dumitrescu nr86

230

mdl6135

ilfov

petre mihaela-stefania pfa

balaceanca

soseaua gării, nr 45

231

mdl6843

ilfov

puscasu c. mariana pfa

voluntari

str. vasile vasilache 36

232

md23994

ilfov

rio & raisa bar srl

clinceni

str. sabarului, nr. 179

233

md20092

ilfov

roberto & patrick srl

popesti-leordeni

str. leordeni, nr. 269

234

mdl8335

ilfov

sabar srl

jilava

sos.giurgiului nr.333

235

md21642

ilfov

savio 2005 srl

mogosoaia

str poieni nr 96

236

mdl8796

ilfov

scorpions repau srl

balotesti

str. broscari nr.60

237

mdl6663

ilfov

silcod impex srl

voluntari

str. somes nr.l

238

md23620

ilfov

sofimar market invest srl

sindrilita

sat sindrilita, comuna ganeasa, drumul dn2 bucuresti-urziceni 13a

239

md22951

ilfov

tone valentin pfa

tunari

str. pietii nr 1

240

mdl9997

ilfov

trandafir ștefan - marius pfa

darasti-ilfov

str. 1 decembrie 1918 31a

241

md23057

ilfov

tudor petruta ii

chiajna

intrarea nicolae iorga nr7

242

mdl9499

ilfov

valeu maria if

clinceni

str. sabarului, nr 132

243

mdl6844

ilfov

vasilache geta pfa

voluntari

str. dinu pestritu nr 74b

244

mdl6136

ilfov

vasile d. angela pfa

glina

strada libertății, nr.350

245

md5882

ilfov

zenobia texim srl

peris

sos principala , sat bratulesti, corn peris, ilfov

246

md21400

ilfov

bogram crisram srl

voluntari

sos bucuresti-nord nr 20

247

md8527

ilfov

constantin ghe marin pfa

voluntari

str popa șapca, nr 89

248

md610

ilfov

future line computers exim srl

otopeni

calea bucureștilor nr 84

249

mdl6118

ilfov

general impex 2010 srl

otopeni

calea bucureștilor, nr.224d

250

mdl6118

ilfov

general impex 2010 srl

otopeni

sos bucuresti-ploiesti nr,127c

251

mdl6118

ilfov

general impex 2010 srl

otopeni

dnl, kml3+00

252

md9751

ilfov

john&alex corn srl

pantelimon

str drumul gării, nr 83

253

md686

ilfov

negma impex srl

otopeni

otopeni, calea bucureștilor

nr.21,ilfov

254

md23830

ilfov

onix comerț & servicii srl

olteni

sos. bucuresti-domnesti 38

255

mdl7183

ilfov

scrovisal srl

balteni

corn peris sos balteni nr 5

Numărul total de locații pe teritoriul României este de 6736 locati , din care 255 de locații în Regiunea București Ilfov.

Direcția Impozite Și Taxe Locale Sector 5          S.C. Mobile Distribution S.R.L

Administrator Vasile Calin CHIRA


Director Executiv Valerian SALAVASTRU

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic

Elena-Denisa Deca

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene Ema Viciu

ANEXA NR. 2

LISTA CONTURILOR COLECTOARE DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL DESCHISE LA TREZORERIA SECTOR 5

Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5

Cod Fiscal: 38320436

Banca: Trezoreria Sector 5

LISTA CONTURILOR COLECTOARE DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL DESCHISE LA TREZORERIA SECTOR 5

NR.

CRT

CON

T

IBAN

DENUMIRE CONT

CLASIFICATIE CONF. OMFP 1917/2005

COD

AVANTAX

1

IBAN

RO71TREZ7052107020101 XXX

21.07.02.01.01

Impozit pe clădiri de la pers.fizice

40

* taxa clădire PF

44

Diferența impozit clădiri de la pers, fizice

50

2

IBAN

RO21TREZ7052107020102XXX

21.07.02.01.02

Impozit pe clădiri de la pers.juridice

27

• taxa clădiri PJ

216

3

IBAN

RO18TREZ7052107020201 XXX

21.07.02.02.01

Impozit pe terenuri de la pers.fizice

• impozit pe teren in proprietate PF

39

• impozit pe teren in folosința PF

46

• impozit pe terenuri din intravilan -inclusiv restante an anteriori din imp. pe terenul agricol

41

• impozit pe terenuri din extravilan

42

4

IBAN

RO65TREZ7052107020202XXX

21.07.02.02.02

Impozit pe terenuri de la pers.juridice

34

• impozit teren in folosința PJ

46

5

IBAN

RO 15TREZ7052107020203 XXX

21.07.02.02.03

Impozitul pe terenul din extravilan, restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

6

IBAN

R070TREZ70521070203XXXXX

21.07.02.03

Taxe judiciare de timbru

102

7

IBAN

RO66TREZ70521070250XXXXX

21.07.02.50

Alte impozite si taxe pe proprietate

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. garaj

127

• taxa autorizație PF, vize certificat

134

urbanism PF

• impozite si taxe pe proprietate locuințe sociale, cote si chirii

214

• taxa autorizație demolare PF si PJ

207

8

IBAN

RO39TREZ70521120207XXXXX

21.12.02.07

taxa speciala pentru promovarea turismului

65

9

IBAN

RO95TREZ70521150201XXXX

X

21.15.02.01

Impozitul pe spectacole

88

10

IBAN

RO64TREZ70521150250XXXXX

21.15.02.50

Alte taxe pe servicii specifice

175

11

c

IBAN

R090TREZ7052116020201 XXX

21.16.02.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice

• taxa mij. de transport deținute de PF romane

43

• diferența taxa mij. de transport deținute de PF romane

63

• taxa mij. de transport deținute de PF străine

32

• taxa asupra miji, de transport mărfuri si a utilajelor cu o masa totala max. autoriz. > 5T PF

193

• taxa mijloace de transport lente

196

12

IBAN

R040TREZ7052116020202XXX

21.16.02.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice

• taxa mij. de transport deținute de PJ

26

• taxa asupra miji, de transport mărfuri si a utilajelor cu o masa totala max. autoriz > 5T PJ

193

• taxa mijloace de transport lente

196

IBAN

RO92TREZ70521160203XXXX

X

21.16.02.03

Taxe si tarife pt eliberarea de licențe si autorizații de funcționare :

• taxa autorizație comercializare PJ ( 69 lei)

135

• taxa urbanism PJ

• taxa autorizație de construire PJ

• alte taxe de la persoane juridice

14

IBAN

RO88TREZ70521160250XXXX

X

21.16.02.50

Alte taxe pt.utilizarea, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

• taxa reclama si publicitate, contract 3%

• taxa alimentație publica PJ (3.000 lei)

179

15

IBAN

RO39TREZ70521180250XXXXX

21.18.02.50

Alte impozite si taxe

165

• taxa cadastru

126

• taxa debransare, cablare PJ

199

• taxa pt. ocupare domeniu public :

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. desf. unor activ, de comercializare cu caracter sezonier

125

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. desf. unor activ, de comercializare a prod. alim. si nealim.

140

- taxa pt. utiliz. locurilor publice cu unitati de alim. publica de alim. publica si terase de vara

146

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. prestări servicii

147

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. jocuri de noroc si schimb valutar

148

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. depozite si anexe la construcții

149

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt.activ, de comercializare exclusiva de presa si carte

152

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. organizare de șantier

105

• taxa pt. utiliz. locurilor publice cu parcari de reședința

107

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. filmare si fotografiere prof.

109

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. spectacole in aer liber, festivaluri si manifestări promotionale

112

• taxa pt. utiliz. locurilor publice cu mijloace publicitare

114

• taxa pt. terenuri apartinand locurilor publice folosite pt. culturile agricole

116

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. cale suplimentara de acces

117

* sentința instanța cu penalitati 0.5% pe zi

201

Alte impozite pe venit, profit si castigiuri din capital

119

• taxa publicitate sediu, publicitate panou PF,PJ

151

16

1BAN

RO13TREZ70521A3OO53OXXX

X

21A.30.05.30

Venituri din concesiuni si inchirieri de către instituții publice

209

• Chirii si Cote locuințe sociale PF si Pj

200

17

IBAN

RO93TREZ70521330208XXXXX

21.33.02.08

Venituri din prestări servicii

• taxa CI

150

• adeverința provizorie

18

IBAN

RO66TREZ7052133021OXXXX

X

21.33.02.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pt întreținerea copiilor in crese

122

19

IBAN

RO39TREZ70521330212XXXXX

21.33.02.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

174

20

IBAN

RO71TREZ70521330224XXXXX

21.33.02.24

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

124

21

IBAN

RO17TREZ70521330228XXXX

X

21.33.02.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

144

22

IBAN

ROI 1TREZ70521330250XXXXX

21.33.02.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

139

23

IBAN

R004TREZ70521340202XXXX

X

21.34.02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

• taxa înmatriculare

142

• taxa eliberare documente DITL

218

• taxa examen auto

137

• taxa nr. provizoriu

159

• taxa permis port arma

138

• taxa timbru fiscal pt. certificat naștere, schimbare nume, taxa titlu proprietate, taxa timbru certificat fiscal,

taxa informare - taxe extrajudiciare de timbru

104

• taxa certificat producător

168

• alte taxe de timbru

192

24

IBAN

R035TREZ70521340250XXXX

X

21.34.02.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

157

• taxa pt. indeplinirea procedurii de divorț

25

IBAN

RO39TREZ70521A350102XXXX

21A.35.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de alte instituții de specialitate

• amenzi disciplina in construcții PF, amenzi Politia Locala PF ; amenzi

30

Consiliu Local PF ; amenzi inspecție si control PF

• amenzi incasate prin ordin de plata

220

• amenzi contravenționale PJ

71

*amenzi politia comunitara

145

* amenzi diverse fara termen de 48 h

77

• amenzi Politie PJ

72

 • • amenzi CNADNR ( rovigneta);

 • • amenzi Jandarmerie PF ;

 • • amenzi pașapoarte PF ;

 • • amenzi Politie Locala PMB PF ;

 • • amenzi Secții Politie PF ;

 • • amenzi auto PF ;

 • • amenzi diverse PF (BRML, ISCTR, ANSVPSA);

 • • amenzi RATB PF

76

• taxa ADP

208

* C.O. necuvenit

217

26

IBAN

R028TREZ70521350202XXXX

X

21.35.02.02

Penalitati pt. nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declarației de impozite si taxe

123

27

IBAN

RO59TREZ70521350250XXXXX

21.35.02.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

100

28

IBAN

R060TREZ70521360205XXXXX

21.36.02.05

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

118

29

IBAN

RO95TREZ70521360206XXXXX

21.36.02.06

Taxe speciale

30

IBAN

RO76TREZ70521360211XXXXX

21.36.02.11

Venituri din ajutoare de stat recuperate

31

IBAN

RO83TREZ70521360250XXXXX

21.36.02.50

Alte venituri

• ajutoare incalzire necuvenite

136 bis

• taxa scuter

153

• taxa plăcute nr. inregistrare moped

154

• taxa certificat de inregistrare moped

156

• taxa ridicare mașini parcate neregulamentar

213

• alte venituri

113

• imputatii cheltuieli școlarizare

215

• cheltuieli e executare silita

32

IBAN

RO89TREZ70521390201XXXX

X

21.39.02.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

115

33

IBAN

R008TREZ70521390207XXXXX

21.39.02.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

155

34

IBAN

RO32TREZ70521400207XXXXX

21.40.02.07

Incasari din rambursări microcredite de la pers, fizice si pers, juridice

35

IBAN

RO62TREZ7055033XXX010627

5033

Taxa asupra mijloacelor de transport cu masa totala autorizata > 12Tone PF si PJ

33

26

IBAN

RO61TREZ7055012XXX010628

5012

Disponibil al instituțiilor publice din venituri incasate potrivit prevederilor HG nr. 1235/2010

37

IBAN

RO67TREZ7055006XXX010626

5006

Sume de mandat

38

IBAN

RO65TREZ70521A363202XXXX

21.A.36.32.02

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent aferente secțiunii de dezvoltare

221

39

IBAN

RO12TREZ70521A363203XXXX

21.A.36.32.03

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent aferente secțiunii de funcționare

219

Direcția Impozite Și Taxe Locale Sector 5          S.C. Mobile Distribution S.R.L

Administrator, Vasile Calin CHIRA


Director Executiv Valerian SALAVASTRU

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic Elena-Denisa Deca

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene Ema Viciu

ANEXA NR. 3

PROCEDURA DE LUCRU PRIVIND ÎNCASAREA ÎN NUMERAR A CONTRAVALORII IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI ALTOR VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL DE LA CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE ȘI PERSOANE JURIDICE

încasarea în numerar a contravalorii impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului local de la contribuabili persoane fizice și persoane juridice se poate realiza după identificarea contribuabilului astfel:

 • 1.  prin scanarea codului de bare aflat pe înștiințarea de plată;

 • 2. prin introducerea manuală a CNP-ului în cazul persoanelor fizice sau a Codului Unic de înregistrare după bifarea opțiunii “Este CUI” în cazul persoanelor juridice.

Agentul Mobil Distributionse loghează la aplicația Mobil Distribution care se va loga în aplicație pe bază de USER și PAROLĂ.

Se identifică locația Mobil Distribution unde lucrează,

♦UNITATEA = Mobil Distribution

♦OFICIUL = LOCAȚIE Mobil Distribution

Scanează codul de bare. Se completează automat:

 • •  Cod Unic

 • •  Se identifică Contribuabilul prin

 • 1. -Nr. Rol

 • 2. - Nume persoană fizica sau juridică

 • 3. - CNP sau Cod de identificare fiscală

 • 4. - Adresă Rol

Se deschide fereastra cu ce are de plătit în forma:

o SURSĂ

o DENUMIRE SURSĂ

o SUMA DE PLATĂ

o SUMA PLĂTITĂ

în cazul în care codul de bare nu poate fi scanat se va introduce manual CNP-ul în cazul persoanelor fizice sau Codul Unic de înregistrare după bifarea opțiunii “Este CUI” în cazul persoanelor juridice.

Imagini cu interfața din aplicație

Chitanța tipărită va avea următorul model.

Model chitanța tipărită

Se poate plăti:

 • - Orice sumă

 • - Pe orice sursă

La sfârșitul zilei:

 • - Mobil Distribution verifică corespondența datelor dintre cele două servere, respectiv cel al Mobil Distribution și cel al DITL S5;

 • - Operatorul scoate:     - desfășurător al chitanțelor (conform modelului)

- centralizator al chitanțelor

Model de raport de încasări desfășurat:

în momentul operării plății, aplicația informatică generează încasarea și în server-ul Mobil Distribution

Chitanța va fi printată în 2 exemplare originale, respectiv pentru:

 • 1. CONTRIBUABIL;

 • 2. SC MOBIL DISTRIBUTION SRL - se păstrează timp de minim 36 de luni în arhiva proprie;

Direcția Impozite Și Taxe Locale Sector 5          S.C. Mobile Distribution S.R.L

Director Executiv                                     Administrator,

Valerian SALAVASTRU                            Vasile Calin CHIRA

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic

Elena-Denisa Deca

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene Ema Viciu

ANEXA NR. 4 - MODEL DE RAPORT LUNAR PRIVIND ÎNCASAREA ÎN NUMERAR A CONTRAVALORII IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI ALTOR VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL DE LA CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE ȘI PERSOANE JURIDICE

Data încasării

Bucăți

Valoare chitanțe

Valoare comision

Total

Direcția Impozite Și Taxe Locale Sector 5

S.C. Mobile Distribution S.R.L


Administrator, Vasile Calin CHIRA


Director Executiv Valerian SALAVASTRU

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic Elena-Denisa Deca

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene Ema Viciu

ANEXA NR. 5 PROCEDURA DE LUCRU PRIVIND ÎNCASAREA AMENZILOR NEÎNREGISTRATE ÎN EVIDENȚELE FISCALE

Procedura de lucru pentru încasarea în numerar a contravalorii amenzilor stabilite în sarcina persoanelor fizice - cetățeni români prin procese verbale de contravenție în termenele prevăzute de acestea.

SC MOBIL DISTRIBUTION SRL se loghează în aplicație pe bază de USER și PAROLĂ, alege tipul de debit pe care urmează să o efectueze prin accesarea taburilor:

Pasul doi presupune alegerea tipului de persoană pentru care se face încasarea:

Se completează câmpurile obligatorii de tip:

La numărul procesului verbal se va înscrie doar partea numerică, tară seria procesului verbal:

exemplu incorect


420591


exemplu corect


420591


La sursa emitentă se va alege din desfășurătorul aferent, instituția care a emis procesul-verbal.

La alegerea din lista a codului de debit ce urmează a fi încasat, se vor încărca automat contul de trezorerie și contul contabil aferent;

 • - în câmpul reprezantand: aveți posibilitatea înscrierii opționale a motivului emiterii procesului-verbal de contravenție;

 • - se va înscrie suma ce urmează a fi încasată;

  Adăugă in chitanța


 • - la accesarea butonului

  , se validează procesul-verbal, sau în cazul în care


acesta deja există înregistrat, vi se aduce la cunoștință acest aspect;

 • - dacă procesul-verbal se validează, se deschid câmpurile în care se vor înscrie datele contribuabilului:

- câmpul CNP este obligatoriu, iar o înregistrare completă făcută asupra unei persoane, va determina la o primă interogare după acest criteriu, persoana aferentă cu toate datele de identificare de tip adresa proprii;

Efectuare încasare


, se va valida plata asupra procesului-verbal și emiterea


 • - prin accesarea butonului chitanței Ia imprimantă;

 • - anularea unei plăți se va face doar în aceeași zi, de către persoanele cu drepturi în acest sens, prin accesarea tabului Plăți efectuate, selectând plata și acționând asupra butonului |Anulare |Plată ;

- se pot emite rapoarte zilnice de încasări efectuate, prin accesarea tabului

 • - din lista derulantă se va alege unul din tipurile de rapoarte solicitate (raport desfășurat sau centralizat);

 • - se va selecta interva ul în care s-au efectuat plăți și operatorul;

 • - se acceseză butonul [Afișează Raport

Suma care urmează a se încasa va fi jumatăte din minimul trecut pe procesul verbal de amendă în cazul în care nu s-a depășit termenul conform tabelului de mai jos. în cazul în care o persoană primește Proces Verbal de amendă prin poștă, ziua la care se împlinește termenul poate fi calculată și de la data de pe ștampila aplicată de poștă pe plic.

Termen de plată în cel mult 15 zile în cazul amenzilor contravenționale reglementate de OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Direcția Impozite Și Taxe Locale Sector 5

S.C. Mobile Distribution S.R.L


Administrator, Vasile Calin CHIRA


Director Executiv Valerian SALAVASTRU

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic

Elena-Denisa Deca

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene

Ema Viciu

ANEXA NR 6

Model de raport lunar pentru încasarea amenzilor neînregistrate în evidențele fiscale

Data încasării

Nume contribuabil

CNP și adresa contribuabilului

Suma achitată

Direcția Impozite Și Taxe Locale Sector 5

S.C. Mobile Distribution S.R.L

Administrator,

Vasile Calin CHIRA


Director Executiv

Valcrian SALAVASTRU

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic Elena-Denisa Deca

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene Ema Viciu

ANEXA NR 7

Specificațiile tehnice și descrierea interfeței de conectare API

Conform documentației AVANTAX

Direcția Impozite Și Taxe Locale Sector 5

S.C. Mobile Distribution S.R.L


Administrator, Vasile Calin CHIRA


Director Executiv Valerian SALAVASTRU

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic

Elena-Denisa Deca

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene Ema Viciu

ANEXA NR 8 Canalele de comunicație electronică între părți

Comunicare se va realiza printr-o rețea vituală privată (tunel VPN) Datele vor fi criptate cu prorocol IPSec.

Direcția Impozite Și Taxe Locale Sector 5

S.C. Mobile Distribution S.R.L


Administrator, Vasile Calin CHIRA


Director Executiv Valerian SALAVASTRU

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Biroul Juridic Elena-Denisa Deca

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene Ema Viciu