Hotărârea nr. 60/2019

Hotărârea nr. 60/04.04.2019 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTARARE

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Având in vedere Nota de Fundamentare D.G.O. - D.D - 212/29.03.2019, precum si Raportul Direcției Economice nr. 25.112/29.03.2019 ,

In temeiul art. 58, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

In temeiul art. 45 , alin (2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba utilizarea excedentului bugetar in suma

nr.


de de


21.000.000 lei aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii dezvoltare in anul curent conform Anexelor nr. 1-2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 Primarul Sectorului 5 si Direcția Generala Economica si de

Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.


APROB

PRIMAR

FLOREA DANIEL


CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2019

LISTA "Alte cheltuieli de investiții "defalcate pe categorii de bunuri, repartizate pentru capitolul 70,50

EXCEDENT 2019

ANEXA 1

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U (MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

1,541.00

din care:

I.ACHIZIȚII IMOBILE-total din care:

0.00

II.DOTĂRI INDEPENDENTE-total din care:

0.00

III.CONSOLIDĂRI :total din care"

0.00

1

0.00

2

0.00

IV.Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiului de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului- total

1,541

1

Servicii de proiectare reabilitare termica blocuri sector 5 lot 12 imobile

1

buc

430

800

2

Servicii de proiectare reabilitare termica blocuri sector 5 lot 14 imobile

1

buc

636

701

3

Servicii de proiectare DALI/audit energetic /expertiza tehnica

1

buc

24

40

APROB

PRIMAR

FLOREA DANIEL


CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2019

LISTA "Alte cheltuieli de investiții "defalcate pe categorii de bunuri, repartizate pentru capitolul 70,50

EXCEDENT 2019

ANEXA 2

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U (MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

19,459.00

din care:

I.ACHIZITII IMOBILE-total din care:

0.00

II.DOTĂRI INDEPENDENTE-total din care:

0.00

III.CONSOLIDĂRI :total din care"

19,459.00

0.00

Lucrări reabilitare blocuri de locuințe din sect 5-20 imobile

19,459.00

IV.Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiului de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului- total

0