Hotărârea nr. 6/2019

Hotărârea nr. 06/23.01.2019 privind aprobarea demarării și depunerii proiectului ”O primărie mai aproape de oameni, la doar un click distanță” pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/470/2/1.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90  021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării și depunerii proiectului „Oprimărie mai aproape de oameni, la doar un click distanță” pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/470/2/1

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 23.01.2019;

Având in vedere:

Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control împreună cu Direcția Generală de Operațiuni, înregistrat cu nr.4054/17.01.2019; Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu nr.4056/17.01.2019. Raportul Comisiei Buget, finanțe, Taxe locale, Fonduri europene și alte activități economice;

Ținând cont de prevederile ghidului solicitantului al Programului Operațional Capacitate Administrativă, POCA/470/2/1 (CP 12/2018), 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, CP12/2018 Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”, răspunde priorității de investiții pentru creșterea capacității administrative.

în temeiul art.45 alin.(l) și art. 81 alin.(2), lit. j din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă demararea și depunerea proiectului „O primărie mai aproape de oamenii, la doar un click distanță”, pentru obținerea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Art. 2 Se aprobă implementarea proiectului „O primărie mai aproape de oamenii, la doar un dick distanță”.

Art. 3 Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local în cuantum de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului „O primărie mai aproape de oamenii, la doar un dick distantă ”.

Art. 4 Se împuternicește domnul Daniel FLOREA, Primarul Sectorului 5 să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București toate documentele necesare demarării, depunerii și implementării, precum și contractul de finanțare al proiectului „Oprimărie mai aproape de oamenii, la doar un click distanță ”.

Art. 5 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează