Hotărârea nr. 59/2019

Hotărârea nr. 59/04.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019

al Consiliului Local Sector 5

Având în vedere:

Adresa Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2019 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică nr.25.110/29.03.2019 precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 25.1 11/29.03.2019;

Procesul Verbal de afișare al Proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5, pe anul 2019 înregistrat sub nr. 21238/18.03.2019;

Luând în considerare Raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Având în vedere Legea nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, Legea nr. 47/2019 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

în temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală republicată ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba bugetul de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă bugetul SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA pe anul 2019, conform anexelor nr. 59-59.1,66.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Se aproba bugetul SC Economat Sector 5 SRL pe anul 2019, conform anexelor nr. 65-66, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 4 Se aproba bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (învățământ Preuniversitar de stat) pe anul 2019, conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5 Se aprobă bugetul Centrului Cultural Ștefan Iordache pe anul 2019, conform Anexelor nr. 75-77, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 6 Se aprobă bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Administrația Piețelor Sector 5 ) pe anul 2019, conform Anexelor nr. 78-80, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 7 Se aprobă bugetul Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” pe anul 2019, conform Anexelor nr. 81-83, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 8 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.