Hotărârea nr. 58/2019

Hotărârea nr. 58/28.03.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București reaferitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren, situate în Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren situate în Strada Bacău nr. 2-6 Sector 5, București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere:

  • •  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare nr. DGO-DTVIE 170/22.03.2019, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

  • •  Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

  • •  Adresa Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, înregistrată la Primăria Sector 5 cu nr. 22870/22.03.2019, prin care ni se comunică oferta de preț privind vânzarea imobilului;

  • •  Prevederile Legii Locuinței 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile OUG 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81, alin. (2), lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren situate în Strada Bacău nr. 2-6 Sector 5, București.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ELENA LUMINfrNr.           /28.03.2019