Hotărârea nr. 57/2019

Hotărârea nr. 57/28.03.2019 privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren din Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren situate în Strada Bacău nr. 2-6 Sector 5, București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere:

 • •  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Operațiuni-Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare nr. DGO-DTVIE 171/22.03.2019, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5.

 • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

 • •  Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • •  Adresa Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, înregistrată la Primăria Sector 5 cu nr. 22870/22.03.2019, prin care ni se comunică oferta de preț privind vânzarea imobilului;

 • •  Luând în considerare propunerile doamnei consilier Alexandra Cristina Florea și a domnului consilier Gheorghe Ștefan, consemnate în Procesul Verbal al ședinței ordinare din data de 28.03.2019, precum și rezultatul votului consemnat în Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

 • •  Prevederile Legii Locuinței 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile OUG 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a 11 evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (5), art. 81, alin. (2), lit. n), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă constituirea comisiei de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren în strada Bacău nr. 2-6, Sector 5 București, cu următoarea componență:

 • 1.  Marian Țigănuș

 • 2.  Marian Ion


 • - Președinte

 • - Membru


3. Ion Matei


- Membru


 • 4. George Alexandru Ploscaru   - Membru

 • 5. Isabela Nicoleta Disăgilă     -Membru


6. Florina Dragnea


- Membru


7. Aurelia Negru


- Membru


 • - Viceprimar al Sectorului 5

 • - Arhitect Șef

 • - Consilier Local

 • - Consilier Local

 • - Director General Adjunct -Direcția Buget și Execuție Bugetară

 • - Director General - Direcția Generală Juridică

 • - Director General Adjunct -Direcția Generală Operațiuni

și Verificare Investiții Edilitare


Art. 2 - Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 1 va fi asigurat de doamna Andra Elena Boțea, Direcția Generală Juridică.

Art. 3 - Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, va înainta spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art. 4 -Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


RASEMNEAZĂ

AR SECTOR 5, PETRESCU


Nr.         /28.03.2019