Hotărârea nr. 56/2019

Hotărârea nr. 56/28.03.2019 privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor de salubritate care desfășoară activități de precolectare, colectare, transport, sortare sau reciclare a deșeurilor municipale, în baza contractelor încheiate cu persoane fizice sau juridice de pe raza sectorului 5, în conformitate cu prevederile art. 20, alin. 9 din legea nr. 249/2015.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor de salubritate care desfășoară activități de precolectare, colectare, transport, sortare sau reciclare a deșeurilor municipale, în baza contractelor încheiate cu persoane fizice sau juridice de pe raza sectorului 5 , în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 2015/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.03.2019;

Având în vedere:

  • •  Referatul de specialitate nr. DGO-DTVIE 169/22.03.2019 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • •  Legea nr.294/2015- privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea;

» Ordinul nr. 1271/2018, privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice precum și Raportul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă procedura de înregistrare a operatorilor economici, colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație, de la locul de generare a acestora, prevăzuți la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și formalul de răspuns prevăzut în Anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă criteriile de înregistrare, depunerea solicitării de înregistrare și cererea lip conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Se aproba obligațiile operatorului economic înregistrat și raportarea trimestrială a cantităților de deșeuri de ambalaje preluate prin achiziție de la populație de la locul de generare a acestora , conform Anexei 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. A /28.03.2019

CERERE DE ÎNREGISTRARE

Subscrisa,............................................., cu sediul social în.........., str.

..........nr..........., bl..........., ap..........., județul/sectorul.........., înregistrată la..........cu nr..........., cod unic de înregistrare nr.........../......

.... telefon.........., fax.........., e-mail.........., reprezentată prin...................

........., în calitate de reprezentant legal, solicit înregistrarea la nivelul...................... ......pentru desfășurarea activității de preluare prin achiziție a deșeurilor de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, conform prevederilor art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul ministrului mediului nr. 1.271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, respectiv:

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentul prezentat în copie este conform cu originalul.

Data:..........

Reprezentant legal, (numele, prenumele și semnătura)

CONFIRMARE ÎNREGISTRARE

Prin prezenta se confirmă faptul că subscrisa,...........................................,

cu sediul social în.........., str.................nr..........., bl..........., ap.....,

județul/sectorul.........., înregistrată la..........cu nr..........., cod unic de

înregistrare nr............/..........telefon.........., fax.........., e-mail.......

, reprezentată prin.........................................., în calitate de reprezentant legal, este

înregistrară la nivelul.......................pentru desfășurarea activității de preluare prin

achiziție a deșeurilor de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, conform prevederilor art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Data:..........

Reprezentant legal, (numele, prenumele și semnătura)

Cantitățile de deșeuri de ambalaje preluate prin achiziție de la populație de la locul de generare a acestora

OPERATORI ECONOMICI COLECTORI DE DEȘEURI DE AMBALAJE

Denumirea operatorului economic:........................

C.U.I....................................

Adresa punctului de lucru:

Județul.........., localitatea.........., sectorul.........., strada..........nr.....

......, bloc.........., scara.........., ap..........., tel..........., fax.........., e-mail..........

Autorizație de mediu (nr. /dată/data ultimei vize anuale):..........

Cod CAEN:..........

Trimestrul și anul pentru care se realizează raportarea:..........

[kilograme

2 Se înscriu CUI, denumirea și adresa punctului de lucru al cumpărătorului deșeurilor. în cazul în care operația de reciclare se face prin export sau transfer intracomunitar, se va specifica, alături de adresa punctului de lucru, și țara de destinație.Denumire deșeu de ambalaj și material

Cantitatea preluată

Deșeuri de ambalaje comercializate'

Cantitatea comercializată

Operatorul economic2(CUI, denumirea, adresa punct de lucru)

0

1

2

n

3

Hârtie/Carton

Plastic

Sticlă

Oțel

Aluminiu

Total metal

Lemn

Altele

TOTAL

1 Se completează câte o rubrică distinctă pentru fiecare dintre operatorii care au preluat deșeurile de ambalaje din materialul respectiv.