Hotărârea nr. 53/2019

Hotărârea nr. 53/28.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Strada Slatina nr. 21M - Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.IJ.D.)

STR. SLA TINA NR. 21M - SECTOR 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statului aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 22571/21.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

 • - Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 22569/21.03.2019, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.IJ.D.;

Văz.âiul documentelc:

 • - Avizul Arhitectului Șcfnr. 6/22570/21.03.2019 emis de Primăria Sectorului 5 a Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 950/1/14.02.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

'Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu II.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu II.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu II.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu II.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu II.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare - ari. 45 alin. (2) lit. e), ari. 81 alin. (2) lit. i) și ari. 115 alin. (1) lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu (P.U.D.) - STR. SLATINA NR. 2IM - SECTOR

5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 6/22570/21.03.20 19, prezentat în Anexa nr. I și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. I și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație dc urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic dc Detaliu detaliază prevederile documentațiilor dc rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


alexandru,.Nr. /28.03.2019

V MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de i                      au domiciliul/sedkd

înregistrată sub nr, 76985/23.08.2018 și completată cu nr. 91302/15.10.2018, nr. 94361/24.10.2018,

nr. 104525/28.11.2018, nr. 105950/04.12.2018, nr. 107683/10.12.2018 și nr. 13454/20.02.2019, în conformitate cu prevederile

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.                       nr- '

pentru

P.U.D. - STRADA SLATINA NR. 21M w”m';

Construire locuință unifamilială P+1E și împrejmuire teren


GENERAT DE IMOBILUI în suprafa|ă de 502,00mp din acte, proprietate privată conform informații

Funciară nr. 211933, eliberat în 08.10.2018, din care IO8,O()mp sunt propuși pentru transfer în domeniul ..pițl^ljq.ț.îtjiiV^dcțeg . supralărgirii profilelor stradale, iar 394,00mp reprezintă teren construibil. conform Procesului verbal de pichetare topb’giiâildă.' . INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. CRIȘAN&CRIȘAN ARCHITECTURE, URBAN PLANNING & DESIGN S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Vaier V. Crișan (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N - drum de acces; V - str. Grindtt nr. 22D; S - str. Slatina nr. 2 IN; E artera de circulație str. Slatina.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z, APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLIJ aferent PUG - MB, aprobat cu ILC.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică ”Llc” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operațiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Regim de construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici, echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=45%, CUTmax (pt. P+2)= 1.3; Umax = P+2(10m); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită; se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0.6 din aria construită.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5.0 m, pentru a permite în viitor parcarea celei de-a doua mașini în fața garajului și pentru a permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă, fără riscul deteriorării gardurilor și trotuarelor de protecție ale clădirilor;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 m.

PREVEDERI P.U.D, PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga ■■ 2.20m (respectiv l.40m pt. zona de parter); dreapta (drum de acces) -0.70... 1.1 Om de la viitorul aliniament.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: I2.9()m.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pictonal se va realiza din str. Slatina, iar accesele auto se vor realiza din str. Slatina (parcare) și din drumul de acces (garare), conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 950/1/14.02.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor dc utilități.

Documentația este însoțită de studiu de însoțire și dc ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 5 / 07.12.2018, se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz, tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările


și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 547-S/26.03.20I8 emis dc Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

ARHITECT ȘE AN IONF


MA


întocmit:

arh. Irina Popescu ■ T')V1a

100

0

100 _ 2

. '    50-

50

150


Nr

pa.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

Dfi.i*1)

X[m]

Ylm]

180

184

183

182

161

139

L-.T321114.5a2

321108.772

321107.032

321103.573

321006.711

3210S6.585

321110.607

583801.783

2.557

31.289

583835.714

583836.5^4 5838357468'

583836.575

583838.280

38?zP

6.952

1.117

14.145

38.704

•|ș(3)=108mp P=99.897m


Nr. Pa.

Coordonate pC -M contur

Lungimi laturi D0.H1)

XM

18D

321111.864

583801.475

10.676

••••

181

^21201-365

583800.188

»«^fiajJ5.468

35.588

6.952

182

183

321103.573

321107.032

583835.714

184

321108.772

583832.601

31.289


CONFORM HCGMB 66/2006, ART, 5.5.2. AU FOST PREVĂZUTE 2 LOCURI DE PARCARE ASTFEL:

-1 LOC DE PARCARE PE TEREN CU DIMENSIUNILE DE 3.00X5.00 M CU ACCES DIN STR. SLATINA

-1 LOC DE PARCARE IN GARAJ (Rh = PARTER) CU ACCES DIN STR. TEIUS

BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

PROCENT

(%)

SUPRAFAȚA (mp)

PROCENT (%)

SUPRAFAȚA (mp)

Fond Construit

0

0

162,00

41

Circulații din care:

0

0

91,50

23

Circulații carosabile

0

0

15,00

4

Circulații pietonale

0

0

76,5

19

Spatii verzi

0

0

140,50

36

Teren liber, neamenajat

0

o

0

0

TOTAL

502,00

0

394,00

100 :

Teren cedat domeniului public

0

0

108,00

21

Procent de ocupare fa terenului (POT)      \

41

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

o«»

0,54

Regim de inaltime

0

Pt/E

7,00 m


PROFIL TRANSVERSAL PROPUS str. Teius, sector 5, București

al          Ie

2|       £l§

H          l’S

1                         1

1                         1

Trotuar

Aliniament

1 1

CLI â fir

3.50    1     3.50

1.50 |           Ăi»

1.50

îtj.00

1 1


PROFIL TRANSVERSAL PROPUS str. Slatina, sector 5, București

Trotuar

•Si e

1'0

1

1

I

Trotuar

Aliniament

w

jSt

fi

1

3.50

3.50

1.50

7.bo

1.50

iioo

..................i i


SUPRAFAȚA:

BENEFICIAR:

NR. PROIECT

502.00 mp

175

DATA

NUME PROIECT:

FAZA

aprilie

2018

DOCUMENTAȚIE PUD IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E SI ÎMPREJMUIRE

PUD

SCARA

NUME PLANȘA:

NR. PLANȘA

1:500

REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE FUNCȚIONALA ETAPA IMEDIATA

2.1