Hotărârea nr. 52/2019

Hotărârea nr. 52/28.03.2019 privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Pieței Dr. Jose Rizal în Piața Tudor Vladimirescu.

romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Pieței Dr. Jose Rizal în Piața Tudor Vladimirescu

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere:

  • •  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Tehnică și Juridică, înregistrat cu numărul 22547/21.03.2019.

  • •  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 22549/21.03.2019.

  • •  Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

  • •  Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 31/06.02.2003 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în Municipiul București.

Adresa comună a Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria” - Filiala Municipiului București și a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere "Alexandru Ioan Cuza” -Filiala Sector 5 București înregistrată la Primăria Sector 5 cu numărul 15356/27.02.2019, prin care se solicită schimbarea denumirii Pieței Dr. Jose Rizal în Piața Tudor Vladimirescu

Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri modificată și completată cu Legea nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri.

In temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București schimbarea denumirii Pieței Dr. Jose Rizal în Piața Tudor Vladimirescu.

(2) Piața pentru care se solicită schimbarea denumirii este situată în Sectorul 5, la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Panduri, conform planului de situație anexat.

Art.2 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.


CONT

SECRET

ELENA LUMINIȚ/A

Nr. Z28.03.2019


087.17..


o 87.73


®££.5.<


Kf’-Hf- 92


86-78


‘'contfr-,''

s

f Son fier k , în ochv/7o/t


o87.66o 87.53


. ni. buhele"


086-70


65.36


o 86.50


8636


O85.65<C


85-66 \\


85.66


HOTEL ■ GR A NO

în consfroclis


\^8G-73 Xo<PZ7A ^>87.67

87.87.   /


86.68 gi7/a3106

■3, 67 pB's 3LOC P 34


3XTB-"

85 35


86&_

84-


St-, 50


°SS 06


Q 86 39


7396

54 172 fi- 1>ers


Cț) 85 08


8612


fi, 66 07

32 56 ''35.95 65 77


V)8609


® 86 03


©

36 32


56'Z3/" ,536 30

36 13 8605


8501 \ \

>\8605 8537 X/


Elloc 60-02

A,Ofb


5'4 198


8575

8563


8612


8600 i


°8600


8620


^OZQ

37 £> /


CC)86 11


9598


§LSS

75 75


O 55 Z?


^8600


83 04


8607

3*9539


86 82

*'0557


’r\ 85 SS


□ 8537


‘61''     ■.«*'

,_®            /' 'înfundat

®5LnfUrdat


8619


<rS85 92


8 b 1&-

35 87

95 35


^8517


o 85 38


BLOC


r- ■/

iV


BLOC

A 5479 90 /4J


Calea 13 Septembrie1

'- nr 123


& 88 s\ 1' v' J O" 8387


066 06..


BLOC 13 A<Ofb 3649

37 96


" ! -

Calea

13 Septtembr.h —Ar 123 f


Î3-921A J

CS59C'


fî-922


0 8609


°9?5 73