Hotărârea nr. 51/2019

Hotărârea nr. 51/28.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență din bugetul local al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5


HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență din bugetul local al Sectorului 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședința ordinară, azi 28.03.2019,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență din bugetul local al Sectorului 5,

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr.5127/21.03.2019,

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civila,

în conformitate cu prevederile art.2, art.3, art.4, art.5, lit.a, lit.b, lit.c, lit.e, lit.r, art.7, art.8, alin.(l), lit.a, art.9, alin.(l), lit.a, art.ll, lit.b, art.15, alin.(l) si alin.(3), art.54, alin.(l) si art.55, alin.(l) din Legea asistenței sociale nr.292/2011 coroborate cu cele ale ari.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

în concordanță cu prevederile art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative,

în baza dispozițiilor art.45, alin.(l) coroborate cu cele ale art.81, alin.(2), lit.n teza 1 din Legea nr.2 l 5/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Metodologia de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență din bugetul local al Sectorului 5, așa după cum aceasta este prezentată în Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 146/2017 privind Lista cu situațiile deosebite, Metodologia de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și Planul de acțiuni/lucrari de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declara că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgența.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generala de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor jtărâri M I 4

^i5înte

DRU SEB ASTM

\            o?


aduce la îndeplinire prevederile prezentei hol

PRI

ALEXAb


*

Dp^DINȚĂ,

LAZAROVContrasemnează,

Secfetâr sector 5

Elena Luminiță PBTREjȘCU


Nr. Si / 28.03.2019Anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr,....t..\.. /:.^..^..2O19 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență din bugetul local al Sectorului 5

METODOLOGIE DE LUCRU

în vederea acordării beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență din bugetul local al Sectorului 5

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 modalitatea prin care se pot acorda ajutoare de urgență în situații deosebite persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, fiind structurată în 9 capitole, după cum urmează:

 • I. Cadrul legal general;

 • II. Definiții;

 • III. Lista cu situațiile deosebite stabilite pentru acordarea ajutoarelor de urgență;

 • IV. Selecția beneficiarilor;

 • V. Stabilirea/respingerea dreptului la ajutor de urgență;

 • VI. Obligațiile solicitanților/beneficiarilor;

 • VII. Acordarea efectivă a ajutorului de urgență;

 • VIII. Planul de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care au beneficiat de ajutor de urgență acordat din bugetul local;

 • IX. Modelul de cerere pentru acordarea ajutorului de urgență din bugetul local.

 • I. Cadrul legal general

 • ♦ Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

 • ♦ Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ HGR nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 • ♦ HGR nr.778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011;

 • ♦ Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

 • ♦ Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Ordinul nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, emis de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

n. Definiții

In sensul prezentei metodologii, în conformitate cu Legea asistenței sociale nr.292/2011, se definesc următorii termeni;

Nr. crt.

Termenul

Definiție

1

Ancheta socială

Metodă de investigație întemeiată pe diferite tehnici de culegere și de prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților;

2

Asistența socială

Măsurile și acțiunile specifice care au drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială;

3

Beneficiarul

Persoana care primește beneficii de asistență socială și/sau, după caz, servicii sociale;

4

Beneficiile de asistență socială

Măsuri de redistribuire financiară/materială destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege;

5

Domiciliul

Adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

6

Eligibilitatea

Setul de condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potențialul beneficiar pentru a putea fi selectat în vederea acordării beneficiilor de asistență socială și serviciilor sociale;

7

Grupul vulnerabil

Persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială;

8

Locuirea

Faptul de a trăi pe raza unei unități administrativ-teritoriale fără a deține o locuință principală sau secundară;

9

Managementul de caz

O metodă de coordonare și integrare a tuturor activităților destinate grupurilor vulnerabile, de organizare și gestionare a măsurilor de asistență socială specifice, realizate de către asistenții sociali și/sau diferiți specialiști, în acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenție;

10

Nevoia socială

Ansamblul de cerințe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea condițiilor strict necesare de viață, în vederea asigurării participării sociale sau, după caz, a integrării sociale;

11

Persoane fără adăpost

O categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiareconomic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință;

12

Persoane vârstnice

Persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani;

13

Procesul de incluziune socială

Ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății;

14

Procesul de integrare socială

Interacțiunea dintre individ sau grup și mediul social, prin intermediul căreia se realizează un echilibru funcțional al părților;

15

Protecția socială

Principiile, valorile și tradițiile ce guvernează relațiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunități și instituții în

statele Uniunii Europene și reprezintă un ansamblu de măsuri și acțiuni care au ca scop asigurarea unui anumit nivel de bunăstare și securitate socială pentru întreaga populație și în mod special pentru anumite grupuri sociale. Protecția socială cuprinde două componente de bază: asigurările sociale în sistem contributiv și asistența socială noncontributivă;

16

Reședința

Adresa la care persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu;

17

Sărăcia

Starea unei / unui persoane / familii / grup / comunități manifestată prin lipsa resurselor strict necesare cumpărării bunurilor și serviciilor considerate a asigura nivelul minim de trai într-o anumită perioadă de timp, raportat la condițiile socioeconomice ale societății. Pragul de sărăcie reprezintă cuantificarea resurselor, iar standardele utilizate pentru stabilirea acestuia sunt influențate de nivelul general al costului vieții, precum și de specificul politicilor sociale adoptate;

18

Serviciile comunitare

Serviciile sociale organizate într-o unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraș, municipiu și privesc serviciile acordate la domiciliu și în centre de zi, precum și serviciile rezidențiale adresate exclusiv cetățenilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă; sunt similare cu serviciile sociale acordate în comunitate;

19

Sistemul național de asistență socială

Ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților;

20

Situația de dificultate

Situația în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socioeconomice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială; în situația de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane și comunități, ca urmare a afectării majorității membrilor lor;

21

Testarea mijloacelor de existență a potențialilor beneficiari de servicii sociale

Procedura de evaluare a veniturilor realizate și a bunurilor mobile și imobile deținute de persoană sau familie, necesare acoperirii nevoilor de consum ale acestora;

22

Venitul

Totalitatea sumelor pe care persoana sau membrii familiei le realizează/primesc ca urmare a unei activități salarizate, independente sau agricole, așa cum sunt acestea definite de Codul fiscal, din valorificarea, folosirea, cedarea unor bunuri aflate în proprietate, precum și cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, asistență socială, obligații legale de întreținere, alte

indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent ori creanțe legale;

23

Violența în familie

Orice acțiune fizică sau verbală, săvârșită cu intenție de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o suferință fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material.

IU. Lista cu situațiile deosebite stabilite pentru acordarea ajutoarelor de urgență z\

In vederea depășirii unor situații de dificultate și pentru a reduce riscul de excluziune socială, se propune acordarea de ajutoare de urgență pentru:

 • 1. Situația medicală deosebită, apărută ca urmare a unor afecțiuni acute sau cronice.

Se pot acorda ajutoare de urgență pentru medicamente, materiale sanitare și investigații medicale (ex.: RMN, CT), precum și pentru intervenții ale căror costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern*).

 • 2. Situația în care. înainte și după efectuarea unei intervenții chirurgicale, ale cărei costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate, se impune un tratament de specialitate.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

 • 3. Situația unei persoane singure sau familii care are în întreținere o persoană cu handicap grav sau accentuat și care dispune lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

 • 4. Situația deosebită în care se află o persoană singură/familie ca urmare a decesului unei alte persoane din familie, cu excepția categoriilor de beneficiari conform prevederilor art.129 din Legea nr.263/2010, privind sistemul public de pensii.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Ajutorul de urgență se acordă reprezentanților legali ai copilului, în accepțiunea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, în caz de deces al acestuia; copilului sau reprezentantului legal, în caz de deces al unuia dintre părinți; soțului sau soției, în caz de deces al unuia dintre ei.

 • 5.  Situația decesului unei persoane vârstnice, definită în sensul Legii nr. 17/2000, republicată, lipsită de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale din cauza veniturilor reduse.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Acest ajutor se acordă doar în situația în care persoana vârstnică decedată nu figura ca beneficiară de ajutor social, stabilit în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, nu a realizat venituri până în momentul decesului sau/și nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat.

 • 6. Situația decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia trebuie să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să își îndeplinească obligațiile legale datorită veniturilor reduse.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

Cuantumul acestui ajutor de urgență va fi de maxim 50% din cheltuielile ce urmează a fi efectuate pentru repatriere și înhumare, așa cum sunt justificate prin documentele doveditoare prezentate în original.

 • 7. Situația de dificultate în care se află pensionarii (persoane singure sau familii) care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

 • 8. Situația persoanelor singure/familii care au fost evacuate în urma unei hotărâri judecătorești.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern, până la rezolvarea situației locative prin repartizarea unei locuințe sociale.

 • 9. Situația persoanelor singure/familii care, deși trăiesc pe raza Sectorului 5, nu au o locuință proprie.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern, până la rezolvarea situației locative prin repartizarea unei locuințe sociale.

 • 10. Situația de dificultate în care se află persoana singură/familia care a înregistrat în ultimele 12 luni restanțe la plata cheltuielilor de întreținere.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

 • 11. Situația de dificultate în care se află beneficiarii de ajutor social acordat potrivit Legii nr,416/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • 12. Situația de dificultate în care se află persoanele singure/familiile care au în întreținere mai mulți copii și care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

 • 13. Situația de dificultate în care se află persoanele singure/familiile, în vederea înregistrării tardive a nașterii sau pentru punerea în legalitate pe linie de evidență a populației și stare civilă.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

 • 14. Situația persoanelor vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani, cu grad ridicat de vulnerabilitate datorat în primul rând vârstei, stării de sănătate, a nivelului scăzut al pensiei comparativ cu creșterea progresivă a costurilor medicamentelor și a nevoilor cotidiene.

Se poate acorda un ajutor de urgență pentru persoana vârstnică, în cuantum de 1.000 lei la momentul împlinirii vârstei de 100 ani.

Pentru persoanele vârstnice care la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri au depășit vârsta de 100 ani se vor acorda ajutoare de urgență în cuantum egal cu cel stabilit anterior.

 • 15. Situația persoanelor fără adăpost care au fost incluse în proiectul social de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei.

Aceste persoane/familii pot beneficia de acordarea unui ajutor de urgență, în vederea achiziționării unor bunuri strict necesare pentru asigurarea unui minim de trai decent, dacă dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit anual prin Hotărâre de Guvern.

 • 16. Situația persoanelor care au fost victime ale violenței în familie și care beneficiază sau nu de serviciile sociale oferite în regim rezidențial în structurile din subordinea DGASPC Sector 5.

 • 17. In alte situații de necesitate, apărute ca urmare a unor evenimente neprevăzute, confirmate prin ancheta socială (ex.: cazul Braunstein).

Nu se pot acorda ajutoare de urgentă pentru următoarele situații:

 • ♦ achitarea amenzilor, indiferent de natura acestora;

 • ♦ achitarea la zi sau a restanțelor înregistrate la plata taxelor și impozitelor locale;

 • ♦ asigurarea de active financiare (asigurări de viață, fonduri private de pensii etc.).

*) în conformitate cu prevederile art.l, alin.(l) din HGR nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, „începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art.164, alin.(l) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

Prin excepție de la prevederile alin.(l), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.”.

Persoanele singure/familiile aflate în situațiile deosebite menționate mai sus, dar care au în proprietate unul sau mai multe bunuri din tabelul de mai jos, nu sunt eligibile pentru a beneficia de ajutorul de urgență.

Lista cu bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului de urgență^

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

Bunuri mobile(*)

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate în stare de funcționare.

Depozite bancare

1    Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii

Terenuri/animale și/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

I} Lista cu bunurile ce conduc la excluderea de la acordarea ajutorului de urgență se regăsește în Anexa nr.4 la Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

In cazul în care solicitantul sau oricare dintre membri de familie deține un cont bancar cu o valoare mai mică de 3.000 lei, la stabilirea venitului net lunar sau a venitului net mediu pe membru de familie se iau în considerare doar veniturile obținute din dobândă.

în situația în care prin ancheta socială se constată că nu există posibilitatea de susținere din venituri proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale, așa cum sunt definite de Legea asistenței sociale nr.292/2001, a cheltuielilor suplimentare generate de situația de necesitate sau deosebită în care se află persoana sau familia, aceasta poate beneficia de ajutor de urgență, prin excepție, în cazul în care persoana singură/familia deține în proprietate bunuri mobile/imobile dintre cele menționate în tabelul de mai sus sau în cazul în care venitul net lunar sau venitul net mediu pe membru de familie depășește plafonul stabilit, respectiv valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilită anual prin hotărâre de Guvern.

Ajutoarele de urgență se vor acorda în limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinație.

 • IV. Selecția beneficiarilor

Criterii de eligibilitate:

 • ♦ domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5;

Ajutorul de urgență se acordă doar persoanelor/familiilor care locuiesc la o adresă situată în Sectorul 5, indiferent dacă această adresă este sau nu și cea stabilită legal în actul de identitate; persoanelor care, deși au în actul de identitate înscris un domiciliu/reședință pe raza Sectorului 5, dar nu locuiesc în această unitate administrativ-teritorială, nu li se poate stabili dreptul la ajutor de urgență.

 • ♦ cuantumul venitului realizat lunar;

 • ♦ situația deosebită, de dificultate sau de necesitate în care se află persoana singură/familia;

 • ♦ bunurile mobile/imobile aflate în proprietate.

 • V. Stabilirea/respingerea dreptului la ajutor de urgență

Pentru acordarea prestațiilor sociale sub forma ajutoarelor de urgență solicitanții vor depune la registratura DGASPC Sector 5 o cerere tip, așa cum aceasta este prezentată în cap.IX, care va fi în mod obligatoriu însotiță de documente doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură, alte documente privind situația membrilor familiei (acte de stare civilă, dovada spațiului locativ etc.), precum și de documente justificative, de la caz la caz, referitoare la situația deosebită sau de necesitate în care se află persoana/familia în cauză.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale și Serviciul Prelucrarea Informatizată a Datelor, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN, precum și pe baza anchetei sociale efectuată la domiciliului solicitantului.

In vederea acordării ajutoarelor de urgență, la nivelul DGASPC Sector 5 se va constitui o comisie, prin dispoziție a Directorului General, care va analiza fiecare dosar depus și va face propuneri în consecință.

Organizarea și funcționarea comisiei se vor stabili prin aceeași dispoziție a Directorului General al DGASPC Sector 5.

Dezbaterile din cadrul comisiei vor fi consemnate într-un proces-verbal de ședință, care va fi semnat de fiecare dintre membri și va sta la baza propunerii motivate de acordare a ajutorului, ce va fi înaintată Primarului Sectorului 5, în vederea emiterii dispoziției de acordare a ajutorului de urgență. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

Propunerea de acordare a ajutorului de urgență, precum și cuantumul acestuia, se va face de către responsabilul de caz, după identificarea și evaluarea nevoilor socio-economice și/sau medicale reale ale persoanei/familiei care a solicitat sprijinul financiar.

Respingerea dreptului la acordarea ajutorului de urgenta se va realiza prin dispoziție a Primarului Sectorului 5 la propunerea motivată a DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica petentului în termen de 15 zile de la emiterea ei.

In situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor sau accidentelor, DGASPC Sector 5 poate propune acordarea ajutorului de urgență, având în vedere pagubele înregistrate, așa după cum acestea sunt evidențiate în procesul-verbal eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Cererile însoțite de documente justificative se analizează în ordinea înregistrării.

Dacă valoarea ajutorului de urgență aprobat este mai mare de 3.000 lei, dosarul inițial se completează în mod obligatoriu, în termen de 30 de zile de la ridicarea ajutorului, cu documentele care demonstrează că titularul a utilizat suma acordată în scopul pentru care a solicitat-o.

Prin excepție, termenul de mai sus poate fi prelungit până la 180 de zile, având în vedere faptul că documentele justificative pot proveni de la instituții publice și/sau private din țară sau din străinătate.

In cazul neprezentării de către titular, în termenele precizate anterior, a dovezii/dovezilor solicitate, nu se vor mai acorda ajutoare de urgență nici unuia dintre membrii familiei înscriși în dosar pe o perioadă de 2 ani.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a ajutorului de urgență următoarele:

 • > nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

 • > refuzul de a oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale efectuată la domiciliul solicitantului;

 • > refuzul de a efectua orele de muncă în folosul comunității locale, în cazul persoanelor care declară că nu realizează venituri și sunt apte de muncă;

 • > imposibilitatea efectuării anchetei sociale la adresa indicată în cerere de solicitant(ă).

 • VI. Obligațiile solicitanților/beneficiarilor

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea prevăzute în anexa la prezenta metodologie.

Solicitanții ajutorului de urgență au obligația să comunice DGASPC sector 5, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu sau venituri, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

în cazul persoanelor singure sau al persoanelor din familiile ce solicită acordarea ajutorului de urgență, care sunt apte de muncă și declară că nu realizează nici un venit, acestea vor trebui să respecte obligația de a efectua un număr de ore de muncă în folosul comunității locale.

Prin “persoană aptă de muncă” se înțelege persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare;

 • b) nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege;

 • c) are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Face excepție de la îndeplinirea acestei condiții persoana aptă de muncă și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani și până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;

 • b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condițiile legii;

 • c) participă la un program de pregătire profesională;

 • d) se află în incapacitate temporară sau permanentă de muncă, iar aceasta este dovedită prin prezentarea, în original, a unui certificat medical emis de Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă;

 • e) femeile însărcinate, de la data la care pot beneficia de concediu prenatal sau care din motive medicale nu pot presta orele de muncă;

 • f) victimele violenței în familie;

 • g) persoanele/familiile aflate în situații de necesitate în urma unor accidente, calamități naturale sau a incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5;

 • h) persoana cu dizabilități, care prezintă un certificat valabil de încadrare în grad de handicap;

 • i) situația deosebit de dificilă din punct de vedere psiho-emoțional, confirmată prin ancheta socială (ex.: cazul persoanelor aflate în faze terminale ale unor boli, cazul persoanelor/familiilor care au înregistrat decesul unui/unor minor(i) etc.).

Numărul de ore de acțiuni sau lucrări de interes local ce trebuie efectuate de aceste persoane, ca urmare a acordării ajutorului de urgență se calculează după formula prevăzută în anexele la normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, astfel:

,T w ,       w     167,333!) x cuantum ajutor de urgență

Număr ore de munca = —;—. , , ,—;—. .  —---—.----———r -----

salariul de baza minim brut pe țara garantat m plata ’

1} 167,333 ore reprezintă numărul de ore medii aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.

2) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului, a cărui valoare, conform prevederilor HGR nr.937/2018, pentru anul 2019, poate fi 2.080 lei sau 2.350 lei (pentru cei cu studii superioare).

Ex.: în cazul unui ajutor de urgență stabilit în cuantum de 1.000 lei numărul de ore ce trebuie efectuate în folosul comunității locale este de:

167,333x 1.000        ĂA          J 167,333x 1.000    _

---~2Q80-------= 80,44 ore sau de ---- 2~350-----=71,20 ore

Orele de muncă în folosul comunității locale, în limita unui număr de 40 de ore/săptămână, se efectuează în cadrul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. sau în infrastructura serviciilor sociale aflate în subordinea DGASPC Sector 5. în sarcina acestor instituții intră: realizarea instructajului de protecție și securitate a muncii, distribuirea echipamentului necesar, monitorizarea modului în care persoanele repartizate se achită de obligația efectuării orelor de muncă în folosul comunității.

După efectuarea orelor de muncă, S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și serviciile de specialitate din cadrul DGASPC Sector 5 în cadrul cărora s-au efectuat orele de muncă vor comunica în scris către Serviciul Acordare Beneficii Sociale finalizarea acestor activități desfășurate în folosul comunității pentru fiecare persoană în parte.

In situația în care persoana repartizată pentru efectuarea orelor de muncă în folosul comunității se angajează cu forme legale, în perioada în care desfășoară aceste activități, și face dovada prin prezentarea la DGASPC Sector 5 a unei adeverințe în original emisă de angajator, obligația de a presta orele de muncă în folos local încetează.

Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din familie în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă.

Dacă nu se respectă obligația de a efectua ore de muncă în folosul comunității sau aceasta este îndeplinită parțial, sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență se recuperează integral sau, după caz, parțial, proporțional cu numărul de ore de muncă neefectuate, iar titularul acestui beneficiu social sau oricare dintre membrii familiei înscriși la dosar nu vor mai putea accesa această prestație socială pe o perioadă de 2 ani. Recuperarea sumelor în cauza se va face de către DGASPC Sector 5 în baza dispoziției Primarului Sectorului 5.

 • VII. Acordarea efectivă a ajutoarelor de urgență

Titularii dreptului la ajutor de urgență pot ridica acest beneficiu social doar prin prezentarea actului de identitate în original, pe bază de semnătură pe ștatul de plată, la casieria DGASPC Sector 5.

In cazul persoanelor singure sau familiilor care au în componență unul sau mai mulți membri ce trebuie să efectueze ore de muncă în folosul comunității locale, odată cu ridicarea ajutorului financiar se va elibera, pe bază de semnătură, într-un registru special, și repartiția către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Dacă titularul ajutorului se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a intra în posesia ajutorului financiar, acesta poate fi ridicat de către reprezentantul legal al acestuia, membrii de familie sau alte persoane legal împuternicite de acesta.

în cazul în care un titular al dreptului la ajutor de urgență decedează înainte de ridicarea sprijinului financiar, acesta nu mai poate fi ridicat de către moștenitori. De asemenea, moștenitorii nu mai pot ridica nici ajutoarele de urgență aflate în soldul DGASPC Sector 5, acestea urmând a fi virate către sursa de finanțare, respectiv bugetul local.

Dosarele înregistrate la sediul DGASPC Sector 5 până la intrarea în vigoare a noii Hotărâri de Consiliul Local referitoare la acordarea ajutoarelor de urgență, se instrumentează în conformitate cu prevederile HCL Sector 5 nr. 146/2017.

Vin. Planul de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutor de urgență

Nr. crt.

Tipul activității

Perioada

Locul desfășurării

Resurse implicate/responsabili

1.

Instructaj de protecție și securitate a muncii

Lunar, la repartizarea în muncă

Sediul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A./DGASPC Sector 5

Persoanele repartizate în muncă și angajați ai S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A./DGASPC Sector 5

2.

întreținerea și curățenia spațiilor verzi din zona limitrofă adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență

 • - defrișări și toaletări arbori la sesizări;

 • - tăieri de corecție la arbori și arbuști;

 • - tuns gard viu;

 • - cosit iarbă;

 • - greblat peluze;

 • - strâns hârtii din peluze, garduri vii;

 • - golit coșuri de gunoi.

Lunar

Spațiile verzi de pe raza Sectorului 5 - zona limitrofă adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutor de urgență pentru plata chiriei

3.

Amenajarea și reamenajarea spațiilor verzi din zona limitrofă adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență

 • - dezgropat, tuns și săpat trandafiri;

 • - săpat șeibi de arbori și arbuști;

Lunar

Spațiile verzi de pe raza Sectorului 5 - zona limitrofă adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutor de urgență pentru plata chiriei

 • - cioplit margini la alei;

 • - greblat peluze;

 • - plantarea materialului dendro-floricol;

 • - montarea de gard metalic în jurul spațiilor verzi aferente blocurilor.

4.

Salubrizarea permanentă a zonelor limitrofe adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență

 • - măturat alei;

 • - udat material dendro-floricol;

 • - încărcat gunoi la tractor;

 • - curățat zăpada de pe alei;

 • - spart gheața de pe alei.

Lunar și specific pentru sezonul rece

Zona limitrofă adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutor de urgență pentru plata chiriei

5.

întocmirea pontajelor și comunicarea către DGASPC sector 5 a finalizării numărului de ore de acțiuni sau lucrări de interes local

Lunar

Sediul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A./DGASPC Sector 5

Angajați ai S.C. Amenajare Edilitară și

Salubrizare S.A./DGASPC Sector 5

IX. Modelul de cerere pentru acordarea ajutorului de urgență din bugetul local

CERERE

Subsemnatul(a)

♦ Nume și prenume: ♦ Cod numeric personal: ♦ Tip, serie și nr. act de identitate:

♦ Adresa de domiciliu legal stabilit: .........................................................

♦ Adresa de domiciliu în fapt (dacă este cazul):

♦ Telefon (dacă este cazul):

♦ Starea civilă a solicitantului:

 • □ Căsătorit(ă); □ Divorțat(ă);

 • □ Despărțit(ă) în fapt; □ Necăsătorit(ă);

 • □ Văduv(ă); □ Uniune consensuală.

♦ Situația școlară a solicitantului:

 • □ Fără studii; □ Studii generale;

 • □ Studii medii; □ Studii superioare.

♦ Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială (după caz, se atașează documente justificative):

 • □ Nu;

 • □ Da, din România; □ Da, din alte țări.

 • □ Elev; □ Student; □ Lucrător agricol;

♦ Situația profesională a solicitantului:

 • □ Independent; □ Salariat; □ Șomer;

 • □ Lucrător ocazional; □ Pensionar; □Fără loc de muncă; □ Casnic(ă);

 • □ Altele.......................................................

în calitate de □ persoană singură / □ reprezentant legal al unei familii compusă din............membri, solicit acordarea ajutorului de urgență de la

bugetul local al Sectorului 5.

Descrierea situației pentru care se solicită ajutorul:

Componența familiei

Nr. crt.

Nume și prenume

CNP

Grad de rudenie

Veniturile nete lunare realizate

Nr. crt.

Nume și prenume

Tip venit (pensie, salariu etc.)

Cuantum venit (lei)

BUNURI MOBILE/LMOB1LE

DEȚINUTE DE FAMILIE/PERSOANA SINGURĂ

Se bifează în mod corespunzător, dacă se dețin bunuri dintre cele menționate în tabelul de mai jos

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

Bunuri mobile(*)

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate în stare de funcționare.

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii

Terenuri/animale și/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Declar că am luat la cunoștință următoarele:

 • 1. Solicitanții ajutorului de urgență au obligația să comunice DGASPC Sector 5, în scris, orice modificare cu privire la adresa de domiciliu, componența familiei și/sau a veniturilor realizate, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

A

 • 2. In cazul persoanelor singure sau al persoanelor din familiile ce solicită acordarea ajutorului de urgență, care sunt apte de muncă și declară că nu realizează nici un venit, acestea vor trebui să respecte condiția de a efectua un număr de ore de muncă în folosul comunității locale.

 • 3. Dacă nu se respectă obligația de a efectua ore de muncă în folosul comunității sau aceasta este îndeplinită parțial, sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență se recuperează integral sau, după caz, parțial, proporțional cu numărul de ore de muncă neefectuate, iar titularul acestui beneficiu social sau oricare dintre membrii familiei înscriși la dosar nu vor mai putea accesa această prestație socială pe o perioadă de 2 ani.

/X

 • 4. In cazul în care titularul dreptului la ajutor de urgență decedează înainte de ridicarea sprijinului financiar, acesta nu mai poate fi ridicat de către moștenitori. De asemenea, moștenitorii nu mai pot ridica nici ajutoarele de urgență aflate în soldul DGASPC Sector 5, acestea urmând a fi virate către sursa de finanțare, respectiv bugetul local.

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 este operator de date cu caracter personal.