Hotărârea nr. 50/2019

Hotărârea nr. 50/28.03.2019 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 HCL Sector 5 nr. 240/2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5


HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea

Anexei nr.l la HCL Sector 5 nr.240/2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări interes local care urmează a fi. desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 referitoare la modificarea și completarea Anexei nr.l la HCL Sector 5 nr.240/2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei,

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr.4872/18.03.2019,

Dată fiind HCL Sector 5 nr.240/2018 privind acordarea ajutorului de urgența pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de munca, ce declara că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei,

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și al Comisiei Protecție Sociala, Sănătate și Societate Civila,

în conformitate cu prevederile art.2, art.3, art.4, art.5, lit.a, lit.b, lit.c, lit.e, lit.r, art.7, art.8, alin.(l), lit.a, art.9, alin.(l), lit.a, art.ll, lit.b, art.15, alin.(l) si alin.(3), art.54, alin.(l) si art.55, alin.(l) din Legea asistenței sociale nr.292/2011 coroborate cu prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

în concordanța cu prevederile art.58, art.59, art.60, art.61, art.62 și art.63 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în baza dispozițiilor art.45, alin.(l) coroborate cu cele ale art.81, alin.(2), lit.n teza I din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL Sector 5 nr.240/2018 privind acordarea ajutorului de urgența pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrâri de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declara că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei, după cum urmează:

Termenul maxim până la care se poate acorda ajutorul de urgența pentru plata chiriei se extinde de la perioada de 3 ani la perioada de 5 ani.

Aliniatele 8 și 9 de la Pct.IV - Stabilirea/suspendarea/respingerea dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei din Metodologia de lucru privind acordarea ajutorului de urgența pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, aprobată în Anexa nr. 1 la HCL Sector 5 nr.240/2018, se înlocuiesc cu un aliniat ce va avea următorul cuprins:

“Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea ca această perioadă să poată fi extinsă, anual, până la termenul maxim de 5 ani de zile, în funcție de rezultatele anchetelor sociale prin care se monitorizează situația persoanei/familiei și prin care se testează mijloacele de trai și posibilitatea de susținere din venituri proprii a cheltuielilor legate de achitarea lunară a chiriei.”

în aliniatele 10 și 11 de la Pct.IV - Stabilirea/suspendarea/respingerea dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei din Metodologia de lucru privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, aprobată în Anexa nr.l la HCL Sector 5 nr.240/2018, sintagma “perioada maxima de 3 ani” se va înlocui cu sintagma “perioada maximă de 5 ani”.

La aliniatul 8 de la Pct.V - Obligațiile solicitanților/beneficiarilor din Metodologia de lucru privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, aprobată în Anexa nr.l la HCL Sector 5 nr.240/2018, se introduce o nouă excepție de la obligația de a efectua ore de muncă în folosul comunității, respectiv: “lit.h) persoana cu dizabilități, care prezintă un certificat valabil de încadrare în grad de handicap”.

Având în vedere prevederile HGR nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, se modifică formula de calcul a numărului de ore de muncă ce trebuie prestate în folosul comunității locale, prevăzuta la aliniatul 9 de la Pct.V -Obligațiile solicitanților/beneficiarilor din Metodologia de lucru privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, aprobată în Anexa nr. 1 la HCL Sector 5 nr.240/2018, aceasta urmând a fi următoarea:

XT         ,               167,333° x cuantum ajutor de urgență

Număr ore de muncă -  —,--------;—;—--------

salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată-’

0 167,333 ore reprezintă numărul de ore medii aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.

2) Salariul de bază minim brut pe țara garantat în plata este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului, a cărui valoare, conform prevederilor HGR nr.937/2018, pentru anul 2019, poate fi 2.080 lei sau 2.350 lei.

Aliniatul 14 de la Pct.V - Obligațiile solicitanților/beneficiarilor din Metodologia de lucru privind acordarea ajutorului de urgența pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, aprobată în Anexa nr. 1 la HCL Sector 5 nr.240/2018, cu următorul conținut: “In cazul persoanelor care trebuie să respecte obligația privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității locale, aceasta intra în vigoare după un termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziției de stabilire a dreptului la beneficiul social.” se modifică, urmând să aibă următorul conținut: “Obligația de a efectua ore de muncă in folosul comunității locale intră în vigoare după prezentarea contractului de închiriere, înregistrat la ANAF Sector 5, cu excepția primei luni de acordare a dreptului la beneficiul social.”.

Aliniatul 2 de la Pct.VI - Acordarea efectivă a ajutoarelor de urgență, din Metodologia de lucru privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, aprobată în Anexa nr. 1 la HCL Sector 5 nr.240/2018, cu următorul conținut: “Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei se vor plăti direct proprietarului/proprietarilor locuinței, prin casieria DGASPC Sector 5, beneficiarii urmând a primi o xerocopie a dispoziției de plată.”, se modifica, urmând să aibă următorul conținut: “Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei se vor plăti direct proprietarului/proprietarilor locuinței, prin casieria DGASPC Sector 5, beneficiarii urmând a primi o xerocopie a dispoziției de plată sau prin virament bancar în contul identificat în baza unui extras de cont IBAN, prezentat de proprietarul imobilului închiriat.”

Art.2. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică -Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.       /28.03.2019