Hotărârea nr. 5/2019

Hotărârea nr. 05/23.01.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Școala Gimnazială Petrache Poenaru și Fundația SERA ROMÂNIA.

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Școala Gimnazială Petrache Poenaru și Fundația SERA ROMANIA

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.01.2019;

Având în vedere:

Raportul comun al Primăriei Sectorului 5 - Direcția Generală Educație și Carieră și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 3844/16.01.2019 și la DGASPC sub nr. 885/16.01.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 3862/16.01.2019; solicitarea DGASPC Sector 5 nr. 21790/30.06.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. DGEC 3623/13.12.2018;

solicitarea DGASPC Sector 5 nr. 652/11.01.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 3004/14.01.2019;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport, Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 2, lit. f) și al art. 81, alin 2, lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă încheierea unei convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Școala Gimnazială Petrache Poenaru și Fundația SERA ROMÂNIA, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Școala Gimnazială Petrache Poenaru și Fundația SERA ROMANIA vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. Q5 / 23.01.2019
CONVENȚIE DE COLABORARE

în temeiul HCLS 5 nr._______/23.01.2019 și a adreselor nr. 21790/30.06.2018, respectiv nr.

652/11.01.2019 emise de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, părțile, respectiv:

Primăria Sectorului 5, cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, București, cod fiscal 4433953, legal reprezentată prin dl. DANIEL FLOREA, în calitate de Primar,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, București, cod fiscal 17104480, legal reprezentată prin dna. FLORENTINA POPESCU, în calitate de Director General,

Fundația SERA ROMANIA, cu sediul în Str. Pictor Iscovescu Barbu, nr. 24A, ap. 3, sector I, București, CUI 8327386, legal reprezentata prin dl. BOGDAN SIMION, în calitate de Director Executiv

și

Școala Gimnazială „Petrache Poenaru“, cu sediul în str. Bacau, nr. 1, sector 5, București, legal reprezentată prin dna. LOREDANA POPA, în calitate de Director,

convin încheierea prezentei convenții de colaborare.

ART.l. OBIECTUL CONVENȚIEI

Obiectul prezentei convenții îl constituie colaborarea părților în vederea amenajării unui teren de sport multifuncțional si a unui spațiu dejoacă destinat copiilor cu dizabilități, inclusiv suprafața elastica aferenta acestora, pe terenul din spatele corpului B al imobilului aparținând Școlii Gimnaziale Petrache Pocnaru, care să deservească atât interesele copiilor cu dizabilități din Complexul de servicii socio-educative, cât și interesele elevilor Școlii Gimnaziale Petrache Poenaru.

ART. 2. DURATA CONVENȚIEI

Prezenta convenție de colaborare se încheie pe o perioada de 1 an cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

ART. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Primăria Sectorului 5 are următoarele obligații:

 • a) asigură asistență de specialitate Școlii Gimnaziale „Petrache Poenaru11, în vederea amenajării unui teren de sport multifuncțional si a unui spațiu de joacă destinat copiilor cu dizabilități, inclusiv suprafața elastica aferenta acestora în incinta acesteia;

 • b) asigură fondurile pentru achiziționarea bunurilor necesare dotării terenului de sport multifuncțional si a spațiului de joacă destinat copiilor cu dizabilități, inclusiv suprafața elastica aferenta acestora ;

 • c) virează Școlii Gimnaziale „Petrache Poenaru1' sumele necesare achitării contravalorii bunurilor achiziționate pentru dotarea terenului de sport multifuncțional și a spațiului de

joacă destinat copiilor cu dizabilități, inclusiv suprafața elastica aferenta acestora, în baza cererii de finanțare însoțite de documente justificative transmise de unitatea de învățământ și în limita creditelor bugetare aprobate;

 • d) desemnează un reprezentant pentru a participa la recepția lucrărilor.

3.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 are următoarele obligații:

 • a)  sprijină derularea activităților proiectului;

 • b) asigură suport metodologic și consiliere de specialitate în vederea amenajării și dotării terenului, în concordanță cu nevoile specifice copiilor cu dizabilități;

 • c) va lua toate măsurile pentru folosirea corespunzătoare a terenului, cât și pentru obținerea randamentului scontat.

 • 3.3. Fundația SERA ROMANIA are următoarele obligații:

 • a) asigură întocmirea documentației tehnico-economice a lucrărilor de amenajare a terenului de sport și joacă în incinta Școlii Gimnaziale „Petrache Poenaru44, de către o firmă specializată, denumită în continuare Contractor, ce va fi desemnata de Fundația SERA ROMANIA in conformitate cu legislația ce reglementează activitatea fundației. Documentația va fi întocmită cu respectarea legislației române aplicabile în materie. Fundația SERA ROMANIA se obligă să facă toate demersurile necesare refacerii sau, după caz, completării documentației, astfel încât să poată fi obținute autorizațiile necesare construcției și funcționării.

 • b) în vederea realizării obiectului convenției, va numi o echipă de specialiști, precum și un coordonator de proiect .

 • c) asigură efectuarea lucrărilor de amenajare a unui teren de sport multifuncțional si a unui spațiu dejoacă destinat copiilor cu dizabilități, mai puțin:

-dotarea acestuia cu echipamentele necesare funcționării sale, precum si

-asigurarea suprafeței elastice aferente acestora conform autorizațiilor de construcție/ avizelor/permiselor obținute de către Școală;

 • d) desemnează atât firma responsabilă cu execuția lucrărilor de construcții ce fac obiectul convenției, numita în continuare Executant, cât și o firmă responsabilă cu urmărirea și verificarea conformității lucrărilor efectuate de Executant, numită în continuare Consultant. Executarea lucrărilor, precum și urmărirea și verificarea conformității acestora se vor realiza în conformitate cu legislația română în vigoare aplicabilă în materie.

 • e) Contractorul și Executantul vor lua toate măsurile de siguranță și securitate care se impun pe parcursul executării lucrărilor de construire. Executantul este responsabil pentru toate daunele cauzate de furt, accidente și orice alte situații similare, dar și de posibilele daune ce pot fi aduse în mod accidental terților și mediului prin efectuarea lucrărilor de construcții;

 • f)  la terminarea lucrărilor de construcții, Fundația SERA ROMANIA,în calitate de investitor, va proceda la recepția lucrărilor, predând Școlii Gimnaziale „Petrache Poenaru44 documentația aferenta acestora. Recepția finală a lucrărilor se va realiza la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, la aceasta participând atat reprezentanți ai Fundației SERA ROMANIA, în calitate de investitor al lucrărilor, cât și reprezentanți ai Școlii Gimanziale „Petrache Poenaru" și ai Primăriei Sectorului 5.

 • g) după finalizarea și recepționarea lucrărilor de construcții, va efectua demersurile necesare predării, către Școala Gimnazială „Petrache Poenaru44, a obiectivului.

3.4. Școala Gimnazială „Petrache Poenaru“are următoarele obligații :

 • a) va efectua toate demersurile necesare obținerii tuturor aprobărilor, avizelor și autorizațiilor necesare executării lucrărilor de amenajare a terenului de sport multifuncțional si a spațiului de joacă destinat copiilor cu dizabilități, inclusiv suprafața elastica aferenta acestora în incinta sa, pe baza informațiilor furnizate de către Fundația SERA ROMÂNIA, suportând costurile generate de acestea;

 • b) pentru asigurarea unei bune comunicări, a transmiterii eficiente a documentației necesare și a colaborării între părți, va desemna o persoană care va reprezenta instituția pe parcursul implementării convenției. Persoana astfel desemnată are obligația de a colabora, în bune condiții, cu Coordonatorul de Proiect, Contractorul, Executantul și Consultantul, părți responsabile cu implementarea convenției, în vederea realizării obiectului acesteia;

 • c) va pune la dispoziția Fundației SERA ROMÂNIA toate informațiile si documentele necesare întocmirii documentației menționate la art. 3.3, lit. a), va depune documentația și va urmări obținerea avizelor, aprobărilor și autorizațiilor necesare executării lucrărilor. Este în mod expres precizat că, în lipsa obținerii avizelor și aprobărilor/autorizărilor necesare pentru efectuarea de lucrări, Fundația SERA ROMANIA va fi exonerată de obligația efectuării lucrărilor respective.

 • d) pentru ca activitățile convenției să se poată desfășura în cele mai bune condiții, să se poată obține randamentul dorit, dar și pentru preîntâmpinarea eventualelor probleme, va acorda Coordonatorului Proiectului, Contractorului, Executantului și Consultantului suportul necesar, în special în faza premergătoare demarării activităților efective.

 • e) va lua toate măsurile care se impun pentru a facilita lucrările Contractorului, Executantului si Consultantului și, de asemenea, pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate în aria de lucru.

 • f)  va asigura achiziționarea bunurilor și echipamentelor necesare dotării terenului, în scopul desfășurării de activități sportive și ludice și, în vederea achitării acestora, va înainta Primăriei Sectorului 5 cererea de finanțare, împreună cu documentele justificative.

 • g) va efectua demersurile necesare preluării obiectivului după finalizarea și recepționarea de către Fundația SERA Romania a lucrărilor de construcții, precum și pentru înregistrarea în evidențele financiar-contabile ale instituției a contribuției Fundației SERA ROMANIA la amenajarea terenului de sport și joacă în incinta sa.

ART. 4. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONVENȚIEI

Părțile semnatare au obligația respectării prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

ART. 5. FORȚA MAJORĂ

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai marc de 3 luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentei convenții, fără ca nicio parte să poată pretinde daune-interese.

Forța majoră exonerează părțile de neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

ART. 6. MODIFICAREA CONVENȚIEI

Orice problemă, situație specială sau detalii suplimentare care nu sunt prevăzute în prezenta convenție, dar care ar putea apărea în timpul implementării acesteia vor fi rezolvate, discutate și stabilite în urma discuțiilor directe purtate între părți, urmând să fie semnat un act adițional în acest sens.

Modificarea prezentei convenții poate fi efectuată prin act adițional, cu acordul părților și cu condiția obținerii, în prealabil, a acordului Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 7. ÎNCETAREA CONVENȚIEI

Prezenta convenție încetează:

 • a)  Prin acordul de voință al părților;

 • b)  Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

 • c)  La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

 • d) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni.

In cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate di 1 igențele pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral convenția.

ART. 8. LITIGII

în caz de litigiu, părțile vor încerca soluționarea acestuia pe cale amiabială.

în cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

ART. 9 DISPOZIȚII FINALE

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezenta convenție s-a încheiat în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară, toate cu valoare de original.

Prezenta convenție intră în vigoare la data de_______.