Hotărârea nr. 48/2019

Hotărârea nr. 48/28.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5


romania2019.eu

Președinție României la Consiliul Urilmnii Europene


Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 45 / 28.02.2018, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/ 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215 / 2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393 / 2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.03.2019;

 • > Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 22686 / 22.03.2019;

 • > Ținând cont de Raportul de specialitate al Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” nr. 199/ 22.03.20’19;

 • > Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

 • > în conformitate cu FI.C.G.M.B. nr. 157 / 20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a atribuțiilor privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Primăria Sectorului 5;

 • > în conformitate cu prevederile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 45 / 28.02.2018 privind înființarea Centrului Medico - Social ” Sf. Andrei ” - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5;

 • > Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 47 / 06.07.2018 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 45 / 28.02.2018 privind înființarea Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5;

> Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 207 / 27.08.2018 privind aprobarea modificării Anexei I, Anexei 2, Anexei 3 și Anexei 4 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 București nr. 45 / 28.02.2018, cu modificările și completările ulterioare cu privire la înființarea Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5;

 • > Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 291 / 25.10.2018 privind aprobarea modificării și completării modificării Anexei 1, Anexei 2, și Anexei 3 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 45 / 28.02.2018 privind înființarea Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” -unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5;

 • > In temeiul art. 45 alin. (1) și art.81 alin. (2) Iii. e) clin Legea nr.215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 București llr- 45 / 28.02.2018, cu modificările și completările ulterioare cu privire la înființarea Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5;

Art. 2 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 București nr. 45 / 28.02.2018, cu modificările și completările ulterioare cu privire la înființarea Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Lo cal Sector 5-

Art. 3 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 București nr. 45 / 28.02.2018, cu modificările și completările ulterioare cu privire la înființarea Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5;

Art. 31 - La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, orice alte dispoziții contrarii se abrogă.

Art. 4 - Primarul Sectorului, prin direcțiile din aparatul propriu de specialitate și Complexul Multifuncțional ” Sf. Andrei ” vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Președinte de Ședință, Alexandrul Sebasțian LazarovDIRECTOR GENERAL
-o o


19

VACANT

Inspector

1

asistent

S

COMPARTIME

MTUL ADMINISTRATIV INTR

EȚINERE ( 9 )

20

VACANT

Muncitor calificat

Tr.l

M/G

21

OCUPAT

Șofer

Tr.l

M/G

22

VACANT

Șofer

Tr.l

M/G

23

VACANT

Inspector specialitate

Gr. IA

S

24

VACANT

Inspector specialitate

Gr. IA

s

25

VACANT

Referent

Tr. I

M

26

VACANT

Referent

Tr. I

M

27

VACANT

îngrijitor

Tr. I

M/G

28

VACANT

îngrijitor

Tr. I

M/G

DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE

29 | VACANT

Director Executiv

Gr.ll

S

SERVICIU

L RESURSE UMANE, ORGANIZAREA M

UNCII, SSM

( 7 + 1 )

30

OCUPAT

Șef Serviciu

Gr.ll

S

31

OCUPAT

Inspector

1

superior

S

32

VACANT

Inspector

1

superior

S

33

VACANT

Inspector

1

principal

S

34

VACANT

Inspector

1

principal

S

35

OCUPAT

Inspector

1

asistent

s

36

VACANT

Inspector

1

debutant

s

37

OCUPAT

Referent

3

superior

M

COMPARI

MENIULJl

RIDIC, C

ONIENCIOS ( 4 )

38

VACANT

Consilier juridic

1

superior

S

39

VACANT

Consilier juridic

1

superior

s

40

VACANT

Consilier juridic

1

principal

S

41

VACANT

Consilier juridic

1

asistent

S

COMPAF

IIIMENIUL RELAȚII CU PUBLICUL Șl MASS - MEC

HA (4)

42

VACANT

Inspector

1

superior

S

43

VACANT

Inspector

1

superior

s

44

VACANT

Inspector

1

principal

S

45

VACANT

Inspector

1

asistent

S

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN ( 2 )

46

VACANT

_

Auditor

1

superior

S

, 47

\VACANT

r

Auditor

1

principal

S

COMPARTIMENT

UL MANAGEMENTUL INFORMAȚIONAL ( 3 )

48

VACANT

Inspector

1

superior

S

49

VACANT

Inspector

1

superior

s

50

VACANT

Inspector

1

principal

s

COP

/IPARTIME

\HTUL MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ( 5 )

51

OCUPAT

Consilier

Gr. IA

s

52

VACANT

Consilier

Gr. IA

s

53

VACANT

Consilier

Gr. IA

s

54

VACANT

Inspector specialitate

Gr. IA

s

55

VACANT

Inspector specialitate

Gr. IA

s

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, RECEPȚIE Șl CONSILIERE SOCIC

- MEDICALĂ ( 6 )

56

OCUPAT

Inspector specialitate

Gr. IA

s

57

VACANT

Inspector specialitate

Gr. IA

s

58

VACANT

Inspector specialitate

Gr. IA

s

59

VACANT

Inspector specialitate

Gr. IA

s

60

VACANT

Referent

Tr. I

M

61

VACANT

Referent

Tr. I

M

DIRECȚIA MEDICALĂ

»

62

VACANT

Director Medical

Medic

primar

s

CENTRUL PENTRU SANATATE

UNITĂȚI STOMATOLOGICE (10 + 1)

63

VACANT

Șef Serviciu

Medic

stomatolog

s

64

VACANT

Medic

stomatolog

s

65

VACANT

Medic

stomatolog

s

66

VACANT

Medic

stomatolog

s

67

VACANT

Medic

stomatolog

s

68

VACANT

Asistent stomatologie

principal

PL

69

VACANT

Asistent stomatologie

principal

PL

70

VACANT

Asistent stomatologie

principal

PL

71

VACANT

Asistent stomatologie

principal

PL

72

VACANT

Asistent stomatologie

principal

PL

73

VACANT

Asistent stomatologie

principal

PLUNITĂȚI LABORATOR IMAGISTICA (10+1)

74

VACANT

Șef Serviciu

Medic

primar

S

75

VACANT

Medic

radiolog

S

76

VACANT

Medic

radiolog

S

77

VACANT

Medic ecografie

primar

S

78

VACANT

Medic ecografie

primar

S

79

VACANT

Asistent radiologie

principal

PL

80

VACANT

Asistent radiologie

principal

PL

81

VACANT

Asistent radiologie

principal

PL

82

VACANT

Asistent radiologie

principal

PL

83

VACANT

Asistent radiologie

principal

PL

84

VACANT

Fizician

medical

S

UNITĂȚI NUTRIȚIE ( 4 )

85

VACANT

Medic

nutriționist

S

86

VACANT

Medic

nutriționist

s

87

VACANT

Asistent

principal

PL

88

VACANT

Asistent

principal

PL

UNITĂȚI OFTALMOLOGICE ( 2 )

89

VACANT

Medic

oftalmolog

S

90

VACANT

Medic

oftalmolog

s

UN

ITĂTI DERIV

ATOLOGICE ( 1 )

91 VACANT

Medic        dermatolog    S

UNITĂȚI LABORATOR ANALIZE MEDICALE ( 4 )

92

VACANT

Medic

generalist

s

93

VACANT

Medic

biochimist

s

94

VACANT

Asistent

principal

PL

95

VACANT

Asistent

principal

PL

CENTRUL DE RECUPERARE

UNITATE BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ( 5 )

96

VACANT

Fiziokineto - terapeut

principal

S

97

(VACANT

Fiziokineto - terapeut

principal

s

\VACANT

Fiziokineto - terapeut

principal

s

—2_

O

99

VACANT

Fiziokineto - terapeut

principal

M

100

VACANT

Fiziokineto - terapeut

principal

M

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

Nr. Total de demnitari

Nr. Total funcții publice

7

33

40

Nr. total de funcții publice de conducere

1

4

5

Nr. total de funcții publice de execuție

6

29

35

Nr. total de funcții contractuale de conducere

0

3

3

Nr. total de funcții contractuale de execuție

3

54

57

Nr. Total funcții contractuale

3

57

60

Nr. total de posturi potrivit art. iii alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare

10

90

100

Anexa nr 3 a Hotărârii Consiliului Local nr.


regulament de organizare si funcționare al complexului

MULTIFUNCȚIONAL " SF. ANDREI " - Sector 5

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1 Complexul Multifuntional " Sf. Andrei " (denumit in continuare CM Sf. Andrei) funcționează ca instituție publica de interes local, cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local Sector 5 pentru promovarea unui mod de viata sănătos.

ART. 2 Ținând cont de specificul Sectorului 5 este necesara dezvoltarea unui sistem multifuncțional de servicii pentru educație si sanatate cu scopul de a sprijini persoanele aflate in nevoi pentru depășirea situtiilor de dificultate ale acestora pentru prevenirea si combaterea riscului de excluziune sociala ale acestora. CM Sf.Andrei isi propune creșterea calitatii vieții prin abordarea pro-activa a sanatatii si a educației. CM Sf. Andrei va fi alcătuit din mai multe Centre ce vor oferi servicii de prevenție si profilaxie pentru sanatatea populației Sectorului 5. CIM Sf. Andrei se va dezvolta in mai multe faze prin creearea mai multor centre cu profil medical pentru promovarea unei vieți sanatoase a cetățenilor din Sectorul 5, precum si a unui Compartiment de Management Educațional pentru promovarea educației la nivelul Sectorului 5. In prima faza, se va dezvolta Centru pentru Sanatate, Centru de recuperare si Compartimentul Managementul Educațional. Categoriile de persoane care vor beneficia de asistenta medicala gratuita, in condițiile prevăzute de lege, sunt persoanele cu risc de excluziune sociala, persoanele care nu sunt înregistrate cu venituri, inclusiv copiii ce aparțin acestor familii, categoriile de persoane care au venituri sub valoarea venitului minim garantat, inclusiv copiii acestora, persoanele ce aparțin familiilor cu situații dificile din punct de vedere socio-economic si care nu isi permit accesul la servicii medicale de recuperare.

ART. 3 Cheltuielile pentru activitatile desfășurate de CM Sf Andrei in indeplinirea atribuțiilor ce le revin se finanteaza de ia bugetul local al Sectorului 5 si din venituri proprii.

ART. 3.1 Cheltuielile privind plata chiriei pentru sediul social si al utilităților publice generate de folosința spatiilor de către Complexul Multifuncțional “ Sf. Andrei “ , vor fi suportate de către Primăria Sectorului 5.

ART. 4 CM Sf Andrei are sediul in Municipiul București Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 1 I, et. I, camera C 3 E I 09 si punctul de lucru în incinta Centrului Comercial Liberty Center din București, str. Progresului nr. 151 - 171, sector 5, cod postai 050694.

ART. 5 Principiile care stau la baza promovării unui mod de viata sănătos prin furnizarea de servicii de către CM Sf. Andrei sunt următoarele:

 • 1. Dezvoltare si implementarea programelor privind asigurarea sanatatii publice

 • 2. Monitorizarea stării de sanatate a populației Sectorului 5 București

 • 3. Protejarea populației împotriva riscurilor de mediu

 • 4. Informarea, educarea si comunicarea pentru promovarea sanatatii

 • 5. Mobilizarea partenerilor comunitari in identificarea si rezolvarea problemelor de sanatate

 • 6. Respectarea drepturilor si demnității omului

 • 7. Abordarea individualizata si centrarea pe persoane

 • 8. Cooperarea si parteneriatul

 • 9. Imbunatatirea continua a calitatii

 • 10. Abordarea comprehensiva, globala si integrate

CAPITOLUL II - OBIECTIVELE CM SF ANDREI ^_sunt de promovare a unui mod de viata snatos, prin:

ART.6 In domeniul asistentei medicale comunitare:

 • 1. Facilitarea accesului populației, in special al populației apartinand grupurilor vulnerabile la servicii de sanatate si sociale

 • 2. Dezvoltarea programelor de intervenție pentru sanatate, adaptate nevoilor comunității

 • 3. Asigurarea eficacității acțiunilor si a eficientei utilizării resurselor

 • 4. Educarea comunității pentru sanatate

 • 5. Promovarea unor atitudinii si comportamente ale unui stil de viata sănătos

 • 6. Furnizarea de bune practici si deprinderi pentru o viata sanatoasa

 • 7. Dezvoltarea de programe de informare si educare a populației Sectorului 5 București

CAPITOLUL III - CONDUCEREA CM SF ANDREI

ART. 7 Conducerea CM SF Andrei se asigura de către Directorul General si Consiliul Consultativ.

ART 7.1 DIRECTORUL GENERAL

Condiții pentru ocuparea postului:

 • - Studii universitare absolvite cu diplomare spectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licența si sa aiba o vechime de cel puțin 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administrației publice, management ori specialitatea studiilor necesare funcției.

 • - Asigura conducerea CM SF Andrei si răspunde de buna funcționare acestuia in îndeplinirea atribuțiilor ee ii revin.

 • - Reprezintă CM SF Andrei in relațiile cu autoritatile cu autoritatile si instituțiile publice din tara si din străinătate, precum si injustiție.

 • - Exercita atribuțiile ce ii revin CM Sf Andrei in calitate de persoana juridica, exercita funcția de ordonator tertiar de credite.

 • - întocmește proiectul bugetului propriu al CM SF Andrei si contul de încheiere al exercițiului bugetar, pe care il supune avizării Consiliului consulativ si aprobării Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

 • - Elaborează si supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, proiectul strategiei de politici publice anuale, pe termen mediu si lung.

 • - Aproba statul de personal al CM Sf Andrei, numește si eliberează din funcție personalul CM Sf Andrei, potrivit legii; elaborează si propune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 al Municipiului București sau Consiliului Local al Sectorului 5 statul de funcții, premierea și sporurile care se acordă la salariul personalului CM Sf Andrei, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, în condițiile legii al CM Sf Andrei, avand avizul Consiliului Consultativ.

 • - Controlează activitatea personalului din cadrul CM Sf Andrei si aplica sancțiuni disciplinare acestui personal.

 • - Directorul General îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București sau Dispoziția Primarului Sectorului 5;

 • - Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a Directorului General al CM SF Andrei se face de către Primarul Sectorului 5, in condițiile legii.

 • - In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Directorul General emite decizii.

 • - Pe perioada absenței din instituție a Directorului General atribuțiile de serviciu specifice funcției vor fi preluate de către Directorul Medical.

ART. 7.2 CONSILIUL CONSULTATIV se întrunește în ședință ordinară semestrial, la convocarea Directorului General, precum și în ședința extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului General.

Membrii consiliului consultativ sunt numiți si eliberați din funcție de către Primarul Sectorului 5, la propunerea Directorului General.

La ședințele Consiliului Consultativ pot participa, fără drept de vot, Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, și alți consilieri locali (care nu sunt membri ai consiliului), precum și alte persoane invitate.

Ședințele Consiliului Consultativ se desfășoară în prezența majorității membrilor săi. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Consultativ adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

Componența Consiliului Consultativ este alcătuită după cum urmează:

 • a) un reprezentant al Consiliului Local Sector 5

 • b) un reprezentant al D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • c) un reprezentant al Casei de Asigurări de Sanatate

 • d) un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;

 • e) doi reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului Sector 5

 • f) un reprezentant al societății civile.

 • g) Directorul General al CM Sf Andrei

 • h) Director Medical - CM Sf Andrei

CONSILIUL CONSULTATIV îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

. analizează și monitorizează activitatea CM Sf Andrei;

_ avizează proiectul bugetului propriu al CM Sf Andrei și contul de încheiere al exercițiului bugetar;

. avizează proiectul strategiei de dezvoltare elaborat de Directorul General al CM Sf Andrei

.. Consiliul Consultativ îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5 al municipiului București.

_ Consiliul Consultativ are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie și de organizare și funcționare a CM Sf Andrei și de a face recomandări conducerii instituției, în urma dezbaterilor.

CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

ART. 8 CM Sf Andrei are următoarea structură organizatorică :

| Direcția Economica

 • 1.1 Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate

 • 1.2 Compartimentul Achiziții Publice

 • 1.3 Compartimentul Urmărire Contracte

 • 1.4 Compartimentul Administrativ întreținere

 • 2. Direcția Juridică, Resurse Umane

 • 1.1 Serviciul Resurse Umane, Organizarea Muncii, SSM

 • 1.2 Compartimentul Juridic, Contencios

 • 1.3 Compartimentul Relații cu Publicul și Mass Media

 • 3. Compartiment Audit Public Intern

 • 4. Compartimentul Management Informațional

 • 5. Compartimentul Secretariat, Recepție si Consiliere Socio Medicala

 • 6. Compartimentul Management Educațional.

 • 7. Direcția Medicala

 • 1.1 Centru pentru sanatate

 • - Unități Stomatologice

 • - Unități Laborator Imagistică

 • - Unități Nutriție

 • - Unități Oftalmologice

 • - Unități Dermatologice

 • - Unități Laborator Analize Medicale

 • 1.2 Centru de recuperare

 • - Unități Balneofiziokinetoterapie

CAPITOLUL V CONDUCEREA CM SF ANDREI

CM Sf Andrei are un Director General, un Director Medical și doi Directori Executivi.

Atribuții DIRECTOR EXECUTIV - DIRECȚIA ECONOMICĂ

 • 1.  Asigură organizarea, coordonarea și desfășurarea în bune condiții a activității Direcției Economice;

 • 2.  Stabilește obiectivele structurii pe care o conduce, în conformitate cu cerințele legale privind sistemul de control intern managerial;

 • 3.  întocmește fișele de post ale funcționarilor publici de execuție din structura pe care o conduce și le transmite spre aprobare directorului general;

 • 4.  întocmește și semnează fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de execuție din Direcția Economică și le transmite spre contrasemnare funcției ierarhice superioară de conducere;

 • 5. Face parte din Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial (SCM), conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare, conform deciziei emise de Directorul General;

 • 6.  Dispune măsurile necesare pentru implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul structurii pe care o conduce, potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • 7.  Asigură respectarea dispozițiilor, normelor, standardelor, procedurilor generale stabilite și aprobate de primar în cadrul sistemului de control intern managerial implementat la nivelul instituției, în cadrul structurii pe care o conduce;

 • 8.  Duce la îndeplinire sarcinile de serviciu dispuse de directorul general la nivelul structurii pe care o conduce, în termenele prevăzute de acesta;

 • 9.  Face propuneri privind participarea angajaților din subordine la cursurile de perfecționare profesională;

 • 10. Coordonează desfășurarea activităților specifice structurii pe care o conduce, de corectitudinea cu care acestea sunt realizate și de asigurarea continuității activității;

 • 11.  Repartizează sarcini de serviciu angajaților din subordine, în conformitate cu competențele

acestora, cu privire la derularea activităților specifice structurii pe care o conduce;

 • 12. Aduce la cunoștință întregului personal din subordine a Regulamentului intern, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a tuturor măsurilor /deciziilor directorului general care au implicații asupra personalului din subordine;

I I. Repartizează lucrările atribuite spre soluționare;


 • 12. Avizează cererile de concedii de odihnă pentru personalul din subordine, monitorizează prezența în instituție a personalului din subordine și deplasarea acestuia în afara instituției;

 • 13. Analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o conduce;

 • 14. Are obligația de a sesiza Directorul General deficiențele sau abaterile constatate;

 • 15. Asigură inventarierea anuală, ori de câte ori este nevoie, a bunurilor materiale și valorilor bănești ce aparțin instituției și administrarea corespunzătoare a acestora;

 • 16. Urmărește efectuarea cheltuielilor, cu respectarea disciplinei financiare;

 • 17. Asigură respectarea și aplicarea hotărârilor consiliului local și a celorlalte acte normative în domeniul economico - financiar;

 • 18. Coordonează activitatea de întocmire a situațiilor financiare trimestriale și anuale la nivel de Centrului Multifuncțional ”Sf .Andrei”;

 • 19. Coordonează activitatea de întocmire a formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în sistemul național de raportare EOREXEBUG;

 • 20. Organizează și asigură exercitarea, conform prevederilor legale, a controlului financiar preventiv intern propriu;

 • 21. Organizează controlul inopinat la casierie de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare;

 • 22. Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Sector 5 pentru ordonanțarea cheltuielilor;

 • 23. Asigură raportarea către Sectorul 5 al Municipiului București a monitorizării cheltuielilor de personal la nivelul Centrului Multifuncțional ”Sf. Andrei”;

 • 24. Asigură raportarea către Sectorul 5 al Municipiului București a situației plăților restante la nivelul Centrului Multifuncțional ”Sf. Andrei”;

 • 25. Asigură raportarea către Sectorul 5 al Municipiului București a situației indicatorilor din bilanț la nivelul Centrului Multifuncțional ”Sf. Andrei”;

 • 26. Coordonează actualizarea evidențelor imobilelor și a terenurilor aflate în administrarea Centrului Multifuncțional ”Sf. Andrei”;

 • 27. Organizează și coordonează contabilitatea în cadrul Centrului Multifuncțional ”Sf. Andrei” și asigură efectuarea corectă și la zi a înregistrărilor contabile;

 • 28. Controlează activitățile personalului din subordine;

 • 29. Are obligația de a respecta normele și îndatoririle prevăzute în Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

 • 30. Are obligația de a respecta prevederile Codului de conduită a funcționarilor publici , conform Legii nr.7/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • 31. răspunde si asigură de obținerea de informații privind nivelul curent al prețurilor pentru produsele identificate prin consultarea bazei de date a CM Sf Andrei și/sau prin realizarea de cercetări de piață ;

 • 32. asigură si răspunderea de întocmirea caietelor de sarcini și a documentației necesare în vederea derulării procedurii de achiziție publică și o supune spre aprobare Directorului General;

 • 33. răspunde si lansează comenzi către furnizori, urmărind livrarea în termenele stabilite prin contract a produselor comandate, a lucrărilor și serviciilor, precum și cantitatea, calitatea și prețul stabilit ;

 • 34. solicită, verifică si răspunde de situația stocurilor din magazie și compară cu necesarul solicitat ;

 • 35. răspunde si asigură de gestiunea patrimoniului CM Sf Andrei: clădirile, mobilierul și furniturile de birou, dotările tehnice, mobilierul.

 • 36. Organizează, supraveghează si răspunde de modul de întrebuințare a bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul CM Sf Andrei;


IL

ART. 14 Atribuții SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE:

organizează și conduce contabilitatea instituției potrivit Legii nr. 82/1991 asigurând :

 • * înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute atat pentru necesitățile proprii cât și în relațiile cu clientii, furnizorii, băncile, organele fiscale și alte persoane fizice sau juridice;

 • * controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și al procedeelor de prelucrare utilizate, precum și exactitatea datelor contabile furnizate;

 • * respectarea planului de conturi general conform OMFP nr. 2021/2013, modelelor registrelor și formularelor comune privind activitatea financiar - contabilă a normelor metodologice a Ministerului Finanțelor, privind întocmirea și utilizarea acestora;

ține evidența contabilă primară;

întocmește și verifică balanțele de verificare lunare;

întocmește și verifică situațiile financiare, contul de execuție, anexele și raportul explicativ;

asigură respectarea normelor financiar - contabile în cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca și stocarea și păstrarea înregistrătii datelor în contabilitate;

schimb permanent de date și informații cu departamentele de resort din cadrul Primăriei Sector 5, Trezoreriei sector 5, Direcția Taxe și Impozite Sector 5, Serviciilor Administrative Financiare Sector 5;

întocmește și fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și a proiectelor de Dispoziții ale Directorului General în domeniul său de activitate;

întocmește raportări statistice specifice;

ridicare și depunere de numerar;

ridicare și depunere de documente de decontare bancară;

întocmește documentele de plată aferente cheltuielilor; întocmește raportări statistice specifice;

verifică conturile și închiderea acestora la finele anului;

analizează necesitățile patrimoniale pe termen scurt și în perspectivă;

efectuează analiza economico-financiară punând la dispoziția conducerii indicatori din care să rezulte eficiența cheltuirii fondurilor bănești;

urmărește încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5;

întocmește documentele necesare transferurilor de mijloace fixe;

întocmește statele de plată a salariaților;

efectuează lunar plățile salariale;

operează rețineri salariale conform legilor;

reține și ține evidența garanțiilor materiale;

calculează diferențele salariale și reține/platește diferențele rezultate;

eliberează adeverințe solicitate de către salariații instituției pentru diferite instituții: medic de familie, școală, policlinică, spital, împrumuturi, achiziționare bunuri în rate, compensații căldură, etc.

întocmește și transmite lunar și anual situații statistice privind drepturile de personal la CM Sf. Andrei;

întocmește și transmite lunar, semestrial sau anual situații la: Administrația Financiară a Sectorului 5 si la Institutul de statistica;

urmărește și verifică garanțiile materiale constituite ;

întocmește actele adiționale pentru majorarea/restituirea garanțiilor materiale ori de câte ori este necesar;

întocmește și transmite semestrial la Administrația Financiară a Sectorului 5 declarațiile privind structura și cheltuielile de personal ale CM Sf Andrei;

întocmește și transmite lunar declarațiile privind impozitul, contribuțiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de șomaj;

calculează și virează impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

întocmește anual fișele fiscale ale salariaților;

completează cu actele necesare dosarele noilor angajați privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanța de verificare;

propune proiectul de buget și a rectificării acestuia, conform surselor de finanțare ;

efectuează analiza economico-fmanciară punând la dispoziția conducerii indicatori din care să rezulte eficiența cheltuirii fondurilor bănești;

urmărește încadrarea cheltuielior bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 5, precum și îndeplinirea atribuțiunilor ce revin conform Ordonanței de Urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

asigură deschiderea finanțării prin întocmirea lunară a cererii de credite

efectuează înregistrarea cantitativ și valoric a bunurilor intrate și ieșite din gestiunea instituției, pe baza documentelor justificative;

înregistrează în fișele analitice intrările și ieșirile de bunuri din gestiunea cu evidențierea soldului existent;

efectuează punctarea soldului din fișele analitice cu cele existente în fișele de magazie ;

verifică întocmirea recepțiilor și bonurilor de consum la magazia instituției pentru toate materialele cumpărate și predarea recepțiilor la biroul financiar-contabil pentru decontări;

verifică consumul lunar;

întocmesc balanțele analitice lunare;

verifică inventarul din punct de vedere scriptic și faptic;

efectuează valorificarea inventarului și se stabilesc minusurile și plusurile;

centralizează valorile din inventar pe conturi distincte;

valorifică casările, după care acestea se scad din fisele analitice;

întocmesc notele contabile, balanțele de verificare și situațiile financiare trimestriale și anuale;

state de plată (calculul salariilor și celelalte drepturi salariale: concedii de odihnă, concedii medicale) pentru angajați;

ordine de plată (drepturi salariale, virări la bugetul statului, rețineri salariale); adeverințe de salariu pentru angajații care solicită acestea, în relația cu instituții; declarații lunare și fișe fiscale;

situații centralizatoare, la solicitările șefilor ierarhici;

centralizează pontajele lunare ale tuturor compartimentelor precum și verificarea și pastrarea lor în bune condiții;

Coordonează si urmărește întocmirea necesarului de obiecte de inventar în vederea achiziționării lor conform legislației în vigoare ;

Activitatea de asistență medicală se finanțează din următoarele surse:

 • a) bugetul local al sectorului 5;

 • b) venituri proprii;

Patrimoniul CM Sf Andrei poate fi format din:

 • a) bunuri imobile proprietate publică date în administrare, în folosință sau sub altă formă de Consiliul Local sector 5;

 • b) bunuri imobile proprietate ale CM Sf Andrei primite cu titlu de donație ori sponsorizare sau achiziționate din fonduri bănești provenite din donații și sponsorizări;

 • c) bunuri mobile preluate sau achiziționate din sumele alocate din bugetul propriu al sectorului în vederea asigurării dotărilor necesare funcționării;

cl) bunuri mobile primite cu titlu de donație sau sponsorizare ori achiziționate din fondu ri bănești provenind din împrumuturi externe nerambursabile, donații sau sponsorizări.

ART. 15 Atribuții COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE conform art. 3 din II.G. nr. 925/2006:

 • a) răspunde si elaborează și, după caz, actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, a unui program anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziție;

 • b) răspunde si elaborareza sau, după caz de coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • c) răspunde de îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență;

 • d) răspunde, aplicara și finalizează procedurile de atribuire;

 • e) răspunde de constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice.

 • f) răspunde si verifica buna utilizare și întreținere a aparaturii, instrumentarului și întregului inventar și face propuneri de dotare corespunzător necesităților;

 • g) răspunde si urmărește organizarea interioară, repartizând spațiul și mobilierul în așa fel încât să fie utilizat rațional, cu respectarea circuitelor prevăzute‘de reglementările în vigoare și în condiții optime de igienă, confort și estetică;

Celelalte compartimente ale CM Sf Andrei au obligația de a sprijini activitatea compartimentului de achiziții publice, în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.

Alte atribuții:

participă în comisia de evaluare a ofertelor;

asigură si răspunde deîntocmirea proceselor verbale de deschidere, analiză și atribuire a contractelor de achiziție publică;

asigură si răspunde de comunicarea către ofertanții participanți a rezultatelor procedurilor de achiziție publică;

asigură si răspunde de înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către ministere, ofertanții implicați în procedura și comisia de analiză și soluționare a contestațiilor ;

asigură si răspunde de transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept; verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;

întocmește si răspunde de proiectul contractului de achiziție publică și negociează clauzele legale contractuale ;

asigură si răspunde de încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire Serviciului Administrativ;

asigură si răspunde întocmirea dosarului achiziției publice pentru fiecare contract atribuit și ține evidența acestora ;

urmărește si răspunde de contractele de achiziție publică pe toată perioada derulării lor și verifică sumele cheltuite pană la atingerea valorii finale a contractelor;

respectă confidențialitatea informațiilor.

In vederea asigurării transparenței decizionale, după publicarea în sistemul electronic de achiziții publice, toate anunțurile de intenție, anunțurile/invitațiile de participare și anunțurile de atribuire care vor fi formulate de către CM Sf Andrei, precum și alte documente

ce fac obiectul publicării în sistemul electronic de achiziții publice, se vor comunica Primăriei Sector 5 pentru publicarea pe sit-ul acesteia în secțiunea specială numită: "Transparență decizională. Capitolul: anunțuri de intenție, anunțuri/invitații de participare și anunțuri de atribuire deasemenea publicarea se va face și pe sit-ul CM Sf Andrei: www.cms.sfaadrei.ro.

ART. 16 Atribuții COMPARTIMENTUL URMĂRIRE CONTRACTE

 • 1.  Ține evidența și înregistrează contractele in care CM Sf Andrei este parte, in afara celor date in competenta altor compartimente (ex. Legea 550/2002 privind vanzarea Spațiilor comerciale);

 • 2.  Urmărește executarea acestora sub aspectul plătii datoriilor către bugetul local ale pârtilor contractante (inclusiv ale contractelor date in competenta altor compartimente) ;

 • 3.  Aduce la cunoștința Direcției Juridice despre necesitate intocmirii de acte adiționale referitoare la modificarea beneficiarilor contractelor sau a altor clauze contractuale;

 • 4.   întocmește informări si referate cu privire la activitatea specifica biroului;

 • 5.  Participa la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari, când este cazul;

 • 6.  Soluționează impreuna cu Direcția Juridica sesizările referitoare la inchiderea, executarea, încetarea si rezilierea contractelor din partea celorlalte parii contractante sau a terților;

 • 7.  Participa in echipa de implementare, monitorizare si evaluare a programelor, conform Deciziei Directorului General al CM Sf Andrei ;

 • 8.  Întocmește orice alte atribuții date de către Primar, Director General sau Director Executiv, care, prin natura lor, sunt de competenta sau se incadreaza in obiectul si atribuțiile serviciului;

 • 9.  Elaborează și transmite organelor în drept informațiile statistice privind realizarea programului de investiții;

 • 10. Păstrează și arhivează documentele elaborate, în conformitate cu normele legale în vigoare.

ART. 17 Atribuții COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV ÎNTREȚINERE

 • 1.  Participă la organizarea și efectuarea activității de inventariere a patrimoniului;

 • 2.  Centralizează listele cu necesarul de materiale comunicat de direcțiile/serviciile/birourile din cadrul instituției;

 • 3.  Asigură funcționarea corespunzătoare a aparaturii, instalațiilor, centralelor termice și echipamentelor din sediul CM Sf. Andrei sau perimetrul acesteia;

 • 4.   Asigură efectuarea legăturilor telefonice solicitate de către direcțiile, serviciile, birourile, compartimentele din CM Sf. Andrei;

 • 5.  Urmărește și controlează modul de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale, apei potabile și evacuarea apelor uzate din instituție și pentru locațiile aflate în administrare;

 • 6.  Asigură contractarea materialelor electrice, mecanice, de instalații etc, necesare întreținerii imobilelor din patrimoniul CM Sf. Andrei;

 • 7.  Organizează și asigură curățenia în sediul CM Sf. Andrei, prin lucrătorii din subordine;

 • 8.  Asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și de protecție a personalului din subordine;

 • 9.  Asigură reîncărcarea periodică a stingătoarelor din dotarea sediului CM Sf. Andrei și din celelalte locații aflate în administrare;

 • 10. Prin magazineri gestionează și ține evidența primară a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, furniturilor de birou, imprimantelor și tipizatelor cu regim special, a consumabilelor, materialelor și pieselor de schimb pentru copiatoare, calculatoare și imprimante, materialelor de curățenie, echipamentelor de lucru și de protecție, a carburanților și lubrefianților etc;

 • 11. în baza referatelor aprobate de cei îndreptățiți sau a contractelor încheiate, întocmește notele de intrare - recepție și constatare a diferențelor, bonurilor de consum, de mișcare, de transfer, predare- primire etc., operându-le în fișele de magazie;

 • 12. întocmește ordonanțările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor/achizițiilor I directe urmărite de acest serviciu;

 • 13. Organizează și desfășoară întreaga activitate de administrare, gestionare, gospodărire, ; exploatare și întreținere a bunurilor din patrimoniul CM Sf. Andrei;

 • 14. Asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții optime a angajaților CM i Sf. Andrei;

 • 15. Asigură buna funcționare a centralei telefonice, a sistemului audio, a sistemului de alarmare efracție, detecție automată de incendiu, precum și a celorlalte echipamente tehnice din dotarea instituției și pentru locațiile aflate în administrare;

 • 16. Asigură și întocmește documentațiile tehnice necesare perfectării contractelor de utilități, servicii și lucrări cu furnizorii și urmărește derularea acestora pe specificul său de activitate;

 • 17. Asigură condiții optime de folosire a sălii de ședințe și se îngrijește de dotarea și buna funcționalitate a acesteia;

 • 18. Asigură buna funcționare a aparatelor de aer condiționai și a copiatoarelor din dotare;

 • 19. Analizează situația convorbirilor telefonice lunare, reactualizează dispoziția și anexele acesteia privind plafoanele de cheltuieli cu telefoanele fixe și mobile, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 20. Centralizează referatele de necesitate primite de la direcțiile/serviciile/ birourile/compartimentele CM Sf. Andrei pentru bidoanele cu apă, le comandă la furnizor și se îngrijește de distribuirea acestora.

 • 21. Desfășoară activități necesare organizării și coordonării parcului auto al CM Sf. Andrei,

 • 22. întocmește documente legale și necesare asigurării echipamentelor, materialelor și a pieselor de schimb sau pentru contractarea service-ului auto, prin intermediul Compartimentului Achiziții Publice;

 • 23. întocmește referate și caiete de sarcini pentru contractarea, în condițiile legii, a carburanților auto și asigurărilor RCA și CASCO;

 • 24. Calculează consumul normat de carburanți și lubrifianți pentru fiecare autovehicul al parcului auto propriu și urmărește încadrarea în consumurile legale sau cele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5. Face propuneri de imputare pentru consumurile depășite;

 • 25. Urmărește consumurile de piese de schimb, materiale, carburanți și uleiuri;

 • 26. Ține evidența rulajului anvelopelor pentru fiecare autovehicul în parte;

 • 27. Răspunde de parcarea în siguranță a parcului propriu de autovehicule; Organizează și asigură transportul personalului din cadrul CM Sf. Andrei care se deplasează în interes de serviciu.

Atribuții DIRECTOR EXECUTIV - DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE

 • - asigură reprezentarea CM Sf Andrei în baza delegației emise de către Directorul General în fața instanțelor judecătorești, a birourilor notariale și a altor instituții publice;

Urmărește evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

Urmărește arhiva Serviciului;

apară interesele legitime ale instituției prin redactarea cererilor în justiție, răpunsuri la adresele formulate de instanță, interogatorii;

promovează căile de atac prevăzute de lege;

avizează actele cu caracter juridic;

verifică și avizează pentru legalitate Deciziile emise de Directorul Generalal CM Sf Andrei;

acordă consultanță și consiliere juridică compartimentelor din cadrul CM Sf Andrei colaborează la fundamentare și redactează Proiectele de Hotărâri promovate de CM Sf Andrei în Consiliul Local al Sectorului 5;

verifică și avizează de legalitate documentația de atribuire privind achizițiile publice pe baza documentației primite de la compartimentele din cadrul CM Sf Andrei care solicită demararea acesteia și o înaintează spre semnare Directorului General;

participă la desfășurarea procedurilor de achiziție publică organizate de CM Sf Andrei;

Verifică și legalizează punctul de vedere al CM Sf Andrei în cazul înregistrării unei contestații;

Verifică proiectul contractului de achiziție publică și negociază clauzele legale contractuale;

 • -  Colaborează, la solicitarea compartimentelor din cadrul CM Sf Andrei puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare.

 • - avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum și semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv. Consilierul juridic nu se pronunță asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.

 • - Urmărește procesul de recrutare și până la încetarea contractului individual/raporturilor de muncă din serviciile, birourile și compartimentele din cadrul CM Sf Andrei;

asigură respectarea legislației în domeniu;

Semnează proiectele de decizii de angajare/numire și punerea în executare a modificărilor contractelor individuale/raporturilor de muncă ;

Efectuează și centralizează activitatea de evaluare anuală a personalului;

întocmește fișele de post pentru angajații din subordine;

analizează necesarul de personal pe structură și specialități și face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcție de necesități;

răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a comisiei de angajare, pregătire și avansare a personalului;

Participă, în calitate de membru sau președinte în comisiile de concurs sau contestații;

asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parțial sau pentru invaliditate pentru angajații din cadrul CM Sf Andrei;

participă la întocmirea planului anual de formare profesională pe baza propunerilor primite;

Urmărește întocmirea planului anual de ocupare;

colaborează cu Serviciile Financiar Contabilitate în vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli furnizând datele necesare și a statelor de plată;

solicită efectuarea analizelor medicale în vederea angajării;

analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul CM Sf Andrei și pregătește documentația necesară în vederea supunerii, dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local Sector 5 a Organigramei și Statului de Funcții al CM Sf Andrei;

Verifică și contrasemnează documentația necesară elaborării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern și al altor instrucțiuni necesare bunei funcționări a CM Sf Andrei;

Verifică și fundamentează Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și proiectele de Decizii ale Directorului General al CM Sf Andrei în domeniul său de activitate ;

colaborează cu celelate servicii din cadrul CM Sf Andrei pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului ;

îndeplinește orice alte lucrări prevăzute de legislația muncii la solicitarea șefului ierarhic superior sau a Directorului General al CM Sf Andrei.

participă la analizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor din cadrul Complexului Multifuncțional și face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea acestei activități;

Urmărește asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor și a prevenirii riscurilor profesionale;

asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă;

Supraveghează obținerea autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;

ART. 18 - Atribuții SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZAREA MUNCII, SSM:

gestionează resursele.: umane de la recrutare și până la încetarea contractului individual/raporturiior de muncă din serviciile, birourile și compartimentele din cadrul CM Sf Andrei;

asigură respectarea legislației în domeniu;

întocmește și gestionează dosarele de personal ale angajaților din cadrul CM Sf Andrei întocmește proiectele de decizii de angajare/numire și punerea în executare a modificărilor contractelor individuale/raporturilor de muncă ;

solicită și centralizează activitatea de evaluare anuală a personalului;

asigură recrutarea și angajarea personalului pe bază de competență și conform prevederilor legale, prin concurs;

încadrează și stabilește salariul de bază în conformitate cu prevederile legale pentru salariații noi;

stabilește și actualizează conform prevederilor legale salariile de bază și indemnizațiile de conducere pentru angajații CM Sf Andrei;

ține evidența fișelor de post pentru angajații CM Sf Andrei;

ține evidența concediilor de odihnă, concediilor fără salariu și concediilor pentru creșterea și îngrijirea copilului ale salariaților;

întocmește, elaborează legitimații de control și ecusoane în baza deciziilor și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații și ecusoane;

întocmește documentația necesară acordării premiilor anuale și a celor lunare din fondul de premiere;

analizează necesarul de personal pe structură și specialități și face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcție de necesități;

răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a comisiei de angajare, pregătire și avansare a personalului;

asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul instituției, conform prevederilor legale;

asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfășurate la nivelul instituției și întocmește lucrările privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;

asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfășurate la nivelul instituției pentru asigurarea promovării personalului în funcții/grade;

asigură secretariatul cercetărilor prealabile în cazurile de indisciplină ;

întocmește lucrările privind încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual/raporturilor de muncă pentru angajații CM Sf Andrei;


calculează vechimea în muncă la momentul angajării și stabilește sporul de vechime; asigură avansarea în gradație conform transelor de vechime în muncă;

eliberează, la cerere adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, drepturile salariate (salarii de bază, sporuri de vechime, etc);

asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parțial sau pentru invaliditate pentru angajații din cadrul CM Sf Andrei;

întocmește și actualizează Registrul de Evidență a Salariaților;


întocmește planul anual de formare profesională pe baza propunerilor primite;

întocmește planul anual de ocupare;

întocmește raportări statistice privind activitatea de personal;

colaborează cu Serviciile Financiar Contabilitate în vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli furnizând datele necesare și a statelor de plată;


solicită efectuarea analizelor medicale în vederea angajării;

analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul CM Sf Andrei și pregătește documentația necesară în vederea supunerii, dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local Sector 5 a Organigramei și Statului de Funcții al CM Sf Andrei;

pregătește documentația necesară elaborării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern și al altor instrucțiuni necesare bunei funcționări a CM Sf Andrei;

întocmește și fundamentează Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și proiectele de Decizii ale Directorului General al CM Sf Andrei în domeniul său de activitate ;

colaborează cu celelate servicii din cadrul CM Sf Andrei pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului ;


îndeplinește orice alte lucrări prevăzute de legislația muncii la solicitarea șefului ierarhic superior sau a Directorului General al CM Sf Andrei.

studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalațiile de utilizare din cadrul Complexului Multifuncțional, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor specifice acestora;

execută, întocmai și la timp, sarcinile profesionale dispuse de Directorul executiv;

participă la analiza activității de prevenire și stingere a incendiilor din cadrul Complexului Multifuncțional și face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea acestei activități;

asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;

prevenirea riscurilor profesionale;

informarea și instruirea lucrătorilor;

asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în

muncă;ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrători lor,adaptate naturii activităților și mărimii întreprinderii și/sau unității, ținând seama de alte persoane prezente;

obținerea autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;

întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local și Proiectele de decizii ale Directorului Exectiv al CM Sf. Andrei în domeniul său de activitate;

colaborează cu celelate servicii din cadrul CM Sf. Andrei pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 19 - Atribuții SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS:

asigură reprezentarea CM Sf Andrei în baza delegației emise de către Directorul General în fața instanțelor judecătorești, a birourilor notariale și a altor instituții publice;

ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

organizează arhiva Serviciului;

apară interesele legitime ale instituției prin redactarea cererilor în justiție, răpunsuri la adresele formulate de instanță, interogatorii;

promovează căile de atac prevăzute de lege;

avizează actele cu caracter juridic;

verifică și avizează pentru legalitate Deciziile emise de Directorul Generala! CM Sf Andrei;

acordă consultanță și consiliere juridică compartimentelor din cadrul CM Sf Andrei

fundamentează sau după caz colaborează la fundamentare și redactează Proiectele de Hotărâri promovate de CM Sf Andrei în Consiliul Local al Sectorului 5;

verifică și avizează de legalitate documentația de atribuire privind achizițiile publice pe baza documentației primite de la compartimentele din cadrul CM Sf Andrei care solicită demararea acesteia și o înaintează spre semnare Directorului General;

participă la desfășurarea procedurilor de achiziție publică organizate de CM Sf Andrei; întocmește punctul de vedere al CM Sf Andrei în cazul înregistrării unei contestații; asigură transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept; întocmește proiectul contractului de achiziție publică și negociază clauzele legale contractuale;

comunică compartimentelor din cadrul CM Sf Andrei actele normative publicate și care au legătură cu activitatea CM Sf Andrei;

formuleză, la solicitarea compartimentelor din cadrul CM Sf Andrei puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare.

- avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum și semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv. Consilierul juridic nu se pronunță asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.

ART. 20 - Atribuții COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI MASS MEDIA:

organizează activitatea de registratura a direcției;

primește, distribuie si expediază corespondenta direcției prin registratura generala, tine evidenta lucrărilor pe calculator, urmărește realizarea răspunsurilor in termen legal, informând conducerea acolo unde este cazul;

Pi

introduce in sistemul informatic date privind conținutul lucrării, compartimentul la care a fost repartizata, precum si data intrării, in scopul respectării legislației in vigoare atenționând serviciile direcției;

răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

lectureaza corespondenta adresata conducerii instituției, pregătește mapa cu documente/lucrari de corespondenta primita sau emisa de instituție si o prezintă conducerii pentru aplicarea rezoluției;

mapele conținând documente sortate, inregistrate si datate sunt distribuite pe baza de borderou de predare-primire corespondenta;

asigura inregistrarea in mod cronologic a corespondentei;

organizează corespondenta primita sau emisa de conducerea instituției, asigura circulația acesteia, primește si distribuie documentele destinate aprobării sau avizării conducerii instituției;

asigura utilizarea si pastrarea corespunzătoare a ștampilelor si sigiliilor;

răspunde de planificarea, organizarea si buna desfășurare a audientelor tinute de directorul general si directorii adjuncti;

asigura efectuarea lucrărilor de secretariat si dactilografierea acestora;

urmărește ca lucrările sa fie repartizate celor nominalizați; răspunde de pastrarea secretului si confidențialitatea lucrărilor;

ridica de la oficiile poștale, eventualele colete sosite pe adresa direcției; asigura activitatea de curierat la nivelul direcției;

Asigură programarea la audiențele acordate de către Directorul General - pentru cetățeni, agenți economici, reprezentanții diferitelor instituții guvernamentale, organizații neguvernamentale sau autorități publice, prin întocmirea tabelelor cu fisele personale de audiență ;

Transmite fișele personale de audiență, în funcție de obiectul lor, atât conducerii instituției cât și reprezentanților compartimentelor de specialitate ( direclori/sefi service sau înlocuitorilor acestora ) din cadrul CM Sf. Andrei;

Asigură asistență la audiență și ține evidența acestora;

Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre soluționare, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestuia;

Clasează petițiile care sunt anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calității în concordanță cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente;

Asigură la solicitarea scrisă accesul cetățenilor la informațiile de interes public; Comunică din oficiu informațiile de interes public prevăzute de Legea nr. 544/2001; Răspunde în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public cu modificările și completările ulterioare;

Asigură accesul la informațiile de interes public în format electronic, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, celor care solicită și vor să obțină informații de interes public;

întocmește raportul anual de implementare a Legii nr.544/2001 și se îngrijește de afișarea acestuia pe site-ul instituției;

înaintează conducerii ori de câte ori se solicită, rapoarte cu privire la petițiile cărora nu li s-a răspuns în termen legal;

întocmește semestrial raport privind activitatea proprie de soluționare a petițiilor și îl

înaintează conducerii;

Coordonează publicarea și actualizarea anuală a unui Buletin Informativ care va cuprinde informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

asigură un bun circuit al informațiilor și documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

Alte atribuții cuprinse in Fisa Postului.

ART. 21 - Atribuții COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN:

Elaborează/actualizează normele metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul CM Sf Andrei, cu avizul Directorului General;

Elaborează proiectul Planului multianual de audit public intern și, pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audit public intern, pe care le supune aprobării Directorului General;

Actualizează planurile de audit public intern conform normelor legale și procedurale;

Efectuează activități de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale CM Sf Andrei sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

Efectuează activități de audit public intern asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul spitalului, pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia și raportează periodic Directorului General asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit;

Elaborează Raportul anual al activității de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern și îl transmite Directorului General, până la 15 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat;

Are acces nelimitat la toate activitățile, bunurile, documentele, înregistrările și informațiile pe care le consideră relevante pentru scopul și obiectivele misiunii de audit public intern și trebuie să respecte secretul profesional pentru toate informațiile colectate, cu ocazia realizării acesteia;

Arhivează documentele din cadrul compartimentului de audit public intern conform normelor legale și procedurale.

Contribuie la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului de audit public intern conform normelor legale și procedurale.

Prin atribuțiile sale, auditorul intern nu trebuie să fie implicat în exercitarea activităților auditabile sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit public intern;

Auditorul intern trebuie să își îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și alte competențe printr-o formare profesională continuă, având obligația să participe la activități de pregătire profesională cel puțin 15 zile lucrătoare pe an;

Respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern aprobat prin OMFP nr. 252/2004;

Auditorul intern trebuie să aibă o atitudine imparțială, să nu aibă prejudecăți și să evite conflictele de interese, să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern;

Pentru acțiunile întreprinse cu bună-credință în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în limita acestora, auditorul intern nu poate fi sancționat sau trecut în altă funcție.

ART. 22 - Atribuții COMPARTIMENT SECRETARIAT , RECEPȚIE ȘI CONSILIERE SOCIO-MEDICALA:


 • 1.  Asigură programarea la audiențele acordate de către Directorul General — pentru cetățeni, agenți economici, reprezentanții diferitelor instituții guvernamentale, organizații neguvernamentale sau autorități publice, prin întocmirea tabelelor cu fișele personale de audiență ;

 • 2.      Transmite fișele personale de audiență, în funcție de obiectul lor, atât conducerii instituției cât și reprezentanților compartimentelor de specialitate ( directori/șefi service sau înlocuitorilor acestora ) din cadrul CM Sf. Andrei;

 • 3.   Asigură asistență la audiență și ține evidența acestora;

 • 4.      Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre soluționare, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestuia;

 • 5.   Clasează petițiile care sunt anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

 • 6.  Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calității în concordanță cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente;

 • 7.   Asigură la solicitarea scrisă accesul cetățenilor la informațiile de interes publ ic;

 • 8. Comunică din oficiu informațiile de interes public prevăzute de Legea nr. 544/2001;

 • 9. Răspunde în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. Asigură accesul la informațiile de interes public în format electronic, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, celor care solicită și vor să obțină informații de interes public;

1 I.întocmește raportul anual de implementare a Legii nr.544/200! și se îngrijește de afișarea acestuia pe site-ul instituției;

 • 12. înaintează conducerii ori de câte ori se solicită, rapoarte cu privire la petițiile cărora nu li s-a răspuns în termen legal;

 • 13. întocmește semestrial raport privind activitatea proprie de soluționare a petițiilor și îl înaintează conducerii;

 • 14. Coordonează publicarea și actualizarea anuală a unui Buletin Informativ care va cuprinde informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

 • 15. asigură un bun circuit al informațiilor și documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

 • 16. Alte atribuții cuprinse in Fisa Postului.

ART. 23 - Atribuții COMPARTIMENTUL MANAGEMENT EDUCAȚIONAL:

 • 1.  Reprezintă structura instituției în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, în limitele competențelor prevăzute de lege;

 • 2.  Prezintă rapoarte semestriale și anuale și alte situații solicitate de către Directorul General;

 • 3.  Participă la programe de formare continuă în management educațional;

 • 4.  este direct responsabil de calitatea educației furnizate de către persoanele avizate;

 • 5.  lansează proiecte de parteneriat cu unități din alte zone;

 • 6.  emite note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaționale și de dezvoltare instituțională;

 • 7. elaborează, după consultarea cu superiorii, proiectele de încadrare pe discipline de învățământ, urmărind respectarea principiului continuității;

 • 8.  elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare și control


 • 9.  participa la calitatea procesului instructiv-educativ.

 • 10. răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor din structura compartimentului;

1 1. răspunde de utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale;

 • 12. se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

 • 13. răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor;

 • 14. îndeplinește orice alte sarcini și atribuții prevăzute de legislația în vigoare, stabilite de director in Fisa Postului.

ART. 24 Atribuții COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INFORMAȚIONAL:

asigura prelucrarea de date si intretinerea sistemului informatic al direcției;

asigura administrarea la nivel de direcție a bazelor de date pe serverele situate in direcție;

administraza rețelele locale de calculatoare si gestionează comunicațiile dintre sedii;

asigura primul nivel de asistare a echipamentelor de calcul din direcție: primește sesizări, verifica problemele ivite, le rezolva acolo unde este de competenta sa sau apeleaza la serviciile de garanție sau de post garanție, in raport cu contractele încheiate;

analizeaza comportamentul echipamentelor de calcul si comunicații facand propuneri penrtu modul de intretinere, pentru piesele de schimb si consumabilele necesare, etc.;

asigura instalarea software-ului de baza si aplicativ pe servere si stațiile de lucru, in concordanta cu cerințele aplicațiilor; proiectează noi sisteme informatice, dezvolta si se adapteaza cerințelor sistemelor informatice existenete;

asigura tehnoredactare de nivel superior pentru scopuri de reprezentare;

pastreaza confidențialitatea informațiilor gestionate in diverse sisteme informatice aflate in implementare sau exploatare;

colaborează cu serviciile de specialitate ale instituțiilor si colaboratorilor in vederea instalării, punerii in funcțiune, exploatării si intretinerii aplicațiilor in cele mai bune condiții, precum si a înțelegerii cat mai bune a cerințelor utilizatorilor;

asigura respectarea configurării unitare a tehnicii de calcul si comunicațiilor, a condițiilor pentru instalarea lor si a interoperabilitatii cu sistemele deja existente, integrarea in rețeaua de comunicații (date, voce, imagine) ;

asigura pregătirea profesionala de specialitate a personalului propriu si formarea personalului de specialitate din direcție, precum si a intregului personal prin metode specifice: cursuri, instructaje, schimburi de experiența etc. in scopul utilizării instrumentelor informatice puse la dispoziție, in colaborare cu diferite instituții;

intocmeste necesarului de investiții in elemente de hardware, software si de telecomunicații;

participa la recrutarea, testarea si angajarea personalului de specialitate din I.T. din direcție;

face propuneri de repartizare a articolelor de investiții din domeniul de activitate si asigura instalarea si punerea in funcțiune;

pastreaza confidențialitatea informațiilor gestionate In diverse sisteme informatice aflate In implementare sau exploatare;

organizează si asigura arhivarea curenta a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, pana la predarea acestora la arhiva.

răspunde pentru legalitatea si eficienta operațiunilor prezentate prin documente; îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere.


introduce in baza de date procesele verbale de contravenție, conform legislației in vigoare

 • -  răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrări lor;

 • -  indosariaza si arhiveaza toate documentele ce au făcut obiectul activitatii îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere.

Atribuții DIRECTOR MEDICAL - DIRECȚIA MEDICALA


Condiții pentru ocuparea postului:

licențiat al învățământului universitar de lungă durată în domeniul sănătății și o vechime de cel puțin 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul managementului sanitar, conform standardelor OMS acreditat;

coordonează, îndrumă și avizeaza întreaga activitate medicală a complexului;

ține ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

propune Directorului General al CM Sf Andrei calendarul acțiunilor medicale derulate în compartimentele subordonate;

analizează, și aprobă rapoartele de specialitate întocmite de șefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al CM Sf Andrei;

propune măsuri de sancționare disciplinară pentru persoanele care săvârșesc abateri disciplinare grave, aliate în subordinea sa, cu respectarea dispozițiilor din Codul Muncii; recomanda întocmirea în termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fișele de post ale salariaților din serviciile/birourile aflate în subordinea sa;

propune Directorului General al CM Sf Andrei participarea unor salariați din subordine la programele de perfecționare profesională;

urmărește intocmirea rapoartelor de specialitate efectuate de către specialiști in vederea inițierii unor măsuri de asistență , medicală, în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al CM Sf Andrei; îndeplinește' orice alte atribuții delegate de Directorul General al CM Sf Andrei, cu respectarea legislației în vigoare;

se subordonează Directorului General al CM Sf Andrei;

coordonează, indruma corect activitatea personalului din cabinetele de specialitate ; supravegheza consultațiile medicale de specialitate;

verifica corecta completarea a fișelor de observație, registrelor de consultație și înscrierea evoluției și a tratamentului aplicat;

verifica eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite;

verifica modul de păstrare în fișier și în cabinetele medicale a documentelor (foi de observație, buletin de analiză, bilete de trimitere, etc) ;

verifica calitatea și exactitatea datelor înscrise în foile de observație, urmărind completarea lor la timp și înscrierea tuturor datelor, inclusiv în format electronic;

verifica permanent prezența, ținuta corectă, disciplina și comportamentul personalului; urmărește respectarea normelor de disciplină a muncii de către personalul din subordine;

ART. 25 Atribuții UNITATATI STOMATOLOGICE

acordă asistență medicală de specialitate pacienților care se prezintă la consultație; exeminează pacienții și completează, respectiv actualizeaza fișa de consultații; Stabilește diagnosticul pacienților și planul de tratament;

monitorizează permanent pacienții și supervizează administratrea tratamentelor prescrise;


 • -  informează pacienții despre modul de utilizare al medicamentelor prescrise și despre potențialele lor riscuri sau efecte adverse;

 • -  îndrumă pacienții care nu necesită supraveghere și tratament de specialitate către medicii de familie cu indicația conduitei terapeutice;

 • -  efectuează intervenții de mică chirurgie la nivelul posibilităților de rezolvare ambulatorie conform indicațiilor Ministerului Sănătății;

 • -  stabilește incapacitatea temporară de muncă și emite certificatul medical potrivit reglementarilor în vigoare;

 • -  efectuează în specialitatea respectivă consultații medicale, trimitere la comisia de expertizare a capacității de muncă;

 • -  se ocupă permanent de ridicarea nivelului profesional propriu și al personalului din subordine;

 • -  urmărește și asigură folosirea și întreținerea corectă a mijloacelor din dotare;

 • -  gestionează medicamentele și consumabilele și face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfășurării activității;

controlează respectarea normelor de igienă și antiepidemice;

răspunde de respectarea, de către personalul aflat în subordine, a normelor de disciplină a muncii și când situația o cere, ia măsuri de sancționare;

urmărește respectarea normelor de protecția și medicina muncii de către personalul subordonat;

Art. 26 - Atribuții UNITATE LABORATOR IMAGISTICA

Atribuții ȘEF LABORATOR :

Funcția poate 11 ocupată în condițiile legii de medici RADIOLOGI,

Atribuții:

organizează și răspunde de activitatea laboratorului integrat imagistica;

repartizează sarcinile personalului medical din subordine (îndrumă controlează și răspunde de activitatea lor);

analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor și indicii calitativi ai muncii în laboratorul integrat imagistica cât și măsurile luate;

controlează și conduce instruirea cadrelor din subordine;

gestionează inventarul laboratorului integrat imagistica, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfășurării activității;

asigură și răspunde de aplicarea măsurilor de igienă și antiepidemice, de disciplina, ținuta și comportortamentul personalului din subordine;

răspunde de respectarea, de către personalul aflat în subordine, a normelor de disciplină a muncii și când situația o cere, ia măsuri de sancționare;

implementează standardele de calitate și se asigură ca acestea sunt respectate de personalul din subordine;

este reprezenlanatul managementului calității în cadrul CM Sf Andrei; urmărește permanent înregistrarea electronică a serviciilor medicale oferite; să asigure executarea promptă și în condiții de calitate a serviciilor contractate; să achiziționeze, să prelucreze și să stocheze informațiile CT;

să utilizeze și să păstreze în bune condiții echipamentul și instrumentarul pe care îl folosește în activitatea desfășurată, să asigure verificarea instalației la fiecare investigație; să verifice doza pacientului;

să cunoască și să aplice măsurile de protecție individuală a persoanelor expuse la radiații ionizante care însoțesc pacientul în caz de necesitate;

să informeze imediat persoanele responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea;

să răspundă de actele pe care le întreprinde și de deciziile luate conform pregătirii și în limitele competenței profesionale;

să nu procedeze la scoaterea din funcție, la modificarea, la schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii instalației tehnice cu care lucrează;.

să aplice alături de asistenții medicali și tehnicienii de radiologie, Normele de Securitate Radiologică în practicile de radiologie, de diagnostic și intervențională;

stabilește împreună cu practicianul medical protocoale optimizate pentru procedurile de diagnostic astfel încât să realizeze controlul calității practice și asigurarea protecției pacientului;

îmbunătățește condițiile care conduc Ia reducerea dozei pacientului.

Art 27 - Atribuții UNITĂȚI NUTRIȚIE, UNITĂȚI OFTALMOLOGICE, UNITĂȚI DERMATOLOGICE, LABORATOR ANALIZE MEDICALE medici specialiști / primari, asistente (în funcție de specializare ):

 • - sa cunoască structura si organizarea activitatii in sectie/compartiment;

 • - sa cunoască si sa respecte circuitele funcționale din sectie/compartiment pentru personal, medicamente, laborator, lenjerie, alimente,pacienti, vizitatori;

 • - sa contribuie la stabilirea cadrului optim de lucru cu echipa medicala si cu pacientul;

 • - sa cunoască complexitatea activitatii si tehnicilor speciale de îngrijire a pacientului din sectia/compartimentul in care lucrează;

 • - sa aplice si sa cunoască criteriile de delimitare a manifestărilor, semnelor si simptomelor pacientului pe termen scurt, mediu si lung;

 • - se îngrijește de reinoirea la timp a certificatului de membru in Colegiul Medicilor / ALP si asigurarea de malpraxis;

 • - sa cunoască si sa respecte:

 • •  Legea nr.487/2002 republicata Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice;

 • •  Legea nr.46/ 2003 privind drepturile pacientului, implementează si aduce la cunoștința drepturile si obligațiile pacientului la internare si pe toata perioada internării;

 • •  Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificările si completările survenite.

 • •  Ordinul Nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

 • -  sa cunoască si sa indeplineasca responsabilitățile profesionale in cazul utilizării tehnologiilor speciale, cu mențiunea ca daca exista tehnologii in schimbare, aceste responsabilități vor fî modificate;

 • - sa respecte regulamentul intern , precum si normele de etica si deontologie profesionala;

 • - sa respecte normele tehnice privind curățenia, dezinfectia si sterilizarea in unitățile sanitare, conform Ordinului M.S.nr. 261/2007;

 • - sa respecte normele de securitate, protecția muncii si P.S.I.;

 • - sa respecte secretul profesional si confidențialitatea informației medicale;

 • - sa participe la formarea practica a medicilor rezidenti care isi desfasoara acti vitatea in clinica;

 • - sa participe la cercetarea in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate;

 • - sa participe alaturi de alte categorii la protejarea mediului ambiant;

 • - sa respecte Legea nr. 15/2006, privind modificarea si completarea Legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, prin care se interzice complet fumatul in unitățile sanitare;

 • - indiferent de persoana, loc sau situația in care se gaseste, sa acorde primul ajutor medical in situații de urgenta .

 • - Sa obțină consimțământul informat al pacientului, familiei sau reprezentantului legal

 • - Sa evalueze starea pacientului, sa masoare funcțiile vitale.

 • - Sa asigure servicii optime de diagnosticare si tratament pentru bolnavi

 • - Sa efectueze înregistrarea rezultatelor conform competențelor profesionale

 • - Este responsabil pentru corectitudinea diagnosticului si pentru calitatea serviciilor medicale oferite pacientilor

a) protejarea propriilor pacienți de alți pacienți infectați sau de personalul care poate fi infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale acorda asistenta medicala de specialitate bolnavilor care i-au fost repartizați folosește investigațiile paraclinice efectuate in ambulator, formulează diagnosticul stabilit pe baza examenului clinic si a datelor paraclinice’ supraveghează tratamentele executate de personalul mediu sanitar, iar la nevoie, la efectuează personal

 • - asigura si răspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice normelor de proiecția muncii si P.S.I. in sectorul de activitate pe care il are in grija;

  precum si a


 • - raportează cazurile de infecție nozocomiala; prescrie si folosește numai medicamente pentru efectuarea tratamentului,

  cuprinse in


  nomenclatorul de medicamente, previne si combate       in m       > p in

  .         . .      ...    ’ P'cvme si combate abuzul de medicamente, semna eaza

  organelor competente reactulene prevăzute ale acestora-

  -sa anunțe si sa obțină consimțământul informat al pacientului cantitatea, efectul scontat și eventualele efecte secundare -sa respecte voința pacientului și dreptul acestuia de a înceta sau cu excepția cazurilor de forță majoră.

  • - Sa efectueze întreaga activitate teraneutică în cnnrim;                      ,  ■ c .

  .   ..    ,        ‘dpeuuca in condiții de igiena, asepsie, dezinfecție, steri zare

  nosocomCiir maSU                  SUprave8here           al infecțiilor inlraspitalicești și

  • - Sa educe pacientul și apar|inăi„rii penlrll respectarea conduilei t d efectuarea

  invest.gatnlor chn.ee ș, parachn.ce, a regimului igieno-dietelic, cunoașterea afecțiunii respectarea controalelor periodice.                                                        *    ’

  • - Răspunde pentru corectitudinea diagnosticului si pentru calitatea tratamentului prescris -Răspunde pentru calitatea serviciilor medicale oferite pacientilor

  • - Răspunde in fata sefui ierarhic superior pentru activitatea desfasurata;


pentru modul de administrare, refuza efectuarea tratamentului

CENTRUL DE RECUPERARE:

ART. 28 - Atribuții UNITĂȚI BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE

 • - asigura confidențialitatea informațiilor legale de pacienți si de activitatea CM Sf Andrei-

 • - stabilește planul de recuperare individualizat;                                              ’

 • - stabilește necesarul de echipament si material necesar desfășurării activitatii zilnice;

 • - răspunde de acțiunile pe care le întreprinde si de deciziile pe care le ia conform pregătirii si in limitele competentei profesionale;

 • - evalueaza parametrii fizici si starea de bine necesare pentru începerea programului de kinetoterapie;

 • - desfasoara ședința de kinetoterapie in funcție de particularitățile beneficiarului;

 • - face evaluarea beneficiarilor si completează fisele acestora;

 • - informează personalul medical de progresele / evoluția pacientului;

 • - realizează rapoarte lunare asupra activitatii profesionale desfășurate;

 • - participa la ședințele interdisciplinare saptamanale,

 • - participa la Conferințe, Congrese in vederea dezvoltării profesionale, la cursuri de specializare organizate in cadrul instituției;

 • - raportează in evidentele specifice toate accidentele, incidentele si reclamatiile;

 • - răspunde de echipamentele din dotare, alaturi de asistentul de kinetoterapie;

 • - operează la evaluările periodice ale activitatii personale;

 • - respecta prevederile legale privind normele de secuiitate si sanatate in munca;

 • - completează fisa de recuperare kinetica cu toate procedurile utilizate.

CAPITOLUL VII COLABORĂRI CU INSTITUȚII PUBLICE NEGUVERNAMENTALE INTERNE SI INTERNATIONALE

ART. 29 CM Sf Andrei colaborează, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, cu alte servicii de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5.

ART. 30 CM Sf Andrei poate colabora, în situații de interes reciproc, cu servicii similare din alte județe și din sectoarele municipiului București, realizând inclusiv schimb de informații utile privind situația unor persoane aflate în dificultate ori a familiilor acestora și convenții de colaborare în interes reciproc.

ART. 31 CM Sf Andrei colaborează și cooperează în soluționarea unor segmente din activitatea de protecție a persoanei aflate în dificultate, pentru elaborarea și implementarea în comun a unor programe și proiecte de interes în domeniu cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Inspectoratul Școlar, Direcția de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției, Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială, Casa de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, Parchetele de pe lângă judecătoriile |oca|e șj Tribunalul București, precum și cu alte autorități sau instituții publice.

ART. 32 în realizarea obiectivelor cuprinse în strategia locală, CM Sf Andrei, poate colabora, în condițiile legii, și cu organisme private autorizate care desfasoară activitate în domeniul protecției persoanei aflate în dificultate, cu organizații neguvernamentale cu activități în domeniu, române sau străine, cu reprezentanții cultelor «eligioase recunoscute de lege și statul român, precum și cu agenți economici.

CAPITOLUL VIII RELAȚIILE FUNCȚIONALE JNTRE COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AL CM Sf Andrei

ART- 33 Direcțiile, serviciile și birourile CM Sf Andrei Sllnt obligate să coopereze în vederea întocmirii, în termenul legal, a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competiție în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE

ART. 34 Personalul CM Sf Andrei răspunde civil, penal sau administrativ, după caz, pentru neaducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute în prezentul ROF și în fișele de post, pentru abateri de la etică și deontologia profesională.

ART. 35 Toți salariații au obligația de a îndeplinii și alte atribuții din domeniul de activitate a serviciului/biroului din care fac parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea CM Sf Andrei menite să concure la realizarea integrală a atribuțiilor Centrului, la îmbunătățirea activității acestuia.

ART. 36 Salariații CM Sf Andrei au obligația să asigure securitatea materialelor cu conținut secret, răspunzând de scurgerea informațiilor și a documentelor din compartimentele respective.

ART. 37 Neîndeplinirea integrală și în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează conform legislației muncii.

ART. 38 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se va difuza sub semnătură directorului general, directorului medical, șefilor de servicii/birouri din cadrul CM Sf Andrei, care vor asigura, sub semnătură, luarea la cunoștință de către toți salariații CM Sf Andrei.

Art. 39 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr........ din..................și intră în vigoare de la data

aprobării.

PREȘEDINTE DE^ȘE^WȚÂ, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV

//           Z< Z?/       ,


i