Hotărârea nr. 47/2019

Hotărârea nr. 47/28.03.2019 privind aprobarea organizării Festivalului - concurs ”Bucurie în pași de dans”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Fcstivalului-concurs „Bucurie în pași de dans”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.03.2019;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 22848/22.03.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 22849/22.03.2019;

Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.8579/04.02.2019, emisă de Grădinița

Nr. 269.

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organizarea Festivalului-concurs „Bucurie în pași de dans”, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului menționat la Art. I va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și conducerea Grădiniței Nr. 269 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.

Sumar al proiectului privind organizarea Festivalului-coneurs „Bucurie în pași de dans”

  • a) Organizator: Grădinița Nr. 269, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

  • b) Data desfășurării: 09.04.2019;

  • c)  Beneficiari direcți: 200 preșcolari, 50 cadre didactice;

  • d) Scopul proiectului: încurajarea și facilitarea exprimării emoțiilor prin dans în cadrul unui festival-concurs pentru învățământul preșcolar, în vederea evidențierii copiilor cu aptitudini artistice și a creativității cadrelor didactice coordonatoare.

  • e)  Obiective specifice:

O.l. - Implicarea unui număr de minimum 200 preșcolari din municipiul București într-un concurs cultural-artistic de dans;

0.2. - Implicarea a peste 50 de cadre didactice din municipiul București în organizarea și desfășurarea Festivalului - concurs de dans;

0.3. - Diseminarea rezultatelor proiectului în unitățile școlare partenere.

  • f)  Activități specifice:

  • -  activități cultural-artistice susținute în cadrul etapei locale a proiectului, desfășurate în fiecare dintre unitățile de învățământ preșcolar participante;

  • -  Festivalul-concurs „Bucurie în pași de dans” (incluzând evaluarea și jurizarea formațiilor de dans), derulat în cadrul etapei regionale a proiectului în Sala Teatrului Elisabeta, București. Momentele artistice se vor încadra în următoarele secțiuni: dans modern, dans de caracter, dans free show, dans tematic, dans contemporan, dans sportiv, dans de societate, alte tipuri de dans;

  • -  activități de diseminare a rezultatelor proiectului (dezbatere la nivel regional, având ca temă „Impactul activităților cultural-artistice asupra dezvoltării personalității preșcolarilor”);

  • g) Bugetul estimativ al evenimentului: 6.000 lei.