Hotărârea nr. 46/2019

Hotărârea nr. 46/28.03.2019 privind privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 22 la Acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 22 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.03.2019;

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 21535/19.03.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. . 21539/19.03.2019; Acordul de parteneriat nr. 32.686/08.10.2001;

adresa nr. 75/26.02.2019 emisă de Grădinița Electromagnetica, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 15582/27.02.2019;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, tineret și sport și al Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. I, art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 22 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sectorului 5, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART. 2. Se mandatează Doamna Maria Berdilă - Director al Grădiniței Electromagnetica să semneze actul adițional menționat la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport precum și Directorul Grădiniței Electromagnetica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 46 /28.03.2019
ANEXĂ LA H.C.L.Sector 5 NR. Z28.03. 2019

ACT ADIȚIONAL NR. 22

La acordul dc parteneriat nr. 32686/08.10.2001

încheiat între:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul principal în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, România, cu codul unic de înregistrare 4141 18, nr. de ordine în Registrul Comerțului .1 40/19/1991, având cont virament RO 12RNCB5075000275610001, deschis la BCR Sucursala Ghencea, reprezentată prin Director Comercial Mihail Stoica, în calitate de proprietar Și

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266, sector 5, București, cod fiscal 33324720, reprezentată prin Maria Berdilă - Director, Cristina Georgescu - Administrator Financiar și Gina Dogaru - Administrator Patrimoniu, în calitate de chiriaș.

  • I.      Prin prezentul Act Adițional, cu acordul părților, se modifică prevederile Acordului de parteneriat nr. 32686/8.10.2001 după cum urmează:

Art 3 , lit. c) se modifică astfel:

c) Chiriașul va plăti pentru energia electrică astfel:

- energie electrică: va fi furnizată în condițiile de calitate asigurate de rețeaua de distribuție, administrată de ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA conform citire contor, la preț de 0,427 lei/kwh (prețul include toate taxele și tarifele reglementate - în vigoare - de către ANRE, respectiv tarifele de tarifele de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuție cogenerare, cota certificate verzi, prețuri echilibrare, accize, inclusiv tariful intern de distribuție joasă tensiune, în valoare de 70,47 lei/MWH, mai puțin TVA), până la 31.12.2019.

Celelalte utilități rămân la prețurile negociate, conform Actului adițional nr. 21.

  • II.  Celelalte prevederi ale acordului de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, și ale actelor adiționale subsecvente, rămân în vigoare.

  • III. Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data dc 01.01.2019.

  • IV. Prezentul act adițional a fost întocmit în trei exemplare, dintre care unul revine Primăriei Sectorului 5, unul S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., iar cel de al treilea, Grădiniței Electromagetica.


    Con

    Secrț

    Elena Lumj


Semnează, r Sector 5, a Petrescu