Hotărârea nr. 42/2019

Hotărârea nr. 42/28.02.2019 privind aprobarea demarării, depunerii și implementării proiectului ”#FAPTE: educație pentru viitor” finanțat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială- Apelul nr.2 ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării, depunerii și implementării proiectului //FAPTE: educație pentru viitor finanțat prin

Fondul Român de Dezvoltare Socială - APELUL NR. 2 “EDUCAȚIE INCLUZCVĂ PENTRU COPII ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere:

  • •  Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control și Direcția Generală de Educație și Carieră, înregistrat cu numărul 14323/22. 02.2019;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 14324/22.02.2019.;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • •  Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

  • •  Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Ținând cont de Ghidul Aplicantului Apelului de propuneri de proiecte nr. 2 „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, lansat, în data de 12.12.2018, în cadrul Programului“Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor".

în temeiul art.45 alin.(l) și art. 81 alin.(2), lit. j din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă demararea, depunerea și implementarea proiectului finanțat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială - APELUL NR. 2 “EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC”, precum și susținerea cheltuielilor neeligibile necesare implementării proiectului.

Art. 2 Se împuternicește domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5 să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București, toate documentele necesare demarării, depunerii și implementării în parteneriat a proiectului finanțat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială - APELUL NR. 2 “EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII Șl TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC” .

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


emncază

Sector 5, ițși Petreștu /I