Hotărârea nr. 40/2019

Hotărârea nr. 40/28.02.2019 privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Clinica de Stomatologie din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de acordare si tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Clinica de Stomatologie a Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având in vedere:

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 45/28.02.2019 privind înființarea Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”, unitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 5;

-Expunerea de motive a Primarului nr. 14303/22.02.2019;

-Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional "Sfântul Andrei” nr. 100/22.02.2019;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe. Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

-Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Ținant cont de:

-prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale , cu modificările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si cornp I etari Ie u 11eri oare:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. j) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Art.l Se aprobă criteriile de acordare si tarifele aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Clinica de Stomatologie a Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

Art.2 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5;

Art.3 Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” și Serviciul Evidență Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. 4'0 /28.02.2019

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr. /fi.)     Z28.02.2 019

CRITERIILE ACORDĂRII PACHETULUI

DE SERVICII MEDICALE ÎN COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL „SFÂNTUL ANEBREI” SECTOR 5

Serviciile medicale furnizate persoanelor din comunitatea locală a sectorului 5 (cu dornicii iul sau reședința pe raza sectorului) se acordă în funcție de venitul pe membrul de familie, după cum urmează:

de la 01 ianuarie 2019 salariu minim de pe economie conform prevederilor HG 937/2018 este de 2.080 lei lunar Iară a include sporuri și alte adaosuri și de 2.350 lei lunar pentru cei cu studii superioare, fără a include sporuri și alte adaosuri, cu vechime în mu ncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, iar în aceste condiții, salariul net (în mână) primit de angajat va fi de 1263 lei.

Plecând de la aceste date, în cazul unei familii de 4 persoane (doi adulți și doi copii) venitul net din salarii, minim posibil legal, al familiei ar fi de 2526 lei lunar și în aceste condiții venitul net pe membru de familie ar fi de 631.5 lei lunar. Astfel, în condițiile acestui plafon de 631.5 lei lunar pe membru de familie, consideram ca numărul beneficiarilor acestui program în condiții de gratuitate, ar fi prea mic.

Dacă în schimb, luăm în calcul un venit net pe membru de familie la nivelul salariului minim net pe economie (1263 lei lunar), ar însemna ca toate familiile compuse din 4 persoane cu un venit net mai mic de 1263 x 4 =5052 Iei lunar, sau în cazul unei familii compuse din 5 persoane cu un venit net mai mic de 1263 x 5 = 6315 lei lunar să beneficieze de gratuitate în limita plafonului de 1500 lei/an. în aceste condiții, un număr de locuitori adulți ai sectorul 5 care ar putea beneficia gratuit de serviciile medicale, în limita plafonului de 1500 lei/an, ar fi foarte mare.

De aceea, considerăm că un venit net pe membru de familie de 75% din nivelul salariului minim net pe economie (1263 lei lunar x 75% = 947.25 lei lunar) este rezonabil și sustenabil și ar permite ca toate familiile compuse din 4 persoane cu un venit net mai mic de 947,25 x 4 = 3789 lei lunar, sau în cazul unei familii compuse din 5 persoane cu un venit net mai mic de 947,25 x 5 =4736,25 lei lunar, să beneficieze de gratuitate în limitate plafonului de 1500 lei/an.

Având în vedere cele expuse mai sus, limita venitului net pe membru de familie propunem sa fie de 950 lei lunar. în acest sens, cei cu un venit mai mic de 950 RON să beneficieze de gratuitate, în limita plafonului de 1500 lei/an, cei cu venitul între 951 lei lunar și 1500 lei lunar vor achita 50% din prețul serviciilor medicale, în limita plafonului de 1500 lei/an, iar cei cu venituri mai mari de 1501 lei lunar vor achita integral prețul serviciilor medicale.

FU


ContrasemneazăSecretar Sector 5Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 5 nr.        /2-8.02.2019

TARIFELE AFERENTE PACHETELOR DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU

MEDICINA DENTARĂ

Nr. Crt.

Acte terapeutice

Tarif CNAS (conf.

Anexei 14)

- lei-

Tarif

CM

Sf.

Andrei

- lei -

1.

Consultație - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz și igienizarea bucală

10O

*) Detartrajul și periajul profesional se achită separat.

50/arcadă

2.

Tratamentul cariei simple

94

70

3.

Obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei

120

70

4.

Tratamentul afecțiunilor pulpare cu anestezie

97

70

5.

Pansament calmant/drenaj endodontic

39

20

6.

Tratamentul gangrenei pulpare

109

70

7.

Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie -cu anestezie

109

70

8.

Tratamentul afecțiunilor parodonțiu lui cu anestezie

94

70

9.

Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale

40

20

10.

Extracția dinților temporari cu anestezie

20

20

11.

Extracția dinților permanenți cu anestezie

70

50

12.

Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei

86

60

**) In situația în care se efectuează în aceeași ședință în care a fost extras dintele respectiv, nu se taxează separat

13.

Decapușonarea la copii

47

20

14.

Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă

850

500

15.

Reparație proteză

78

70

16.

Rebazare proteză

150

80

17.

Element protetic fizionomie (acrilat/ compozit)

78

60

18.

Element protetic semi-fizionomic (metal + acrilat / compozit/ceramică)

170

120

19.

Reconstituire corono-radiculară directă/indirectă

100

70

20.

Decondiționarea tulburărilor funcționale prin aparate ortodontice,     inclusiv tratamentul

angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiță și capelină ****)

546

450

21.

Șlefuirea în scop ortodontic/dinte ****)

20

10

22.

Reparație aparat orthodontic ****)

390

300

23.

Sigi lare/dinte

78

50

Pagina 1 din 2

24.

Fluorizare (pe o arcadă dentară)

70

60

****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonție și ortopedic dento-facială.

FORMULA DENTARĂ:

DINȚI PERMANENTI:

DINȚI TEMPORARI:

1 1 - incisiv central dreapta sus

51 - incisiv central dreapta sus

12 - incisiv lateral dreapta sus

52 - incisiv lateral dreapta sus

13 - canin dreapta sus

53 - canin dreapta sus

14 - primul premolar dreapta sus

54 - molar dreapta sus

1 5 - al doilea premolar dreapta sus

55 - molar dreapta sus

16 - primul molar dreapta sus

61 - incisiv central stânga sus

17 - al doilea molar dreapta sus

62 - incisiv lateral stânga sus

1 8 - al treilea molar dreapta sus

63 - canin stânga sus

21 - incisiv central stânga sus

64 - molar stânga sus

22 - incisiv lateral stânga sus

65 - molar stânga sus

23 - canin stânga sus

71 - incisiv central stânga jos

24 - primul premolar stânga sus

72 - incisiv lateral stânga jos

25 - al doilea premolar stânga sus

73 - canin stânga jos

26 - primul molar stânga sus

74 - molar stânga jos

27 - al doilea molar stânga sus

75 - molar stânga jos

28 - al treilea molar stânga sus

81 - incisiv central dreapta jos

3 1 - incisiv central stânga jos

82 - incisiv lateral dreapta jos

32 - incisiv lateral stânga jos

83 - canin dreapta jos

33 - canin stânga jos

84 - molar dreapta jos

34 •• primul premolar stânga jos

85 - molar dreapta jos

35 - al doilea premolar stânga jos

36 - primul molar stânga jos

37 - al doilea molar stânga jos

38 - al treilea molar stânga jos

41 - incisiv central dreapta jos

42 - incisiv lateral dreapta jos

43 - canin dreapta jos

44 - primul premolar dreapta jos

45 - al doilea premolar dreapta jos

46 - primul molar dreapta jos

47 - al doilea molar dreapta jos

48 - al treilea molar dreapta jos

Contrasemnează,