Hotărârea nr. 4/2019

Hotărârea nr. 04/23.01.2019 privind casarea imobilului situat în Strada Mărgeanului, nr. 25A, Sector 5,în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială nr. 124.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind casarea imobilului situat în Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5, în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială nr. 124

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.01.2019;

Având în vedere:

raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr. 3.620/16.01.2019;

expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 3.639/16.01.2019;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport, al Comisiei Urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și patrimoniului, fond funciar și al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. 150/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45, alin 3 și ari. 81 alin.2, lit. f, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă casarea imobilului situat în Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5, în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială nr. 124.

ART. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și Școala Gimnazială nr. 124 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        /23.01.2019Contrasemnează,

Secretar Sector 5,


Elena Luminița Pețrescu