Hotărârea nr. 39/2019

Hotărârea nr. 39/28.02.2019 privind modificarea Anexelor nr. 4 și 5 ale H.C.L. Sector 5 nr.24/19.07.2016 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a listei tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activităților delegate și a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu completările și modificările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chirbrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.80 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexelor nr. 4 și nr. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 24/2016, respectiv a Listei tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activităților delegate și a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu completările și modificările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate al SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. nr. 1695/21.02.2019, Raportul de Specialitate al Direcției Generale Operațiuni și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 14291/22.02.2019;

  • -  H.C.L. Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și intreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5;

  • -  H.C.L. Sector 5 nr. 106/28.07.2017 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și intreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor dejoacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările ulterioare;

Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

  • -   O.G. nr. 71 /2002privinTl-orgaiiizărcă și funcționarea serviciilor ptiblice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art.81 alin. (2) lit.m) și alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică și se completează Anexa 4 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 24/19.07.2016, respectiv "Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare si intretinere a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5", potrivit Anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se modifică și se completează Anexa 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 24/19.07.2016, respectiv "Lista tarifelor care vor fi practicate de către S.C. AMENAJARE EDILITARA și SALUBRIZARE S.A. pentru desfășurarea activităților delegate ", potrivit Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 Celelate prevederi ale HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016, modificată și completată, rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul Sectorului 5, Direcția Generala Economica, S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Direcția Generala Operațiuni și Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. ’)7'   /28.02.2019

Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 nr.,-?/ /28.02.2019

Act Adițional nr. 1/____/_______2019

la Contractul nr. 30035/2016 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de amenajare si întreținere a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, aterenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor dejoacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5

încheiat între:

Consiliul Local al Sectorului 5, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, București, Sector 5, reprezentat prin Daniel Florea, având funcția de primar, în calitate de beneficiar, pe de o parte,

Și

Societatea Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A., C.U.I. 27515874, număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/9787/2010, cu sediul in Municipiul București, Sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, reprezentată prin Director General Marian Lupașcu, în calitate de operator de servicii publice.

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare si intretinere a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, aterenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii, administrate de către Sectorul 5, aprobat conform H.C.L. Sector 5 nr. 24/19.07.2016, Părțile au convenit următoarele:

Art. 1. Art. 14 din Contractul nr. 30035/2016 se va completa prin introducerea alin. (9), alin. (10), alin. (11) si alin. (12) care vor avea următorul conținut:

Alin. (9) In situația in care Delegatul va realiza operațiunile prevăzute in Caietul de Sarcini prin intermediul unor operatori contractați in acest scop, acesta va avea posibilitatea sa incaseze diferența dintre valoarea lucrărilor contractate si tarifele aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 5 pentru operațiunile externalizate.

Alin. (10) Prin aplicarea prevederilor art. 14, alin. (9) din prezentul Contract, delegatarul nu va putea depăși tarifele aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 5 pentru activitatile care fac obiectul delegării.

Alin. (11) In situația in care Delegatarul va transmisie Delegatului o comanda avand ca obiect realizarea unor operațiuni care nu au fost incluse in Caietul de Sarcini iar acesta din urma nu poate duce la 'îndeplinire, prin mijloace proprii, operațiunile cuprinse in comanda menționata anterior, Delegatul va putea externaliza serviciile solicitate, urmând sa refactureze Delegatarului costurile ocazionate cu realizarea acestor servicii si sa aplice acestuia un tarif in cuantum de 5% din valoarea lucrărilor externalizate, pentru a acoperi cheltuieile efectuate de către acesta cu salariatii implicați in procedurile premergătoare incheierii contractului si cu salariatii implicați in activitatile de verificare a gradului de îndeplinire al lucrărilor -comandate.

Alin. (12) In ceea ce privește decontarea cheltuielilor ocazionate cu realizarea operațiunii prevăzute la punctul 470 din Lista tarifelor practicate de către delegat, acesta din urma va avea dreptul de aplica delegatarului un tarif in cuantum de 5% din valoarea operațiunilor de depozitare in depozite autorizate a deșeurilor incarcale de pe suprafața spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copii administrate de către Sectorul 5 (a căror valoare va fi refacturata Delegatarului).

Art. 2. Art. 15 se completează, prin introducerea alin. (4), care va avea următorul conținut:

Alin. (4) In vederea decontării cheltueililor efectuate de către Delegat cu salariatii implicați in procedurile de achiziție necesare in vederea contractorii lucrărilor de realizare a investițiilor care fac obiectul Caietului de Sarcini, precum si cu salariatii implicați in verificarea gradului de îndeplinire al lucrărilor contractate, acesta va aplica Delegatarului un tarif in cuantum de 3% din valoarea lucrărilor contractate.

Art. 3. Restul prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare si intretinere a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, aterenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii, administrate de către Sectorul 5 nr. 30035/2016 raman neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

Consiliul Local Sector 5                             Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.

Contrasemnează

Secretar Sector 5,

Elena Liiminita'Petrescu

/ 5 /

Anexanr.2^^^/ g Ss/tS

LISTA DE TARIFE

Nr. crt.

OPERAȚII DELEGARE

PREȚ Unitar

(LEI)

Preț Modific at (LEI)

Unitate Măsură (UM)

1

Strângerea si depozitarea diferitelor materiale (hârtie, plastic, fier, piatra etc) imprastiate pe teren aflate la suprafața sau puțin ingropate-100 MP

14,65

20,32

lOOmp

2

Curatarea terenului, de pe peluze si taluze, de frunze, crengi, gunoi, iarba si buruieni.

34,99

43,39

lOOmp

3

Mobilizarea intretinerea solului la cazma si nivelarea terenului cu sapa si grebla

3,05

4,43

Mp

4

Mobilizarea/ intretinere solului in jardiniere

2,76

3,4

Mp

5

Cosirea mecanizata a ierbii, buruienilorsi gaoznului

0,70

1,06

Mp

6

Decaparea manuala a terenurilor degradate in strat de 10 cm

2,77

4,7

Mp

7

Decaparea manuala a terenurilor degradate in strat de 5 cm

1,39

2,36

Mp

8

Completarea/asternerea pământului vegetal de umplutura

132,19

171,44

Mc

9

Completarea/umplerea cu pamant vegetal in jardiniere

132,19

185,04

Mc

10

Semanarea gazonului

16,63

22,64

Mp

11

Montarea ruloului de gazon

57,73

64,39

Mp

12

Curatarea suprafețelor acoperite de nisip sau pietriș din locurile de joaca , locurile de recreere , locurile amenajate, locurile pentru câini

0,34

0,46

Mp

13

Igienizarea completa a suprafețelor cu nisip din locurile de joaca , nisipare locurile de recreere

104,85

130,3

Mc

14

Igienizarea completa a suprafețelor acoperite cu pietriș din locurile amenajate, locurile pentru câini

101,19

135,81

Mc

15

Completarea cu nisip pentru nisipare , locuri de joaca Jocuri de recreere

110,31

134,02

Mc

16

Completarea cu pietriș pentru locuri amenajate, locuri pentru câini

116,27

160,22

Mc

17

Vidanjarea coșurilor de gunoi din zona spatiilor verzi, parcurilor; locurilor de joaca, amenajărilor

2,45

3,29

Buc

7E8

Vidanjarea apelor meteorice.

216,50

Ore

230,58

19

Maturarea manuala a aleilor din zona spatiilor

lOOmp

verzi, parcurilor, locurilor de joaca si

9,16

11,48

amenajărilor

20

Maturarea mecanizata a aleilor din zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si amenajărilor

6,22

7,88

lOOmp

21

Salubrizarea manuala a suprafețelor antitrauma

0,58

0,71

Mp

22

Spalarea suprafețelor antitrauma

8,27

10,06

Mp

23

Spalarea jardinierelor

14,60

16,85

Buc

24

Spalarea mecanizata a aleilor

8,01

8,64

lOOmp

25

Udarea cu furtunul a suprafețelor gazonate

0,44

0,68

Mp

26

Udarea cu furtunul a arborilor si arbuștilor

1,35

2,41

Buc

27

Udarea cu furtunul a gardului viu

0,50

0,61

Ml

28

Udarea florilor cu furtunul

0,79

1,26

Mp

29

Udarea suprafețelor gazonate cu furtunul de la hidrantii achizitorului

0,13

0,22

Mp

30

Udarea jardinierelor

0,57

0,71

Buc

31

Plivitul,sapalugitul solului in jardiniere

1,25

1,57

Buc

32

Plivitul, prasitul la arbori, arbuști sau trandafiri

1,95

2,44

Mp

33

Plivitul, sapalugitul buruienilor din ronduri rabate de flori

1,95

2,4

Mp

34

Aerisirea gazonului

1,00

1,23

Mp

35

Scarificarea gazonului

1,03

1,27

Mp

36

Saparea gropilor poligonale -dimensiunea gropii 40x40x30

2,08

2,57

Buc

37

Saparea gropilor poligonale60x60x50

7,61

9,37

Buc

38

Saparea gropilor poligonale -100x100x80

33,83

41,66

Buc

39

Saparea șanțurilor pentru garduri vii -dimensiuni 100x30x30cm

3,81

4,74

Ml

40

Extragerea arborilor si arbuștilor uscati din jardiniere

11,54

18.68

Buc

41

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul mai mic de 30cm ; fara refacerea terenului afectat

145,82

179,53

Buc

42

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul mai mic de 30cm fara refacerea terenului

123,19

165,39

Buc

afectat

43

Extragerea rădăcinilor manual cu diamentrul mai mic 30 cm , cu refacerea terenului (dale

286,17

356,26

Buc

de beton pavele)

44

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul mai mic de 30 cm cu refacerea terenului (dale de beton pavele)

268,03

324,5

Buc

45

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul mai mic de 30 cm cu refacerea terenului (beton)

984,33

1263,89

Buc

46

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametru mai mic de 30cm, cu refacerea terenului (beton)

961,70

1423,43

Buc

47

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul mai mic de 30 cm, cu refacerea terenului (asfalt)

984,33

1216,37

Buc

48

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul mai mic de 30 cm , cu refacerea terenului (asfalt)

961,70

1267,95

Buc

49

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul mai mic de 30 cm cu refacerea terenului -(suprafețe antitrauma)

984,33

1311,12

Buc

50

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul mai mic de 30 cm cu refacerea terenului (suprafețe antitrauma)

961,70

1270,05

Buc

51

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul >= 30 cm fara refacerea terenului afectat

206,95

254,84

Buc

52

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul >= 30 cm fara refacerea terenului afectat

184,32

201,56

Buc

53

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul >= 30 cm cu refacerea terenului afectat (dale beton)

369,95

461,66

Buc

54

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul >= 30 cm cu refacerea terenului afectat (dale beton)

348,06

408,94

Buc

55

Extragerea radacinior manual cu diametrul >= 30 cm cu refacerea terenului afectat (beton)

369,95

459,74

Buc

56

Extragerea radacinior mecanizat cu diametrul >= 30 cm cu refacerea terenului afectat (beton)

348,06

408,27

Buc

57

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul >= 30cm cu refacerea terenului afectat -(asfalt)

369,95

431,75

Buc

58

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul >= 30 cm cu refacerea terenului afectat -(asfalt)

348,06

386,81

Buc

59

Extragerea rădăcinilor manual cu diametrul >= 30cm cu refacerea terenului afectat (suprafețe antitrauma)

1.076,01

1.776

Buc

60

Extragerea rădăcinilor mecanizat cu diametrul >= 30 cm, cu refacerea terenului afectat -(suprafețe antitrauma)

1.053,37

1259,28

Buc

61

Plantarea arborilor si arbuștilor de rasinoase sau foioase cu H <= 3 m

22,44

33,64

Buc

62

Plantarea arborilor si arbuștilor de rasinoase si foioase cu H > 3m

52,91

78,39

Buc

63

Plantarea gardului viu

17,97

27

Ml

64

Plantarea plantelor florifere anuale, bienale, perene in rabate si ronduri

64,04

91,46

lOObuc.

65

Plantarea plantelor florifere anuale, bienale, perene in jardiniere/vase decorative

1,24

2,62

Buc

66

Transplantarea arbuștilor

57,55

116,2

Buc

67

Transplantarea arborilor

107,79

167,63

Buc

68

Tunderea ornamentala a gardurilor vii

1,63

2,62

Mp

69

Tunderea bordurilor chenarelor si mozaicurilor florale, manual sau mecanizat pentru uniformizare

2,32

3,74

Mp

70

Tunderea ornamentala a arbuștilor

9,85

15,87

Buc

71

Tunderea ornamentala a formelor

70,34

113,32

Buc

72

Tunderea gazonului din jardiniere

1,09

1,34

Mp

73

Taierea de corecție la trandafiri

113,86

140,19

100 buc

74

Taierea lăstarilor lacomi si a ramurilor cu flori trecute la trandafiri

46,59

75,07

100 buc

75

Eliminarea lăstarilor emisi din tulpina si radacina(drajoni)

4,66

7,51

buc arbore

76

Copilitul si indepartarea florilor trecute din rabatele de flori

0,52

0,85

Mp

77

Defrișarea suprafețelor impadurite cu tufișuri si arbuști cu diametrul de pana la 6 cm

3,17

3,9

Mp

78

Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul intre 6 si 15 cm, indiferent de inaltime

151,51

280,87

Buc

79

Defrișare arborilor si arbuștilor cu diametrul intre 16-30cm indiferent de inaltime, cu ajutorul PRB

398,68

417,45

buc

80

Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul intre 16-30cm,indiferent de inaltime cu ajutorul alpinistor

363,77

587,43

Buc

81

Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul intre 31-60cm, indiferent de inaltime cu ajutorul PRB

587,97

711,96

Buc

82

Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametru intre 31-60 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul alpinistilor

456,42

764,82

Buc

83

Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul peste 61 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul PRB

831,65

984,71

Buc

84

Defrișarea arborilor si arbuștilor cu diametrul peste 61 cm, indiferent de inaltime, cu ajutorul alpinistilor

737,79

1021,44

Buc

85

Taierea fragmentata a arborilor/sarpantelor prabusiti/prabusite cu diametrul pana la 11 cm

103,02

182,42

Buc

86

Taierea fragmentata a arborilor/sarpantelor prabusiti/prabusite cu diametrul intre 11-30 cm

254,20

366,69

Buc

87

Taierea fragmentata a arborilor/sarpantelor prabusiti/prabusite cu diametrul intre 31 si 60 cm

479,27

646,79

Buc

88

Taierea fragmentata a arborilor prăbușiți cu diametrul intre 61-100 cm

682,44

842,47

Buc

89

Taierea fragmentata a arborilor prăbușiți cu diametrul peste lOOcm

884,70

1148,1

Buc

90

Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de inaltime

270,83

443,31

Buc

91

Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimea cuprinsa intre 6-10 m, cu ajutorul PRB

284,03

429,56

Buc

92

Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimea cuprinsa intre 6 si 10 m cu ajutorul alpinistilor

319,15

543,94

Buc

93

Toaletare arborilor si arbuștilor cu inaltimea cuprinsa intre 11-20 m, cu ajutorul PRB

444,70

671,03

Buc

94

Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimea cuprinsa intre 11-20 m cu ajutorul alpinistilor

556,21

882,99

Buc

95

Toaletarea arborilor si arbuștilor cu inaltimi peste 20 m

580,15

916,22

Buc

96

Ancorarea arborilor cu sarma

119,62

192,7

Buc

97

Vopsirea arborilor cu vopsea ecologica

30,49

46,05

Mp

98

Refacerea/reamenajarea terenului cu spărtură de marmura

0,67

0,75

Kg

99

Refacerea/reamenajarea terenului cu lespezi de piatra

4,27

4,9

Kg

100

Refacerea/reamenajarea terenului cu piatra decorativa

11,53

12,48

Kg

101

Refacerea/reamenajarea terenului cu muici decorativ

86,36

106,71

Mp

102

Refacerea/reamenajarea terenului cu zgura

8,60

12,12

Mp

103

Montarea separatoarelor de suprafețe

25,15

Ml

32,85

104

îngroparea (musuroitul) trandafirilor

59,35

73,07

100buc

105

Dezgroparea (desmusuroitul) trandafirilor

83,76

103,12

lOObuc

106

Desființarea rabatelor de flori

2,17

4,59

Mp

107

Administrarea de ingrasaminte in zona spatiilor verzi

68,88

110,75

lOOmp

108

Fertilizarea arborilor si arbuștilor

1,58

3,98

Buc

109

Erbicidarea suprafețelor

128,51

171,76

lOOmp

110

Montarea si ancorarea brazilor de sărbători (H<= 10 m)- manopera

148,31

233,2

Buc

111

Montarea si ancorarea brazilor de sărbători (H

> 10m)-manopera

311,78

490,06

Buc

112

Demontarea brazilor de sărbători (H<10 m)

110,70

173,96

Buc

113

Demontarea brazilor de sărbători (H>10m)

221,40

348,09

Buc

114

împodobire si despodobirea brazilor de sărbători

256,72

427,81

Buc

115

Spargerea ghetii de pe aleile aflate in parcuri si zone verzi

4,07

5,01

Mp

116

îndepărtarea manuala a zăpezii de pe aleile din parcuri, locuri de joaca si zone verzi amenajate

84,58

115,52

lOOmp

117

îndepărtarea mecanizata a zăpezii de pe aleile din parcuri, locuri de joaca si zone verzi amenajate

53,35

83,28

lOOmp

118

îndepărtarea manuala a zăpezii de pe banei, mobilier urban, etc.

3,30

4,07

Buc

119

Incarcarea, transportarea si evacuarea zăpezii

47,51

58,68

Mc

120

Incarnarea si transportul molozului si a altor materiale rezultate din activitatile de demolare construcții si amenajare spatii verzi

25,52

44,23

m.c.

Nr. crt.

OPERAȚII DELEGARE

PREȚ AJUSTAT

Unitate Măsură (UM)

121

Montarea/inlocuirea steagurilor

56,04

70,01

Buc

122

Montarea banerelor

404,31

815,43

Buc

123

Demontarea banerelor

63,72

72,53

Buc

124

Montarea corturilor

57,55

70,86

Buc

125

Demontarea corturilor

31,30

38,55

Buc

126

Montarea coșurilor de gunoi cu picior de metal

289,05

306,21

Buc

127

Montarea coșurilor de gunoi tara picior

232,33

Buc

294 47

128

Demontarea coșurilor de gunoi

8,75

14,19

buc

129

Montarea coșurilor de gunoi cu picior de metal

72,37

L.. . .

recuperate

116,57

130

Montarea coșurilor de gunoi fara picior recuperate

20,17

32,49

buc

131

Montarea stâlpilor de protecție

182,39

227,62

buc

132

Montarea stâlpilor de protecție recuperați

20,48

32,93

buc

133

Demontarea stâlpilor de protecție

5,95

9,61

buc

134

Montarea panourilor avertizoare

313,37

354,61

mp

135

Montarea băncilor pe asfalt/beton

173,99

238.81

buc

136

Montarea băncilor in spațiul verde

199,6

252,51

buc

137

Demontarea băncilor

90,91

129,48

buc

138

Confecționarea panourilor de afisaj

1.032,31

1326,4

buc

139

Montarea panourilor de afisaj

69,48

109,47

buc

140

Demontarea panourilor de afisaj

53,71

86,53

buc

141

Demontarea gardului metalic existent ( orice model de gard dar nebordurat)

13,94

17,99

ml

142

Montarea gardului metalic recuperat ( orice model de gard dar nebordurat)

55,37

66,41

ml

143

Reparararea gardului metalic prin indreptare si sudare (orice model de gard dar nebordurat)

26,58

39

ml

144

Reparararea gardului metalic prin sudare (orice model de gard dar nebordurat)

18,73

24,12

buc stâlp

145

Reparararea gardului metalic prin rebetonare

(orice model de gard dar nebordurat)

41,28

52,51

buc stâlp

146

înlocuirea panoului de gard metalic ( orice model de gard , dar nebordurat)

46,72

61,31

ml

147

înlocuirea stâlpilor de la gardul metalic ( orice model de gard , dar nebordurat)

48,47

62,89

buc

148

Montarea gardului metalic bordurat nou (H=900 mm)

93,00

125,16

ml

149

Montarea gardului metalic bordurat nou (H=450 mm)

64,42

91,63

ml

150

Montarea gardului metalic bordurat nou (900 mm <H<=2000 mm)

171,79

193,29

mp

151

Recuperarea gardului metalic existent( sudarea platbandei)

13,61

18,24

ml

152

Recuperarea gardului metalic existent( înlocuirea platbandei)

24,39

32,78

ml

153

Montarea platbandei la gardul metalic bordurat existent

22,41

29,6

ml

154

Recuperarea gardului metalic bordurat ( de orice

25,36

34,35

ml

155

înlocuirea stâlpilor de la gardul metalic bordurat

(H=900 mm)

71,29

118,81

buc

156

înlocuirea stâlpilor de la gardul metalic bordurat

44,98

60,68

buc

(H=450 mm)

157

înlocuirea stâlpilor de la gardul metalic bordurat

(900mm<H<=2000 mm)

99,05

135,05

buc

158

înlocuirea panoului de plasa bordurată (H=900 mm)

80,99

103,9

ml

159

înlocuirea panoului de plasa bordurată (H=450 mm)

58,05

72,28

ml

160

înlocuirea panoului de plasa bordurată (900 mm <H<=2000 mm)

131,60

153,13

mp

161

Repararea gardului metalic bordurat ( rebetonarea stâlpului) (H=900mm)

23,75

30,28

buc stâlp

162

Repararea gardului metalic bordurat ( rebetonarea stâlpului) (H=450 mm)

15,89

20,25

buc stâlp

163

Repararea gardului metalic bordurat ( rebetonarea stâlpului) (900mm< H<=2000 mm)

84,76

107,74

buc stâlp

164

Demontarea gardului metalic bordurat (H=900 mm)

8,64

13,93

ml

165

Demontarea gardului metalic bordurat (H=450 mm)

5,42

11,47

ml

166

Demontarea gardului metalic bordurat

(900mm<H<=2000 mm)

33,41

50,19

ml

167

Montarea gardului metalic bordurat recuperat (H=900 mm)

48,31

60,56

ml

168

Montarea gardului metalic bordurat recuperat (H=450 mm)

31,15

42,39

ml

169

Montarea gardului metalic bordurat recuperat

(900<H<=2000 mm)

71,31

87,23

ml

170

Montarea bolarzilor din beton

103,39

127,08

buc

171

Montarea bolarzilor din granit

103,39

127,08

buc

172

Repararea pardoselilor antitrauma (tartan) turnate

409,03

460,46

mp

173

Pardoseli antitrauma (tartan) turnare

409,03

445,82

mp

174

Repararea pardoselilor antitrauma (tartan) din placi

392,73

461,53

mp

175

Refacerea stratului suport pentru pardoselile antitrauma (tartan) din placi

135,04

163,22

mp

176

Confecționarea si montarea elementelor metalice (balustrade metalice, suporți steag, elemente metalice mobilier urban, mana curenta).

17,70

22,42

kg

177

Repararea/ înlocuirea elementelor din lemn deteriorate la pergole, banei, jardiniere, suporți coșuri, elemente protecție arbori, etc.)

2.487,08

2959,21

mc

178

Confecționarea si montarea de mobilier din lemn ( pergole, jardiniere, trafoare, foisoare, mana

2.353,94

2604,97

mc

curenta, etc).

179

Confecționarea si montarea elementelor de ancorat arbori (H=3,00m)

164,98

245,06

buc

180

Demontarea elementelor de ancorat arbori (H=3.00m)

6,71

10,71

buc

181

Montarea elementelor de ancorat arbori recuperate (H=3.00m)

33,80

54,35

buc

182

Confectioarea si montarea elementelor de ancorat arbori si arbuști din jardiniera (H=2.00 m)

79,96

101,76

buc

183

Demontarea elementelor de ancorat arbori si arbuști din jardiniera (H=2.00 m)

3,13

4,95

buc

184

Montarea elementelor de ancorat arbori si arbuști din jardiniera recuperate (H=2.00 m)

12,85

20,6

buc

185

Demontarea obiectelor din lemn ( pergole, jardiniere, trafoare, foisoare, etc.)

114,14

183,78

buc

186

Montarea obiectelor de mobilier din lemn recuperate ( pergole, jardiniere, trafoare, etc.)

388,19

455,78

buc

187

Spalarea gardului

1,38

4,8

ml

188

Vopsirea platbandei si stâlpului de gard metalic bordurat

2,73

4,46

ml

189

Vopsirea gardului metalic existent ( altul decât cel bordurat)

14,90

24,36

ml

190

Vopsirea elementelor de fier (suporți banei)

26,77

32,49

buc

191

Vopsirea bordurilor cu vopsea rutiera

31,57

41,56

mp

192

Vopsirea / lacuirea suprafețelor pe elemente de construcție

27,98

39,41

mp

193

Vopsirea / lacuirea elementelor din lemn

31,52

45,12

mp

194

Repararea zidăriei de cărămidă

1.430,70

1849,02

mc

195

Executarea zidăriei de cărămidă

1.243,20

1491,39

mc

196

Executarea gradenei din zidărie si lemn cu H=0,40 cm

262,44

325,65

ml

197

Repararea elementelor din beton

586,16

767,57

mc

198

Realizarea elementelor din beton

616,51

792,69

mc

199

înlocuirea / montarea plasei din impletitura de sfoara, in zona terenurilor de sport

48,12

64,16

mp

200

înlocuirea/ montarea plasei din impletitura de sarma, in zona terenurilor de sport

50,67

77,62

mp

201

înlocuirea plasei STM, in zona terenurilor de sport

144,14

165,97

mp

202

Montarea gardului de protecție STM, in zona terenurilor de sport sau a altor terenuri

637,16

852,87

mp

Curatarea afișelor de pe stâlpi, coșuri.

3,76

4,62

i

Uj

204

Montarea de elemente arhitectonice mari (statui , vase ornamentale, forme ornamentale, figurine, etc.)

142,21

145,11

buc

205

Montarea de elemente arhitectonice mici (statui , vase ornamentale, forme ornamentale, figurine, etc.)

113,19

115,69

buc

206

Montarea jardinierelor

49,69

86,84

buc

207

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- automacara de 16 tone (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

201,17

215,46

ore

208

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- automacara de 16 tone (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

13,08

14

km

209

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- autobsculanta de 16 tone (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

25,24

26,54

km

210

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- utilaj pentru spargerea platformelor betonate (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

176,88

204,12

ora

211

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- mini incarcator frontal tip BOBCAT (altele decât cele cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

186,85

209,79

ora

212

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- incarcator frontal tip WOLLA (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

211,75

238,14

ora

213

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- incacator frontal tip BULDOEXCAVATOR (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

205,53

221,13

ora

214

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita utilaje specializate- platforma de 3.5 tone (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

10,28

13,95

Km

215

Prestarea de servicii / operațiuni ce necesita forța de munca/manopera- muncitor necalificat (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

14,48

20,87

ora

Nr. crt.

OPERAȚII DELEGARE

PREȚ AJUSTAT

Unitate

Măsură

(UM)

216

Punerea in funcțiune a instalației de aspersoare

56,92

111,96

lOOml

217

înlocuirea / montarea țevii Dnl6 , sistem aspersoare

13,74

20,22

ml

218

înlocuirea / montarea țevii Dn20 , sistem aspersoare

14,66

21,42

Ml

219

înlocuirea / montarea țevii Dn32 , sistem aspersoare

16,47

23,84

Ml

220

înlocuirea / montarea țevii Dn40 , sistem aspersoare

20,51

29,37

Ml

221

înlocuirea / montarea țevii Dn50 , sistem aspersoare

26,17

34,83

Ml

222

înlocuirea / montarea țevii Dn63 , sistem aspersoare

31,42

40,24

Ml

223

înlocuirea / montarea aspersorului static defect/ deteriorat/ vandalizat

42,01

49,13

Buc

224

înlocuirea / montarea aspersorului dinamc defect/ deteriorat/ vandalizat

100,79

124,11

Buc

225

înlocuirea / montarea programatorului 1 zona

492,20

519,58

Buc

226

înlocuirea / montarea programatorului 2 zona

772,21

857,17

Buc

227

înlocuirea / montarea programatorului 4 zone

920,51

994,96

Buc

228

înlocuirea /montarea bateriei de la programator

24,60

26,98

Buc

229

Inlocuirea/montarea electrovanei 1", 11/2"

222,28

244,92

Buc

230

înlocuirea duzei aspersor

17,44

19,63

Buc

231

înlocuirea solenoidului

156,15

187,97

Buc

232

înlocuirea /montarea cotului 020

13,98

18,33

Buc

233

înlocuirea /montarea cotului 032

24,77

29,42

Buc

234

înlocuirea /montarea cotului 040

34,95

39,9

Buc

235

înlocuirea /montarea cotului 050

44,09

49,3

Buc

236

înlocuirea /montarea cotului 063

66,94

72,81

Buc

237

înlocuirea /montarea hidrantului de plastic 3/4

186,40

218,58

Buc

238

înlocuirea /montarea mufei 016

9,02

11,75

Buc

239

înlocuirea /montarea mufei 020

16,41

21,33

Buc

240

înlocuirea /montarea mufei 032

33,50

38,9

buc

241

înlocuirea /montarea mufei 040

47,00

53,77

Buc

242

înlocuirea /montarea mufei 050

60,46

67,61

Buc

243

înlocuirea /montarea mufei 063

66,56

73,9

Buc

244

înlocuirea /montarea teului 020

28,43

32

Buc

245

înlocuirea /montarea teului 032

35,00

38,76

Buc

246

înlocuirea /montarea teului 040

47,59

51,71

Buc

247

înlocuirea /montarea teului 050

60,36

64,84

Buc

248

înlocuirea /montarea teului 063

94,16

99,61

Buc

249

10 54

12 98

Ml

250

Refacerea/ reamenajarea subtraversarii instalației de irigații

438,85

494,94

Ml

251

înlocuirea /montarea căminului de la electrovana

227,40

275,36

Buc

-rotund

252

înlocuirea /montarea căminului de la electrovana -standard

351,26

417,26

Buc

253

Executarea sistemului de protecție metalic la căminele elctrovanelor si programatoarelor

273,68

380,43

Buc

254

Curatarea electrovanei

58,86

94,81

Buc

255

Verificarea si reglarea instalației de aspersoare

98,42

114,44

ora/1000 ml

256

Trecerea in conservare a instalației de

aspersoare

63,53

100,84

lOOml

257

înlocuirea pipei portfurtun

12,46

20,5

Buc

258

înlocuirea/ montarea robinetului 1/2"

59,10

64,34

Buc

259

înlocuirea/ montarea robinetului 3/4"

69,94

75,88

Buc

260

înlocuirea/ montarea robinetului 2"

276,51

290,34

Buc

Nr. crt.

OPERAȚII DELEGARE

PREȚ AJUSTAT

Unitate Măsură (UM)

261

Montarea stâlpilor de iluminat exterior metalici pentru parc, amenajari, etc., inclusiv a corpurilor de iluminat ( H=3,00 m)

4.381,77

4.691,1

Buc

262

înlocuirea stâlpilor de iluminat exterior metalici pentru parc, amenajari, etc., inclusiv a corpurilor de iluminat (H=3,00 m)

4.381,77

4.745,7

1

Buc

263

Montarea stâlpilor de iluminat exterior cu glob monocolor pentru parc, amenajari etc., inclusiv a corpurilor de iluminat

687,03

764,67

Buc

264

înlocuirea stâlpilor de iluminat exeterior cu glob monocolor pentru parc, amenajari etc. Inclusiv a corpurilor de iluminat

638,77

742,38

Buc

265

înlocuirea lămpilor la stâlpii de iluminat

983,99

1024.03

Buc

266

înlocuirea globului monocolor la stâlpii de iluminat

117,58

137

Buc

267

Montarea corpurilor de iluminat recuperate (proiector, far, etc.)

29,52

41,98

Buc

268

Demontarea corpurilor de iluminat

12,14

18,84

Buc

269

înlocuirea /montarea proiectorului cu bec

227,89

240,33

Buc

270

înlocuirea /montarea proiectorului cu leduri

407,16

424,71

Buc

271

înlocuirea /montarea proiectorului cu senzori

483,08

502,8

Buc

272

înlocuirea /montarea proiectorului cu RGB

433,52

451,83

Buc

273

înlocuirea senzorului crepuscular

81,67

94,86

buc

274

înlocuirea /montarea suportului metalic pentru fixarea corpului de iluminat

28,15

31,87

buc

275

înlocuirea/ montarea felinarului

304,43

358,5

buc

276

înlocuirea becului economic

113,79

120

buc

277

înlocuirea becului incandescent

28,92

31,24

buc

278

înlocuirea fasungului

20,57

26,57

buc

279

înlocuirea tubului fluorescent

27,26

31,33

buc

280

înlocuirea drosserului electronic

35,28

38,76

buc

281

înlocuirea / montarea tabloului electric cu 8 module

415,22

443,16

buc

282

înlocuirea siguranței bipolare cu 2 module 10A/16A

72,53

77,36

buc

283

înlocuirea siguranței tripolare

169,46

181,22

buc

284

înlocuirea siguranței MPR

180,77

193,83

buc

285

înlocuirea /montarea de cablu electric aerian pentru iluminatul exterior (3*1.5mm)

34,05

43,3

ml

286

înlocuirea /montarea de cablu electric sub pamant pentru iluminatul exterior (3*2.5mm)

118,66

137,85

ml

287

Vopsirea proiectoarelor si felinarelor

16,63

27,98

buc

Nr. crt.

OPERAȚII DELEGARE

PREȚ AJUSTAT

Unitate Măsură (UM)

288

Repararea suprafețelor din beton aflate in zonele spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca; amenajărilor si spatiilor de depozitare a gunoaielor

212,44

258,15

mp

289

Repararea suprafețelor din pavele aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor si a spatiilor de depozitare a gunoaielor

92,34

115,27

mp

290

Repararea suprafețelor din beton amprentat aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor si a spatiilor de depozitare a gunoaielor

189,81

225,89

mp

291

înlocuirea bordurilor mari deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor si a spatiilor de depozitare a gunoaielor

77,52

105

ml

292

înlocuirea bordurilor mici deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor.

36,75

51,95

ml

293

Desfacerea bordurilor 50x20x25cm, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor.

11,03

16,41

ml

294

Montarea bordurilor recuperate 50*20*25cm, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

34,23

48,11

ml

295

Desfacerea bordurilor din beton, 50x20x25, in zona spatiilor verzi, parcurilor locurilor de joaca, amenajărilor

76,69

41,74

ml

296

Desfacere bordurilor 50xl0x25cm , in zona

9,12

13,85

ml

spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca,

amenajărilor

297

Montarea bordurilor recuperate 50*10*25cm, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

17,18

21,14

ml

298

Montarea bordurilor de beton 50xl0x25cm, in zona spatiilor verzi, parcurilor locurilor de joaca, amenajărilor

34,94

46,7

ml

299

Executarea de platforma betonata in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

146,25

188,91

mp

300

Executarea aleilor din beton in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

124,82

164,95

mp

301

Executarea aleilor asfaltate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

108,53

128,23

mp

302

Desfacerea pavajului in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca amenajărilor

13,49

20,65

mp

303

Refacerea pavajului cu pavele recuperate in zona spatiilor verzi, parcurilor,locurilor de joaca, amenajărilor etc.

80,12

104,81

mp

304

Refacerea pavajului cu pavele ecologice in zona spatiilor verzi, parcurilor,locurilor de joaca, amenajărilor etc.

149,94

167,84

mp

305

Executarea de pavaj cu pavele din beton pe strat de nisip in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

136,21

140,51

mp

306

Executarea de pavaj cu pavele din beton pe strat de sapa in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

161,72

188,15

mp

307

Placarea elementelor de construcții existente, cu placi de granit (de exterior), in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

734,26

824,57

mp

308

Placarea elementelor de construcții existente, cu placi de gresie ( de exterior), in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

150,16

156,17

mp

309

Placarea elementelor de construcții existente, cu placi de travertin ( de exterior), in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

476,43

528,44

mp

310

Placarea elementelor de construcții existente, cu placi de marmura ( de exterior), in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenjarilor

812,73

863,23

mp

311

Executarea de tencuieli exterioare, pe construcții existente, in zona spatiilor verzi,

72,58

105,36

mp

-parcurilor, locuri 1 or de joaca, amenajafi 1 or—

=^===-------

Nr. crt.

OPERAȚII DELEGARE

Preț Unitar (Lei)

Preț Modific

Unitate

Măsură

at (Lei)

(UM)

312

Plantarea Abies Concolor Glauca h=l.75-2.00

m

2.164,72

2236,77

buc

313

Plantarea Abies Concolor Glauca h=2.00-2.50

m

2.817,12

2907,73

buc

314

Plantarea Abies Nordmanniana h=l.75-2.00 m

961,20

998,78

buc

315

Plantarea Abies Nordmanniana h=2.00-2.50 m

1.927,47

1991,74

buc

316

Plantarea Acer Palmatum "Atropurpureum" cu h=l.50-1.75 m

370,58

392,66

buc

317

Plantarea Acer Palmatum "Atropurpureum" cu h=l,25-l,50 m

554,84

580,83

buc

318

Plantarea Acer Platanoides Globosum cu circumferința 12-14 cm

648,80

677,48

buc

319

Plantarea Acer Platanoides Globosum cu circumferința 10-12cm

835,21

869,21

buc

320

Plantarea Aesculus Carneea "Briotii" 10-12cm

682,08

711,86

buc

321

Plantarea Aesculus Carneea "Briotii" 12-14 cm

793,69

826,56

buc

322

Plantarea Aesculus Hippocastanum "

Baumanii" cu circumferința intre 10-12 cm

548,94

574,69

buc

323

Plantarea Aesculus Hippocastanum "

Baumanii" cu circumferința intre 12-14 cm

682,08

711,64

buc

324

Plantarea Albizia Julibrissin cu circum. intre

12-14 cm

435,76

458,28

buc

325

Plantarea Albizia Julibrissin cu circum. intre

10-12 cm

609,94

637,44

buc

326

Plantarea Berberis Rose Glow cu h=0.40-0.50

m

41,58

43,56

buc

327

Plantare Berberis Thumb Atropurpurea cu h=0.40-0.50 m

39,92

41,86

buc

328

Plantarea Betula Alba(Verrucosa) cu circumferința 10-12 cm

435,76

458,29

buc

329

Plantarea Betula Alba(Verrucosa) cu circumferința 12-14 cm

509,01

523,56

buc

330

Plantarea Betula Pendula " Youngii" cu h=2.00-

2.50 m

247,41

264,55

buc

331

Plantarea Betula Pendula " Youngii" cu h=2.50-

3.00 m

333,95

353,56

buc

332

Plantarea Buxus microphylla Faulkner cu diametrul 60-70 cm sfera

755,54

787,21

buc

333

Plantarea Buxus Sepervirens arborescents cu diametrul 60-70 cm sfera

732,29

763,28

buc

334

Plantarea Buxus Serpervirens cu h= 1.00-1.10

m, con

526,39

551,5

buc

335

Plantarea Buxus Serpervirens cu h= 1.10-1.20

m, con

667,40

696,54

buc

336

Plantarea Carpinus Belutus Pyramidalis cu

467,09

490,51

U U v*

h=2.00-2.50 m

337

Plantarea Catalpa Bignonioides cu circumferința 10-12 cm

289,31

307,65

buc

338

Plantarea Catalpa Bignonioides cu

349,24

369,28

buc

circumferința 12-14 cm

339

Plantarea Cedrus Atlantica Glauca cu h=1.75-

2.00 m

542,16

567,72

buc

340

Plantarea Cedrus Atlantica Glauca cu h=2.00-

2.50 m

815,39

848,76

buc

341

Plantarea Chamaecyparis lawsoniana

Columnaris Glauca cu h=1.00-1.25 m

132,71

146,58

buc

342

Plantarea Chamaecyparis lawsoniana

Columnaris Glauca cu h=1.25-1.50 m

194,39

210,01

buc

343

Plantarea Chamaecyparis lawsoniana

Columnaris Glauca cu h=1.50-1.75 m

238,47

255,35

buc

344

Plantarea Clematis , diferite varietati, cu h=1.00-1.25 m

72,71

75,58

buc

345

Plantarea Cornus Alba Elegantissima cu h=l.OO-1.25 m

163,25

177,99

buc

346

Plantarea Cornus Alba Elegantissima cu h=l.25-1.50 m

220,85

237,24

buc

347

Plantarea Cotinus Coggygria Royal Purple cu h=0.80-1.00 m

91,57

94,99

buc

348

Plantarea Cotoneaster Franchetti cu h=0.60-

0.80 m

76,83

79,81

buc

349

Plantarea Cotoneaster Salicifolius cu h=0.40-

0.60 m

41,58

43,56

buc

350

Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h=1.00-

1.25 m

72,53

99,27

buc

351

Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h=1.25-

1.50 m

95,74

116,51

buc

352

Plantarea Cupressocyparis Leylandii

Castlewellan Gold cu h=1.00-1.25 m, spirale

285,48

294,42

buc

353

Plantarea Cupressocyparis Leylandii

Castlewellan Gold cu h=l.25-1.50 m, spirale

403,00

424,59

buc

354

Plantarea Cupressocyparis Leylandi

Pyramidalis cu h=l.OO-1.25 m

103,32

107,06

buc

355

Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h=1.25-

1.50 m, spirale

332,48

352,06

buc

356

Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h=1.75-

2.00 m pompos

608,65

636,11

buc

357

Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h=1.75-

2.00 m spirale

426,51

479,04

buc

358

Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h=1.75-

2.00 m, cu 4 palie

373,61

394,35

buc

359

Plantarea Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=1.00-1.25 m

103,32

107,06

buc

360

Plantarea Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=l.25-1.50 m

120,96

125,21

buc

361

Plantarea Cupressus Arizonica Fastigiata cu

285,48

303,7

buc

h=1.25-1.50 m- spirale

. - 1

362

Plantarea Cytisus in diverse varietati tufa cu h=0.30-0.50 m

76,83

79,82

buc

363

Plantarea Euonymus japonicus cu h=0.40-0.60

41,58

43,56

buc

m

364

Plantarea Euonimus japonicus Elegantisimus

Aureus cu h=0.60-0.80 m, tufa

72,71

75,58

buc

365

Plantarea Euonimus japonicus Elegantisimus

Aureus cu diametrul= 30-40 cm sfera

201,98

217,82

buc

366

Plantarea Fagus Sylvatica Purpurea Pendula cu h=l.25-1.50 m

350,10

370,18

buc

367

Plantarea Fraxinus Angustifolia cu circumferinta=10-12 cm

382,51

403,52

buc

368

Plantarea Fraxinus Angustifolia cu circumferinta=12-14 cm

555,61

581,21

buc

369

Plantarea Hedera Helix cu h=1.75-2.00 m

120,96

125,21

buc

370

Plantarea Hydrangea Macrophylla cu h=0.40-

0.60 m

158,20

163,51

buc

371

Plantarea Hydrangea Macrophylla cu h=0.60-

0.80 m

280,85

289,67

buc

372

Plantarea llex Aquifolium Albomarginatum cu h=0.50-0.60 m

87,41

90,7

buc

373

Plantarea llex Aquifolium Albomarginatum cu h=0.60-0.80 m

131,47

136,02

buc

374

Plantarea Juniperus Squamata Blue Carpet cu diam=30-40 cm

79,17

82,23

buc

375

Plantarea Juniperus Virginiana Skyrocket cu

h=1.50-1.75 m

206,15

222,11

buc

376

Plantarea Juniperus Media Old Gold cu diam=30-60 cm

78,60

81,64

buc

377

Plantarea Juniperus Horiz Andorra Compacta cu diametrul= 30-60 cm

78,60

81,64

buc

378

Plantarea Kerria Japonica cu h=0.30-0.50 m

40,40

42,34

buc

379

Plantarea Kerria Japonica cu h=0.50-0.80m

76,83

79,82

buc

380

Plantarea Lonicera Chinenssis cu h=1.50-1.75 m - agatatoare

69,78

79,82

buc

381

Plantarea Magnolia Stellata Roșea cu h=1.00-

1.25 m tufa

167,96

173,55

buc

382

Plantarea Magnolia Betty cu h=1.75-2.00 m

586,79

610,16

buc

383

Plantarea Mahonia Aquifolium cu h=0.40-

0.60m

87,41

90,7

buc

384

Plantarea Mahonia Media Charity cu h=0.40-

0.60 m, tufa

87,41

90,7

buc

385

Plantarea Morus Alba Pendula cu circumferința 10-12 cm

329,26

339,46

buc

386

Plantarea Morus Alba Pendula cu circumferința 12-14 cm

409,14

421,62

buc

387

Plantarea Osmanthus burkwoodii cu h=1.25-

1.50 m

385,42

397,23

buc

Plantarea Osmanthus fragrans cu h=l.25-1.50

322,48

332,49

LJ U V-

m

389

Plantarea Osmantus Heter Tricolor cu h=0.20-

0.40 m

46,28

48,39

buc

390

Plantarea Osmantus Heter Tricolor cu h=0.40-

96,22

99,76

buc

0.60 m

391

Plantarea Paulownia Imperialis ( Tometosa ) cu circumferința 12-14 cm

343,43

354,04

buc

392

Plantarea Philadelphus virginalis cu h=0.40-

0.60 m

102,09

105,8

buc

393

Plantarea Philadelphus virginalis cu h=0.80-

1.00 m

150,34

169,81

buc

394

Plantarea Photinia fraseri Red Robin cu h=1.00-1.25 m

156,21

161,46

buc

395

Plantarea Photinia fraserii Red Robin cu h=l.25-1.50 m

179,72

185,65

buc

396

Plantarea Picea Glauca Conica cu h=1.00 -1.25

m

314,85

324,64

buc

397

Plantarea Picea Glauca Conica cu h=l.20-1.40

m

438,25

451,56

buc

398

Plantarea Picea Pungens Glauca Globosa cu diam 30-40 cm

219,62

226,69

buc

399

Plantarea PiceaPungens Glauca Globosa cu diam 50-60 cm

426,51

448,78

buc

400

Plantarea Picea Pungens Hoopsi cu h=1.50-

1.75 m

1.652,11

1709,39

buc

401

Plantarea Picea Pungens Hoopsi cu h=1.75-2.00 m

2.351,13

2428,38

buc

402

Plantarea Pinus Mugo Mughus cu diam=50-60 cm

256,08

264,19

buc

403

Plantarea Pinus Mugo Mughus cu diam=60-70 cm

344,23

354,85

buc

404

Plantarea Pinus Niagra Austriaca cu h=1.50-

1.75 m

631,11

659,21

buc

405

Plantarea Pinus Niagra Austriaca cu h=1.75-

2.00 m

834,46

868,37

buc

406

Plantarea Pinus Sylvestris cu h=1.50-1.75 m

631,11

659,21

buc

407

Plantarea Pinus Sylvestris cu h=1.75-2.00 m

809,05

842,24

buc

408

Plantarea Platanus Acerifolia cu circum 10-12 cm

302,63

312,07

buc

409

Plantarea Platanus Acerifolia cu circum 14-16 cm

382,51

394,23

buc

410

Plantarea Platanus Acerifolia cu circum 12-14

cm

608,87

627,06

buc

411

Plantarea Prunus cerasifela Pissardi cu circumf. 10-12 cm

395,82

407,92

buc

412

Plantarea Prunus cerasifela Pissardi cu circumf. 12-14 cm

582,22

599,65

buc

413

Plantarea Prunus cerasifela Pissardi cu circumf. 14-16 cm

941,73

969,42

buc

414

Plantarea Prunus Serrulata Kanzan cu circumf.

355,88

366,84

buc

10 17 rm

iu JL c- LI i t

415

Plantarea Prunus Serrulata Kanzan cu circumf.

12-14 cm

489,04

503,8

buc

416

Plantarea Prunus Serrulata Kanzan cu circumf.

742,01

764

buc

14-16 cm

417

Plantarea Pyracantha mohave cu h=0.80-1.00 m

177,36

183,22

buc

418

Plantarea Pyracantha mohave cu h=1.00-1.25

m

214,98

221,91

buc

419

Plantarea Pyracantha mohave cu h=l.25-1.50 m

263,16

271,46

buc

420

Plantarea Pyracantha navaho - tufa

102,47

221,91

buc

421

Plantarea Quercus ilex cu diametrul 10-12 cm

648,98

668,31

buc

422

Plantarea Quercus ilex cu diametrul 12-14 cm

919,27

946,24

buc

423

Plantarea Quercus ilex cu diametrul 14-16 cm

1.295,31

1333,1

buc

424

Plantarea Quercus Rubra Americana cu circumferința 10-12 cm

509,01

524,33

buc

425

Plantarea Quercus Rubra Americana cu circumferința 12-14 cm

728,68

750,28

buc

426

Plantarea Quercus Rubra Americana cu circumferința 14-16 cm

1.034,93

1065,28

buc

427

Plantarea Rhododendrum Hibridum mix cu h=0.40-0.50 m,tufa

160,85

166,22

buc

428

Plantarea Rhus Typhina cu h=1.00-1.25 m

173,83

179,43

buc

429

Plantarea Robinia margaretta Casque cu circum. 10-12 cm

325,81

335,85

buc

430

Plantarea Robinia margaretta Casque cu circum. 12-14 cm

419,82

432,59

buc

431

Plantarea Robinia Pseud Casque Rouge cu circum. 10-12 cm

325,81

335,89

buc

432

Plantarea Robinia Pseud Casque Rouge cu circum. 12-14 cm

419,82

432,59

buc

433

Plantarea Robinia Pseudoacacia Umbraculifera cu circum. 10-12 cm

282,65

291,51

buc

434

Plantarea Robinia Pseudoacacia Umbraculifera cu circum. 12-14 cm

369,19

380,52

buc

435

Plantarea Salix alba cu circum. 10-12 cm

287,61

296,6

buc

436

Plantarea Salix alba cu circum. 12-14 cm

361,06

372,16

buc

437

Plantarea Salix caprean Pendula cu circum. 6-8 cm

214,17

221,06

buc

438

Plantarea Sophora Japonica Pendula cu circum. de 8-10cm

252,68

260,67

buc

439

Plantarea Sophora Japonica Pendula cu circum. de 10-12cm

289,31

298,36

buc

440

Plantarea Sophora Japonica Pendula cu circum. de 12-14 cm

355,88

366,83

buc

441

Plantarea Spiraea Japonica, in diverse varietati, cu h=0.30-0.60 m

41,58

43,55

buc

442

Plantarea Syringa Vulgaris, in diverse varietati,

167,96

173,54

buc

cu h=0.80-1.00 m, tufa------------------------

443

Plantarea Tamarix tetranda cu circum. 10-12 cm

361,06

372,16

buc

444

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu

40,01

41,46

buc

h=0.30-0.40 m

445

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h=0.40-0.60 m

43,81

45,84

buc

446

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h=0.60-0.80 m

96,05

99,57

buc

447

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h=1.00-1.25 m

141,80

146,63

buc

448

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h=l.25-1.50 m

186,29

192,37

buc

449

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu diametru 30-40 cm, sfera pe picior

230,01

237,31

buc

450

Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu diametru 40-50 cm, sfera pe picior

300,67

310,04

buc

451

Plantarea Thuja orientalis Pyramidalis Aurea cu h=l.25-1.50 m

173,83

179,57

buc

452

Plantarea Thuja orientalis Pyramidalis Aurea cu h=1.50-1.75 m

214,97

221,89

buc

453

Plantarea Tilia cordarta cu circum. 10-12 cm

349,24

360,01

buc

454

Plantarea Tilia cordarta cu circum. 12-14 cm

519,71

535,35

buc

455

Plantarea Tilia Hybrida Argentea cu circum.

10-12 cm

349,24

360,01

buc

456

Plantarea Tilia Hybrida Argentea cu circum.

12-14 cm

519,71

535,35

buc

457

Plantarea Viburnum opulus Roseum cu h=0.60-

0.80 m

144,46

149,39

buc

458

Plantarea Weigela florida, in diverse varietati, cu h=0.30-0.50 m

40,98

42,93

buc

459

Plantarea Wisteria sinensis cu h=l.50-2.00 m

66,85

69,55

buc

460

Plantarea Wisteria sinensis cu h=2.00-2.50 m

131,47

136,01

buc

461

Plantarea Yucca Gloriosa , cu h=0.40-0.60 m

143,22

148,1

buc

462

Plantarea trandafirilor de parc " Arthur Bell"

46,28

48,39

buc

463

Plantarea trandafirilor de parc " Nina WEIBULL"

46,28

48,39

buc

464

Plantarea Roșa in diferite varietati- tufa

46,28

48,39

buc

465

Plantarea Roșa Albertto, in diverse varietati, cu h=1.00-1.25 m si circum. 10-12 cm

138,58

143,33

buc

466

Plantarea Roșa, in diverse varietati, cu h=1.50-2.00m rampicante-agatatori

90,36

93.73

buc

467

Plantarea Roșa Pendula ( forma pendula-umbrela)

179,72

185,65

buc

468

Plantarea Roșa Tappezzanti (tapesanti -acoperitori de sol)

40,40

42,3

buc

469

Plantarea Minirosa

30,76

37,13

buc


Depozitarea in depozite autorizate a deșeurilor incarcate de pe suprafața spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copii administrate de către Sectorul 5 (include atat deseurile din construcții - moloz, precum si deseurile colectate de pe suprafața spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copii.


Costurile ocazionate cu depozitarea deșeurilor vor fi refacturate beneficiarului iar delegatul va aplica delegatarului, suplimentar fata de costurile mentioante anterior, un tarif de 5% din valoarea costurilor ocazionate cu realizarea activitatii de depozitareINVESTIȚII

Nr. Crt.

Denumire Obiectiv

Cantitate

Preț (lei)

472

Constantin Manescu

nr. 7-8

Buc.

13.839.059,73

473

Al. Podul Giurgiului nr.

1, bl. 14, sc. 1

Buc.

552.927,47

474

Str. Ion Urdareanu nr. 3A, bl. P42

Buc.

1.553.083,76

475

Str. Baltagului nr. 5, bl.

V81

Buc.

658.322,2

476

Str. Sabinelor x Str

Sirenelor

Buc.

1.429.611,03

477

Al. Bacau

Buc.

13.460.589,72

478

Calea Ferentari nr. 23, bl,129B,s. 1

Buc.

1.919.195,36

479

Antiaeriana

Buc.

3.210.720,45

480

Dunavat

Buc.

1.694.028,73

481

Str. Ștefan Vodă nr. 10

Buc.

776.073,63

482

Calea Ferentari 72

Buc.

12.721.232,75

483

Str. Magurei

Buc.

845.060,92

484

Eroii Sanitari nr. 55 x

Carol Davila

Buc.

3.358.020,73

485

Basarabilor

Buc.

764.549,78

486

Str. Prundului

Buc.

688.219,17

487

Calea Ferentari bl. nr.

3A

Buc.

13.658.152,25

488

Str. Lacul Plopului bl

P73

Buc.

652.790,10

489

Dumbrava Noua nr. 11, bl. M5, sc.l

Buc.

595.192,80

n

4yu

ur. ciunet

DUC.

1.5U4.oZ4,bD


491

Str. Plopeni

Buc.

1.670.332,13

492

Str. Toma lonescu

Buc.

1.166.729,84

493

Barca nr 16 bl M 85-

Buc

845 754 80

M86

494

Bd Pieptănari x Str.

Erou Tataru Petre

Buc.

13.015.742,01

495

Str. Ion Creanga

Buc.

999.609,34

496

Str. Cap. Ivan

Anghelache bl. M30

Buc.

284.968,34

497

Str. Nasaud

Buc.

2.217.909,54

498

Str. Sf. Elefterie

Buc.

1.246.720,85

499

Str. Ana Davila

Buc.

769.739,53

500

Ferentari Mic

Buc.

2.808.617,79

501

Parc Sebastian

Buc.

66.595.352,90

502

Parc Pecineaga

Buc.

23.288.692,9

503

Parc Romniceanu

Buc.

13.073.401,24

504

Parc Humulesti

Buc.

39.759.751,06

505

Parc Ferentari Mare

Buc.

27.166.082,69

CATEGORIA DE ACTIVITATI G

Prețul ofertei la nivelul întregului contract

P

DENUMIRE OPERAȚIUNI

Unitate Măsură (UM)

Preț Unitar

(LEI)

Preț

Modificat

(LEI)

513

Desfaceri tencuieli

mp

7,67

11,68

Desfaceri pardoseli parchet

mp

11,06

17,25

Desfaceri placaje gresie si faianța

mp

32,96

51,93

Desfaceri pardoseli ciment

mp

19,98

30,65

Desfaceri pereți de compartimentare

mp

35,14

55,19

Desfaceri pardoseli calde

mp

9,02

14,14

514

Pereți din zidărie de BCA, 25 cm grosime

mc

412,21

507,42

515

Pereți din zidărie de BCA, 12.5 cm grosime

mc

428,69

529,82

516

Sapa de egalizare pana la 5 cm grosime

mp

31,44

45,44

517

Tencuieli interioare la pereți si tavane

mp

31,24

44,93

Tencuieli exterioare

mp

38,09

56,19

518

Placarea cu gips carton la pereți si tavane pe montanti

mp

93,72

116,9

519

Placari cu faianța la pereți, h=2,lm

mp

76,45

112,58

520

Glet la pereți si tavane

mp

12,27

17,11

521

Zugrăveli cu vinarom

mp

11,10

15,09

522

Placaje cu gresie la pardoseli

mp

84,79

103,36

523

Ferestre din aluminiu

mp

679,39

752,63

524

Glafuri exterioare din tablă prevopsită

ml

59 18

66 33

525

Uși din aluminiu

mp

750,90

1011,9

526

Uși interioare din PVC

mp

456,84

548,81

527

Hidrotermoizolarea planșeului și aticului terasei cu polistiren expandat extradur de mare densitate grosime 20 mm ,membrane hidroizolante

mp

192,90

225,33

528

Șorțuri din tablă zincată la atic terasă

ml

48,98

59,39

529

Inundarea terasei

mp

2,8

4,06

530

Tencuieli exterioare decorative cu termosistem, cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

mp

108,94

135,31

531

Tencuieli exterioare decorative cu termosistem, cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm grosime, la spaleti

mp

57,40

77,94

532

Termoizolarea pardoselii cu polistiren extrudat grosime 10 cm

mp

143,85

184,51

533

Schelă

mp

13,92

22,12

534

Cablu de energie 3x2.5

ml

17,73

26,5

535

Cablu de energie 5x4

ml

22,50

33,86

536

Corp de iluminat fluorescent tip AB118

buc.

198,00

212,73

537

Corp de iluminat tip fluocompact FCE118

buc.

176,00

192,84

538

întrerupător etanș 10A/230V

buc.

33,36

43,24

539

Montare cazan mural cu puterea de 3 kW

buc.

1.865,04

2362,54

540

Radiatoare din oțel tip panou, inclusiv ventile de aerisire și dopuri de golire de 1/2"

buc.

239,32

265,89

541

Elemente de prindere și susținere pentru corpurile de încălzire, susținere de perete

buc.

10,25

12,02

542

Țeavă din oțel pt instalații montată la legăturile radiatoarelor, inclusiv fitingurile, având diam. 1/z "

ml

26,30

36,43

543

Țeavă din oțel pt instalații montată la distribuție, inclusiv fitingurile, având diam. 1/2"

ml

31,18

44,62

544

Filtru de impurități 1/2"

buc.

19,98

26,48

545

Filtru magnetic anticalcar 1/2"

buc.

76,74

88,31

546

Confecționarea și montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin pereți, țeava având diam 1" - 2"

buc.

12,02

16,89

547

Spălarea conductelor și instalațiilor interioare de încălzire centrală cu apă potabilă

ml

5,52

7,16

548

Montarea țevii din material plastic, (PP-R, Pn20) pentru instalații sanitare, îmbinată preen polifuziune, cu aparat de sudură de tip RIRMO, în conducte de legătură la obiectele sanitare

ml

20,01

24,41

549

Montarea țevii din material plastic, (PP-R, Pn25) pentru instalații sanitare, îmbinată prin polifuziune, cu aparat de sudură de tip RIRMO, în coloane

ml

24,98

28,67

550

Montarea țevii din material plastic, (PP-R, Pn32)

ml

33,03

pentru instalații sanitare, îmbinată prin polifuziune,

27,52

cu aparat de sudură de tip RIRMO, în conducte de

distribuție

551

Idem, coturi cu suport PPR 20 pentru racord la obiectele sanitare

buc.

8,16

9,05

552

Idem, coturi cu suport PPR 25 pentru racord la obiectele sanitare

buc.

9,8

10,73

553

Idem, coturi cu suport PPR 32 pentru racord la obiectele sanitare

buc.

11,58

12,56

554

Montarea compensatoarelor de dilatație, din țeava de material plastic (PP-R)

buc.

22,47

34,17

555

Confecționarea și montarea țevii de protecție din țeava de oțel neagră, la trecerea conductelor prin planșee și ziduri

buc.

12,02

16,89

556

Montarea prin încastrare a brățărilor pentru fixarea conductelor din oțel sau material plastic, de alimentare cu apă

buc.

7,6

8,81

557

Montarea țevii din material plastic, tub cu mufă pentru instalații de canalizare din PP ignifugă, montate în ghene de rigips, îmbinată cu garnitură de cauciuc, cu lungimea lOOOmm

ml

15,13

18,83

558

Montarea țeava PVC de scurgere la adâncime de 2 m, cu diametrul intre 140 - 185 mm

ml.

28,36

33,13

559

Montarea pieselor de legătură speciale, din PP ignifugă pentru canalizare, cu diametrul intre 110-125 mm prin îmbinare cu mufă și garnitură de cauciuc, ramificație simplă, egală

buc.

31,33

40,96

560

Montarea pieselor de legătură speciale, din PP ignifugă pentru canalizare, cu diametrul de 16 mm prin îmbinare cu mufă și garnitură de cauciuc, ramificație simplă, egală

buc.

40,17

48,6

561

Montarea sifonului de pardoseală din polietilenă, simplu, cu ieșire verticală/laterala având diametrul de 50 mm

buc.

49,21

63,2

562

Montarea sifonului de pardoseală din polietilenă, simplu, cu ieșire verticală/laterala având diametrul de 75 mm

buc.

37,15

57,19

563

Montarea sifonului de pardoseală din polietilenă, simplu, cu ieșire verticală/laterala având diametrul de 100 mm

buc.

43,12

65,6

564

Montarea căciulii de ventilație, din tablă, montate pe coloanele de aerisire din PP, având diametrul de 50mm

buc.

51,37

70,57

565

Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar, obișnuită, având diametrul de 1/2"

buc.

253,34

281,84

566

Montarea distribuitorului automat de săpun lichid

buc.

160,72

171,1

567

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apă rece și caldă, executată cu conducte

10 ml

2,18

1,30

din PP-R

568

Efectuarea probei de funcționare si de rezistenta a

10 ml

1,70

2,73

instalației de apă rece/calda, executată cu

conducte

din PP-R

569

Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare, executată cu conducte din PP, PEHD

ml

5,39

6,77

570

Apometru apa

buc.

757,07

790,55

571

Filtru Tip Y cu sita pentru apa potabila , filtru cu sita, prevăzut cu fiting interior de 11/2"

buc.

246,36

265,74

572

înlocuire vas wc

buc.

217,64

268,28

573

înlocuire lavoar

buc.

205,49

241,96

574

înlocuire pisoar

buc.

82,65

129,79

575

Operațiuni diverse nenormate

ora manoper a

19,42

21,45

576

Ansamblu   de   joaca

12400x10300x4320 mm

dimensiuni

minime

buc

319.643,50

330.062,8

577

Ansamblu   de   joaca

21000x25000x8200 mm

dimensiuni

minime

buc

831.660,50

861.853,06

578

Ansamblu   de   joaca

18110x17700x8200 mm

dimensiuni

minime

buc

484.605,00

500.183,37

579

Ansamblu   de   joaca

16900x11400x6700 mm

dimensiuni

minime

buc

597.190,00

617.143,93

580

Ansamblu   de   joaca

14100x12000x7500 mm

dimensiuni

minime

buc

450.340,00

466.098,22

581

Ansamblu   de   joaca

13800x11000x5400 mm

dimensiuni

minime

buc

394.047,50

427.853,17

582

Ansamblu   de   joaca

14800x14900x5200 mm

dimensiuni

minime

buc

314.748,50

325.829,52

583

Ansamblu   de   joaca

16800x14200x6200 mm

dimensiuni

minime

buc

402.613,75

416.349,77

584

Ansamblu    de   joaca

10311x8380x4313 mm

dimensiuni

minime

buc

161.535,00

167.053,83

585

Ansamblu   de   joaca

10400x7900x6700 mm

dimensiuni

minime

buc

241.813,00

249.669,67

586

Ansamblu   de   joaca

4790x3170x3000 mm

dimensiuni

minime

buc

38.670,50

40.098,58

587

Ansamblu    de   joaca

4480x3660x2130 mm

dimensiuni

minime

buc

25.454,00

26.502,52

588

Ansamblu   de   joaca

4100x2200x3300 mm

dimensiuni

minime

buc

25.698,75

26.754,26

589

Ansamblu   de   joaca

5900x5600x4600 mm

dimensiuni

minime

buc

59.719,00

61.971,4

590

Ansamblu   de   joaca

7000x4200x3800 mm

dimensiuni

minime

buc

13.585,00

14.230,16

591

Ansamblu   de   joaca

dimensiuni

minime

buc

7000x4400x4000 mm

40 439 00

41 143 S3

592

Ansamblu    de   joaca

6700x4100x3400 mm

dimensiuni

minime

buc

30.104,25

31.446,26

593

Ansamblu    de    ioaca

dimensiuni

minime

buc

10300x5600x3400 mm

33.775,50

35.222,4

594

Ansamblu    de   joaca

6700x3200x3300 mm

dimensiuni

minime

buc

32.796,50

34.215,43

595

Ansamblu    de   joaca

6700x3200x3300 mm

dimensiuni

minime

buc

30.838,75

32.326,64

596

Ansamblu    de   joaca

1905x3470x1715 mm

dimensiuni

minime

buc

12.971,75

13.663,63

597

Carusel diametru minim 1600 minim 15 mm

mm grosime platforma

buc

9.790,00

10.326,73

598

Carusel diametru minim 1600 mm grosime platforma minim 18 mm

buc

7.342,50

7809,29

599

Leagan cu doua locuri

buc

6.118,75

6550,59

600

Balansoar pe arc

buc

6.181,75

6486,33

601

Balansoar dimensiuni minime 1085x510x1180 mm

buc

4.503,40

4776,64

602

Balansoar doua locuri

2370x505x550 mm

dimensiuni

minime

buc

3.426,50

3668,97

603

Leagan dimensiuni minime 4000x1800x2250 mm

buc

10.034,75

11.606,97

604

Leagan cu patru locuri

6300x1400x2250 mm

dimensiuni

minime

buc

10.279,50

10.830,21

605

Balansoar pe arc cu patru locuri dimensiuni

1100x1100x505 mm

minime

buc

3.867,05

4077,93

606

Echipament de catarat

2530x2530x3000 mm

dimensiuni

minime

buc

16.887,75

17.884,28

607

Echipament de catarat

3900x1481x2100 mm

dimensiuni

minime

buc

7.404,2

7888,82

608

Groapa de nisip dimensiuni minime 3000x3000x300

mm

buc

2.006,95

2726,64

609

Ansamblu    de   joaca

2865x3195x3000 mm

dimensiuni

minime

buc

26.188,25

27.921,89

610

Ansamblu    de   joaca

5829x6080x3691 mm

dimensiuni

minime

buc

33.775,50

35.889,02

611

Balansoar pe arc dimensiuni

mm

minime 800x600x800

buc

1.716,25

1829,54

612

Balansoar pe arc dimensiuni

mm

minime 800x450x850

buc

1.713,25

1826,45

613

Balansoar pe arc dimensiuni

mm

minime 930x460x810

buc

1.713,25

1826,45

614

Balansoar pe arc dimensiuni mm

minime 880x480x780

buc

1.713,25

1826,45

615

Balansoar pe arc dimensiuni mm

minime 2000x400x780

buc

1.860,10

1977,5

616

Balansoar pe arc cu patru locuri dimensiuni

1200x1200x750 mm

minime

buc

3.916,00

4156,39

617

Ansamblu de catarare dimensiuni minime diametru

buc

2900x2500mm

18.601,00

19.807,11

618

Balansoar pe doua arcuri dimensiuni minime

3000x360x690 mm

buc

17.132,50

17.999,48

619

Balansoar pe doua arcuri dimensiuni minime

buc

840x730x920 mm

13.216,50

13.915,38

620

Balansoar pe doua arcuri dimensiuni minime

860x720x830 mm

buc

11.748,00

12.404,92

621

Balansoar cu trei locuri dimensiuni minime

840x700x910 mm

buc

11.258,50

11.901,43

622

Balansoar cu trei locuri dimensiuni minime

840x770x910 mm

buc

11.258,50

11.901,43

623

Masuta de joaca dimensiuni minime 920x1230x500

mm

buc

6.461,40

6903,02

624

Oglinda     deformare    dimensiuni     minime

1100x140x1200 mm

buc

6581,51

7026,57

625

Ansamblu   de   joaca   dimensiuni    minime

7210x4820x3980 mm

buc

58.492,25

61.480,64

626

Ansamblu   de   joaca   dimensiuni    minime

5880x5930x3980 mm

buc

93.669,91

99.751,57

627

Ansamblu    de   joaca   dimensiuni    minime

8130x7210x3980 mm

buc

90.557,50

95.297,31

628

Ansamblu   de   joaca   dimensiuni    minime

12780x15190x4650 mm

buc

256.008,50

266.720,38

629

Ansamblu    de   joaca   dimensiuni    minime

7700x12400x4300 mm

buc

127.270,00

133.396,07

630

Ansamblu    de   joaca   dimensiuni    minime

9500x17540x7600 mm

buc

450.340,00

465.134,44

631

Ansamblu   de   joaca   dimensiuni    minime

970x450x1100 mm

buc

4.895,00

5131,24

632

Balansoar pe arc cu doua locuri dimensiuni minime 1275x250x780 mm

buc

4.160,75

4343,88

633

Balansoar pe arc cu doua locuri dimensiuni minime 1200x240x590 mm

buc

2.692,25

2833,42

634

Masinuta dimensiuni minime 1624x1190x1125 mm

buc

22.027,50

23.034,34

635

Banca dimensiuni minime 1650x600x780 mm

buc

930,05

1020,87

636

Cos de gunoi capacitate minima 40 1 inaltime minima 1480 mm

buc

538,45

585,96

637

Cos de gunoi capacitate minima 40 1 inaltime minima

820 mm

buc

342,65

368,5

638

Masa de tenis dimensiuni minime 2740x1525x760

mm

buc

3.181,75

3401,16

639

Masa de sah dimensiuni minime 1680x1680x735 mm

buc

3.695,73

3929,83

640

Aparat fitness "întindere" dimensiuni minime

2100x410x1660 mm

buc

5.139,75

5447,23

641

Aparat fitness "Pectorali" dimensiuni minime

2180x460x1700 mm

buc

7.832,00

8216,4

642

Aparat fitness "Bicicleta” dimensiuni minime

buc

930x670x1100 mm

3.671,25

3936,77

643

Aparat   fitness    "Ski"    dimensiuni    minime

buc

4440,26

2180x760x1700 mm

4.160,75

644

Aparat fitness "Surf" dimensiuni minime

buc

5145,14

1300x840x1450 mm

4.846,05

645

Aparat fitness "Bicicleta eliptica" dimensiuni minime

1050x520x1540 mm

buc

4.650,25

4943,74

646

Aparat fitness "Volane" dimensiuni minime

880x600x1750 mm

buc

4.160,75

4440,26

647

Aparat fitness "Banda de alergat" dimensiuni minime

1250x760x1300 mm

buc

5.384,50

5698,97

648

Aparat fitness "Paralele" dimensiuni minime

2000x650x1480 mm

buc

4.356,55

4641,65

649

Aparat fitness "Discuri" dimensiuni minime

1000x1050x1350 mm

buc

4.650,25

4943,74

650

Aparat fitness "Triplu rotativ" dimensiuni minime diametru 1600x inaltime 1650 mm

buc

5.139,75

5447,23

651

Inlocuire/montare gard metalic nou cu H=1.00m, identic cu cel existent

ml

262,00

352,81

652

Inlocuire/montare gard metalic nou cu H=0,50m, identic cu cel existent

ml

140,67

190,86

653

Vopsirea elementelor din metal (garduri metalice, structuri metalice, pergole, etc.) NOI

mp

32,17

47,66

654

Vopsirea elementelor din metal (garduri metalice, structuri metalice, pergole, etc.) EXISTENTE

mp

27,17

40,79

655

Montat decoratiune con mic

buc.

152,25

200,83

656

Demontat decoratiune con mic

buc.

52,5

69,45

657

Montat decoratiune con mare

buc.

199,5

262,51

658

Demontat decoratiune con mare

buc.

73,5

97,03

659

Montat panou stâlpi 2D/3D

buc.

288,75

379,22

660

Demontat panou stâlpi 2D/3D

buc.

94,5

123,36

661

Montat panou expunere stradala (poarta)

buc.

322,5

423,21

662

Demontat panou expunere stradala (poarta)

buc.

152,50

200,29

663

Montat instalație fir, led, becuri, gheata

buc. (10 ml)

31,5

39,79

664

Demontat instalație fir, led, becuri, gheata

buc. (10

ml)

8,4

10,64

665

Montat figurine Mos Crăciun

buc.

126,84

352,05

666

Demontat figurine Mos Crăciun

buc.

33,81

92,2

667

Montat sfere/figurine trompetisti

buc.

32,27

88,01

668

Demontat sfere/figurine trompetisti

buc.

10,76

29,34

669

Montat figurine complexe (compuse din mai multe bucăți)

buc.

267,08

877,15

670

Demontat figurine complexe (compuse din mai multe bucăți)

buc.

178,05

584,76

671

Montat brad metalic

buc.

7063,92

9227,3

672

Demontat brad metalic

buc.

5111,20

6684,51

673

Incarcarea si transportul deșeurilor de pe suprafața

m.c.

14,86

28,64

spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copii

674

Incarcarea si transportul resturilor vegetale rezultate

m.c.

97,90

119,07

in urma prestării operațiunilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini

CATEGORIA DE ACTIVITATI H

P

DENUMIRE OPERAȚIUNI

Unitate

Măsură (UM)

Preț       Unitar

Ofertat (P.U.)

Preț Unitar Negoci at (P-U.)

675

Pregătire amestec pamant

100 kg

125,25

177,95

676

Semanat- material saditor (plic)

10 g

1,94

3,13

677

Irigatul zilnic al laditelor

buc. ladita

1,04

1,67

678

Repicatul răsadurilor la pale

100 buc. fire

3,24

5,22

679

Repicatul răsadurilor la fir

100 buc. fire

5,36

9,39

680

Fertilizare NPK

100 buc. fire

0,48

0,64

681

Plantat la ghiveci

100 buc

46,62

62,61

682

Copilitul plantelor

buc.

0,39

0,82

683

Desfundarea solului- arat mecanizat

100 mp

15,38

16,52

684

Administrare ingrasamnat organic

100 mp

16,70

22,22

685

Nivelarea mecanizata a terenului

100 mp

76,67

109,5

686

Recoltat semințe

100 g

21,37

34,44

687

Semanat semințe produse in sera

mp

2,59

5,46

688

înlocuit geam sticla 165x75

buc.

74,74

102,27

689

înlocuire geam sticla 230x50

buc.

72,77

101,61

690

înlocuire, montare țeava dn50

buc.

20,25

28,56

691

înlocuire țeava dn75

m.l.

20,44

26,8

692

înlocuire țeava dn 90

m.l.

21,61

28

693

înlocuire țeava dn 110

m.l.

23,56

30,42

694

înlocuire țeava dn 180

m.l.

63,58

72,64

695

Montare plasa umbrire

buc.

1.295,39

1.682,

06

696

Umbrirea geamurilor prin varuire

m.p.

1,73

3,49

697

Producție butași pentru material dentrologic

100 buc.

13,02

20,7

698

Plantarea butașilor achiziționați

100 buc.

143,45

175,99