Hotărârea nr. 38/2019

Hotărârea nr. 38/28.02.2019 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a atesta persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a atesta persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.02.2019;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Direcției Generale de Transparență și Control, înregistrat sub nr. 13686/21.02.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare prevederile art. 10 alin.(5) si alin.(6) din Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

Ținând cont de Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ș i art. 8 I alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 alin. (1) - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să ateste persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii;

alin. (2) - Atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii se realizează la cererea acestora, după parcurgerea următoarelor etape:

  • a) Verificarea de către compartimentul de specialitate a documentelor depuse;

  • b) Semnarea atestatelor de către Primarul Sectorului 5, în baza propunerii compartimentului de specialitate care a efectuat verificarea;

  • c)  Eliberarea atestatelor se va efectua prin compartimentul de specialitate.

Art.2 Orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.3 -Primarul Sectorului 5, prin Direcția Generală de Transparentă și Control - Direcția de Transparentă Instituțională - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. Z28.02.2019