Hotărârea nr. 351/2019

Hotărârea nr. 351/23.12.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.

Având în vedere:

  • -  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice si al Direcției Economice nr. R 52482/20.12.2019 întocmit in vederea modificării actului constitutiv al S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A,;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R52483/20.12.2019;

  • -  Adresa nr. 15552/11.12.2019, transmisă Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Sectorului 5 de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A., având ca obiect modificarea actului constitutiv al S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A., prin reducerea capitalului social al societății anterior menționate de la 231.585.034,35 lei la 178.951.063,80 lei.

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene, și Alte Activități Economice.

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 39/16.08.2010 privind înființarea Societății Comerciale “Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 208/2017 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) si art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba reducerea capitalului social subscris si vărsat al S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. cu 52.633.970,55 lei, de la 231.585.034,35 lei la 178.951.063,80 lei prin micșorarea numărului de acțiuni de la 52.205 la 40.340, fiecare acțiune având o valoare nominala de 4436,07 lei.

Art. 2 Suma cu care se reduce capitalul social subscris si vărsat, in cuantum de 52.633.970,55 lei, va fi utilizata in vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate cu serviciile prestate de către S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A., in temeiul Contractului nr. 30035/2016 si in temeiul Contractului nr. 11718 /02.10.2019.

Art. 3 Se aproba efectuarea modificărilor contabile corespunzătoare reducerii capitalului social in conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta Hotărâre, atât de către S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A cat si de către Primăria Sectorului 5, ca urmare a utilizării sumei prevăzute la art. 2. in vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate cu serviciile prestate de către delegat in temeiul Contractului nr. 30035/2016 si in temeiul Contractului nr. 11718 /02.10.2019 .

Art. 4 Adunarea Generala a Acționarilor S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. va duce la îndeplinire toate formalitățile necesare in vederea înregistrării modificărilor survenite in ceea ce privește structura acționariatului societății, la toate instituțiile competente.

Art. 5 Se împuternicește domnul Cătălin Mihai Butuc, cetățean roman, născut la data de 03.01.1979 in mun. București, având domiciliul in mun. București Sector 5, str. Telita, nr. 2, bl. nr. 66A, ap. 41, legitimat cu C.I.Seria RR nr. 920591 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 18.04.2012, CNP 1790103461516, sa îndeplinească toate formalitățile necesare in vederea întocmirii, depunerii si înregistrării la toate instituțiile competente a documentației aferente modificării Actului Constitutiv al S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A., semnând valabil in numele si pentru Consiliul Local Sector 5, oriunde este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabila in limita prezentului mandat.

Art. 6 - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERÎ


DE ȘEDINȚĂ,

ASTIAN LAZAROV

i 1*^1

Nr.            /23.12.2019