Hotărârea nr. 350/2019

Hotărârea nr. 350/17.12.2019 privind instituirea programului de promovare și recompensare a valorilor în domeniul medical, socio-educativ și civic.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind instituirea programului de promovare și recompensare a valorilor în domeniul medical, socio-educativ si civic

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” înregistrat sub nr. 2509 din data de 17.12.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. R 50559/17.12.2019.

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Amendamentul domnului Viceprimar Marian Țigănuș consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 1 7.12.2019;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”;

în temeiul art. 129 alin.(7), lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă instituirea programului de promovare și recompensare a valorilor în domeniul medical, socio-educativ și civic, desfășurat de Complexul Multifuncțional "Sf.Andrei” conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al "Complexului Multifuncțional "Sf.Andrei”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și Complexul Multifuncțional "Sf.Andrei” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 35(9  /17.12.2019ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr.       /17.12.2019

privind instituirea programului de promovare și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul medical, socio-educativ și civic

a.     „Programul de promovare și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul medical, socio-educativ și civic”;

  • b.     Organizator: Complexul Multifuncțional ”Sf.Andrei”

  • c.     Descriere:” Complexul Multifuncțional ”Sf.Andrei” își propune să instituie programul de promovare și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul medical, socio-educativ și civic, atât profesorilor, medicilor, sportivilor, oamenilor de cultură performanți și elevilor din sectorul 5. Programul de promovare și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul medical, socio-educativ și civic are în vedere recunoașterea publică a performanței în domeniile mai sus menționate, promovarea și recompensarea acestor valori prin acordarea de medalii, cupe, realizarea de expoziții personale și de grup, susținerea de conferințe publice, organizarea de gale, tipărirea de publicații și cărți, oferirea unor cadouri cu ocazia zilelor Educației sau în preajma sărbătorilor, precum și alte materiale. Considerăm ca necesară promovarea valorilor locale și a personalităților excepționale care, prin activitatea lor, constituie nu numai exemple demne de urmat pentru comunitate, dar, în primul rând, un adevărat motiv de mândrie. în plus, prin intermediul acestui program multianual dorim să oferim posibilitatea recompensării performanței, pentru tinerii care provin din medii defavorizate.

  • d.     Beneficiari direcți: persoane cu rezultate excepționale în domeniile medical, socio-educativ și civic, de pe raza Sectorului 5;

  • e.      Beneficiari indirecți: comunitatea locală Sector 5;

  • f.     Perioadă de desfășurare: program multianual.


1ȘEDINȚĂ

TAN LAZAROV