Hotărârea nr. 349/2019

Hotărârea nr. 349/17.12.2019 privind instituirea programului multianual de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind instituirea programului multianual de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI-2019.12.16 - 14 din data de 16.12.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Amendamentul domnului Viceprimar Marian Țigănuș consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 17.12.2019;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 Nr. II din data de 23.01.2019, privind aprobarea calendarului manifestărilor culturale ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, propuse pentru anul 2019;

în temeiul art. 129 al in. (7), lit. d), art. I 39 alin. (1), art. 140 alin.( I), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă instituirea programului multianual de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în anexa prezentei hotărâri, vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”.

Art. 3 - P liniarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • a.    „Programul multianual de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic”;

  • b.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

  • c.    Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își propune să instituie programul multianual de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic, atât profesorilor cât și elevilor. Programul de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic are în vedere recunoașterea publică a performanței în domeniile mai sus menționate, promovarea și recompensarea acestor valori prin acordarea de medalii, cupe, realizarea de expoziții personale și de grup, susținerea de conferințe publice, organizarea de gale, tipărirea de publicații și cărți, oferirea unor cadouri cu ocazia zilelor Educației sau în preajma sărbătorilor naționale, precum și alte materiale. Considerăm ca necesară promovarea valorilor locale și a personalităților excepționale care, prin activitatea lor, constituie nu numai exemple demne de urmat pentru comunitate, dar, în primul rând, un adevărat motiv de mândrie. în plus, prin intermediul acestui program multianual dorim să oferim posibilitatea recompensării performanței, pentru tinerii care provin din medii defavorizate.

  • d.    Beneficiari direcți: persoane cu rezultate excepționale în domeniile cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic, de pe raza Sectorului 5;

  • e.    Beneficiari indirecți: comunitatea locală Sector 5;

  • f.     Perioadă de desfășurare: program multianual.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ALEXANDRljț^EBASTIAN LAZAROV