Hotărârea nr. 348/2019

Hotărârea nr. 348/17.12.2019 privind aprobarea amenajării unui spațiu destinat derulării de activități culturale, educative și de consiliere, prin amplasarea unui container modular pe domeniul public al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amenajării unui spațiu destinat derulării de activități culturale, educative și de consiliere, prin amplasarea unui container modular pe domeniul public al Sectorului 5

Având în vedere:

  • -  Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, al Direcției Generale de Poliție Locală și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 49727/16.12.2019;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 49728/16.12.2019;

  • -  Adresa Serviciului Administrare Unități de învățământ nr. R 48525/11.12.2019;

  • -  Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

  • -  Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

  • -  Avizul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

  • -  H.C.L. Sector 5 nr. 11/23.01.2019 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 2019;

  • -  H.C.L. Sector 5 nr. 138/08.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, construire centru tip after school în incinta a 10 instituții de învățământ din Sectorul 5, din cadrul proiectului cultural-educativ „Educație prin cultură”.

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. a) și lit. d), art. 139 alin. 1, art. 140 alin. (1), art. 166 alin. 2 lit. 1) și lit. m) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă amenajarea unui spațiu destinat derulării de activități culturale, educative și de consiliere, prin amplasarea unui container modular pe domeniul public al sectorului 5 pentru elevii din unitatea administrativ-teritorială și pentru părinții acestora, prin amplasarea unui container modular pe domeniul public al sectorului 5.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul Autorități executive, a obiectului de investiții menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Generală de Poliție Locală și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENE ELENA-LUMINI


NTRU LEGALITATE AL

AP


 /V yz O ----

PREȘEDINTE DE 1 ALEXANDRU SE

NȚĂ,

STIAN LAZAROV