Hotărârea nr. 347/2019

Hotărârea nr. 347/17.12.2019 privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții SC Electromagnetica SA condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. R 49.732/16.12.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 49.740/16.12.2019;

HCLS 5 nr. 261/21.11.2019 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 24 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. si Primăria Sectorului 5;

Dispoziția Primarului nr. 7376/06.11.2018 privind desemnarea reprezentanților Primarului Sectorului 5 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 începând cu anul școlar 2018-2019, modificată prin Dispoziția nr. 915/29.03.2019;

Adresa nr. 442/20.11.2019, emisă de Grădinița Electromagnetica și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 49153/12.12.2019;

Adresa Primăriei Sector 5 nr. 49564/13.12.2019;

Adresa SC Electromagnetica SA nr. 2816/13.12.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 49603/13.12.2019;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. 2 lit. 1) și 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă constituirea comisiei care să negocieze cu reprezentanții SC Electromagnetica SA, condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica, în următoarea componență:

  • 1.  dl. Marian Țigănuș, Viceprimar,

  • 2. dl. Rareș Hopincă, Administrator Public,

  • 3. dna Denisa Georgiana Bălăeț, inspector în cadrul Direcției de învățământ, Tineret și Sport și reprezentant al Primarului Sectorului 5 în Consiliul de administrație al Grădiniței Electromagnetica;

Art. 2 Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, va înainta spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și membrii Comisiei de negociere menționați la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

IL           ‘Ir

PREȘEDINTE, DE ȘEDINȚA, ALEXANDRU SE WJIAN LAZAROV