Hotărârea nr. 346/2019

Hotărârea nr. 346/17.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Ghidigeni, Nr.51 -Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

str. GHIDIGENI nr. 51 - SECTOR 5, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. R 49289/13.12.2019 al Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. R 49272/13.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

-Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. R 49187/13.12.2019, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 20/R 49254/13.12.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 6633/1749/23.04.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 193/28.10.2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 ;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu H.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare-art. 129 alin.(6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 243 alin.(l) lit. a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

9

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Str. GHIDIGENI nr. 51 — SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 20/R 49254/13.12.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.IAN LAZAROV


Nr.        /17.12.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF

ftofKe / //<    ■ ^ec^YvrCa urmare a cererii adresate de                      , cu domiciliul/sedrui în București,

, înregistrată sub nr. 49280/21.05.2018 și completată cu nr. 64.41/05.07.2018, nr.' 83254/14.09.2018, nr. 36813/10.05.2019 și cu nr. R 48754/12.12.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 pricind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - STR. GHIDIGENI nr. 51

Construire locuință unifamilială P+2E+M

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 200,00 mp (207,00 mp din măsurători) este proprietate privată conform informațiilor din Cartea Funciară nr. 229834, din care 40,00 mp sunt propuși pentru transfer în domeniul public pentru lărgirea străzilor, iar 167,00 mp reprezintă teren construibil, conform Procesului verbal de pichetare topografică.

INIȚIATOR:

PROIECTAN' : S.C. SOLAR ELECTRICA S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: urb. Tudor Stoica (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: NV - Str. Ghidigeni, SV - Str. Ghidigeni nr. 53A; SE - Str. Arefu nr. 2A; NE - Str. Arefu.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică ”Llc” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operațiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Regim de construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici, echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=45%, CUTmax (pt. P+2)= 1.3; Hmax = P+2(10m); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită; se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0.6 din aria construită.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5.0 m, pentru a permite în viitor parcarea celei de-a doua mașini în fața garajului și pentru a permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă, fără riscul deteriorării gardurilor și trotuarelor de protecție ale clădirilor;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 m; clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 m.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - la limita de proprietate; stânga (str. Arefu) - 2 m - față de viitorul aliniament al străzii.

 • - Retragere minimă față de limita posterioară: la limita de proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și cel auto se vor face din Strada Arefu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație nr. 6633/1749/23.04.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități. Documentația este însoțită de studiu de însorire și de ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 4 / 24.10.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 115-G/05.02.2018 prelungit,


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

LI

323670.532

581033.562

5.84

L2

323674.232

581029.040

10.05

L3

323680.663

581036.764

20.44

L4

323668.171

581052.939

7.98

L5

323663.375

581046.566

3.18

L6

323661.294

581044.166

6.76

L7

323665.737

581039.066

7.30

S=207mp


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

N [m]

E[m]

8

323678.263

581038.920

17.15

9

323667.906

581052.587

0.44

4

323668.171

581052.939

20.44

3

323680.663

581036.764

10.05

2

323674.232

581029.040

3.02

10

323672.317

581031.380

9.60

S(TRD)=40mp P=60.70m


Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1

N [m]

E[m]

10

323672.317

581031.380

9.60

8

323678.263

581038.920

17.15

9

323667.906

581052.587

7.54

5

323663.375

581046.566

3.18

6

323661.294

581044.166

6.76

7

323665.737

581039.066

7.30

1

323670.532

581033.562

2.82

S(TN)=167mp P=54.35m

S teren in proprietate exclusiva

Terenul este in proprietatea


-■

etaj 1

parter


etaj 1

co

parter


etaj 2

etaj 1

parter


323660

581040

<<


015

Ui

beneficia

I

adresa: i ..jhidigeni nr.51, S5 București

ra

titlu proifcvt:

faza

30

Construire I ocuinta P+2F+M '

P.U.D.

s impreimu e

2019

/ / .


Parcela (NC229834)

'' Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

\[rn]

E[m]

1

323670.532

581033.562

2.82

10

323672.317

581031.380-

-^ 3.02

2

323674.232

581029.040

10.05

3

323680.663

581036.764

20.44

4

323668.171

581052.939

0.44

9

323667.906

581052.587

7.54

5

323663.375

581046.566

3.18

6

323661.294

581044.166

6.76

II 7

323665.737

581039.066

7.30

|| S(NC229834)=207mp'P=61.55m


POT existent    = 45 %

CUT existent    = 1,3 pt P+2

Rh m ax existent = 10 m

(conform RL )

POT propus    =

CUT propus     =

Rh max propus =

45%

1,3

10 m

BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA

mp

%

Suprafața construita

86 mp

41%

Suprafața alei/carosabil

23 mp

11%

Suprafața plantata

98 mp

48%

Suprafața teren

207 mp

100%


Pct

Y[m]

X[m]

1

581044.35

323674.79

2

581036.02

323668.38

3

581033.56

323670.53

4

581029.04

323674.23

5

581036.76

323680.66


Pct

Y[m]

X[m]

A

581052.93

323668.17

B

581051.97

323667.45

C

581043.26

323673.96

D

581044.35

323674.8


s.c. SOLAR ELECTRICA S.R.L. cui R023562474 (urb.Tudor Stoica) str.Matei Millo nr.11 etaj 2 ap.4 birou 1 Sector 1 București

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

/scara

6:500

SEF PROIECT

urb.Tudor Stoica

PROIECTAT

urb.Tudor Stoica

data

sep 2018

DESENAT

urb.Tudor Stoica

VERIFICAT