Hotărârea nr. 344/2019

Hotărârea nr. 344/17.12.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivelor de investiție ”Reabilitare termică a unui număr de 10 imobile incluse în ProCEECS5”, Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea a obiectivelor de investiție “ Reabilitare termică a unui număr de 10 imobile incluse în ProCEECS5 “Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5„

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate nr. R49355/13.12.2019 întocmit de Direcția Tehnică, Serviciul Verificare Lucrări Edilitare;

  • - Referat de aprobare al Primarului Sectorului 5;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice.

In conformitate cu prevederile:

  • - OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul ari. 129 alin. (7) lit. k), art. 139, alin (1), art. 140 alin. (1), art.166, alin (2) lit. k), și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare termică a unui număr de 10 imobile incluse în ProCEECS5 “Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5”, cuprinși in Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Finanțarea investiției se asigură de la bugetul local al Sectorului 5, fonduri de ale asociațiilor de proprietari și/sau din alte fonduri special constituite pentru aceste investi ții.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 3^4    /17.12.2019

Indicatori tehnico - economici:

Indicatori tehnici:

NR.

Crt

Adresa

Structura de rez.

Sc (mp)

Scd (mp)

1

Strada Dunavat nr. 6, Bloc 45C

Beton Prefab.

394

2364

2

Strada Dunavat nr. 18, Bloc 58, Sc 1, 2, 3

Beton Prefab.

1309.4

7856.4

3

Strada Dunavat nr. 18, Bloc 58, Sc 4, 5

Beton Prefab.

4

Aleea Vicina nr. 3, Bloc 2

Zidărie portanta

302.3

1813.8

5

Strada Vicina nr. 8, Bloc 37

Beton Prefab.

907.4

5444.4

6

Strada Crizantemelor nr. 2, Bloc ZII

Zidărie portanta

463

2315

7

Strada Malcoci nr. 26, Bloc 38

Beton Prefab.

1277

7662

8

Strada Pecineaga nr. 97, Bloc47A

Beton Prefab.

587

3522

9

Aleea Salaj nr. 19, Bloc 34 (fosta Frecatei nr. 4)

Beton Prefab.

480.5

2883

10

Strada Antiaeriana nr. 111-117, Bloc Al

Beton Prefab.

1634.3

9805.8

indicatori economici:

TOTAL GENERAL

27,851,222.48

5,291,732.27

33,142,954.75

din care: C + M

(1.2.+1.3.+1.4.+2.+4.1.+4.2.+5.1.1.)

24,551,708.32

4,664,824.58

29,216,532.90

h. N f

/{*/

)E ȘEDINȚĂ,


PREȘEDINTE

ASTIAN LAZAROV


ALEXANDRU Ș^Bz