Hotărârea nr. 343/2019

Hotărârea nr. 343/17.12.2019 privind aprobarea includerii în ”Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5”, a unui număr de 10 imobile.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea includerii în “Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5„ a unui număr de 10 imobile

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate nr. R49261/13.12.201 întocmit de Direcția Tehnică, Serviciul Verificare Lucrări Edilitare;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

  • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

în conformitate cu prevederile:

  • - OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. k) și alin. (14), art. 139 alin.(l), art.140 alin (1), art.166 alin. (2) lit. k) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă includerea în ProCEECS5 - Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sector 5 pe anul 2019 a imobilelor cuprinse in Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Finanțarea investiției se asigură de la bugetul local al Sectorului 5, fonduri de ale asociațiilor de proprietari și/sau din alte fonduri special constituite pentru aceste investiții.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/17.12.2019

ANEXA H.C.L. Sector 5 Nr. 9^'3 /17.12.2019

REFERAT DE APROBARE

NR. CRT.

TIP ARTERA

ADRESA

AN CONSTRUIRE

NIVEL ÎNĂLȚIME

NR. APARTAMENTE

1

Strada

Antiaeriana nr. 111 -117 , Bl. A 1

1971

S+P+4

100

2

Strada

Crizantemelor nr. 2 , Bl. Z 11

1970

P+4

60

3

Strada

Dunavat nr. 18 , Bl. 58 , Sc. 1,2,3

1985

S+P+4

48

4

Strada

Dunavat nr. 18 , Bl. 58, Sc. 4+5

1984

S+P+4

28

5

Strada

Dunavat nr. 6 , Bl. 45 C

1981

S+P+4

19

6

Strada

Malcoci nr. 26 , Bl. 38

1977

S+P+4

80

7

Strada

Pecineaga nr 97 bl 47 A

1985

S+P+4

38

8

Aleea

Salaj nr. 19, bl. 34 ( fosta Frecatei nr. 4 )

1982

S+P+4

29

9

Aleea

Vicina nr. 3 , Bl. 2

1970

S+P+4

40

10

Strada

Vicina nr. 8 , Bl. 37

1982

S+P+4

47