Hotărârea nr. 342/2019

Hotărârea nr. 342/17.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. DATJ 30/1 1.12.2019 întocmit de Serviciul Evidentă Acte Administrative-Directia de Asistentă Tehnică si ’                                                                                                    ’                                                »                                          5

Juridică precum și Referatul de aprobare al Primarului sectorului 5 înregistrat sub nr. R 48157/1 1.12.2019;

Luând în considerare Avizul Comisiei de Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

Ținând cont de propunerile domnilor consilieri Ploscaru George-Alexandru și Bîrsan Mihai precum și rezultatul votului consemnat în procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 17.12.2019;

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) și (4), art. 139 alin.(l), art. 140 alin.(l) și art. 243 alin.(l) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data 27.12.2019, domnul Alexandru Sebastian Lazarov se alege președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Art.2. - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și persoana nominalizată vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.