Hotărârea nr. 340/2019

Hotărârea nr. 340/17.12.2019 privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm sectorul 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.R48533/l 1.12.2019 al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. R48534/11.12.2019 al Direcției de Dezvoltare.

„Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 162/31.10.2017 privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea Asociației Grupului de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5” și aprobarea activităților asociației.

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Adresa nr.323/10.12.2019 emisă de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5” și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.R48531/l 1.12.2019.

Ținând cont de prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art. 139 alin. I, art. 140 alin. I, art. 166 alin.4 și art. 243 alin. I lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă finanțarea cu 3.000.000 lei a tuturor activităților/programelor desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”, printre care


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

și a programului socio-educațional (continuarea activităților realizate prin Centrul Curaj și extinderea programelor aflate în desfășurare în alte unități de învățământ).

Art. 2. - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. 390 Z17.12.2019