Hotărârea nr. 339/2019

Hotărârea nr. 339/17.12.2019 privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Sectorul 5 și Liga Studenților Români din Străinătate și aprobarea Proiectului Gala LSRS 2020.

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Sectorul 5 și Liga Studenților Români din Străinătate și aprobarea Proiectului # Gala LSRS 2020

Având în vedere:

 • •  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat cu numărul R DD 736/1 LI 2.2019;

 • •  Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare, înregistrat cu numărul R DD 737/1 1.12.2019;

 • •  Adresa nr. R48490/I 1.12.2019 a Ligii Studenților Români din Străinătate;

 • •  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

 • •  Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

în temeiul 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin.(I), ari. 166 alin. (2), lit. m) și art. 243 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Memorandumul de înțelegere dintre Sectorul 5 și Liga Studenților Români din Străinătate, conform anexei I la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 2 - Se aprobă proiectului //Gala LSRS 2020, implementat în colaborare cu Liga Studenților Români din Străinătate, conform anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Art. 3 - Se împuternicește domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5, să semneze, în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București, Memorandumul de înțelegere dintre Sectorul 5 și Liga Studenților Români din Străinătate.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 3 3^  /17.12.2019

33.Z//?’/5 .2c»??

MEMORANDUM

DE

ÎNȚELEGERE

încheiat între

Sectorul 5 al Municipiul București,

și

LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE

cu privire la stabilirea unui cadru general de cooperare în domeniul

realizării și implementării unor proiecte comune

ARTICOLUL 1 - PĂRȚILE

SECTORUL 5 al Municipiul BUCUREȘTI, având sediul în Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-

11, Sector 5, Municipiul București, reprezentată prin dl. Daniel Florea, primar și

LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE (LSRS) cu sediul în București, Strada

Siriului nr. 37, Bl. I9D, sc. I et. 3 apt. 9, sectorul I, reprezentată de domnul ROBERT STREDIE, în calitate de PREȘEDINTE,

Au convenit să încheie prezentul Memorandum de înțelegere.

ARTICOLUL 2 - SCOPUL

 • 2.1 Scopul prezentului Protocol îl reprezintă colaborarea Părților în vederea:

 • ■ Oferiri sprijin românilor de peste hotare în vederea întăririlor legăturilor cu aceștia, pentru păstrarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni sau rezidenți sunt.

 • ■  Promovării imaginii Sectorului 5 al Municipiului București in străinătate.

 • ■ Organizării în comun de evenimente;

 • ■  Participării Primarului Sectorului 5 la edițiile Galei LSRS și organizării unei întâlniri anuale a acestuia cu reprezentanții LSRS, precum și ori de câte ori va fi necesar;

 • ■  Efectuării de către studenți români cu pregătire academică în străinătate a stagiilor de practică și a celor de pregătire în cadrul Primăriei și în instituțiile publice ale Consiliului Local Sector 5.

 • ■  Participarea studenților români din străinătate la programele de internship si voluntariat organizate de Sectorul 5 al Municipiului București.

ARTICOLUL 3 - MODALITĂȚI DE REALIZARE

 • 3.1 Primăria Sectorului 5 este de acord sa susțină, prin atribuțiile conferite de cadrul legislativ în vigoare, realizarea proiectului #gala LSRS 2020, precum și alte Programe/proiecte/evenimente organizate împreună cu LSRS.

 • 3.2 Promovarea, în cadrul programelor Sectorului 5, a inițiativelor și proiectelor LSRS, inclusiv prin organizarea unor manifestări în acest scop.

 • 3.3 Promovarea în cadrul Sectorului 5, a efectuării de către studenții români cu pregătire academică în străinătate a unor stagii de practică în cadrul Primăriei Sectorului 5 și voluntariat.

 • 3.4 Promovarea de către LSRS a oportunităților de cariera disponibile în cadrul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • 3.5 Organizarea în comun, de evenimente și proiecte ce vizează interese comune de dezvoltare.

 • 3.6 Orice alte inițiative care contribuie la realizarea obiectivului prezentului memorandum.

ARTICOLUL 4- INTRAREA ÎN VIGOARE A PREZENTULUI MEMORANDUM DE

ÎNȚELEGERE

Prezentul Memorandum de înțelegere intră în vigoare la data semnării, după aprobarea:

Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București;

- LIGII STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE.

ARTICOLUL 5 - Durata prezentului Memorandum de înțelegere

Prezentul Memorandum de înțelegere se încheie pe o perioadă nedeterminată.

Primăria Sectorului 5 al Municipiului București

Primar,

Daniel FLOREA

LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE

ROBERTSTREDIE


E* ȘEDINȚĂ,


SEBAS riAN LAZAROV
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

ANEXA 2 la H.C.L. Sector 5 Nr. 339 Z17.12.2019

Denumire proiect

# Gala LSRS 2020.

Tema proiectului:

Premierea, pe baza unei competiții deschise, a studenților și absolvenților din diaspora academică    românească    în    vederea

recunoașterii meritelor lor academice și extra-curriculare.

Tipul proiectului

Reuniune la care participă membri ai comunității academice din străinătate și din țară, alături de personalități din diverse domenii (diplomatic, universitar, cultural, politic, economic și civic).

Locație

Palatul Parlamentului, sala C.A Rosetti

Data

7.01.2020

Număr participanți

90

Valoarea proiectului

95.000 lei

.INTERE ȘEDINȚĂ,

'«WASTE


AN LAZAROV

//