Hotărârea nr. 338/2019

Hotărârea nr. 338/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E România si Școala Gimnazială ,,George Călinescu”, în scopul funcționării Centrului de Zi, ”George Călinescu”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE NR.1660/25.01.2019 ÎNCHEIATĂ ÎNTRE PRIMĂRIA SECTORULUI 5, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5, F.I.C.E. ROMÂNIA SI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ GEORGE CĂLINESCU” ÎN SCOPUL FUNCȚIONĂRII CENTRULUI DE ZI „GEORGE CĂLINESCU”

Având în vedere

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sector 5, înregistrat sub nr. R 48549/11.12.2019;

  • - Raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 22564/11.12.2019;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • - Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 237/12.10.2006 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să hotărască cu privire la cooperarea prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 cu F.I.C.E. ROMÂNIA în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind înființarea centrelor de zi.

în conformitate cu prevederile art. 119, alin.l, lit. a, art. 120, art. 124 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 3, art. 12 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 129 alin. 7 lit. b) art. 139 alin. (l),art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. p) și lit. s), art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. încheierea unui act adițional la convenția de colaborare nr.1660/25.01.2019 încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și F.I.C.E. România, Primăria Sector 5 și Școala Gimnazială „George Călinescu”, în scopul asigurării funcționării Centrului de Zi „ George Călinescu” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Serviciul Secretariat, Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția Asistență Tehnică și Juridică-Serviciul Evidență Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 338/17.12.2019


ACT ADIȚIONAL LA

CONVENȚIA DE COLABORARE NR.1660/25.01.2019

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 349/21.12.2018, privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu F.I.C.E. România, Primăria Sector 5 și Școala Gimnazială „George Călinescu”, în scopul asigurării funcționării Centrului de Zi „George Călinescu” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

în conformitate cu prevederile art. 119, alin. 1, lit. a, art. 120, art. 124 alin. 1 din Legea nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulerioare, coroborate cu dispozițiile art. 3, art. 12 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

între :

Primăria sector 5, cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, București, cod fiscal 4433953, cont bancar R090TREZ70524670220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentată prin dl. DANIEL FLOREA- Primar Sector 5.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 , cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, București, cod fiscal 17104480, cont bancar R017TREZ70524680220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentată prin d-na. Florentina Popescu - Director general și d-na Alina Apostoaie - Director economic ;

F.I.C.E. ROMÂNIA, cu sediul în str. Banul Udrea nr. 4, bl. 68, sc. 1, ap. 16, sector 3, București, cod fiscal 7175867, cont bancar R044RNCB0080005630420001, deschis la BCR. Fii. Doamnei Buc, legal reprezentată prin dl. Toma Mareș- Director;

Școala Gimnazială ”GEORGE CĂLINESCU “ cu sediul în Str. Bachus nr. 42, Sector

5, București, legal reprezentată prin d-na. Jarcău Adriana-Director,

în baza ART.V1 din convenția de colaborarea nr. 1660/25.01.2019, sc încheie prezentul act adițional.

Art.l Se modifică art. 2 “Durata convenției” din convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 în sensul că se prelungesc efectele acesteia până la data de 31.12.2020.

ART.2. DISPOZIȚII FINALE

Celelalte dispoziții ale convenției, rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi,______________, în trei exemplare, toate cu valoare

de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă și intră în vigoare la data semnării lui de toate părțile.