Hotărârea nr. 336/2019

Hotărârea nr. 336/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane aflate în Situații de Risc, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Serviciului Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane aflate în Situații de Risc, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Având în vedere

 • - Raportul de specialitate nr. 22541/11.12.2019, întocmit de către directorul general al DGASPC sector 5, prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane aflate în Situații de Risc, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 48554/11.12.2019;

 • - Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă.

 • - H.C.L. Sector 5 nr. 14/28.02.2017 privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale (cu modificările și completările ulterioare).

în conformitate cu prevederile art. 1, art.2 și art. 3 din H.G. nr. 867 / 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale (cu modificările și completările ulterioare), anexa nr. 1 la nomenclator Regulament cadru de organizare si funcționare a serviciului social - centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc.

în baza art. 64, alin. (1) și (5) și art. 65, alin. (1) și alin. (5), art.65, alin. (1), precum și cu art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. 7 lit. b) art. 139 alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. f) și lit. p) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Serviciului Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane aflate în Situații de Risc, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


*ENTRU LEGALITATE L AL SECTORULUI 5, ȚA PEȚRESCU

Nr. 336


/17.12.2019


Anexă la H.C.L. Sector 5 Nr. o >6 ZI7.12.2019

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL ÎN COMUNITATE :

ECHIPA MOBILĂ DE INTERVENȚIE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE RISC

COD SERVICIU SOCIAL 8899-CZ-AD-IV

Art. 1 Definiție:

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 14/28.02.2017 în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de accesare, serviciile oferite etc.

Art. 2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc, Cod Serviciu Social 8899-CZ-AD-IV înființat și administrat de furnizorul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 acreditat conform certificatului de acreditare Seria AF Nr. 000428/15.04.2014, cu sediul în București, sector 5, Strada Fabrica de chibrituri nr. 9-11, CF 17104480 nu este licențiat, motiv pentru care se solicită licența de funcționare pentru sediul din București, sector 5, Calea Ferentari nr. 72.

Art. 3 - Scopul serviciului social

Scopul Serviciului social Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc este identificarea și monitorizarea persoanelor vulnerabile care prezintă diferite adicții în vederea furnizării serviciilor pentru reducerea riscurilor de infectare cu HIV/HVB/HVC și tuberculoză și de sprijin pentru accesarea serviciilor de asistență medicală, consiliere socială și psihologică, integrare socială și profesională.

Art. 4-Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, precum și a altor acte normative secundare, aplicabile domeniului.

 • (2) Standardul minim de calitate aplicabil: Standard minim de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte (Ordin 2126/15.11.2014).

 • (3) Serviciul social Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc” este înființat prin:

 • a) Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 14/28.02.2017 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Art. 5- Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc sunt următoarele:

 • a) funcționarea în regim de intervenție imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii;

 • b) intervenția integrată;

 • c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenția;

 • d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în listele de prezență;

 • e) promovarea unei imagini echilibrate în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate;

 • f) promovarea comportamentului civic și asumarea responsabilității sociale de către toți actorii sociali, în vederea prevenirii situațiilor de risc;

 • g) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • h) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • i) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • j)  asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare și asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • k) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • l) promovarea relațiilor de colaborare cu serviciul public de asistență socială, precum și cu toți actorii sociali.

Art.6- Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc sunt:

 • a) persoane fără adăpost;

 • b) persoane care consumatori de droguri injectabile (CDI);

 • c) persoane care practică sexul comercial;

 • d) alte categorii de persoane vulenrabile (defavorizate socio-economic, aflate în risc de excluziune socială, infectate cu HIV, hepatită, tuberculoză etc,).

 • (2) Condițiile de accesare a serviciilor: Condițiile de accesare a serviciilor sunt conforme procedurii de accesare a serviciului P.O.E.M.I.P.A.S.R 06, fiind următoarele:

 • 1. Accesarea serviciilor de reducere a riscurilor se face prin solicitarea venită «din partea beneficiarilor CDI, la sediul S.E.M.I.P.A.S.R. sau în teren, pe perioada desfășurării activității de schimb de seringi și acordare de asistență medicală primară, după cum urmează:

 • a) Beneficiarii CDI se adresează în mod autonom, la sediul Echipa Mobilă pentru Persoane aflate în Situații de Risc, pentru contractarea serviciilor de consiliere socială, consiliere psihologică pentru menținerea stării de abstinență sau menținere în tratament substitutiv; consiliere vocațională; asistență medicală primară, testare HIV și hepatite și consiliere pre și post testare etc.

 • b) Beneficiarii CDI sunt referiți către Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane aflate în Situații de Risc de alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea luării în evidență.

 • c) Beneficiarii CDI se adresează în mod autonom pentru acordarea serviciilor de reducere a riscurilor - schimb de seringi, asistență medicală primară, informare, educare, testare HIV și hepatite și consiliere pre și post testare, în teren, pe perioada desfășurării acțiunilor de harm-reduction.

 • 2. Pentru accesarea serviciilor oferite în cadrul Echipei Mobile pentru Persoane aflate în Situații de Risc, în cazul în care beneficiarul CDI se adresează în mod autonom la sediul serviciului (vezi punctul a) de mai sus), se va completa o fișă de evaluare inițială în care se vor regăsi date de identificare ale beneficiarului, nevoile acestuia și propunerile pentru acordarea de servicii (consiliere psihologică pentru susținerea abstinenței sau menținerii în tratament substitutiv, consiliere socială, informare cu privire la reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, consiliere pre și post testare HIV și hepatite, testare HIV și hepatite etc., testare multidrog, asistență medicală primară în teren sau la sediul Echipei Mobile pentru Persoane aflate în Situații de Risc etc.). Același lucru este valabil și pentru beneficiarii care sunt referiți de alte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 sau din partea altor instituții sau organizații non-guvernamentale etc. (vezi punctul b) de mai sus)

 • 3. în cazul beneficiarilor CDI care sunt luați în evidență în teren, pe perioada acordării serviciilor de schimb de seringi, pentru accesarea serviciilor se vor completa într-un tabel următoarele date: nume, prenume, data nașterii sau codul numeric personal, numărul de seringi primite și numărul de seringi aduse la schimb, precum și semnătura beneficiarului etc. Alte date relevante vor fi trecute în măsura în care acestea pot fi culese.

 • 4. în cazul beneficiarilor CDI care sunt luați în evidență în teren, pe perioada acordării serviciilor de asistență medicală primară, pentru accesarea serviciilor se va completa o fișă individuală de intervenție, care cuprinde mai multe date decât fișa completată la schimbul de seringi. Acest lucru este posibil întrucât la acordarea asistenței medicale primare, personalul din cadrul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane aflate în Situații de Risc lucrează cu fiecare beneficiar în parte, acest lucru nefiind posibil la schimbul de seringi unde fluxul mare de beneficiari nu permite colectarea a mai multor date.

 • 5. în cazul acordării asistenței medicale primare la sediul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane aflate în Situații de Risc se va completa pe lângă fișa individuală de intervenție și o fișă de evaluare inițială.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

 • 1. încetarea acordării serviciilor oferite în cadrul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc intervine în următoarele condiții, conform procedurii P.O.E.M.I.P.A.S.R 07.

  • 1.1. La atingerea obiectivelor Planului Personalizat de Consiliere;

  • 1.2. în urma neprezentării la sediul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc, la ședințele programate de consiliere psihologică sau consiliere vocațională;

  • 1.3. în urma comportamentului inadecvat, violent al unui beneficiar CDI la activitatea de schimb de seringi și asistență medicală primară etc.

 • (4) Evaluarea nevoilor beneficiarului, se efectuează conform procedurii de evaluare a nevoilor beneficiarului, P.O.E.M.I.P.A.S.R 08, după cum urmează:

 • 1. Beneficiarii CDI se adresează în mod autonom Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc în vederea accesării serviciilor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri. La primul contact cu beneficiarul CDI se completează o fișă de evaluare inițială, unde sunt consemnate date de identificare și nevoile identificate ale acestuia, care rezultă dintr-o primă discuție care are loc între beneficiar și angajatul din cadrul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc De asemenea, fișa de evaluare inițială mai conține și propunerile pentru acordarea de servicii (consiliere psihologică pentru susținerea abstinenței sau menținerii în tratament substitutiv, consiliere socială, informare cu privire la reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, consiliere pre și post testare HIV și hepatite, testare HIV și hepatite etc., testare multidrog, asistență medicală primară în teren sau la sediul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc etc.)

 • 2. Ulterior acestei etape, beneficiarul CDI poate dispune la cerere de o evaluare psihologică, întocmită în vederea acordării serviciilor de consiliere psihologică - pentru a determina tipul de personalitate, nevoile și resursele de care dispune beneficiarul etc.

 • 3. De asemenea, beneficiarului CDI i se oferă posibilitatea evaluării stării de sănătate de către personalul medical calificat din cadrul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc, fiind completat un referat medical care conține la final recomandări rezultate în urma diagnosticului prezumtiv, tratament, precum și posibilitatea referirii și acompanierii către o unitate medicală / spital.

 • 4. Beneficiarul CDI poate beneficia de o anchetă socială la domiciliu, astfel nevoile pot fi evaluate și în funcție de situația economică și socială a acestuia, dar și a familiilor.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, Iară discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, după caz;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale;

Art.7- Activități și funcții

Principalele funcții ale Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc sunt următoarele:

 • -  Identificarea/contactarea beneficiarilor, prin activități desfășurate pe teren (mapping);

 • -  Furnizarea serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activități: informare, educație, consiliere pentru reducerea riscurilor de infectare cu HlV/alte ITS și tuberculoză (menținerea stării de sănătate a beneficiarilor) și distribuire de materiale informative;

 • -  Informare cu privire la servicile de consiliere vocațională și orientare profesională oferite sau de alte organizații / furnizori de servicii publici și privați (prin materiale scrise și prin intermediul echipei);

 • -  Distribuirea de materiale sanitare pentru reducerea riscurilor de infectare cu HIV: Seringi de unică folosință, prezervative și alte materiale (tampoane sterile cu alcool, recipienți sterili);

 • -   Recuperarea seringilor utilizate și procesarea (incinerarea) lor;

 • -   Consiliere socială și referiri către alte servicii sociale, medicale, juridice și de orientare vocațională și profesională;

 • -  Consiliere psihologică;

 • -  Consiliere pre/post test HIV/VHB/VHC (teste rapide);

 • -  Acompaniere și facilitarea accesării serviciilor medicale și sociale pentru prevenirea complicațiilor asociate injectării de droguri, infecției cu HIV, hepatite virale B și C, alte ITS, tuberculoză (prevenire secundară).

Art. 8 -Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc funcționează cu un număr de 18 angajați, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 14/28.02.2017 din care:

 • a) personal de conducere: șef de serviciu: 1;

 • b) personal de specialitate cu diploma în asistență socială: 3;

 • c) personal de specialitate cu diploma în psihologie: 3;

 • d) personal de specialitate: medic de familie cu atestat de medicină de urgență / medic cu drept de liberă practică: 3;

 • e) personal de specialitate: asistent medical: 3;

 • f) personal auxiliar: șofer: 3;

 • g) personal auxiliar: paznic: 3.

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/33

Art. 9 Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este:

 • a) șef de serviciu; 111225

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul compartimentului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații compartimentului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) analizează și răspunde la orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și tn justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • q) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Art. 10 - Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul este compus din:

 • a) sef compartiment (111225): 1

 • b) medic (221101): 3;

 • c) psiholog (263411): 3;

 • d) asistent social (263501): 3

 • e) asistent medical (325301): 3

 • f) șofer (832201): 3

 • g) paznic (962907): 3

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificări i de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • d) sesizează conducerii situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • h) desfășoară activitaăți de informare și educare cu privire la reducerea riscurilor de infectare cu HIV și hepatite virale de tip B și C, pentru beneficiarii compartimentului;

 • i) desfășoară activități de distribuire de materiale de informare (pliante, fluturași, afișe) cu privire la infecțiile cu transmitere sexuală (HIV, hepatita B, C, etc.);

 • j) distribuie materiale de igienă (prezervative, materiale igienico-sanitare, seringi etc.) pentru prevenirea îmbolnăvirilor;

 • k) asigură colectarea acelor și seringilor folosite returnate de beneficiari, conform normelor în vigoare, în scopul preluării, transportului și incinerării deșeurilor respective;

 • l) respectă precauțiile universale de prevenire a transmiterii infecțiilor cu transmitere sanguină (HIV. VHB, VHC, etc.)

 • m) contribuie la activitățile administrative necesare bunei funcționări a compartimentului;

 • n) desfășoară activități în conformitate cu fișa postului și atribuțiile specifice ocupației de medic / asistent medical / asistent social / psiholog în cadrul activităților;

 • o) completează documentele de monitorizare a serviciilor și materialelor distribuite;

 • p) operează înregistrări și sau/verifică înregistrările beneficiarilor și ale activităților în formularele / bazele de date electronice de înregistrare a datelor despre beneficiari, respectiv formularele de înregistrare a activităților, întocmește sau contribuie la întocmirea rapoartelor de activitate;

 • q) asigură consilierea individuală și de grup pentru dezvoltarea abilităților de viață și creșterea stimei de sine, sprijin pentru identificarea unui loc de muncă și pregătirea pentru intervi u, referiri către programe de formare, calificare și sau/perfecționare;

 • r) participă, alături de ceilalți membri ai echipei de lucru, la evaluarea complexă a beneficiarului, atât la nivel individual, cât și la nivel de grup;

 • s) se preocupă de formarea unui optim motivațional în scopul determinării unui comportament pro-integrator socio-profesional pentru toți beneficiarii proiectului;

 • t) inițiază activități specifice de consiliere pentru beneficiarii care urmează să se încadreze în muncă, vizând cerințele viitorului loc de muncă, noua poziție socială pe care o vor dobândi, statutul social și sistemul de relații interpersonale în care își vor desfășura activitatea;

 • u) inițiază acțiuni individuale și de grup pentru autodeterminarea fiecărui beneficiar de a parcurge training-\xr\ de formare și dezvoltare a abilităților.

Art. 11. Colaborarea cu servicii

A. Serviciul Intervenție pentru Copiii Străzii

 • a) Echipa Mobilă de Intervenție participă la acțiuni de evaluare inițială a persoanelor fără adăpost (familii cu copii fără adăpost, persoane fără adapost, copii străzii, persoane evacuate);

 • b) Acțiuni de identificare, trafic de persoane, exploatare prin muncă a persoanelor vulnerabile, violență în familie;

 • c) Acțiuni de acompaniere a persoanelor fără adăpost.

B. Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului

a) Intervenții în situația copilului neglijat, abuzat sau exploatat

C. Serviciul social cu cazare: Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost

 • a) întocmesc referate medicale beneficiarilor care sunt identificați și luati în evidență de Serviciul social cu cazare: Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adapost

 • b) Li se oferă asistență medicală primară lunară în baza principiului complementarității serviciilor sociale furnizat de strucuturile de specialitate din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5

D. Echipa Mobila de Intervenție de Urgență în Cazurile de Violență Domestică

a) verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituțiilor publice abilitate, inclusiv a liniilor telefonice de urgență, altele decât numărul unic de urgență la nivel național;

 • b) efectuează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale în baza fișei de evaluare a gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță, necesare pentru victimele violenței domestice;

 • c) informează și consiliază victimele violenței domestice;

 • d) acordă sprijin victimelor violentei domestice prin orientarea acestora către serviciile sociale existente, adecvate nevoilor acestora;

 • e) informează victima cu privire la măsurile de protecție de care aceasta poate beneficia, din partea instituțiilor competente: Ordin de protecție provizoriu, Formularea unei plângeri penale, Eliberarea unui certificat medico-legal etc.

 • f)  asigură măsurile de protecție sociala necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilități, persoane cu nevoi speciale și păstrează confidențialitatea identității asupra acestora;

 • g) colaborează cu serviciile de asistență medicală comunitară, în situația în care identifică probleme medicale privind victimele și/sau copii lor;

 • h) face demersurile necesare în vederea depășirii riscului: transportarea la cea mai apropiată unitate sanitară atunci când victima necesită îngrijiri medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic 112;

 • i)  sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de politie pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în vedea emiterii ordinului de protecție.

Art 12. Finanțarea compartimentului

 • (1) Serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al Consiliului Local Sector 5 ;

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate.

  Data


Șef Centru,

Maria-Magdalena Catană